• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 6

Нэгэн гэр бүл НӨАТ-ын сугалаанд 200 сая төгрөг хожсон ба мөнгөө хэрхэн зарцуулсаныг доорх хүснэгтэд харууллаа.

Бүх мөнгөний

Зарцуулсан байдал

\frac{3}{4} - хэсгээр

Байр

10% - иар

Машин

\frac{9}{200} - хэсгээр

Хадгаламж

?

Үлдсэн

Байрыг хэдэн төгрөгөөр худалдаж авсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Машин, Хадгаламжид нийлээд хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Энэ гэр бүлд хэдэн төгрөг үлдсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Барилгачин байшингийн ханыг 665 ш тоосгоор барих ёстой болов. Эхний өдөр 243 ш тоосго хэрэглэсэн бол дараах алхамын дагуу асуултад хариулна уу.

Хоёр дахь өдөр эхний өдрөөс 1.5 дахин бага тоосго хэрэглэсэн бол хэдэн тоосго хэрэглэсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дараагийн өдрүүдэд өмнөх өдрийн \frac{2}{3} -той тэнцүү хэмжээний тоосго хэрэглэж байсан бол 3 ба 4 дэх өдөр нийлээд хэдэн тоосго хэрэглэсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Барилгачин хэдэн өдрийн дотор ханыг барьж дуусах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 8

Монгол орон тектоникийн ямар хавтан дээр оршдог вэ? Зургийг ажиглаад даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

………………………………………………………………………………..................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дэлхийн газрын гадаргын хэлбэр гадаад ба дотоод хүчин зүйлийн харилцан үйлчлэлийн үр дүнд бүрэлдэн тогтдог.Газар хөдлөх, галт уул дэлбэрэх үзэгдэл нь эндоген болон экзоген үйл явцын алинд нь хамааралтай болохыг харьцуулан бичнэ үү?

:..............................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зураг 4.1 –г ажиглаарай. Яагаад Япон улсад газар хөдлөлт илүү олон удаа явагддагийн шалтгааныг хавтангийн хөдөлгөөнтэй холбон тайлбарлана уу? ....................................................................................................... ........................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Газар хөдлөх үед яагаад “ Суу, нуугд, хүлээ” гэж сануулдаг вэ? Үйлдэлтусбүрийн анхаарах ёстой зүйлсийг тодруулна уу? ......................................

.......................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

y=\frac{2}{x}-3 функцийн буурах завсрыг ол.

 • A. \left ( -\infty \right;\infty )

 • B. \left ( -\infty \right;0 )

 • C. \left ( 0\right;\infty )

 • D. \left ( -\infty \right;0 )\cup \left ( 0\right;\infty )

Оноо: 10

Дараах хүснэгтээр бодисын стандарт нөхцөл дэх шатахын стандарт энтальпи өгөгдөв.

Бодисын томъёо, урвал

С2Н5ОНш

СО2(хий)

Н2О(уур)

СО(хий)+½ O2(xий) → СO2(xий)

DшатH , кЖ∙моль-1

- 1367

- 394

- 242

DурвH= - 283 кЖ∙моль-1

Даалгавар: А. Этанол, нүүрсхүчлийн хий ба этанолын дутуу шатаж нүүрстөрөгчийн моноксид үүсэх урвалын циклийг байгуулах

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Б. Нүүрстөрөгчийн моноксидын үүсэхийн стандарт энтальпиг тооцоолно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1

В. Этанолын үүсэхийн стандарт энтальпийн өөрчлөлтийг олно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Г. Этанол хүчилтөрөгчийн дутмаг орчинд шатан нүүрстөрөгчийн моноксид ба ус үүсгэх урвалын энтальпийн өөрчлөлтийг олно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Д. Спиртэн дэнг этанолоор цэнэглэдэг бөгөөд туршилтанд 273.4 кЖ дулаан хэрэгтэй бол хичнээн тоо хэмжээтэй болон хэдэн грамм этанол хэрэгтэй вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

Барилгачин байшингийн ханыг 633 ш тоосгоор барих ёстой болов. Эхний өдөр 243 ш тоосго хэрэглэсэн бол дараах алхамын дагуу асуултад хариулна уу.

