• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүлэмжийн хийг яг одоо зогсоосон ч нэгэнт агаар мандалд ялгарсан хүлэмжийн хий нь дэлхийн дулааралд тодорхой хугацаанд нөлөөлсөөр байх болно. Иймд хүлэмжийн хийг бууруулахаас гадна уур амьсгалын өөрчлөлтөд амьдрал, аж ахуйгаа дасан зохицуулах зайлшгүй шаардлага гарч байна. Өөрчлөлтийг багасгах хамгийн оновчтой аргыг сонгоно уу?

 • A. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох

 • B. Хувь хүний хандлагыг байгальд ээлтэй байдлаар өөрчлөх

 • C. Сэргээгдэх эрчим хүчний төрлүүдийг ашиглах

 • D. Хүлэмжийн хий ихээр ялгаруулдаг орнуудаас авах татварын хэмжээг нэмэгдүүлэх

Оноо: 5

Хүчиллэг тунадас гэж юуг хэлэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүчлийн бороо үүсэх үйл явцыг схемчлэх ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

i. Хүчиллэг тунадасны тархалт бүхий гол бүс нутгийг тэмдэглээрэй.

ii Эдгээр орнуудад хүчиллэг тунадас ихээр үүсэх болсон шалтгааныг тайлбарлаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Урвал явуулж буй савны эзлэхүүнийг ихэсгэхэд бүтээгдэхүүн үүсэх тал руу тэнцвэр шилждэг урвалыг заана уу.

 • A.nCO(x)+  (2n+1)H2(x)  → CnH2n+2(x) + nH2Oш

 • B.4NH3(x)+5O2(x)=4NO(x)+ 6H2O(x) 

 • C.H2(x)+ J2(x)=2HI(x)  

 • D.3O2↔2O3

Оноо: 1

Азот олон оксид үүсгэдэгээс N2O4 өнгөгүй, NO2 улаан хүрэн өнгөтэй байдаг.

N2O4(хий) ↔ 2NO2(хий) гэсэн химийн урвал явагдаж тэнцвэр тогтдог. Дараах илэрхийллийн аль нь худал вэ?

 •   А. Шулуун урвалын хурд: υш = Кш ∙ [N2O4]   

 •   B. Урвуу урвалын хурд:  υу = Ку ∙ [2NO2]

 •   C. Урвал эхлэхэд өнгөгүй байснаа хэсэг хугацааны дараа өнгө нь өтгөрч тогтворжино.

 • D. Тэнцвэрийн үе дэх NO2, N2O4-ын концентраци өөрчлөгдөхгүй, тогтмол болно

Оноо: 1

Аммиакын синтезийн ∆Н= - 92.3 кЖ гэсэн тэнцвэрийг шулуун чиглэлд шилжүүлэхийн тулд аль аль хүчин зүйлсийг хэрэглэх вэ?

а. Даралтыг ихэсгэх б. Температурыг ихэсгэх в. Аммиакыг зайлуулах г. Катализатор

 • A. а,б,в,г            

 • B. а,б,в,г            

 • C.а,в,г      

 • D.а,в,г      

Оноо: 1

Дараах тэнцвэр тогтсон системд бүтээгдэхүүний гарцыг ихэсгэхийн тулд ямар хүчин зүйлийг өөрчлөх шаардлагатай вэ?

CaCO3(xaт )⇔CaO(хат)+CO2(x) -556кЖ

 • А.CO2 нэмнэ.

 • B.B. Ялгарсан СО2-ийг зайлуулна

 • C.C. СаО нэмнэ.

 • D.D. Температурыг бууруулна

Оноо: 1

Дараах урвалуудын алинд нь даралт ба температурыг ихэсгэхэд тэнцвэр адил чиглэлд шилжих вэ?

 • A.. 2HBr ↔ H2 + Br2(шингэн)               

 • B.N2(x) + 3H2(x) ↔ 2NH3(x) + Q           

 • C.2SO2 + O2 ↔ 2SO3 + Q

 • D.3O2(x) ↔ 2O3(x) – Q

   

Оноо: 2

2SO2(х)+ O2(x)=2SO3(x) гэсэн тэнцвэр тогтсон системийн эзэлхүүнийг 2 дахин багасгавал . . . . . . . . . .

 • A.Шулуун болон буцах урвалын хурд ижил болно.

 • B.Тэнцвэр шилжихгүй

 • C.Шулуун урвалын хурд буцах урвалын хурдаас 2 дахин их болно

 • D.Тэнцвэр зүүн тийш шилжинэ

Оноо: 2

N2+3H2↔ 2NH3 урвалын тэнцвэр тогтсон үе дэх бодисуудын концентраци

[N2]Т=0.01 моль∙л-, [H2]Т=3.6 моль∙л-, [NH3] Т = 0.4 моль∙л-1 тус тус байжээ.

N2 ба H2-ийн анхны концентрацийг ол.

