• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

Туршилтын үр дүнг хүснэгтээр өгөв.

Хугацаа, минут

Ялгарсан хийн эзэлхүүн, см3,минут

0

0

1

24

2

36

3

39

4

39

Урвалын дундаж хурдыг олно уу.

 • A.8

 • B.12

 • C.13

 • D.24

Оноо: 1

Дөрвөн ялгаатай температурын үе дэх Больцманы тархалтын муруйг зурагт үзүүлжээ. Аль илэрхийлэл зөв бэ?

 • A. А хамгийн өндөр температуртай үеийн тархалтын муруй

 • B.А муруйгаар хашигдсан хэсгийн талбай В муруйнхтай адил

 • C.В муруй ойролцоогоор 200К температурт харгалзана.

 • D.

  B муруйгаар хашигдсан хэсгийн талбай А муруйтай харьцуулбал их

Оноо: 1

Зургийг ажиглан Хойд Америкт орших хамгийн олон сая хүн амтай улсыг сонгоно уу?

Зураг. 100 саяас их хүн амтай улсууд

 • A.Мексик  

 • B.Бразиль 

 • C.АНУ

 • D.Канад     

Оноо: 2

Урвалын эхэнд бодисын концентраци 5,0 моль/л байснаа урвал эхлээд 4 минут өнгөрөхөд 2,0 моль/л болтлоо багасчээ. Дундаж хурдыг ол.

 • A.0.125 моль/л·сек

 • B.0,029 моль/л·сек        

 • C.0.0125 моль/л·сек      

 • D.0.75 моль/л·сек

Оноо: 1

Агаарын 20%-ийг хүчилтөрөгч эзэлдэг. Цэвэр хольцгүй хүчилтөрөгч ба агаар авсан хоёр тохиолдлын алинд нь урвал ямар хэмжээгээр хурдан явагдах вэ?

 • A.. Цэвэр хүчилтөрөгч бүхий урвал 20 дахин их хурдтай явагдана

 • B.Урвалын хурд ижил байна.

 • C.. Агаар  бүхий урвал 20 дахин бага хурдтай явагдана.

 • D.Цэвэр хүчилтөрөгч бүхий урвал 5 дахин их хурдтай явагдана

Оноо: 1

100 саяас их хүн амтай улсуудыг харуулсан зургаасКазакстан улсын хүн амыг тоймлон тодорхойлно уу?

 • A.100 саяас бага

 • B.100сая-150 сая   

 • C.150сая-200сая  

 • D.200сая-300сая    

Оноо: 1

Устөрөгч ба нүүрстөрөгчийн диоксид харилцан үйлчлэхэд дараах тэнцвэр тогтдог.

Н2 + СО2 ⇔ СО + Н2О - Q

Дараах хүчин зүйлийг өөрчлөхөд урвалын хурд ба нүүрстөрөгчийн монооксидын гарц хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Температурыг нэмэгдүүлэхэд: Хурд СО –ийн гарц

 • A.    Ихэснэ                          Ихэснэ

 • B. Ихэснэ                          Буурна

 • C.Ихэснэ                          Өөрчлөгдөхгүй

 • D.Өөрчлөгдөхгүй            Буурн

Оноо: 2

Дараах урвалын энергийн диаграммаас харахад катализатор нь идэвхжэлийн энергид яаж нөлөөлж байна вэ? Мөн урвалын дулааны илрэлийг тодорхойлно уу.

 • A.Катализатор нь урвалын идэвхжлийн энергийг бууруулж өгдөг. Экзотерм урвал

 • B.Катализатор нь урвалын идэвхжлийн энергийг нэмэгдүүлдэг. Экзотерм урвал

 • C.Катализатор нь урвалын идэвхжлийн энергийг бууруулж өгдөг. Эндотерм урвал

 • D.Катализатор нь урвалын идэвхжлийн энергийг нэмэгдүүлдэг. Эндотерм урвал   

   

Оноо: 1

GPS-ийг ашиглаж болох нөхцлийг сонгоно уу?

 • A.Зөвхөн өдрийн цагаар     

 • B.Зөвхөн шөнийн цагаар 

 • C.Хөлс татвараа төлөөд       

 • D.24 цагийн турш    

Оноо: 1

GPS-ийг ашиглаж болох нөхцлийг сонгоно уу?

 • A..Татвар төлөөд ашиглана

 • B.Цаг агаарын тохирсон нөхцөлд ашиглана

 • C.Хөлс төлөөд ашиглана

 • D.Цаг агаарын ямарч нөхцөлд ашиглана

Оноо: 1

Дөрөв ба түүнээс олон хиймэл дагуулаас хүлээн авсан дохио, мэдээллийн тусламжтайгаар, GPS-ээр тодорхойлох БОЛОМЖГҮЙ зүйлийг нь сонгоно уу?

 • A.Уртраг

 • B.Өргөрөг

 • C..Гадаргын өндөр.

 • D.Агаарын даралт   

Оноо: 1

Тэнгэрийн заадас гэж юу вэ?

 • A.Сарны зарим харагдаж байгаа хэсэг

 • В.Сүүн замын зарим хэсэг         

 • С.Нарны аймгийн зарим хэсэг

 • D.Дэлхийн зарим хэсэг

Оноо: 1

Химийн урвалын хурдны диаграммтай танилцаад бодисуудыг баримжаалж зөв хариултыг сонгоно уу.

 • A.Эх бодис         Эх бодис

 • B.Бүтээгдэхүүн бодис        Эх бодис 

 • C.Бүтээгдэхүүн бодис         Бүтээгдэхүүн бодис  

 • D.Эх бодис         Эх бодис

Оноо: 1

Хамгийн том нь аль вэ?

 • A.Орчлон ертөнц

 • B..Сүүн зам    

 • C. Нарны аймаг

 • D.Дэлхий          

Оноо: 1

Нар нь ямар галактикийн од вэ?

 • A.Андромеда     

 • B..Сүүн зам    

 • C.Нарны аймаг

 • D.Долоон бурхан

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Дараах цэгүүдийн аль нь дээр нь өдөр түрүүлж эхлэх вэ?

 • A.. F          

 • B.B              

 • C.D.             

 • D.E

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Дараах цэгүүдийн алинд нь өдөр түрүүлж дуусах вэ?

 • A.F          

 • B.B

 • C.D.             

 • D.E         

Оноо: 1

Зургийг ажиглаарай. Дараах цэгүүдийн алин дээр нь шинэ оныг түрүүлж угтахвэ?

 • A.F    

 • B.B    

 • C.D.             

 • D.E

Оноо: 5

А. Химийн урвалыг дулааны илрэлээр нь:

а. . . . . . . b. . . . . . . . . гэж 2 ангилна.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Б. Дараах хувирлуудын дулааны илрэлийг заана уу.

а. Цаас шатах b. Амьд организмын биед хоол тэжээлийн бодис задран мономер үүсгэх

с. Дуу цахилгаантай бороотойд азот ба хүчилтөрөгч харилцан үйлчлэн орчны

температур буурах

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Хүснэгтэнд байгаа мэдээллийг ашиглан тооцоолол хийж хүн амын нягтшил хамгийн ихтэй орныг нь сонгоно уу?

 • A..  АНУ                                                      

 • B.Индонези

 • C.Бразил                                                  

 • D. Пакистан

Нийт: 16693