• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 16

What is the best thing about Facebook. Why is Facebook so important to you?80-90 words

Оноо: 16

Smoking, the Wrong Choice. Describe why smoking is bad for you.80-90 words

Оноо: 16

Write about 3 places you would like to travel someday. What do these three placeshave in common? 80-90 words

Оноо: 1

Хүснэгтэн мэдээллийг матриц хэлбэрээр бичнэ үү?

Дэлгүүр

Үзэг

Дэвтэр

Харандаа

I өдөр

4

5

6

II өдөр

7

4

3

 • A. \begin{pmatrix} 4 &5 &6 \\ 7 &4 &3 \end{pmatrix}

 • B. \begin{pmatrix} 4 &5 \\ 7 &4 \end{pmatrix}

 • C. \begin{pmatrix} 4 &7 \\ 5 &4 \\ 6 &3 \end{pmatrix}

 • D. \begin{pmatrix} 4 &5 &6 \\ 7 &4 &3 \\ 6 &3 &0 \end{pmatrix}

Оноо: 1

A=\begin{pmatrix} 2 & 7\\ 5 & 4\\ 6 & 3 \end{pmatrix}матрицын a21 элементийг ол.

 • A. a21=5

 • B. a21=7

 • C. a21=6

 • D. a21=4

Оноо: 1

A=\begin{pmatrix} 4 &5 &6 \\ 7 &4 &3 \\ 6 &2 &0 \end{pmatrix} матрицын a32 элементийг ол.

 • A.  a32=2

 • B. a32=0

 • C. a32=6

 • D. a32=3

Оноо: 1

A=\begin{pmatrix} 4 &5 \\ 7 &3 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} -2 &3 \\ -4 &1 \end{pmatrix} матрицуудын нийлбэрийг ол.

 • A. A+B=\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}

 • B. A+B=\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 11 & 4 \end{pmatrix}

 • C. A+B=\begin{pmatrix} -2 & 8 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}

 • D. A+B=\begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 11 & 4 \end{pmatrix}

Оноо: 1

A=\begin{pmatrix} 4& -5\\ 7 & -3 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} -2 & 3\\ -4 & 2\end{pmatrix} матрицуудын нийлбэрийг ол.

 • A.  A+B=\begin{pmatrix} 2 & -2\\ 3 & -1\end{pmatrix}

 • B. A+B=\begin{pmatrix} 6 & 8\\ 11 & 5\end{pmatrix}

 • C. A+B=\begin{pmatrix} 2 & 8\\ 3 & 5\end{pmatrix}

 • D. A+B=\begin{pmatrix} 2 & 2\\ 3 & 1\end{pmatrix}

Оноо: 1

A=\left ( -2 \right )\begin{pmatrix} -4& 5\\ 7 & -3 \end{pmatrix} үйлдлийг гүйцэтгэ.

 • A. A=\begin{pmatrix} 8& -10\\ -14 & 6 \end{pmatrix}

 • B. A=\begin{pmatrix} - 8& -10\\ 14 & 6 \end{pmatrix}

 • C. A=\begin{pmatrix} 8& 10\\ 14 & 6 \end{pmatrix}

 • D. A=\begin{pmatrix} -6& 3\\ 5 & 5 \end{pmatrix}

Оноо: 1

Манай улс нутаг дэвсгэрээ цөмийн зэвсэггүй бүс хэмээн зарласан он бол:

 • A. 1990 он

 • B. 1999 он

 • C. 1992 он

 • D. 2008 он

Оноо: 1

Манай улс олон улсын харилцааны “улс” оролцогч болохынхоо хувьд дараах ангиллын алинд нь хамаарах вэ?

 • A. Их гүрэн

 • B. Дунд улс

 • C.  Бага улс

 • D. Буурай улс

Оноо: 1

A=\left ( \frac{1}{2} \right )\begin{pmatrix} -4& 6\\ 8 & -2 \end{pmatrix} үйлдлийг гүйцэтгэ.