Хоёр дахь өдөр эхний өдрөөс 1.5 дахин бага тоосго хэрэглэсэн бол хэдэн тоосго хэрэглэсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дараагийн өдрүүдэд өмнөх өдрийн \frac{2}{3} -той тэнцүү хэмжээний тоосго хэрэглэж байсан бол 3 ба 4 дэх өдөр нийлээд хэдэн тоосго хэрэглэсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Барилгачин хэдэн өдрийн дотор ханыг барьж дуусах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 9

xA2(x)+yB2(x)=zBA3(x) гэсэн урвалыг ашиглан дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү

x,y,z-ын утга буюу коэффцентийг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Урвалын тэгшитгэлийг тэнцүүлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

A2 ба B2 бодисын концентрацыг тус бүр 2 дахин ихэсгэхэд шулуун урвалын хурд яаж өөрчлөгдөх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Системийн нийт даралтыг 3дахин ихэсгэхэд шулуун ба урвуу урвалын хурдны харьцаа

ямар болох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Урвалын температурын коэффициент γ=2 . Урвалын орчны температурыг 200С-400С өөрчилсөн бол урвалын хурд хэд дахин нэмэгдэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

Муур өөрөөсөө 18 м-ийн зайд байгаа хулганыг хараад хөөв. Муур 1 секундэд 5.5 м, хулгана 1 секундэд 3.5 м зайг туулдаг бол дараах алхамын дагуу асуултад хариулна уу.

3 секундын дараа тэдгээрийн хоорондох зай хэдэн метр болох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Муур хэдэн секундын дараа хулганыг гүйцэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Муур хулганыг хөөж эхлэх үед хулганаүүрнээсээ 35 м зайд байсан бол хулгана мууранд баригдахгүйгээр үүрэндээ орж чадахуу? Хариултаа тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 8

Зургийг ажиглаад даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоорой. Их даралттай газраас бага даралттай газар руу урсах агаарын хөндлөн чиглэлийн хөдөлгөөнийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

...............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Яагаад экваторыг чиглэн пассат салхи салхилж байна вэ? Шалтгааныг тайлбарлана уу?

................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Пассат салхи, муссон салхинаас ялгарах онцлогийг тайлбарлана уу

.........................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Графикийг харьцуулан ажиглаж, Баянхонгор аймгийн салхины чиглэлийндавтамж, тэдгээрийн өөрчлөлтийн учир шалтгааныг тайлбарлан дүгнэнэ үү?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Муур өөрөөсөө 24 м-ийн зайд байгаа хулганыг хараад хөөв. Муур 1 секундэд 4.5 м, хулгана 1 секундэд 2.5 м зайг туулдаг бол дараах алхамын дагуу асуултад хариулна уу.

3 секундындараа тэдгээрийн хоорондох зай хэдэн метр болох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Муур хэдэн секундындараа хулганыг гүйцэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Муур хулганыг хөөж эхлэх үед хулганаүүрнээсээ 35 м зайд байсан бол хулгана мууранд баригдахгүйгээр үүрэндээ орж чадахуу? Хариултаа тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 35

Их олон шагай

Одод гялалзсан өвлийн шөнө малчны өвөлжөө халуу дүүгээд л цаанаа л нэг тавлаг ажээ. Гэрийн хоймрыг хотойтол нь шагай дэлгээд хоёр хүүхэд шагай шүүрнэ. Тоглогчийн нэг жаахан хөөрүүдүү араншинтай хүүг Дүгэррагчаа гэнэ. Сургуулиас хэдийнээ гарчхаад өнгөрсөн хавар хөдөө мал дээр ирсэн арван долоотой өсгөлүүн хүү. Нөгөө нь өвлийн амралтаараа гэртээ ирээд байгаа сурагч Түдэв. Ийм л хоёр нөхөр ид хаваа үзэн шагай шүүрнэ. Дүгэррагчаа сумаа дээш шидэнгээ:

-Аавын хүүгийн аз хаачхав... гэж нөгөө л улигт үгээ давтан том алгаараа дэлгэсэн шагайнаас байдгаараа атгаснаа сумаа авч чадалгүй алдах нь их.

