• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Бөртө үжин, Сочигэл эх нарыг ямар аймгийн хүмүүс олзлон авсан бэ?

 • A.Татар  

 • B.Тайчууд 

 • C.Мэргэд

 • D.Найман

Оноо: 1

\left ( 8+i \right )*\left ( 8+i \right )=?

 • A. 65

 • B. 63

 • C. 65+16i

 • D. 63+16i

Оноо: 1

Who is ______ girl over there with Mike?

 • A. the  

 • B. a 

 • C.an 

 • D. -

Оноо: 1

Зурагт биеийн хөдөлгөөний хурд хугацааны хамаарлын графикийг үзүүлэв. Графикийн аль хэсэг хурдатгал нь багасах хөдөлгөөнд харгалзах вэ?

 • A. ОА

 • B. АВ

 • C. ВС

 • D. CD

Оноо: 1

She's ____ work all day today.

 • A.in 

 • B.at

 • C.on 

 • D.for

Оноо: 1

Spot the different one

 • A.man   

 • B.boy            

 • C.cat   

 • D.girl

Оноо: 1

Зурагт биед үйлчилж буй зарим хүчийг үзүүлжээ. Энд реакцын хүчийг нэмж зураад түүнийг олох илэрхийллийг бичнэ үү.

 • A. N=mg – F

 • B. N=mg+F

 • C. N=mg – Fsinα

 • D. N=mg – F cosα

Оноо: 1

Spot the different one

 • A.doctor    

 • B.horse

 • C.dentist

 • D.veterinarian

Оноо: 1

Тэмүжинд “Чингис хаан” хэмээх цолыг анх хаана хүртээсэн бэ?

 • A.Онон мөрний Дэлүүн болдогт

 • B.Хар зүрхний Хөх нуурт  

 • C.Хэрлэн мөрний Хөдөө аралд

 • D.Онон мөрний Жэрэнэ хавцгайд

Оноо: 1

Spot the different one

 • A.cheese

 • B.milk   

 • C.coffee   

 • D.smoothie

Оноо: 1

Зурагт биед үйлчилж буй зарим хүчийг дүрслэн үзүүлжээ. Энд реакцын хүчний чиглэлийг нэмж зураад олох илэрхийллийг бичнэ үү?

 • A. N=mg – F

 • B. N=mg + F

 • C. N=mg + F sinα

 • D. N=mg + F cosα

Оноо: 1

Тэмүжин “Чингис хаан” хэмээх цолыг хүртэсний дараа түүний эсрэг хамгийн түрүүнд хэн довтолсон бэ?

 • A. Жадараны Жамуха

 • B.Хэрэйдийн Тоорил хан  

 • C.Найманы Таян хан

 • D.Тайчуудын Таргудай Хирилтуг

Оноо: 1

Автомашин 480 км замыг туулсан ба замынхаа эхний хагаст 60 км/ц, сүүлийн хагаст 40 км/ц хурдтай явжээ. Автомашин ямар дундаж хурдтай явсан бэ?

 • A. 24 км/ц

 • B. 48 км/ц

 • C. 50 км/ц

 • D. 100 км/ц

Оноо: 1

Spot the different one

A. B. B. D.

 • A.kitchen 

 • B.police station 

 • C.post office 

 • D.bank

Оноо: 1

Чингис хаан 1204 онд Наймантай байлдахдаа байлдааны ямар тактик хэрэглэсэн бэ?

 • A.Ялагдсан мэт зугтаж байгаад эргэж бүслэлтэд оруулсан

 • B.Зориуд туранхай агт олзлуулж дайснаа тайвшруулсан

 • C.10 цэрэг дундаа нэг түүдэг асаж, цэргийн хүчийг бага харагдуулсан

 • D.Боорчи, Борохул нараар цайзын хаалгыг нууцаар онгойлгуулсан

Оноо: 1

Spot the different one

 • A.toddler

 • B.baby

 • C.infant  

 • D.pacifier

Оноо: 2

\frac{\left ( 3-2i \right )}{\left ( 1+i \right )}=үйлдлийг гүйцэтгэ.

 • A. \frac{1}{2}

 • B. \frac{1}{2}-\frac{5}{2}i

 • C. \frac{5}{2}-\frac{5}{2}i

 • D. 1

Оноо: 1

Bill doesn’t………what people say about him.

A. B. C. D.

 • A.care

 • B.matter

 • C.disturb 

 • D.depend

Оноо: 1

“Би монгол хүн, монгол үндэстэн, монгол нутаг” хэмээх ойлголтыг бий болгох үндэс суурийг тавьсан Их хаан хэн бэ?

 • A.Чингис хаан

 • B.Мөнх хаан

 • C.Өгэдэй хаан    

 • D.Хубилай хаан

Оноо: 1

These trees cannot be grown in such a cold……….as ours.

A. B. C. D.

 • A.weather

 • B.climate

 • C.season

 • D.space

Нийт: 16693