• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах тоонуудын зүй тогтолыг олж, асуултын тэмдгийн оронд байх тоог олно уу?

3, 5, 8, 12, 17, ?

 • A. 23

 • B. 19

 • C. 29

 • D. 22

Оноо: 1

Дараах зурагт толин дээр туссан гэрлийн цацрагийн явцыгүзүүлжээ.

Тусгалын өнцгийг тодорхойлно уу.

 • A. 33°    

 • B. 57°

 • C. 66° 

 • D. 132° 

Оноо: 5

Ажилгүйчүүд гэдэгт ямар хүмүүсийг хамааруулдаг вэ?

..............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшний үзүүлэлт 2000 онд 60 хувьтай байсан бол2015 онд 92 хувь болж өссөн гэвэл энэ нь эдийн засагт ямар ач холбогдолтой вэ?

....................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Нэгэн аймгийн нийт хөдөлмөрийн нөөцийн 75 хувь нь ажил үйлчилгээ эрхэлдэг бол энэхүү хөдөлмөрийн нөөцийн ашиглалтын үзүүлэлтийг диаграммаар илэрхийлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Ээж нэг өдөрт идэх аяган бялууг хийхэд 3 аяга гурил, 1 аяга сүү, 2 аяга элсэн чихэр хийдэг бол 5 өдөрт идэх аяган бялууны орцыг аль илэрхийлэл харуулж байна вэ?

 • A. 5\cdot (3+1)+2

 • B. 5+(3+1+2)

 • C. 5\cdot (3+1+2)

 • D. 5\cdot 3+1+2

Оноо: 1

Ээж нэг өдөрт идэх аяган бялууг хийхэд 3 аяга гурил, 1 аяга сүү, 2 аяга элсэн чихэр хийдэг бол 7 өдөрт идэх аяган бялууны орцыг аль илэрхийлэл харуулж байна вэ?

 • A. 7\cdot (3+1)+2

 • B. 7+(3+1+2)

 • C. 7\cdot 3+1+2

 • D. 7\cdot (3+1+2)

Оноо: 1

a-ийн ямар утганд 4∙a-3 илэрхийлэл 13-тэй тэнцэх вэ?

 • A. 4

 • B. 2.5

 • C. 6.25

 • D. 16

Оноо: 1

a-ийн ямар утганд 2∙a+7 илэрхийлэл 17-тэй тэнцэх вэ?

 • A. 12

 • B. 10

 • C. 5

 • D. 1.5

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн өргөн 2 см, урт нь түүнээс 3 дахин их бол уг тэгш өнцөгтийн талбайг олох томьёоллын аль зөв вэ?

 • A. S=2\cdot 2\cdot 3

 • B. S=2\cdot 3

 • C. S=2\cdot (2+2\cdot 3)

 • D. S=2\cdot (2+3)

Оноо: 1

Хоол тэжээл боловсрох үйл явц амны хөндийгөөс эхлэх ба шимэгдээгүй бодисууд шулуун гэдсэнд түүр зуур хадгалагдан төгсгөлийн сүвээр гадагшлах хүртэл хоол боловсруулах замын ямар хэсгүүдийг дайран өнгөрөх вэ? Зөв дарааллыг сонгоорой

 • A.  Улаан хоолой →залгиур хоолой → ходоод → нарийн гэдэс → бүдүүн гэдэс

 • B. Улаан хоолой→ залгиур хоолой→ ходоод →бүдүүн гэдэс→нарийн гэдэс

 • C. Залгиур хоолой→ улаан хоолой → ходоод →бүдүүн гэдэс→нарийн гэдэс

 • D. Залгиур хоолой→улаан хоолой→ходоод→нарийн гэдэс→ бүдүүн гэдэс

Оноо: 1

Хавтгай толиний өмнө 2 м зайд бие байна. Бие ба түүний толинд үүссэн дүрс хоёрын хоорондох зайг тодорхойлно уу.

