• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

-8=∆ тэнцэтгэлийн нь -ээс 2 дахин их бол ⎕+∆ илэрхийлэлийн утгыг олно уу?

 • A. 24

 • B. 8

 • C. 16

 • D. 12

Оноо: 1

Дараах хоёр зурагт хүнхэр толинд биеийн дүрс байгуулжээ. 1-р зурагт бодит дүрс, 2-р зурагт хуурмаг дүрс үүссэн.

Толинд туссан, ойсон цацрагуудыг ажиглан хуурмаг дүрс хэрхэн үүссэнийг хэлнэ үү.

 • A. Биеийн оройн цэгийг дайрсан цацрагууд тольноос ойж огтлолцохгүй харин ойсон  цацрагуудын үргэлжлэл огтлолцож хуурмаг дүрс үүснэ.        

 • B. Биеийн оройн цэгийг дайрсан цацрагууд тольноос ойж огтлолцож хуурмаг дүрс үүснэ.    

 • C. Томорсон дүрс үүссэн тул хуурмаг дүрс.      

 • D. Зөв дүрс үүссэн тул хуурмаг дүрс.     

Оноо: 1

⎕-6=∆ тэнцэтгэлийн нь -ээс 3 дахин их бол ⎕+∆ илэрхийлэлийн утгыг олно уу?

 • A. 12

 • B. 6

 • C. 9

 • D. 24

Оноо: 1

Хамрын хөндийд орсон агаар амьсгалын эрхтэн тогтолцоог дамжин явсаар эцэстээ уушгины цулцанд очиж хийн солилцоо хийгдэнэ. Тэгвэл агаар дамжих замуудыг зөв дараалалд оруулна уу.

 • A. Хамрын хөндий→залгиур хоолой→мөгөөрсөн хоолой→уушги

 • B. Хамрын хөндий→мөгөөрсөн хоолой →залгиур хоолой→уушги

 • C. Залгиур хоолой→хамрын хөндий→мөгөөрсөн хоолой→уушги

 • D. Залгиур хоолой→мөгөөрсөн хоолой→хамрын хөндий→уушги

Оноо: 1

Асуултын тэмдгийн оронд байх тоог олно уу?

 • A. 9

 • B. 11

 • C. 19

 • D. 0

Оноо: 1

Дараах хоёр зурагт хүнхэр толинд биеийн дүрс байгуулжээ. 1-р зурагт бодит дүрс, 2-р зурагт хуурмаг дүрс үүсжээ.

Толинд туссан, ойсон цацрагуудыг ажиглан бодит дүрс хэрхэн үүссэнийг хэлнэ үү.

 • A. Биеийн оройн цэгийг дайрсан цацрагууд тольноос ойж огтлолцохгүй харин ойсон цацрагуудын үргэлжлэл огтлолцож хуурмаг дүрс үүснэ.    

 • B. Биеийн оройн цэгийг дайрсан цацрагууд тольноос ойж огтлолцож хуурмаг дүрс үүснэ.         

 • C. Томорсон дүрс үүссэн тул бодит дүрс.        

 • D. Урвуу дүрс үүссэн тул бодит дүрс.

Оноо: 1

Хүнхэр толины фокусын зай 1.5 м. Толины муруйлтынрадиусыг тодорхойлно уу.

 • A. 0.75 м  

 • B. 1.33 м

 • C. 1.5 м   

 • D. 3 м

Оноо: 1

Асуултын тэмдгийн оронд байх тоог олно уу?

 • A. 3

 • B. 7

 • C. 8

 • D. 9

Оноо: 5

Ажиллагсад гэдэгт ямар хүмүүсийг хамааруулдаг вэ?

..............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Аж үйлдвэр, барилгын салбарт ажиллагсад хувь 19,7%,ой ба хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагсад 28,5 % бол эдгээр салбартажиллагсад нийт ажиллагсдын хэдэн хувь болох вэ?

....................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Аж үйлдвэр, барилга, ой, хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагсдын тоог ашигланнийт ажиллагсдын бүтцийг диаграммаар дүрслэн үзүүлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Амьсгал авах болон гаргах үйл явцыг “амьсгалын хөдөлгөөн” гэнэ. Амьсгалын үйл ажиллагаанд өрцний үүргийг зөв тодорхойлсон мөрийг сонгоно уу?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Хүнхэр толины муруйлтын радиус 60 см толины фокусын зай тодорхойлно уу.

