• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 10

Азот ба устөрөгч хийнүүд хоорондоо урвалд орон аммиак

үүсгэх химийн урвалын кинетикийг анхны хурдны арга ашиглан судалжээ. Өгөдлийг ашиглан дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.

РN2 анхны даралт, кПа

РH2, анхны даралт , кПа

U, анхны хурд, кПа/с

26.65

53.3

10.22

53.3

53.3

40.88

53.3

26.65

20.44

Явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичих ба бодисын төлвийг тусгана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

.Эх бодисууд болох азот болон устөрөгчийн эрэмбийг тооцолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Урвалын хурдны хуулийн илэрхийллийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хурдны тогтмолын нэгжийг гаргаж, тоон утгаар илэрхийлнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Урвалын хурдыг ихэсгэх боломжит 2 нөхцөлийг дурдана уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Багш хий дэх диффузыг дараах зургын дагуу туршжээ.

Туршилтын үр дүнг зөв илэрхийлж байгаа зургийг сонгоно уу.

 • A. 

 • B.    

 • C.      

 • D.

Оноо: 8

Дараах зурагт нэгэн энзимийн ажиллах механизмийг харуулжээ

Дээрх энзимийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Тухайн энзимийн идэвхитэй төвд хар тугалга холбогдвол тухайн энзимийнүйл ажиллагаанд ямар өөрчлөлт гарах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Төрөөд6 хоносон болон 12 хоносон хүүхдийн амны хөндийн нэгэн энзимийн концентрацийг харьцуулан графикаар харуулжээ. Графикийг ажиглан дүгнэлт бичнэ үү.

i. Төрөөд 6 хоносон үед ...........................................................................................

ii.Төрөөд 12 хоносон үед .........................................................................................

iii. Хүүхдийг чихэртэй усаар угжихад энзим үйлчлэх эсэх.....................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 1

Дараах диффузын үзэгдлүүдийг хурд нь ихсэх дарааллаар эрэмбэлсэн хэсгийг сонгоно уу.

I. үнэртэй ус цацах II.этилийн спирт усанд уусах

III. зэсийн сульфат усанд уусгах

 • A. I < II < III       

 • B. II < III < I         

 • C. III < II < I          

 • D. III < I < II

Оноо: 1

Өөр өөр нунтаглалттай ижил масстай зэсийн байвангийн диффузлэгдэх хурдыг судалжээ. Туршилтын үр дүнг харуулсан зургийг ажиглаад гадаргуугийн талбай ихсэх дарааллаар зөв жагсаасан хариултыг сонгоно уу.

 • A. 1 < 2 < 3

 • B. 2 < 1 < 3

 • C. 3 < 1 < 2

 • D. 3 < 2 < 1

Оноо: 10

2NO(x)+CI2(x)→2NOCI(x) гэсэн урвалын систем өгөгджээ. Битүү саванд 0.1 моль NO болон 0.2 моль CI2-ыг холив. Хлорын 20% нь урвалд орох үед урвалын хурд хэд дахин яаж өөрчлөгдөх вэ?

NO –ын концентраци яаж өөрялөгдөх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Урвалд орсон хлор ба азотын моноксидын хэмжээг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Урвал эхлэх үеийн урвалын хурдыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хлорын 20% нь урвалд орох үеийн урвалын хурдыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хлорын 20% нь урвалд орох үед урвалын хурд хэд дахин яаж өөрчлөгдөх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Шулуун ба урвуу хурдны харьцаа 3:1 байсан бол системийн даралтыг хэд дахин нэмэгдүүлсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Ижил масстай зэсийн байван бүхий 3 аяганд өөр өөр температуртай усыг ханыг дагуулан зөөлөн хийжээ. Сурагч зэсийн байван диффузлэгдэх хурд буурах дарааллаар аягыг байрлуулбал:

2-р аяга > 3-р аяга > 1-р аяга

гэсэн үр дүнд хүрчээ. Хэрэв 3-р аяганд хийсэн усны температур 40°С байсан бол 1 ба 2-р аяганд хийсэн усны температурыг сонгоно уу.

 • A.

 • B.                     

 • C.                                                                                       

 • D.

Оноо: 1

Диффузийг молекул кинетикийн онолоор тайлбарласан бүдүүвчийг ажиглана уу.

Диффузлэгдэх үеийг зөв харгалзуулсан хариултыг сонгоно уу.

 • A.       

 • B.

 • C.  

 • D.

Оноо: 1

Сурагч уснаас бага температурт буцалдаг Х шингэний буцлах цэгийг тодорхойлох даалгавар авчээ. Туршилтын дүнд дараах термометрийн заалт хүрээд Х шингэн буцалж эхэлсэн байна.

Зургийг ажиглаад Х шингэний буцлах цэгийг сонгоно уу.

 • A. 125.5С

 • B. 124.5С

 • C. 95.5С

 • D. 94.5С

Оноо: 6

Доорх графикт хоёр тамирчны сүүлийн 1 сарын өндрийн харайлтын дамтамжийг харуулсан байна.

