• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт 3-ын тоогоор ямар урсгалыг тэмдэглэсэн бэ?

 • A.Баруун зүгийн салхины дулаан урсгал

 • B.Бенгалын дулаан урсгал

 • C.Бенгалын хүйтэн урсгал

 • D.Баруун зүгийн салхины хүйтэн урсгал

Оноо: 1

Ньюфаундленд арлын ойролцоо байнгын манантай байх төдийгүй загас агнуурын гол бүс нутаг болдгийн учир шалтгааныг тайлбарласан зөв хариултыг сонгоно уу?

 • A.Хойд пассатын урсгал Гольфстримийн урсгал болж хувирдаг

 • B.Гольфстримын урсгал, Лабрадорын хүйтэн урсгалтай холилддог

 • C.Гольфстримын урсгал Хойд Атлантын урсгал болж хувирдаг

 • D.Зүүн Гренландын хүйтэн урсгал Лабрадорын урсгалтай нэгддэг

Оноо: 1

Чөлөөт худалдаа, хөрөнгө оруулалт, бараа бүтээгдэхүүний олон улсын стандартчилал, олон улсын мөнгөн шилжүүлэг, онлайн худалдаа зэрэг нь даяаршлын ямар хүрээнд хамаарагдах вэ

 • A.Улс төрийн даяаршил

 • B.Соёлын даяаршил

 • C.Эдийн засгийн даяаршил

 • D.Нийгмийн даяаршил

Оноо: 1

Зөв хариултыг сонгоно уу?

АНУ, Канад, Мексик улсыг хамарсан ……………………………………………………. нь бараа, үйлчилгээгээ квот болон татваргүйгээр хоорондоо арилжаалах зорилгоор байгуулагдсан.

​​​​​​​

 • A.Европын холбоо

 • B.Хойд Америкийн чөлөөт худалдааны бүс

 • C.Тусгаар улсын хамтын нөхөрлөл

 • D.Умард Атлантын гэрээний байгууллага (НАТО)

Оноо: 1

Хүний хөгжлийн индексийг 1) нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн,2) бичиг үсэгт тайлагдсан байдал, 3) ……………………………………………………гэсэн гурван үзүүлэлтээр дундажлан авч үздэг. 3 дахь үзүүлэлт нь юу вэ?

 • A.Үндэсний нийт орлого

 • B.Амьдралдаа сэтгэл хангалуун байгаа байдал

 • C.Хүн амын дундаж наслалт

 • D.Хүн амын жилийн өсөлт

Оноо: 1

Улс орнуудыг засаглалын хэлбэрээр нь хаант, бүгд найрамдах засаглалтай гэжангилдаг бол Азийн тивийн хаант засаглалтай улсыг сонгоно уу?

​​​​​​​

 • A.Хятад

 • B.Ветьнам

 • C.Солонгос

 • D.Тайланд

Оноо: 10

Эсийг прокариот эсвэл эукариот эсийн аль нь болохыг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Тухайн эсэд дутуу байгаа давхар мембрант бүтэцтэй эрхтэнг нэрлэн нөхөн зурна уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Тухайн эсэд уургийн нийлэгжил явагдлаа гэж үзвэл ямар ямар эрхтэнцэр ашиглан хэрхэнявагдахыг зурж, тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 10

Судлаач нэг энзим сонгон субстратыг хэрхэн задалж байгааг судлан, бүтээгдэхүүн бодисын хэмжээг графикаар харуулжээ.Тухайн энзим ямар субстрат задладаг болохыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Графикаас харахад энэ энзим шат дараалсан 2 урвалыг хурдасгасан бөгөөд урвалын бүтээгдэхүүн бодисууд бие биедээ хэрхэн нөлөөлсөн болохыг тайлбарлан бичнэ үү.

 • A. Дээрх энзим 2 субтрат задласан. Эхний субтрат нь саармаг орчинд задрахдаа орчинг хүчиллэг болгосон тул 2 дахь субстрат орж ирэхэд энзимийн идэвхи бага зэрэг буурсан

Дээрх даалгаврын оноо : 3

1. Тухайн графикийг ашиглан дээрх үйл явц хаана хэрхэн болдог тухай тайлбар бичнэ үү.