 • A. 0.03 см    

 • B. 30 см   

 • C. 60 см  

 • D. 120 см  

Оноо: 1

\frac{1}{2}; \frac{4}{3}; \frac{5}{6}; \frac{8}{7}; \frac{9}{10}; \frac{12}{11}; \frac{13}{14}; \frac{\square }{\square}; \frac{\square}{\square}; \frac{\square}{\square};... дарааллыг үргэлжлүүлбэл 10-р гишүүн ямар тоо байх вэ?

 • A. \frac{20}{19}

 • B. \frac{14}{17}

 • C. \frac{16}{15}

 • D. \frac{17}{18}

Оноо: 1

Аэроб амьсгалын үед шим тэжээлийн бодисууд задарч их хэмжээний энерги үүсэх ба энэ нь амьдралын амин чухал үйл ажиллагаанд зарцуулагдана.Аэроб амьсгалыг дараах байдлаар тодорхойлов:

 1. Глюкоз болон хүчилтөрөгч үүснэ.
 2. Нүүрсхүчлийн хий болон ус үүснэ.
 3. Хүчилтөрөгчийн оролцоотой задарна.
 4. Хүчилтөрөгч байхгүй үед ч явагдах боломжтой.

Дээрхдөрвөн хувилбараас эсийн аэроб амьсгалыг зөв илэрхийлсэн хослолыг сонгоно уу?

 • A. 1 болон 2

 • B. 1 болон 3

 • C. 2 болон 3

 • D. 2 болон 4

Оноо: 1

\frac{1}{2}; \frac{4}{3}; \frac{5}{6}; \frac{8}{7}; \frac{9}{10}; \frac{12}{11}; \frac{13}{14}; \frac{\square }{\square}; \frac{\square}{\square}; \frac{\square}{\square}; \frac{\square}{\square};... дарааллыг үргэлжлүүлбэл 11-р гишүүн ямар тоо байх вэ?

 • A. \frac{20}{19}

 • B. \frac{14}{17}

 • C. \frac{21}{22}

 • D. \frac{17}{18}

Оноо: 1

y=sin\left ( 3x+\frac{\pi }6{} \right )функцийн уламжлалыг ол.

 • A. -3cos\left ( 3x+\frac{\pi }6{} \right )

 • B. \frac{1}{3}cos\left ( 3x+\frac{\pi }6{} \right )

 • C.  cos\left ( 3x+\frac{\pi }6{} \right )

 • D. 3cos\left ( 3x+\frac{\pi }6{} \right )

Оноо: 1

Машины хажуугийн толь яагаад гүдгэр байдаг вэ?

 • A. Орчны харагдах хязгаар ихэсгэх зорилгоор

 • B. Орчны харагдах хязгаар багасгах зорилгоор          

 • C. Орчны харагдах хязгаар хэвээрээ зөвхөн эргэн тойрноо харах

 • D. Машин дотроо харах зорилгоор

Оноо: 1

Цусны эргэлтийн тогтолцооны эрхтнүүдийг жагсаав.

 1. Зүрх
 2. Венийн судас
 3. Артерийн судас
 4. Хялгасан судас

Эдгээрээс аль нь хавхлагтай вэ?

 • A. 1 болон 2

 • B. 1 болон 3

 • C. 2 болон 3

 • D. 2 болон 4

Оноо: 1

Гар чийдэнгийн цар толь чийдэнгээс гарч байгаа гэрлийн цацрагийг цуглуулах үүрэгтэй байдаг.

Цар толь ямар хэлбэртэй байвал тохиромжтой вэ?

 • A. Гүдгэр толь   

 • B. Хүнхэр толь

 • C. Хавтгай толь

 • D. Бүгд болно

Оноо: 1

2∙∆+7=⎕ тэнцэтгэлийг үнэн байлгадаг ба -ийн утгыг доорх хүснэгтэд харуулсан. Хоосон нүдэнд ямар утга байх вэ?

1

2

3


9

11

11

 • A. 10 ба 4

 • B.  13 ба 2

 • C. 20 ба 2

 • D. 13 ба 9

Оноо: 1

Карл Линнейн дэвшүүлсэн амьд биетийн шаталсан ангиллын дагуу ангилалзүйн хамгийн бага нэгжийг сонгоно уу?

 • A. Аймаг

 • B. Анги

 • C. Зүйл

 • D. Баг

Нийт: 16693