 • A.. [N2]0=0.41 ба [H2]0=4 моль∙л-1         

 • B.. [N2]0=0.41 ба  [H2]0= 4.2 моль∙л-1

 • C.[N2]0=0.21 ба  [H2]0= 4.2 моль∙л-1

 • D.N2]0=0.39 ба  [H2]0= 3.2 моль∙л-1

Оноо: 1

Fe2O3(хат) + 3CO(хий) ↔ 2Fe(хат) + 3CO2(хий) + Q тэнцвэр тогтсон урвалд тэнцвэрийн тогтмолыг илэрхийлж бичнэ үү

 • A. K = [Fe2O3] ∙[CO]3  / [Fe]2  ∙[CO2]3 

 • B. K = [Fe]2  ∙[CO2]3  / [Fe2O3]Т ∙[CO]3

 • C. K = [CO2]3 / [CO]3  

 • D. K = [CO2]  / [CO]

Оноо: 1

Fe2O3(хат) + 3CO(хий) ↔ 2Fe(хат) + 3CO2(хий) + Q тэнцвэрийн тогтсон урвалд шулуун урвалын чиглэлд тэнцвэрийг шилжүүлэхэд ямар хүчин зүйл нөлөөлөх вэ?

 • A. Төмрийн нунтаг нэмэх

 • B.Нүүрсхүчлийн хийн концентрацийг ихэсгэх

 • C.Даралтыг багасгах

 • D.Температурыг багасгах

Оноо: 2

Урвалд анх ижил молийн тоо бүхий бодисуудыг авсан бол дараах тэнцвэртогтсон системийн алинд нь эх бодис давамгайлах вэ?

 • A.. SO2(x)+ NO2(x) ↔ SO3(х)+ NO(x)                       KТ=150           

 • B.CO(x) +H2O(x) ↔ CO2(x)+H2(x)                          KТ=31.4

 • C. H2(x)+ I2­(x)↔2HI(x)                                  KТ=10    

 • D. N2­(x) + O2(x)  ↔ 2NO(x)                                 KТ=1.0 ∙10-31

Оноо: 1

Тэнцвэр тогтсон системд катализатор нэмбэл юу болох вэ?

 • A.шулуун ба урвуу урвалын хурд адил хэмжээгээр хурдасна.

 • B.идэвхжлийн энерги ихэснэ.

 • C.шулуун урвалын хурд хурдасна.

 • D.урвуу урвалын хурд хурдасна.

Оноо: 2

Дараах тэнцвэр тогтсон систем өгөгджээ. N24(x) ↔ 2NO2(x) Kc=5∙10-3

Тэнцвэр тогтсоны дараа системд [N2O4]= 0.5 моль/дм3 байсан бол тэнцвэрийн үеийн NO2-ийн концентраци ямар байх вэ?

 • A.. 10  моль/дм3    

 • B.. 0.88 моль/дм3 

 • C.2.5∙10-2 моль/дм3 

 • D.5∙10-2 моль/дм3

Оноо: 2

3 атм даралтанд 0.3 моль хүчилтөрөгч, 0.4 моль устөрөгч, 0.2 моль усны уур, 0.1 моль азот агуулагдаж байсан бол хүчилтөрөгчийн парциал даралтыг олно уу.

 • A.0.1 атм

 • B.0.3 атм

 • C.0.9 атм

 • D.3.2 атм

Оноо: 1

Температурыг ихэсгэхэд Максвелл-Больцманы тархалтын муруйн хэлбэр хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

 • А. Пикийн өндөр буурч зүүн гар тийш шилжинэ.

 • B.Пикийн өндөр нэмэгдэж зүүн гар тийш шилжинэ

 • C.Пикийн өндөр буурч баруун гар тийш шилжинэ.

 • D. Пикийн өндөр нэмэгдэж  баруун  гар тийш шилжинэ.

Оноо: 1

Химийн урвалын хурдыг хэмжих туршилтаар хий ялгарчээ. Дараах мэдээллүүдийн аль нь зөв бэ?

1. Ус дүүргэсэн тариур ашиглан хий эзэлхүүнийг хэмжинэ.

2. Урвалын хурдыг ихэсгэхийн тулд промотор катализатор хэрэглэсэн.

3. Урвалын хурдыг ихэсгэхийн тулд ингибитор катализатор хэрэглэсэн.

4. Хүчил металлтай харилцан үйлчлэх урвал явагдсан гэвэл металлыг жижиглэн гадаргууг ихэсгэнэ.

 • A.1, 2, 3

 • B.2, 3, 4

 • C..1, 3, 4

 • D.1, 2, 4

Оноо: 1

Зургийг ажиглан Өмнөд Америкт орших 100 саяас их хүн амтай улсыг сонгоно уу?

Зураг 1.1 100 саяас их хүн амтай улсууд.

 • A. Мексик

 • B. Бразиль

 • C. АНУ   

 • D. Канад     

Оноо: 2

2NO+О2→2NO2 гэсэн урвалын систем өгөгджээ. Битүү саванд 0.1 моль NO болон 0.2 моль О2-ыг холив. Азотын моноксидын 40% нь урвалд орох үед урвалын хурд

хэд дахин яаж өөрчлөгдөх вэ?

 • A.31.25 дахин хурдасна

 • B.31.25 дахин удааширна

 • C.2.5 дахин хурдасна

 • D. 2.5 дахин удааширна

Оноо: 1

Туршилтын үр дүнг хүснэгтээр өгөв.

Хугацаа, минут

Ялгарсан хийн эзэлхүүн, см3,минут

0

0

1

24

2

36

3

39

4

39

Урвал ямар хугацаанд явагдаж дууссан бэ?

 • A.1

 • B.2

 • C.3

 • D.4

Нийт: 16693