Харин Түдэв эсрэг тоглогчийнхоо алдааг сайтар гадарлаж шагайнаас хоёр гурваар нь түүсээр чамлахааргүй л хөрөнгөтэй болжээ. Түдэвийн хий гаргахгүй тоглож байгаад Дүгэррагчаагийн хор шар буцалж шагайнаас улам олноор хамах гэж авсан ч юмгүй талаар нэг тарааж орхино. Дэлгэж орхисон шагай цөөрчээ. Түдэвийн бага багаар хамсан шагай дэргэд нь овоорно. Дүгэррагчаагийн олз хажууд нь өчүүхэн харагдана. Хожлыг Түдэв авлаа.

- Ах аа та ганц нэгээр нь шагайг хамсаар хожчихлоо гэж дүүгээ гайхан асуувал Түдэв инээмсэглэн:

- “Чамлахаар чанга атга” гэдэг үгсийг ямагт санаж явахад хэн хүнд илүүдэхгүй юм гэж дүүдээ сургажээ. (Үгийн тоо 167)

Д. Давааням “Заан өргөсөн туулай” номоос

Шагай шүүрэх тоглоом

Шагайг бог, бод малынх гэж ангилдаг. Үхрийн шагайг аргай гэж нэрлэдэг. Шагай шүүрэх тоглоомд бог малын шагайг ашиглана.

Шагайн тоглоом нь намар тэнгэр дуугарахаа больсон үеэс дараа жилийн тэнгэр дуугарах хүртэл хугацаанд тоглодог уламжлалт наадгай юм. Бороо хур үргэлжлэн орж, тэнгэр задарна гээд зун шагай тоглодоггүй.

Нарийхан төмрөөр хэлхэж хийсэн гархийг шагай шүүрэх тоглоомд хэрэглэнэ. Дэвсгэр дээр олон шагайг өрж, тоглогч хүн гинжин гархийг дээш шидэн эргэж буух хооронд дэвсгэр дээрх шагайнаас шүүрч, гархийг алдалгүй барьж авна.

Шагай шүүрсэн хүн гарт атгаснаасаа унагах эсвэл дээш шидсэн гархиа барьж авч чадахгүй бол дараагийн хүнд шилжүүлнэ. Алдаа гаргаагүй бол шүүрсэн шагайг өөрөө авч үргэлжлүүлэн тоглоно. Алдвал дараагийн хүнд шилжүүлнэ. Газарт байсан шагайг хүмүүс шүүрч дуусахад авсан шагайгаа тоолж, хэн олон шагай цуглуулсан хүн хожно. (Үгийн тоо 124)

Шагай шүүрэх тоглоомд алийг ашиглахгүй вэ?

 • A.Шагай

 • B.Тоглоомын хөлөг

 • C.Шагайн дэвсгэр

 • D.Гархи буюу сум

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүүхдүүд ямар ямар малын шагайгаар тоглож байсан бэ?

 • A.Адуу, үхэр

 • B.Тэмээ, адуу

 • C.Үхэр, тэмээ

 • D.Хонь, ямаа

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Түдэвийн хийсэн үйлд тохирохгүй хэлцийг олоорой.

 • A.Илүү харж, билүү долоох

 • B.Маргаашийн өөхнөөс өнөөдрийн уушги дээр

 • C.Балын бага нь амттай

 • D.Олзны бага нь амттай

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Эхийн гол санаанд тохирохыг олоорой.

 • A.Хусмаа чамласан хүүхэд шиг

 • B. Хэтэрхий их найдсан үйл хэрэг бүтэлгүйтэх

 • C.Юмыг голж, олзонд хэт их шунах хэрэггүй

 • D.Юмыг голж, олзонд шунах хэрэгтэй

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Аль нь Дүгэррагчаагийн хийсэн үйлдэл биш вэ?

