• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Урлагийн нийгмийн амьдралд гүйцэтгэдэг үүргийг зөв харгалзуулна уу.

 • A. 1С, 2А, 3В

 • B. 1В, 2А, 3С

 • C. 1В, 2С, 3А

 • D. 1А, 2В, 3С

Оноо: 16

Imagine you are a famous person. What are you most famous for? Describe your one day as a famous person.70-80 words

Оноо: 1

Тухайн үйлдэл нь гүйцэтгэгчийн хувьд бий болох үр нөлөөг нь урьдчилсан байдлаар мэдэж тооцоолсон бол үүнийг “Бүтэц чиг үүргийн онол”-д хэрхэн нэрлэдэг вэ?

 • A. Сөрөг чиг үүрэг

 • B. Далд чиг үүрэг

 • C. Ил чиг үүрэг

 • D. Тооцоологдсон чиг үүрэг  

Оноо: 16

What do you think would be the most fun job in the world to have? Give examplesof why you think it would be a fun job to have. 70-80 words

Оноо: 16

If you could drive a car, where would you drive to and why? 70-80 words

Оноо: 16

Imagine you are the teacher for the day. What types of activities do you make thestudents in the class do? 70-80 words

Оноо: 1

Нийгмийн институт хэмээх ойлголт нь ... Зөвийг нь тэмдэглэ.

 • A. Нийгмийн бүтцийг макро түвшинд хийсвэрлэн илэрхийлсэн ойлголт 

 • B. Нийгмийн  бүтцийг микро түвшинд хийсвэрлэн илэрхийлсэн ойлголт 

 • C. Судалгаа шинжилгээний байгууллагыг тодорхойлсон ойлголт

 • D. Сайн дурын эвсэл холбоодыг тэмдэглэсэн ойлголт

Оноо: 1

Манай улсад сүүлийн жилүүдэд интернетийн хэрэглээ жилээс жилд хурдтай өсөж байна. Монголын харилцаа холбооны салбараас гаргасан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийнэ үү.

\Судалгаанд 21 аймаг, 9 дүүргийн ЕБС-д суралцаж буй нийт 2510 хүүхэд, 372 эцэг эхчүүд хамрагдсан.\

 • A. Судалгаанд оролцсон нийт сурагчдын эрэгтэй нь 49 хувь, эмэгтэй нь 50,1 хувь, эцэг эхчүүдийн 35,8 хувь, 73,2 хувь байна. Үүнээс өсвөр насны эрэгтэй сурагчид 3 хувь илүү, эцэг эхчүүдийн оролцогчдын тоо болон эзлэх хувь харьцуулахад ойролцоо гарч байна. 

 • B. Судалгаанд оролцсон нийт сурагчдын эрэгтэй нь 52 хувь, эмэгтэй нь 48 хувь, эцэг эхчүүдийн 31 хувь, 69 хувь байна. Үүнээс өсвөр насны эрэгтэй сурагчид 3 хувь илүү, эцэг эхчүүдийн оролцогчдын тоо болон эзлэх хувь харьцуулахад ойролцоо гарч байна. 

 • C. Судалгаанд оролцсон нийт сурагчдын эрэгтэй нь 55,5 хувь, эмэгтэй нь 44,6 хувь, эцэг эхчүүдийн 30,8 хувь, 68,1 хувь байна. Үүнээс өсвөр насны эрэгтэй сурагчид 3 хувь илүү, эцэг эхчүүдийн оролцогчдын тоо болон эзлэх хувь харьцуулахад ойролцоо гарч байна. 

 • D. Судалгаанд оролцсон нийт сурагчдын эрэгтэй нь 51 хувь, эмэгтэй нь 48,1 хувь, эцэг эхчүүдийн 33,8 хувь, 66,1 хувь байна. Үүнээс өсвөр насны эрэгтэй сурагчид 3 хувь илүү, эцэг эхчүүдийн оролцогчдын тоо болон эзлэх хувь харьцуулахад ойролцоо гарч байна. 

Оноо: 1

Хэрвээ та ширээний теннисийн авьяаслаг тоглогч бол энэ нь статусын аль хэлбэрт хамаарах вэ?

 • A. Төрөлх статус

 • B. Олдмол статус

 • C. Ажил мэргэжлийн статус

 • D. Эдийн засгийн статус

Оноо: 1

It's Thursday today. Tomorrow it ___________ Friday.

 • A.be

 • B.was

 • C.will be

 • D.will

Оноо: 1

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр Засгийн газар ямар чиг үүрэг хүлээх вэ?

