• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

\left | 7-i \right |=?

 • A. \sqrt{50}

 • B. \sqrt{8}

 • C. \sqrt{6}

 • D. \sqrt{48}

Оноо: 1

Улс төрийн системийн гадаад шаардлагад аль нь хамаарах вэ ?

 • A. . УИХ-ын даргыг огцруулах

 • B. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

 • C. Сонгуулийн хуулийг өөрчлөх

 • D. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх

Оноо: 1

Монгол нутагт оршиж байсан эртний улсуудаас аль нь руни бичиг хэрэглэж бэ?

 • A.Юэжи

 • B.Дунху

 • C.Түрэг

 • D.Хятан

Оноо: 1

Монгол нутагт оршиж байсан эртний улсуудаас аль нь согд бичиг хэрэглэж бэ?

 • A.Хүннү       

 • B.Сяньби  

 • C.Түрэг 

 • D.Уйгур

Оноо: 5

Хүүхэд довцог дээрээс чаргаар гулгаж буугаад цааш хэвтээ газраар 10 секундэд 20 метр зам яваад зогсов.Хүүхэд ба чарганы нийт масс 50 кг байв.

Хүүхэд чаргаар гулгаххөдөлгөөний үед ямар энергийн хувирлууд явагдсан талаар дүгнэн бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хэвтээ газраар зогсох хүртлээ явсан хөдөлгөөний хурдатгалыг тооцоолж олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Довцогийн төгсгөл дэх чаргатай хүүхдийн кинетик энергийг тооцоолно уу.

Бодолт:

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

1+3i тооны бодит хэсэг хэд вэ?

 • A. -2

 • B. 1

 • C. 3

 • D. 4

Оноо: 1

2+3iтооны хуурмаг хэсэг хэд вэ?

 • A. 3i

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 5

Оноо: 5

Хүүхэд довцог дээрээс чаргаар гулгаж буугаад цааш хэвтээ газраар 20 секундэд 40 метр зам яваад зогсов.Хүүхэд ба чарганы нийт масс 50 кг байв.

Хүүхэд чаргаар гулгах хөдөлгөөний үед ямар энергийн хувирлууд явагдсан талаар дүгнэн бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Тэгш газраар зогсох хүртлээ явсан хөдөлгөөний хурдатгалыг тооцоолж олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Довцогийн төгсгөл дэх чаргатай хүүхдийн кинетик энергийг тооцоолно уу.

Бодолт

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

"Has Steve got a sister?" "No, he ___________, but he's got 2 brothers."

 • A.has   

 • B.hasn’t  

 • C.haven’t  

 • D.not

Оноо: 1

___________ to London on the train yesterday?

 • A.Do Mary go

 • B.Did Mary go

 • C.Mary go 

 • D.Mary goes

Оноо: 1

\left ( 5+i \right )*\left ( 5-i \right ) үйлдлийг гүйцэтгэ.

 • A. 24

 • B. 25-i

 • C. 26

 • D. 24+10i

Оноо: 1

Can you tell me ______ the station is?

 • A.When

 • B. what  

 • C.where   

 • D.why

Оноо: 1

They________water sports.

 • A.do not like

 • B.does not like

 • C.likes     

 • D.not like

Оноо: 1

Зурагт биеийн хөдөлгөөний хурд хугацааны хамаарлын графикийг үзүүлэв. Графикийн аль хэсэг хурдатгал нь ихсэх хөдөлгөөнд харгалзах вэ?

 • A. OA

 • B. AB

 • C. BC

 • D. CD

Оноо: 1

\left ( 3+2i \right )*\left ( 3+i \right )=?

 • A. -15

 • B. 7

 • C.  7+9i

 • D. 11+9i

Оноо: 1

The weather today is even______ than yesterday.

 • A.worse

 • B.worser 

 • C.bad 

 • D.badder

Оноо: 1

Монгол нутагт байгуулагдсан эртний улсуудаас аль нь Их, Бага бичгийг зохион хэрэглэсэн бэ?

 • A.Нирун

 • B.Түрэг 

 • C.Уйгур

 • D.Хятан

Оноо: 1

“Хурганы үс гуужив, төлгөний үс төлжив” хэмээн ирж Тэмүжинийг олзлон авсан хүмүүс аль аймгийнх вэ?

 • A.Татар

 • B. Тайчууд 

 • C.Мэргэд  

 • D.Найман

Оноо: 1

Give _______ the book.

 • A.they  

 • B.them 

 • C.we

 • D.you

Оноо: 1

I _________ a test at the moment.

 • A.will write

 • B.did write

 • C.written  

 • D.am writing

Нийт: 16693