 • Урвал явагдах газар ...............................................................
 • Урвалын нөхцөл рН болон температур ..................................
 • Ямар урвал явагдаж буйг үгээр тайлбарлан бичнэ үү. ..................................................................................................................................
Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 10

Цочрол гаднаас өгөхөд цочролын эсрэг бие махбодь хариу үйлдэл хэрхэн үзүүлдгийг зургаар харуулжээ.Зурагт үзүүлсэн хариу үйлдэл ямөр төрлийн хариу үйлдэл вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Цочроогч арьсны хаана байрлах, ямар цочруулыг өдөөх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3

1. Хариу үйлдлийн нумыг тухайн жишээгээр тайлбарлан бичнэ үү.

i. Сэрэл үүсэн нугас хүртэл дамжих зам......................................................................................................................................................................................

ii. Нугаснаас гар хүртэл дамжих зам.............................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 10

Дараах зургийг ажиглан даалгаврыг хийж гүйцэтгэнэ үү.Зурагт үзүүлсэн булчирхайг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хэрвээ дээрх булчирхайн холтослог давхраанаас ялгарах дааврын хэмжээ буурвал биед ямар өөрчлөлт гарах вэ?

Дааврын нэр ........................................

Багасахад гарах нөлөө...................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Тухайн булчирхайнаас ялгарах адреналин болон кортизол дааврын стресстэй болон стрессгүй үед цусанд байх хэмжээг Японы эрдэмтэн Хидики Охира судлан дараах графикаар илэрхийлжээ. Графикийг ажиглан тайлбар бичнэ үү.

i. Адреналины хувьд ................................................................................................................................................................................................

ii. Кортизолын хувьд ...................................................................................................................................................................................................

iii.Хэрэв адреналины хэмжээ буурч кортзолын хэмжээ ихэсвэл биед ямар өөрчлөлт гарах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 1

Choose the correct meaning from 4 possible answers.

Regression

 • A.Going back to an earlier stage  

 • B.Doing something again

 • C.retreat

 • D.rediscovery

Оноо: 1

Choose the correct meaning from 4 possible answers.

Serpent

 • A. snake

 •  B. sea monster

 • C.dinosaur

 • D.stocky cat

Оноо: 1

Choose the correct meaning from 4 possible answers.

Ice

 • A. provoking clothing

 • B.cold   

 • C.dried apricot   

 • D.frozen water

Оноо: 1

Choose the correct meaning from 4 possible answers.

Aspiration

 • A.striving for something higher  

 • B.growing into something

 • C.following something     

 • D.discovering something new

Оноо: 1

Find the synonym of the word in bold

Provoke

 • A.attack 

 • B. frighten

 • C.challenge

 • D.resist

Оноо: 10

Дараах зургийг ажиглан даалгаврыг хийж гүйцэтгэнэ үү.Зурагт үзүүлсэн булчирхайг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

1. Хэрвээ дээрх булчирхайн бүтцэд өөрчлөлт гарвал биед ямар өөрчлөлт гарах вэ?

 • Дааврын нэр ........................................
 • Багасахад гарах нөлөө...................................................................................................
Дээрх даалгаврын оноо : 3

Тухайн булчирхайнаас ялгарах дааврын хэмжээ ихэссэн болон багассан өвчтөнүүдээсэсийг тусгаарлан авч лабораторийн нөхцөлд өсгөвөрлөв. Өсгөвөрлөсөн эсийн хуваагдлын хэмжээг графикаар харуулжээ.

i. Өсөлтийн дааврын дутагдалтай өвчтөний эсүүдийн өсөлт ...............................................................................................................................................................................................

ii. Өсөлтийн дааврын илүүдэлтэй өвчтөний эсүүдийн өсөлт ...................................................................................................................................................................................................

iii. Өсөлтийн дааврын концентраци бага нөхцөлд эс ургахгүй байгаа нь ямар шалтгаанаас болсон гэж үзэж байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 1

Find the synonym of the word in bold

Research

 • A.find 

 • B.angle

 • C.eel fishing

 • D.investigate

Оноо: 1

Find the synonym of the word in bold

Honest

 • A.fair

 • B.humble 

 • C.optimist  

 • D.kind

Оноо: 1

Find the synonym of the word in bold

Labyrinth

 • A.island

 • B.maze  

 • C.complicated

 • D.network of corridors

Оноо: 1

Find the synonym of the word in bold

Carton

 • A.cigarette 

 • B.shoe       

 • C.large box

 • D.slipper

Нийт: 16693