• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

1. Тэгш хэмтэй дүрсүүдийн тэгш хэмийн тэнхлэгийг зурна уу.

2. Параллелиар зөөхөд гарсан дүрсийг хэдэн нэгжээр зөөсөн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 3

Дараах зургийг ажиглаад асуултад хариулна уу.

a. Ямар үзэгдэл ажиглагдаж байна вэ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

b.4 секундын дараа цуурай сонсогдсон бол хад ямар зайд байсан бэ? Агаарт дуу тарах хурд 340 м/с.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Оноо: 5

Дараах хүснэгтийг нөхнө үү.

Агуулга

1

Агаар усны нөлөөгөөр төмрийн аяндаа зэврэх урвалыг

2

Химийн энергийг цахилгаан энергид хувиргаж буй төхөөрөмжийг

3

Металлуудыг 99.99%-ийн гарцтай цэврээр гарган авах гол арга ба нөхцөл нь

4

Гальванийн хэлхээ дэх металл электродын идэвх хэдийчинээ ялгаатай байна төдийчинээ үүсэх . . . . . . . их байна. Zn, Cu, Ni ашиглан жишээ бичих.

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 3

Будсан дүрсийг өгсөн A цэгийн хувьд цагийн зүүний дагуу 90° -аар эргүүлэн хувиргана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Цахилгаан дамжуулдаг хоёр элементийг сонгоно уу.

Үүнд: хүхэр, бал чулуу, хоолны давс, зэс, алмаз, сахар

 • A. хүхэр ба алмаз

 • B. бал чулуу ба хоолны давс

 • C. бал чулуу ба зэс

 • D. хүхэр ба сахар  

Оноо: 1

Металл бодис материалд хамаарах шинжийг сонгоно уу.

I уян хатан,II хэврэг хялбар бутарна,

III цахилгаан сайн дамжуулна,

IV ихэнх нь цахилгаан дамжуулдаггүй

 • A. I ба II

 • B. III ба IV

 • C. I ба III

 • D. II ба IV

Оноо: 4

Дараах алхамын дагуу даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Зөв харгалзуул.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Будсан дүрсийг өгсөн A цэгийн хувьд цагийн зүүний дагуу 90° -аар эргүүлэн хувиргана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Элемент натрийн физик шинжийг сонгоно уу.

 • A. Шар ногоон өнгөтэй, хурц үнэртэй, хортой хий

 • B. Мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, гялтганасан, амархан зүсэгддэг зөөлөн бодис

 • C.Усанд сайн уусдаг, цагаан өнгөтэй, хатуу бодис

 • D. Усанд муу уусдаг, өнгө үнэргүй, шатамхай хий. 

Оноо: 8

Уур амьсгал гэж юу вэ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дэлхийн дулааралтай холбоотой гадаргын температурын өөрчлөлтийн зургийгажиглан, температурын хэлбэлзэлийг дүрслэнэ үү.

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүлэмжийн хийн зонхилох элемент болох нүүрстөрөгчийн давхар исэл үүсэх шалтгааныг тайлбарлана уу. ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор эдийн засагт учирч буй бэрхшээлийг тодорхойлж, шалтгааныг тайлбарлана уу.

.................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 5

Дараах исэлдэн ангижрах урвал өгөгджээ.

__FeSO4+2KMnO4+__H2SO4→5Fe2(SO4)3+__K2SO4+__MnSO4+__H2O

А. Дээрх урвалын ерөнхий коэффициент хэд вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Б. Урвалд исэлдүүлэгчийн үүргээр . . . . оролцож, харин ангижруулагчийн үүргээр

. . . . . . . . бодис оролцоно.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

В. Урвалыг тэнцүүлсний дараа хүхрийн хүчлийн коэффицент хэд байх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Г. Хүхрийн хүчлийн оронд ус ашиглан урвалыг явуулвал манган агуулсаннэгдэл үүсэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 2

1. Тэгш хэмтэй дүрсүүдийн тэгш хэмийн тэнхлэгийг зурна уу.

2. Параллелиар зөөхөд гарсан дүрсийг хэдэн нэгжээр зөөсөн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 8

Агаарын бохирдол гэж юу вэ?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зурагт агаарын бохирдол үүсгэгчдийг тэмдэглэжээ. Хөдөө аж ахуйгаас үүсэх агаарын бохирдлыг дүрслэн бичнэ үү?

Зураг: Агаарын бохирдлыг үүсгэгчид

.......................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Агаарын бохирдол хүн амын эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх вэ?

...........................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлхийн дулааралд нөлөөлж болох хүний үйл ажиллагааг жишээ гарган тайлбарлана уу? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 10

Лабораторид электролизийн хэлхээ угсарч зэсийн сульфатын уусмалыг

1.5 A гүйдлээр электролизд оруулахад катод дээр 6.4 г зэс үүснэ

А.Зэсийн сульфатын уусмалын электролизийн дүнд анод дээр . . . ялгарна

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Б.Анод дээр явагдах хагас урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

В.Катод дээр ялгарсан зэсийн эквивалент тоо хэмжээг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Г.Урвалын явцад ..... электрон шилжилт хийсэн.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Д.Электролит дотор үүссэн бодис . . уусмалын орчинтой тул . .урвалд ордог

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Е. Уг электролизын процесс явагдсан хугацааг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 8

Эндоген хүчин зүйл гэж юуг хэлдэг вэ?

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Тектоникийн хавтангуудын зургийг ажиглан, А, В үсгээр ямар үзэгдлүүдийг тэмдэглэсэн болохыг тодорхойлно уу?

..A.....................................................................................................................................................................................