​​​​​​​

 • A.Том алгаараа дэлгэсэн шагайнаас байдгаараа атгадаг

 • B.Сумаа авч чадалгүй алдах нь их байдаг.

 • C.Шагайг авч чадалгүй талаар нэг тараадаг.

 • D.Хий гаргахгүй тоглодог.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүүхдүүд маш олон шагайгаар тоглож байгаа гэсэн санааг илэрхийлсэн үгийг эхийн эхлэл хэсгээс олж бичээрэй.

...........................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

“Харин Түдэв эсрэг тоглогчийнхоо алдааг сайтар гадарлаж шагайнаас хоёр гурваар нь түүсээр чамлахааргүй л хөрөнгөтэй болжээ” гэсэн өгүүлбэр дэххолбох үгийголж бичээрэй.

................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дараах үгстэй ижил дүрмээр бичих үгийг эхээс олж бичээрэй.

зорчигчийн

гарахад

....................................................

.................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Эхийн харилцан ярианд ашигласан цэг тэмдгийн тайлбарыг гүйцээж бичээрэй.

Цэг тэмдэг

Цэг тэмдгийн нэр

Хаана хэрэглэсэн

1

:

Давхар цэг

Өгүүлэгчийн нэрийн ард

2

-

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Тоглогчдын үйлдлээс тэдний зан чанарыг дүгнээрэй. Чи энэ дүрээр дамжуулан юу ойлгож ухаарснаа бичээрэй.

Түдэвийн зан чанар:

 • .................................................
 • .................................................

Дүгэррагчаагийн зан чанар:

 • ...........................................
 • ...........................................

Ойлгож ухаарсан нь:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Хоёрдугаар хэсэг- БИЧИХ ЧАДВАРЫН ДААЛГАВАР

Заавар: Даалгаврыг гүйцэтгэх хугацаа 30 минут

Зохиож бичихдээ:

-Сэдэв, зорилгод нийцсэн байх.

-Эхлэл, гол, төгсгөл хэсгийг догол мөрөөр ялган бичсэн байх.

-Үгийг оновчтой сонгож хэрэглэсэн байх.

-Зөв сайхан найруулж бичсэн байх.

-Өгсөн үгийн тоонд тохируулж бичих

Зөв бичихдээ:

-Зөв бичих дүрмийн алдаагүй, хичээнгүй сайхан бичсэн байх.

-Цэг тэмдгийг зохих газар нь зөв хэрэглэсэн байх.

“Тоглоомоос суралцсан нь” сэдвээр 120-150 үгэнд багтаан эх зохиож бичээрэй.

Бичихдээ дараах бүтцийг ашиглаарай.

ЭХЛЭЛ ХЭСЭГТ: Ямар тоглоомыг хэзээ, хаана, хэн хэнтэй тоглосноо бичих(монгол тоглоомын талаар байвал сайн)

ГОЛ ХЭСЭГТ: Тоглоом тоглоход чамд болон танай найзуудад тохиолдсон сонирхолтой сургамжтай явдлаас сонгож баримт, нотолгоотой бичих

ТӨГСГӨЛ ХЭСЭГТ: Эцэст нь чи юу ухаарч ойлгосноо мөн найзууддаа юу гэж зөвлөхөө бичих

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 20
Оноо: 6

Доорх хүснэгтэд нэгэн кофены газрынбүтээгдэхүүний үнийн жагсаалтыг харуулсан байна.

Бүтээгдэхүүн

Үнэ (Төгрөг)

Идэх зүйл

Бургер

2500

Зүсэм пицца

2000

Зүсэм бялуу

1500

Уух зүйл

Жимсний шүүс

1000

Кофе

1500

Дараах алхамын дагуу асуултад хариулна уу.

Даваа гаригт Энхээ7000 төгрөгтэй байсан ба 1 бургер, 1 кофе авсан. Тэгвэл Энхээ өөрт байсан мөнгөнийхөө хэдэн хэсгийг зарцуулсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Харин мягмар гаригт Энхээ10000 төгрөгтэй байсан ба идэх болон уух зүйл авахад өөрт байсан мөнгөний \frac{3}{10} хэсгийг зарцуулсан бол Энхээгийнавч болох боломжит зүйлсийг жагсаан бичнэ үү?