 • A. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль батлах   

 • B. Хүүхдийн эрх зөрчсөн тухай нэхэмжлэл хүлээн авах

 • C. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, түүний биелэлтийг хангах

 • D. Хүүхдийн эрх зөрчигдсөн тухай нэхэмжлэлийг хянан шийдвэрлэх

Оноо: 1

Хүний нийгэмшилтэд хамгийн бага нөлөөтэй байж болох агент аль нь вэ?

 • A. Сургууль

 • B. Найз нөхөд

 • C. Хамаатан садан

 • D. Хэвлэл мэдээлэл

Оноо: 1

Төрийн захиргааны байгууллагын нийтлэг шинжид аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A. Хуульд захирагдаж, хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг

 • B. Нийтийн ашиг сонирхлыг гүйцэлдүүлэхийн төлөө ажилладаг

 • C. Хувь хүн, байгууллагын эрх ашгийг хөндсөн шийдвэр гаргаж, нийтийг

      засаглах эрхтэй

 • D. Хуулиас гадуур өөрсдийн тогтоосон хэм хэмжээг мөрдөж ажилладаг.

Оноо: 1

Дөнгөж төрсөн нярай хүүхдийг эрхлүүлэхдээ томчууд ялгаатай үг аялгыг хэрэглэж байгаа нь судлаачдад ажиглагдсан байна. Үүний шалтгаан нөхцөл аль нь вэ?

 • A. Нийгмийн гарал буюу эцэг эхийн язгуур угсаа

 • B. Тухайн ард түмний хүүхдэд хандах байдал буюу уламжлал, заншил

 • C. Эдийн засгийн нөхцөл буюу гэр бүлийн хөрөнгө чинээний байдал

 • D. Хүүхдийн хүйс буюу хүү, охин эсэх

Оноо: 1

Дайн байлдааны үед олон дайсанг устгаж чадсан нь ард түмнийхээ өмнө гавъяа байгуулсанд тооцогддог. Харин ердийн цагт хүний амь хороосон этгээдийг хуулийн хатуу цээрлэл хүлээлгэдэг. Үүний шалтгааныг тайлбарлах ойлголтыг нийгмийн шинжлэх ухаанд хэрхэн нэрлэдэг вэ?

 • A. Жам ёсны зүйл

 • B. Хуулийн өршөөл ба шийтгэл

 • C. Хүний эрх, эрх чөлөө

 • D. Хэм хэмжээ буюу дэг журам

Оноо: 1

Төр засаг хариуцлагатай, ил тод байхад хэвлэл мэдээлэл чухал үүрэгтэй. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн гүйцэтгэдэг үүргийг дурдахдаа хамааралгүй зүйл оруулсан бол аль нь вэ?

 • A. Хяналт тавих, шүүмжлэл өрнүүлэх

 • B. Цэнгээн баясгах, боловсрол олгох

 • C. Мэдээлэл олгох, иргэдийн санаа бодлыг төлөвшүүлэх

 • D. Мэдээллийг тодорхой бус байдлаар хүргэх

Оноо: 1

Нийгмийн давхраажилтын хэмжигдэхүүнд үл хамаарах нь аль нь вэ?

 • A. Нэр хүнд  

 • B. Эд баялаг

 • C. Гэрлэлт

 • D. Эрх мэдэл

Оноо: 1

Нийгмийн т‎эгш бус байдал гэдэг нь ... эдгээрийн адил бус боломж бүхий байдал юм.

 • A. Э‎д хөрөнгийн, ‎‎‎эрх мэ‎длийн, нэр хүндийн

 • B. Э‎д хөрөнгийн, шашин шүтл‎‎‎э‎гийн, яс үнд‎эсний

 • C. Эрх м‎э‎длийн, з‎э‎рэ‎г зиндааны, авьяас чадварын

 • D. Овсгоо самбааны, ‎э‎рдэ‎м чадварын, ‎э‎рх мэ‎длийн

Оноо: 1

Ёс заншил нь нийгмийн амьдралын бүх хүрээнд илэрдэг. Нүүдэлчин амьдрал, түүнд нийцсэн аж ахуйг эрхлэх, хөтлөх арга ухаан нь нийгмийн амьдралын аль хүрээнд илэрдэг вэ?

 • A. Оюун санааны

 • B. Нийгэм, улс төрийн

 • C. Эдийн засгийн

 • D. Эрх зүйн

Оноо: 1

Хувь хүний давхраажилтын байр суурийг тодорхойлох субьектив хэмжүүр нь аль нь вэ?

 • A. Тухайн хүний сард олж буй орлогын хэмжээ

 • B. Тухайн хүний хүмүүжил төлөвшлийн байдал

 • C. Эзэмшсэн боловсрол мэдлэг

 • D. Тухайн хүн өөрийгөө ямар давхрагад хамрахыг дүгнэх үнэлгээ

Нийт: 16693