• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 16

Too much money is a bad thing. Write your thoughts on money. 80-90 words

Оноо: 5

Байгаль дахь азотын эргэлтийг доорх зурагт дүрслэн харуулжээ. Дараах даалгаврыг хийж гүйцэтгэнэ үү.Хөрсний азот ургамал руу ямар хэлбэрээр нэвтрэн ордог вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Амьтны ялгадас байгальд ямар нөлөө үзүүлдэг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

i. Зарим ургамал булцуундаа азот фиксацлагч бактери агуулдаг. Булцуундаа азотобактери агуулдаг нэг ургамлын нэр ...............................................................

ii. Хэрвээ азот дутагдсан үед азотын бордоо хэрэглэвэл ургамалд ямар өөрчлөлт гарах вэ? ..................................................................................................................................

iii. Азотын бордоо их хэмжээгээр голын усанд орох нь ямар нөлөө үзүүлэхийг тоочин бичнэ үү. ....................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 16

We should provide food for the poor. Have you ever helped poor people?80-90 words

Оноо: 16

Dogs make better pets than cats. Do you have pets? Why do you like dogs more than cats?80-90 words

Оноо: 16

We should all grow our own vegetables. Do you think vegetables exported from foreigncountries considered safe? 80-90 words

Оноо: 16

Do you like to watch the Olympics? Why or why not? If yes, what is your favoriteOlympic sport? 80-90 words

Оноо: 16

The best places for summer vacation. Describe places you want to visit or you alreadyvisited your summer vacation. 80-90 words

Оноо: 10

Байгаль дахь нүүрстөрөгчийн эргэлтийг зургаар харуулжээ. Нүүрстөрөгчийн эргэлттэй холбоотой дараах даалгаврыг хийж гүйцэтгэнэ үү.Зурагт ? тэмдэглэсэн үйл явцын нэрийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Үйлдвэр болон машины дотоод шалталтын хөдөлгүүүрээс гарсан утаа нь амьд биед хэрхэннөлөөлдөг болохыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

i. Нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ агаар мандалд ихэссэнээс шалтгаалан гарсан үзэгдлийг нэрлэж,түүнээс үүдэн гарсан өөрчлөлтөөс 2-г тоочин бичнэ үү. ......................................................................................................................

ii. Байгаль орчноо хайрлахын тулд та өөрийн зүгээс хийх үйл, түүнийгээ хийх болсон шалтгаанаа тайлбарлан бичнэ үү.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 1

Хятан улс хэдийд оршинтогтнож байсан бэ?

 • A. 555-745 он

 • B. 907-1125 он 

 • C. 745-840 он

 • D. 842-923 он

Оноо: 16

Is there anything you are proud of yourself? What is it and why does it makeyou proud of ? 80-90 words

Оноо: 1

Орхоны хөндийд туурь нь буй Хар балгас аль улсын нийслэл байсан бэ?

 • A.Түрэг 

 • B.Уйгур

 • C.Киргиз 

 • D.Хятан

Оноо: 10

Нэгэн судлаач ой үүсэх үүйл явцыг судлан дараах зураглалыг судалгааны дүнд хийжээ. Ямар ой ямар ойгоор солигдсон байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ойн ач холбогдлоос 2 жишээ дурдаж, учир шалтгааныг тайлбарлана уу.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Ой бол бодисын эргэлтэд чухал үүрэгтэй.

iii. Ой усны эргэлтэд хэрхэн оролцдог тухай тайлбар бичнэ үү.

......................................................................................................................................................................................................................

iv. Ой нүүрстөрөгчийн эргэлтэд хэрхэн оролцдог тухай бичнэ үү. .......................................................................................................

...................................................................................................................

v. Дээрх ой солигдсон шалтгааныг тайлбарлана уу. .................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 1

Монгол нутагт байгуулагдсан улсуудаас аль нь 745-840 оны хооронд оршин тогтнож байсан бэ?

 • A.Хүннү

 • B.Сяньби

 • C.Татар

 • D.Уйгур

Оноо: 16

Describe a time when you needed help and someone helped you. What did they helpyou with and how did it make you feel? 80-90 words.

Оноо: 10

Дараах зургийг ажиглан даалгаврыг хийж гүйцэтгэнэ үү.Зурагт үзүүлсэн амьд биеийн харилцан холбоог нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зөгийн тоо хэмжээ буурвал ургамалд ямар нөлөө үзүүлэхийг тайлбарлан бичнэ үү

.......................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Тайгад амьдардаг 2 зүйлийн тоо толгойн өсөлтийг графикаар харуулжээ.

i. А болон Б популяцийн хооронд ямар холбоо байгааг нэрлэн бичнэ үү.

ii. А популяцийг гаднаас нэмж өгвөл Б популяцид ямар өөрчлөлт гарахыг тайлбарлан бичнэ үү..........................................................................................................

.................................................................................................................

iii. Хэрвээ Б популяци уствал А популяцид ямар өөрчлөлт гарах вэ? ....................................................................................................................

....................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 16

Who is your favorite movie, cartoon, or book character and what do you admire about himor her? 80-90 words

Оноо: 16

Why do younger people need to show respect to older citizens by default? 80-90 words

Оноо: 16

Have you been in love with anyone? How did it feel? What is love in your view?80-90 words

Оноо: 16

What is a Good Man? What are the qualities of a good man? 80-90 words

Оноо: 16

Why We All Need Best Friends? Write about your best friends and why you need them. 80-90 words

Нийт: 16693