Боломжит хувилбар

Идэх зүйл

Уух зүйл

Нийт үнэ

Бургер

Зүсэм пицца

Зүсэм бялуу

Жимсний шүүс

Кофе

1

2

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тухайн газар оройны 2000 цагаас хойш бургер болон зүсэм бялууг 2.5 дахин, бусад бүтээгдэхүүнийг 20%-иар хямдруулав. Хамгийн хямд өртгөөр идэх болон уух зүйлээс

алийг авах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 8

Зургийг ажиглаад даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

Дэлхийн хамгийн нам дор газар оршдог, ямар нэртэй нуур байдаг вэ?

.........................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зураг 6.1- ийг ажиглаарай. Зураг дээрх нуур нь дэлхийн өөр хаана ч байхгүй онцлогтой бөгөөд, жуулчдыг ихээр татдаг ажээ. Энэ нууранд хүн живхгүй хөвж байдгийн шалтгааныг тайлбарлана уу?...................................................................

..............................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зураг дээрх нуурын усны давсжилт нь далайн усны дундаж давсжилтаас 8.6 дахин их бол ямар давсжилттай болохыг тооцоолоорой.

............................................................................................................................ ................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Аялал жуулчлалын салбар хурдацтай өсөхийн зэрэгцээ эко аялал жуулчлал түгээмэл болж байна.Эко аялал жуулчлалын онцлогоос 2-оос доошгүй дурдан жишээгээр тайлбарлана уу? ...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Доорх хүснэгтэд нэгэн кофены газрын бүтээгдэхүүний үнийн жагсаалтыг харуулсан байна.

Бүтээгдэхүүн

Үнэ (Төгрөг)

Идэх зүйл

Бургер

2500

Зүсэм пицца

2000

Зүсэм бялуу

1500

Уух зүйл

Жимсний шүүс

1000

Кофе

1500

Дараах алхамын дагуу асуултад хариулна уу.

Даваа гаригт Мандах9000 төгрөгтэй байсан ба 1 бургер, 1 кофе авсан. Тэгвэл Мандахөөрт байсан мөнгөнийхөө хэдэн хэсгийг зарцуулсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Харин мягмар гаригт Мандах20000 төгрөгтэй байсан ба идэх болон уух зүйл авахад өөрт байсан мөнгөний\frac{3}{10} хэсгийг зарцуулсан бол Мандахын авч болох боломжит зүйлсийг жагсаан бичнэ үү?

Боломжит хувилбар

Идэх зүйл

Уух зүйл

Нийт үнэ

Бургер

Зүсэм пицца

Зүсэм бялуу

Жимсний шүүс

Кофе

1

2

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тухайн газар оройны 2000 цагаас хойшбургер болон зүсэм бялууг 2.5 дахин, бусад бүтээгдэхүүнийг 20%-иар хямдруулав. Хамгийн хямд өртгөөр идэх болон уух зүйлээс

алийг авах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 8


Зургийг ажиглаад даалгавруудыг гүйцэтгээрэй
.

Израйль ба Иордан улсуудын хооронд байрладаг, дэлхийн хамгийн гүн давстай нуурыг нэрлэнэ үү?..............................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Энэ нуур яагаад ингэж нэрлэгдэх болсон шалтгааныг баримтаар нотлон тайлбарлана уу?

..............................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зураг дээрх нуурын усны давсжилт нь ойролцоогоор 300 гаруй промилль бөгөөд энэ нь Газар дундын тэнгисийн уснаас 9 дахин илүү үзүүлэлт юм. Газар дундын тэнгисийн усны давсжилтийг тооцоолоорой.

