• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 16

If you could have any secret super power, what would you want it to be and why?70-80 words

Оноо: 16

Write about a time you felt really happy. What happened? What made you feel happy?70-80 words

Оноо: 16

What are some of your favorite animals? What do you like about them.70-80 words

Оноо: 16

Write about your favorite sport and why you like it so much. 70-80 words

Оноо: 16

What is your favorite movie? Write your review of the movie and why you thinkpeople should watch it. 70-80 words

Оноо: 16

If you could be any animal, which one would you be and why? 70-80 words

Оноо: 1

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний тогтолцооны удирдлага аль нь зөв бэ?

 • A. Аймаг нийслэл, төрийн захиргааны байгууллага, сум дүүрэг, баг хороо

 • B. Төрийн захиргааны байгууллага, аймаг нийслэл, сум дүүрэг, баг хороо

 • C. Төрийн захиргааны төв байгууллага, аймаг нийслэл, сум дүүрэг, баг хороо

 • D. Бүгд буруу

Оноо: 16

What are yougood at? Write about it and describe your strengths.70-80 words

Оноо: 1

Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөө нь иргэний нийгмийн, ардчиллын баталгаа болдог бөгөөд дараах арга хэлбэрээр илэрдэг. Үүнд:

 • A. Мэдээлэл хайх, илэрхийлэх, цуглаан зохион байгуулах

 • B. Үг хэлэх, урлаг уран сайхан, тайван жагсаал цуглаан хийх

 • C. Санаа бодлоо илэрхийлэх, захидал бичих, дургүйцэх

 • D. Дүгнэлт гаргах, мэдээллийн сүлжээ ашиглах, гомдоллох 

Оноо: 16

What is your favorite month of the year? Write about why you like it and some of yourfavorite things to do during that month. 70-80 words

Оноо: 16

You are opening a store! What types of items do you sell? Who are the people who come toshop at your store? Do you like having your own store? 70-80 words

Оноо: 16

Do you have any siblings? Think about what it might mean to be a good brother or sister andwrite about it! 70-80 words

Оноо: 16

Do you think it is important to keep your room clean? And why?70-80 words

Оноо: 16

If you could be any Disney or Marvel character, who would you be and why?70-80 words

Оноо: 1

Эрх мэдэлтэй ба эрх мэдэлгүй ангиудын хоорондын харилцааг судалж чадвал нийгмийг өөрчлөх, хөгжүүлэх боломжийг тодруулж чадна гэж аль чиглэлд үздэг вэ?

 • A. Марксист онол

 • B. Бүтэц чиг үүргийн онол

 • C. Бэлгэ тэмдгийн харилцан үйлдлийн онол

 • D. Шүүмжлэлт онол

Оноо: 1

Ёс заншил нь нийгмийн амьдралын бүх хүрээнд илэрдэг. Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх, төрийн цагаан тугийг залах, хүндэтгэх нь нийгмийн амьдралын аль хүрээнд илэрдэг вэ?

 • A. Оюун санааны

 • B. Нийгэм, улс төрийн

 • C. Эдийн засгийн

 • D. Эрх зүйн

Оноо: 1

Танай ангиас Монгол хэлний хичээлийн шалгалттай хамт авагдсан судалгаанд “Та гэр бүлийнхээ сарын орлогын дунджийг бичнэ үү” гэсэн асуулт байсан бол энэ нь .... судалгаа юм.

 • A. Энэ бол социологийн судалгаа

 • B. Энэ бол өрхийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын судалгаа

 • C. Энэ бол сурлагын амжилт болон хүчин зүйлийн хамаарлын судалгаа

 • D. Энэ бол хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа

Оноо: 16

Who is your favorite teacher from the first grade until now? Why is he or she favourite for you?70-80 words

Оноо: 1

Дараах судалгааны асуултуудын аль нь зөв зохиогдсон бэ?

 • A. Танай ангид охид хөвгүүдийн муудалцах эхлэлийг хэн эхлүүлдэг вэ?

 • B. Та сургуулийн багш нарынхаа хамгийн их ааш муутайг нь нэрлэнэ үү.

 • C. Чамд хэрэгцээтэй мөнгийг ээж чинь өгөлгүй харамласаар байгааг тэвчсээр байх  нь зөв үү.

 • D. Чи өөрийнхөө сурлагын амжилтыг улам дээшлүүлэх талаар ямар төлөвлөгөөтэй байгаа тухайгаа зохих хариултаас сонгоно уу.

Оноо: 16

Do you likecooking? What food would you like to cook on special days?70-80 words

Нийт: 16693