...B....................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тектоникийн хавтангуудын зургийг ажиглан, “2” дугаараар тэмдэглэгдсэн газрын тектоникийн хавтангууд, тэдгээрийн үйл явцыг дүрслэнэ үү.

...........................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Атлантын далайн голч нурууны үүслийг зураг ашиглан тайлбарлана уу.

...........................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Дараах алхамын дагуу даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Болдоо өгсөн тэгш өнцөгтийн талбайг 24см.кв, харин перимтер (хүрээний урт)-ийг 20см гэж тооцоолжээ. Түүний хариу зөв үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Багш анхны тэгш өнцөгтийн урт ба өргөнөөс 2 дахин их талтай тэгш өнцөгтийн талбай болон периметрийг олох даалгавар өгөв. Харин Болдоо PQRS тэгш өнцөгтийн талбай болон периметрийг анхны тэгш өнцөгтөөс хоёр дахин их байна гэж хариуллаа. Түүний хариу яагаад буруу болохыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Периметр нь PQRS тэгш өнцөгтийн периметртэй тэнцүү тэгш өнцөгтийн талбайн хамгийн их утга хэд байх боломжтой вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 8

Экваторын агаарын массын онцлогийг нэрлэнэ үү?

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Халуун орны циклоны хамрах нутгийг дүрслээрэй.

...........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 2

. Агаарын их даралтын муж хойд хагасын 300-ын өргөрөг орчимд үүсдэг шалтгааныг тайлбарлана уу.

...........................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зурагт А, В үсгээр тэмдэглэгдсэн агаарын төлөвийн нэрлэн, 1, 2, 3 дугаар тэмдэглэгдсэн үйл явцыг тайлбарлаарай.

...........................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 11

Хром нь нэгдлүүддээ янз бүрийнисэлдэхүйн хэм үзүүлдэг.

1. +6исэлдэхүйнхэм бүхий хромын нийлмэл ионуудын томъёог бичиж, ионы өнгийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

2. Хром нь +6-аасгаднанэгдэлдээ ямар ямар исэлдэхүйнхэм үзүүлдэг вэ?Ионт нэгдлийн хувьд ионы цэнэг ба исэлдэхүйн хэм нь ижил утгатай байдаг.Ионы томьёог бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

3. Дээрх ионуудын K+, Cl- ионуудтай үүсгэх нэгдлийн томъёог бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

4. CrCI2 KCrO3, K2Cr2O7 эдгээр нэгдлүүдээс хамгийн хүчтэй исэлдүүдэгч аль вэ? Яагаад?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

5. Cr, CrBr3, Na2Cr2O7 гэсэн нэгдлүүдээс аль нь исэлдүүлэгч ба ангижруулагчийн шинжийг үзүүлэх вэ? Яaгаад.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

6.CrBr3 нь шүлтлэг орчинд хлороор исэлдэж калийн дихромат, калийн хлорид үүсгэв.

а. Холбогдох урвалын тэгшитгэл бичнэ үү.

b. Kалийн бромидын өмнөх kоэффициент хэд вэ?

c. Бүтээгдэхүүн бодисын коэффициентыннийлбэрийг олох.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 6

Дараах алхамын дагуу даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Болдоо өгсөн тэгш өнцөгтийн талбайг 14см.кв, харин перимтер (хүрээний урт)-ийг 12см гэж тооцоолжээ. Түүний хариу зөв үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Багш анхны тэгш өнцөгтийн урт ба өргөнөөс 2 дахин их талтай тэгш өнцөгтийн талбай болон периметрийг олох даалгавар өгөв. Харин Болдоо PQRS тэгш өнцөгтийн талбай болон периметрийг анхны тэгш өнцөгтөөс хоёр дахин их байна гэж хариуллаа. Түүний хариу яагаад буруу болохыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Периметр нь PQRS тэгш өнцөгтийн периметртэй тэнцүү тэгш өнцөгтийн талбайн хамгийн их утга хэд байх боломжтой вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

...Хөгжлийн газарзүй нь дэлхийн хүн амын амьдралын түвшин, түүнийчанарыг судалдаг. Хөгжлийг тодорхойлох шалгууруудад эдийн засгийн,нийгмийн, хүн ам зүйн, ардчиллын шалгуурууд ордог...” Хятад улсынхөгжлийн түвшинг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтийг сонгоорой.

 • A. .  1,4 тэр бум хүн амтай                                    

 • B. Нийслэл Бээжин             

 • C. Ардчиллын индексээр 136-д жагсдаг          

 • D. Бүгд найрамдах засаглалтай         

Оноо: 10

298К температур ба 1 бар даралттай нөхцөлд байгаа тус бүр 1.00 м*дм-3 концентрацитай цайрын сульфат ба зэсийн сульфатын уусмал бүхий цайр-зэсийн гальваны хэлхээний цайр электродын потенциал -0.76В, зэсийнх +0.38В байдаг. Энэ үед электродууд дээр явагдах процессын тэгшитгэл бичиж, тооцоо хийнэ үү.

1. Гальваны элементийн хувьд . . . . электрод нь сөргөөр цэнэглэгдэх . . . . процесс явагдана.

Энэ процесс дах электроны урсгалын чиглэл нь . . . электродоос . . . электрод руу шилжинэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

2. Анод электрод дээр явагдах хагас урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

3. Катод электрод дээр явагдах хагас урвалыг тэгшитгэлийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

4. Цайр зэсийн гальваны хэлхээний схемийг бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

5. Цахилгаан химийн хэлхээний стандарт потенциалыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

6. Цайр зэсийн гальваны хэлхээний урвал аяндаа явагдах эсэхийг тодорхойлно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Нийт: 16693