Дараах алхамын дагуу асуултад хариулна уу.

2 тамирчны гаргасан амжилтын хамгийн өндөр үзүүлэлтийн давтамж хэд вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хоёр тамирчны 1 сарын хугацаанд тогтмол гаргасан амжилтын үзүүлэлтийг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Эдгээр тамирчдын хэн нь илүү сайн амжилт үзүүлсэн бэ? Хариултаа тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Байгалийн ба хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хүлэмжийн хийнүүдийн агаар мандал дахь агууламж нэмэгдсэнээр дэлхийгээс цацрах дулааны цацрагийг дэлхий рүү буцаан ойлгож агаарын температурыг нэмэгдүүлж, дэлхийн уур амьсгал өөрчлөхөд нөлөөлж байна.Хүлэмжийн хий нэмэгдэхэд нөлөөлж байгаа хүний үйл ажиллагааны нөлөөллийг сонгоно уу?

 • A.Нарны идэвхжил

 • B.Галт уулын дэлбэрэлт

 • C.Дулааны цахилгаан станц

 • D.Цасан нуранги

Оноо: 1

Усны уур хөрөх болон конденсацлах үзэгдлийг судалсан зургийг ажиглаад туршилт дуусах үе дэх усны температурыг сонгоно уу.

 • A. 140°С  

 • B. 100°С

 • C. 60°С     

 • D. 30°С

Оноо: 1

Усны уур хөрөх болон конденсацлах үзэгдлийг судалсан зургийг ажиглаад уур конденсацалж дуусах буюу ус хөрж эхлэх цэгийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.      

 • D.

Оноо: 1

Зурагт даралтын хуваарилалт, тогтмол салхины тухай мэдээлэл өгөджээ. А цэгт үүсэх агаарын хөдөлгөөн, даралтыг тодорхойлоорой.

 • A.А цэгт агаар уруудах хөдөлгөөнтэй , их даралттай

 • B.А цэгт агаар өгсөх хөдөлгөөнтэй , их даралттай

 • C.А цэгт агаар уруудах хөдөлгөөнтэй , бага даралттай

 • D.А цэгт агаар өгсөх хөдөлгөөнтэй , бага даралттай

Оноо: 1

Усны төлөвийн шилжилтийг судалж буй зургуудыг ажиглана уу. Аль туршилтын явцад термометрийн заалт 12С -ийг заах вэ?

 • A.  

 • B.

 • C.     

 • D.

Оноо: 1

2016 оны статистик тоогоор улсын хэмжээнд сургуулийн өмнөх боловсролын насны 256 мянган хүүхэд байна. Жилд дунджаар 70-80 мянган хүүхэд шинээр мэндэлж байна. Өнгөрсөн намар цэцэрлэгт хамрагдах ёстой хүүхдүүдийн 78 хувь нь цэцэрлэгт хамрагдаж чадсан бол энэ жил хоёр хувиар бага хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах боломжтой гэсэн судалгаа гарчээ.” Мэдээлэлд ямар боловсруулалт хийх вэ? Ямар дүгнэлт гаргаж болох вэ?

 • A.Нийт хүүхдийн 22% нь цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа учраас цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх

 • B.Нийт хүүхдийн 24% нь цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа учраас цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх

 • C.Нийт 50000 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа учраас цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх

 • D.Нийт 35000 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа учраас цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх

Оноо: 1

Доорх графикт хоёр тамирчны сүүлийн 1 сарын уртын харайлтын дамтамжийг харуулсан байна.

Дараах алхамын дагуу асуултад хариулна уу.

2 тамирчны гаргасан амжилтын хамгийн өндөр үзүүлэлтийн давтамж хэд вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

рН = 3 байх үед уусмалын орчин ямар байх вэ?

 • A. Хүчиллэг

 • B. Суурьлаг 

 • C. Саармаг

 • D. Амтлаг

Оноо: 1

Сурагчид голын 4 хэсэгт хэмжилт хийжээ. Хэмжилтийн байрлалыг зурагт үзүүлэв. Хэмжилтээр голын урсгалын хурд, чулуулгийн хэлбэрийг тодорхойлжээ. Дээж авсан 4-р цэгийн хэмжилтийн үр дүн юу вэ?

 • A.Голын урсгалын хурд бага, чулуулгийн хэлбэр арзгар

 • B.Голын урсгалын хурд ихтэй, чулуулгийн хэлбэр мөлгөр

 • C.Голын урсгалын хурд ихтэй, чулуулгийн хэлбэр арзгар

 • D.Голын урсгалын хурд бага, чулуулгийн хэлбэр мөлгөр

Оноо: 1

Диаграммыг ажиглаад АБ ба ВГ хэрчмүүд бодисын төлөвийн ямар өөрчлөлтийг илэрхийлж байна вэ?

 • A. 

 • B. 

 • C.

 • D. 

Нийт: 16693