• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Find the synonym of the word in bold

Chair

 • A.table  

 • B.chair leg

 • C.seat   

 • D.cabinet

Оноо: 1

Find the antonym of the word in bold

Rigid

 • A. slow

 • B.stiff  

 • C.flexible  

 • D.fast

Оноо: 10

Судлаач нэг ижил зүйлийн адил тоотой навч бүхий ургамлуудыг туршилтад сонгон авчээ. Тухайн ургамлын ургаж буй хөрсний рН-с хамаарч навчны өнгө нь хэрхэн өөрчлөгдсөнийг зурагт харуулжээ. Дараах даалгаврыг хийж гүйцэтгэнэ үү.Ургамал ургах хөрсний рН-г өөрчлөх нь ямар шалгаралд хамаарах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Эдгээр гурванургамлын навчны өнгөний өөрчлөлт нь удамшдаг эсэхийг тайлбарлан бичнэ үү.

Удамших эсэх...........................................

Шалтгаан ..................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3

1. Дээрх ургамлын навчнуудыг тухайн хөрсөнд 4 долоо хоног байлган жингийн нэмэгдлийг нь хэмжин графикаар харуулжээ.

i. 1-р ургамлын навчны жингийн нэмэгдэл рН-с хамааралтай эсэхийг тайлбарлан бичнэ үү.

ii. 2-р ургамлын навчны жингийн нэмэгдэл рН-с хамаарч нэмэгдсэн эсэхийг тайлбарлан бичнэ үү.

iii. 3-р ургамлын навчны жингийн нэмэгдэл хамгийн бага нэмэгдэх үеийн рН-н утгыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 1

Find the antonym of the word in bold

Future

 • A.present   

 • B.past 

 • C.now  

 • D.reminisce

Оноо: 1

Find the antonym of the word in bold

Shrink

 • A.grow

 • B.Dissolve 

 • C.rise

 • D.raise

Оноо: 1

Which word or phrase has different meaning for the word in bold?

Stiff

A. B. C. D.

 • A.stubborn

 • B.awkward

 • C.formal

 • D.pliable

Оноо: 1

Which word or phrase has different meaning for the word in bold?

Deserve

 • A.earn 

 • B.merit   

 • C.warrant 

 • D.leave

Оноо: 1

Which word or phrase has different meaning for the word in bold?

Boast

A. B. C. D.

 • A.brag

 • B.show off

 • C.cook  

 • D.revel

Оноо: 1

Which word or phrase has different meaning for the word in bold?

Haste

 • A.anticipation

 • B.promptness  

 • C.hurry

 • D.rapidity

Оноо: 1

Which word or phrase has different meaning for the word in bold?

Swear

A. B. C. D.

 • A.promise 

 • B.curse

 • C.model  

 • D.vow

Оноо: 1

Which word or phrase has different meaning for the word in bold?

Sore

A. B. C. D.

 • A.Angry 

 • B.bitter   

 • C.painful

 • D.wound

Оноо: 10

Дараах зурагт нэгэн зүйл эрвээхийн тоо хэмжээ, далавчны өнгөний өөрчлөлтийг харуулав.Зураг дээрх популяци ямар шалгаралд өртсөн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Эрвээхий өнгө өөрчлөгдөхөд нөлөөлсөн хүчин зүйлээс нэрлэн тухайн хүчин зүйлийн хэмжээ ихэсвэл эрвээхийн популяцид ямар нөлөө үзүүлэхийг таамаглан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Судлаач нэгэн ой дахь эрвээхийн далавчны хэмжээ, биеийн уртыг хэмжин дараах хүснэгтэд үзүүлжээ.

i. Эдгээр эрвээхийн далавчны дундаж уртыг олно уу.

ii. Эрвээхийн далавчны урт, биеийн хэмжээний хамаарлыг харуулсан диаграмм байгуулан тайлбар бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 1

Which word or phrase has different meaning for the word in bold?

Tap

 • A.drain  

 • B.nail    

 • C.knock

 • D.rap

Оноо: 1

Зурагт ойн экосистемийн идэш тэжээлийн хэлхээ өгөгджээ. Энэ нь газарзүйн ерөнхий зүй тогтлын ямар шинжид хамаарах вэ?

 • A.Мөчлөг ба хэмнэлт шинж

 • BЭргэлтэнд байх шинж

 • C.Сэргэх шинж

 • D.Газарзүйн бүслэг шинж

Оноо: 10

Зурагт байгаль дахь усны эргэлтийг бүдүүвчээр харуулав. Дараах даалгаврыг хийж гүйцэтгэнэ үү.“4” -р үйл явцад хамааралтай ургамалд явагдах үзэгдлийг нэрлэн бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

“2” үйл явц үүсэхэд агаар мандалд их хэмжээний NО болон SO2, SO3 байвал орох хур тунадас амьд биед ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3

i. Усны эргэлтийн “1” үйл явц ихсэх нь байгальд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?

ii. Ургамал усны эргэлтэд ямар үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг тайлбарлан бичнэ үү.

iii. Туул голын бургасыг ихээхэн хэмжээтэй тайрах нь гол болон тухайн хэсэгт амьдарч байгаа усны амьтдад ямар нөлөө үзүүлэх талаар бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 16

Country life is better than city life. Describe why you think country life is better than city life. 80-90 words

Оноо: 16

City life is better than country life. Describe why you think city life is better than country life.80-90 words

Оноо: 1

НТӨ IV зууны үед Монгол нутагт ямар улсууд оршиж байна бэ?

 • A. Жужан, Умард Вэй, Муюн

 • B. Юэжи, Дунху, Хүннү

 • C. Түрэг, Уйгур, Киргиз   

 • D. Татар, Монгол, Хятан 

Оноо: 16

Teachers should be paid more. Write your reasons why teachers should be paid more.80-90 words

Оноо: 16

All students should wear uniforms. Do you agree or disagree? Why?80-90 words

Нийт: 16693