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Аялал жуулчлалын салбар хурдацтай өсөхийн зэрэгцээ эко аялал жуулчлал түгээмэл болж байна.Эко аялал жуулчлалын хүрээлэн буй орчны тогтвортой хөгжлийг хангах онцлогоос 2-оос доошгүй дурдан жишээгээр тайлбарлана уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Улаанбаатар хотын 5 өдрийн цаг агаарын мэдээг диаграммаар харуулсан байна.

Дараах алхамын дагуу асуултад хариулна уу.

Аль өдрийн дундаж температур хамгийн өндөр вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Аль өдөр хамгийн өндөр ба бага температурын ялгаа хамгийн их байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Мэндээгийн гэр бүл Бямба гаригт аялалаар явахаар төлөвлөжээ. Агаарын хэм хэр тохиромжтой байх вэ? Хариултаа тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 10

2A(хий)+3B(хат)+D(уус)=4C(уус), гэсэн урвал өгөгдөв. Анх 0.5 М концентрацитай А бодис

урвалд орж 2 минутын дараа 0.2 М үлдсэн байсан. Даалгавар:

1. Эх бодис болох А бодисын урвалд орох хурдыг илэрхийлж, дундаж хурдны утгыг

Тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Эх бодисуудын урвалд орох хурд хоорондоо ялгаатай эсэхэд дүгнэлт өгч, мөн урвалын ерөнхий хурдыг тодорхойл.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

B болон D бодисуудын урвалд орох хурдыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

С бодисын урвалаас үүсэх хурдыг тооцоол

Дээрх даалгаврын оноо : 1

.Урвалд катализатор ашигласан тохиолдолд урвалын энергийн диаграмм хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Доорх зургыг ашиглан өөрчлөлтийг илэрхийлнэ үү. 2 оноо

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 8

Зургийг ажиглаад даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

Газар хөдлөлтийн голомтууд хаагуур илүү их тархсан байна вэ?

.......................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дэлхийн газрын гадаргын хэлбэр гадаад ба дотоод хүчин зүйлийн харилцан үйлчлэлийн үр дүнд бүрэлдэн тогтдог. Хавтангуудын түлхэлцэх хөдөлгөөн нь эндоген болон экзоген үйл явцын алинд нь хамааралтай болохыг харьцуулан бичнэ үү?

:...............................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зураг 4.1 –г ажиглаарай. Гималайн уулс өргөдсөн шалтгааныг хавтангуудынхөдөлгөөнтэй холбон тайлбарлаарай.

…………………………………………………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Газар хөдлөх үед өөрийн биед авч явах зүйлд яагаад “ Шүгэл, гар чийдэн , углааш ” –оруулдаг вэ? Эдгээр зүйлсийг яаж хэрэглэх вэ? ......................................

.......................................................................................................... ..........................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Улаанбаатар хотын 5 өдрийн цаг агаарын мэдээг диаграммаар харуулсан байна.

Дараах алхамын дагуу асуултад хариулна уу.

Аль өдрийн дундаж температур хамгийн өндөр вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Аль өдөр хамгийн өндөр ба бага температурын ялгаа хамгийн бага байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Сэлэнгээгийн гэр бүл Бямба гаригт аялахаар төлөвлөв. Агаарын хэм хэр тохиромжтой байх вэ? Хариултаа тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Шатамхай хий түлш агуулсан савыг нартай дулаан газар удаан тавих нь тэсэрч дэлбэрэх аюултай!!!

Шалтгааныг зөв тайлбарласан мэдээллийг сонгоно уу.

I эзлэхүүн тогтмол битүү саванд буй хийн температурыг ихэсгэхэд молекулын хурд ихэссдэг.

II хийн температур тогтмол үед хийн эзлэхүүнийг багасгахад савны даралт ихэсдэг.

III хийн температурыг ихэсгэхэд хийн даралт тогтмол байвал молекулын хурд буурч эзлэхүүн тэлдэг.

IV хийн температурыг нэмэгдүүлэхэд саван дах хийн даралт ихэсдэг.

 • A. Зөвхөн I мэдээлэл   

 • B. Зөвхөн II мэдээлэл

 • C. II ба III мэдээлэл

 • D. I ба IV мэдээлэл

Нийт: 16693