 • A. A=\begin{pmatrix} -2& 3\\ 4 & -1 \end{pmatrix}

 • B. A=\begin{pmatrix} 2& 3\\ 4 & -1 \end{pmatrix}

 • C. A=\begin{pmatrix} 2& 3\\ 4 & 1 \end{pmatrix}

 • D.  A=\begin{pmatrix} -8& 12\\ 16 & -4 \end{pmatrix}

Оноо: 1

Манай улсын хувьд хэдий үеийг хүртэл олон улсын харилцааны Де-факто хэлбэрээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн оролцогч байсан бэ?

 • A. 1921 он хүртэл

 • B. 1924 оныг хүртэл

 • C. 1961 оныг хүртэл

 • D. 1991 оныг хүртэл

Оноо: 1

Улс төрийн гадаад бодлогын хэрэгжилт нь:.. Зөвийг тэмдэглэ.

 • A. Гадаад харилцаа юм

 • B. Дайн тулаан юм

 • C. Санхүү мөнгөний урсгал юм

 • D. Иргэд хоорондын харилцаа юм.

Оноо: 1

Улс төрийн гадаад харилцааны бодлогыг хэрэгжүүлэх хэлбэрүүдээс илүүц дурдсаныг тэмдэглэнэ үү.

 • A. Улс орнуудын хооронд гэрээ хэлэлцээр байгуулах

 • B. Хилийн албадын хамтарсан уулзалт, хурал зохион байгуулах

 • C. Төрийн тэргүүний айлчлал

 • D. Хил орчмын иргэдийн амьдралын чанарыг сайжруулах

Оноо: 1

“Гуравдагч хөрш”-ийн бодлогыг боловсруулж баримтлах шалтгаануудыг тоочихдоо илүү зүйл дурдсан бол түүнийг олно уу.

 • A. Хоёр хөрштэй хиллэдэг

 • B. Жижиг, сул эдийн засагтай

 • C. Бидний олонх нь Буддын шашин шүтдэг

 • D. Олон улсын аливаа харилцаанд далайцтай оролцох боломж бага

Оноо: 1

“Гуравдагч хөрш” гэдэг ойлголт нь ... зөвийг тэмдэглэ.

 • A. Улс төр, эдийн засагт суурилсан ойлголт юм

 • B. Соёл, уламжлалд суурилсан ойлголт юм

 • C. Газарзүйн нөхцөл байдалд үндэслэсэн ойлголт юм

 • D. Дайн, мөргөлдөөнөөс сэргийлсэн ойлголт юм

Оноо: 1

“Гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын суурь үзэл санаа нь хэзээнээс улбаатай гэж үздэг вэ?

 • A. 1961 оноос

 • B. 1991 оноос

 • C. 2011 оноос

 • D. Олноо өргөгдсөн Богд хаант засгийн үеэс

Оноо: 1

Зөөлөн хүчний бодлогыг манай улсын хувьд 2 хөрштэйгээ аль чиглэлээр түлхүү хэрэгжүүлэх бололцоотой вэ?

 • A. Эх хэл, бичиг үсгээ дээдэлсэн уулзалт сургалт хийх

 • B. Хил орчмын  иргэдийн хоорондын арилжаа худалдааг өргөтгөх

 • C. Гал түймрийн болон байгалийн гамшигт үзэгдлийн нөлөөллийг бууруулах

 • D. Цэрэг болон батлан хамгаалах байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

Оноо: 1

Зөөлөн хүчний бодлоготой утга дүйх жишээг олно уу.

 • A. Батлан хамгаалах салбарын хүчирхэг бэлэн байдал юм.

 • B. Улс төрийн дэглэм нь дэлхий нийтийн талархалыг хүлээх явдал юм

 • C. Санхүү мөнгөний асар их нөөц баялаг юм

 • D. Байгалийн баялгийн хэмжээ үзүүлэлт юм

Нийт: 16693