Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өгсөн хэмжээг сантиметрээр илэрхийлээрэй. 2 бүхэл 1 / 4 м = .... см

 • А. 24

 • В. 241

 • С. 225

 • D. 2250

Оноо: 1

A(2;5) ;B(7;4) бол AB хэрчмийн уртыг ол.

 • A. \sqrt{17}

 • B. \sqrt{13}

 • C. \sqrt{26}

 • D. \sqrt{29}

Оноо: 1

Монгол улсын нийт хөдөлмөрийн нөөцийн 70.4% нь ажил үйлчилгээ эрхэлдэг. Хүн амын ямар хэсэг нь хөдөлмөрийн нөөцөд хамрагддаггүй вэ?

 • A. 16 – 60 насны эрэгтэйчүүд

 • B. 16 нас хүрээгүй мөртлөө ажил эрхэлж буй хүүхэд

 • C. 16 - 55 насны эмэгтэйчүүд

 • D. Ажил эрхэлж буй өндөр настан

Оноо: 1

\sqrt{1\tfrac{9}{16}}\cdot \sqrt{\frac{1}{9}} утгыг ол.

 • A. \frac{\sqrt{17}}{12}

 • В. \frac{5}{12}

 • С.\frac{7}{12}

 • D.1\tfrac{1}{4}

Оноо: 1

Өгсөн хэмжээг сантиметрээр илэрхийлээрэй. 3 бүхэл 1 / 5 м = .... см

 • А. 35

 • В. 351

 • С. 320

 • D. 3200

Оноо: 1

Хөдөлмөрийн насны хүн ам аль нь вэ?

 • A. 16-60 хүртэлх насны эрэгтэйчүүд, 16-55 хүртэлх насны эмэгтэйчүүд

 • B. 15-60 хүртэлх насны эрэгтэйчүүд, 15-55 хүртэлх насны эмэгтэйчүүд

 • C. 17-60 хүртэлх насны эрэгтэйчүүд, 17-55 хүртэлх насны эмэгтэйчүүд

 • D. 18-60 хүртэлх насны эрэгтэйчүүд, 18-55 хүртэлх насны эмэгтэйчүүд

Оноо: 1

Нэг сард (30 хоногтой) хэдэн цаг байдаг вэ?

 • А. 180

 • В. 300

 • С. 360

 • D. 720

Оноо: 1

A(3;6) B(8;5) бол AB хэрчмийн уртыг ол.

 • a) 5

 • b. \sqrt{21}

 • c. \sqrt{29}

 • d.\sqrt{26}

Оноо: 1

Зурагт y=sinx, y=0.5 функцүүдийн график дүрслэгджээ. sinx=0.5 тэгшитгэлийн шийдийг\left [ \frac{\pi }{2};\frac{3\pi }{2} \right ] завсарт ол.

 • A. 0.5

 • B. 0.5, 2.6

 • C. 2.6

 • D. 6.8

Оноо: 1

Нэг хоногт хэдэн минут байдаг вэ?

 • А. 240

 • В. 360

 • С. 720

 • D. 1440

Оноо: 1

\sqrt{16+\sqrt{81}} утгыг ол.

 • A. 25

 • В. 13

 • С.7

 • D. 5

Оноо: 1

Хуулиар зөвшөөрөгдсөн хөдөлмөрлөх насны хөдөлмөр эрхлэх чадвартай, ажиллахад бэлэн боловч цалин хөлстэй ажил болон хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэггүй, ажил идэвхтэй хайж буй, хөдөлмөр халамжийн хэлтэст бүртгүүлсэн хүмүүсийг юу гэдэг вэ?

 • A. Ажиллагсад

 • B. Ажилгүйчүүд

 • C. Ажиллах хүч

 • D. Ажиллах хүчний оролцоо

Оноо: 1

Зах зээлийн эдийн засагт шилжин үйлдвэрүүд олноороо дампуурч, хүн амын өсөлтөөс хөдөлмөрийн насны хүн амын өсөлт түрүүлснээр болж нийгэмд ямар шалтгаан үүссэн вэ?

 • A. Ажилгүйдэл нэмэгдсэн

 • B. Инфляци өссөн

 • C. Ажиллах хүч нэмэгдсэн

 • D. Ажилгүйдэл буурсан

Оноо: 1

Tэнцэтгэл бишд тохирох шийдийг олоорой. 56 м.кв >\square Ÿ

 • А. 55 км.кв

 • В. 56 м.кв

 • С. 57м.кв

 • D. 580 дм.кв

Оноо: 1

\sqrt{8}+\sqrt{50}утгыг ол.

 • A. \sqrt{58}

 • В.7\sqrt{2}

 • С. 10

 • D. 29

Оноо: 1

Зурагт y=sinx, y=0.5x-3 функцүүдийн график дүрслэгджээ. sinx=0.5x-3 тэгшитгэл хэдэн шийдтэй вэ?

 • A. 0

 • B. 1

 • C. 2

 • D. 3

Оноо: 1

Томоохон хотыг тойрон дагуул хот, тосгон бий болох, тэдгээр нь яваандаа бие биетэйгээ нэгдэн нийлж нутаг дэвсгэрийн хувьд нэгдмэл нэг болох үзэгдлийг юу гэдэг вэ?

 • A. Суурин

 • B. Тосгон

 • C. Хотжилт

 • D. Дүүрэг

Оноо: 1

Хөдөөгийн суурины хүн амын эрхэлж буй ажил төрлөөс хамаарч хөдөөгийн байнгын сууринд аль ойлголтыг хамруулж үзэх вэ?

 • A. Сум , багийн төв

 • B. Дүүрэг, хороо

 • C. Майхан, зөөврийн сууц

 • D. Малчдын гэр, майхан

Оноо: 1

{\sqrt{12}}-\sqrt{27}утгыг ол.

 • A.-\sqrt{13}

 • В.-\sqrt{3}

 • С.\sqrt{3}

 • D.утгагүй.

Оноо: 1

Сурагчид 3 төрлийн уснаас дээж авч усны шавжуудыг илрүүлжээ. Усны шавж болон амьдрах орчныг нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоно уу. • А. 1a, 2c, 3b

 • B. 1b, 2c, 3a

 • C. 1b, 2a, 3c

 • D. 1a, 2b, 3c

Нийт: 15508