 • A. 1 м

 • B. 2 м

 • C. 3 м

 • D. 4 м

Оноо: 1

y=cos\left ( 3x-\frac{\pi }3{} \right ) функцийн уламжлалыг ол.

 • A. -3sin\left ( 3x-\frac{\pi }3{} \right )

 • B. -sin\left ( 3x-\frac{\pi }3{} \right )

 • C. -\frac{1}{3}sin\left ( 3x-\frac{\pi }3{} \right )

 • D. 3sin\left ( 3x-\frac{\pi }3{} \right )

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн өргөн 2 см, урт нь түүнээс 3 дахин их бол уг тэгш өнцөгтийн периметр (хүрээний урт)-ийг альзөв илэрхийлж бичсэнвэ ?

 • A. S=2\cdot 2\cdot 3

 • B. S=2\cdot 3

 • C. S=2\cdot (2+2\cdot 3)S=2\cdot (2+2\cdot 3)

 • D. S=2\cdot (2+3)

Оноо: 1

Хэлийг тагнай руу шахаж өгснөөр хоол тэжээл залгигдах үе шатуудыг зургийн хамт өгөв.

 1. Төвөнх доошилно
 2. Хоол улаан хоолой руу шилжин орно
 3. Таглаа мөгөөрс төвөнхийн амсрыг таглан доош нугарна

Залгих үеийн үйл явцуудыг зөв сонгоно уу?

 • A. 1 болон 2

 • B. 1 болон 3

 • C. 2 болон 3

 • D. 1, 2, 3

Оноо: 1

Дараах дарааллын зүй тогтлыг олж, 6 ба 7-р гишүүний нийлбэрийг олно уу?

2, 5, 8, 11, 14, __ , __ , …

 • A. 17

 • B. 20

 • C. 37

 • D. 15

Оноо: 1

Хавтгай толиний өмнө 3 м зайд бие байна. Бие ба түүний толинд үүссэн дүрс хоёрын хоорондох зайг тодорхойлно уу.

 • A. 1.5 м

 • B. 3 м

 • C. 4.5 м

 • D. 6 м

Оноо: 1

Дараах дарааллын зүй тогтлыг олж, 6 ба 7-р гишүүний үржвэрийг олно уу?

2, 5, 8, 11, 14, __ , __ , …

 • A. 17

 • B. 20

 • C. 42

 • D. 340

Оноо: 1

Болд Даваа гаригийн өглөө 1 км гүйжээ. Түүнээс хойш өглөө бүр өмнөх өдрөөс 2 км-ээр илүү гүйсэн бол Лхагва гарагтхэдэн км гүйсэн вэ?

 • A. 3 км    

 • B. 6 км    

 • C. 9 км    

 • D. 5 км    

Оноо: 2

Сансар 1-р сард 20000 төгрөгөөр хадгаламж нээлгэсэн ба сар бүр өмнөх сараас 5000-аар илүү мөнгө хуримтлуулсан бол 5 сарын дараа Сансарын хадгаламж хэдэн төгрөгтэй болох вэ?

 • A. 45,000 төгрөг

 • B. 150,000 төгрөг

 • C. 210,000 төгрөг

 • D. 230,000 төгрөг

Оноо: 1

Хоол боловсруулах энзимүүдийн байрлал болон түүний задралаар үүсэх бүтээгдэхүүн бодисуудыг зөв байрлуулсан мөрийг сонгоно уу?

 • A. А

 • B. В

 • C. С

 • D. D

Оноо: 5

Хүн амын цонх үе гэж юуг хэлдэг вэ? ..............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Улс орны хүн ам залуужих нь ямар ач холбогдолтой вэ?

....................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Нийт хөдөлмөрийн нөөцийн 70 хувь нь ажил үйлчилгээ эрхэлдэг бол энэхүү хөдөлмөрийн нөөцийн ашиглалтын үзүүлэлтийг диаграммаар илэрхийлнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693