• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 8

Голын ай сав гэдгийг тодорхойлооорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зурагт C, D үсгээр тэмдэглэгдсэн ухагдахууныг нэрлээрэй.

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Енисей мөрөн нь 620 м-ын өндрөөс эх аван урсаж Хойд мөсөн далайн Енисейн буланд цутгадаг, нийт 3487 км урт бөгөөд голын хэвгийг тооцоолно уу. ...........................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Енисей мөрний усны зарцуулгын дундаж үзүүлэлтийг ажиглан, хамгийн их, бага байх шалтгааныг тайлбарлаарай.

...........................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

...Хөгжлийн газарзүй нь дэлхийн хүн амын амьдралын түвшин, түүний чанарыг судалдаг. Хөгжлийг тодорхойлох шалгууруудад эдийн засгийн, нийгмийн, хүн ам зүйн, ардчиллын шалгуурууд ордог...” Норвеги улсын хөгжлийн түвшинг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтийг сонгоорой .

 • A. .  5 сая хүн амтай                                    

 • B. Нийслэл Осло           

 • C. Нэг хүнд оногдох ДНБ 70000$          

 • D. Хаант засаглалтай

Оноо: 1

...Хөгжлийн газарзүй нь дэлхийн хүн амын амьдралын түвшин, түүний чанарыг судалдаг. Хөгжлийг тодорхойлох шалгууруудад эдийн засгийн, нийгмий, хүн ам зүйн, ардчиллын шалгуурууд ордог...” Сьерра- Леон улсын хөгжлийн түвшинг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлтийг сонгоорой.

 • A. .  5,5 сая хүн амтай                                    

 • B. Нийслэл Фритаун           

 • C. Хүйсийн тэгш байдал.                             

 • D. Бүгд найрамдах засаглалтай

Оноо: 1

y=2\sqrt[]{x} функцийн x_{0}=4 цэг дээрх шүргэгч шулууны тэгшитгэл аль вэ?

 • A. y=\frac{1}{2}x+2

 • B. y=4

 • C. y=2x-4

 • D. y=2x-12

Оноо: 1

Химийн урвалын үе дэх дулааны өөрчлөлтийг судалдаг химийн шинжлэх ухааны нэгэн салбарыг

 • A.физик хими

 • B.термохими

 • C.химийн кинетик

 • D.электрохими

Оноо: 1

Эдийн засгийн даяаршлыг нь сонгоно уу?

 • A. Импорын татвар буурах                                  

 • B. Захидал илгээмж нэмэгдэх

 • C. Гадаадад суух элчин нэмэгдэх                      

 • D. Спортын оддыг дуурайх

Оноо: 8

Үндэстэн дамнасан корпораци гэж юу вэ?.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

1866 онд Швейцарь улсад байгуулагдсан, хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлэгч Нестле (Nestle) үндэстэн дамнасан корпорацийн кофений түүхий эдийн тариалалтын гол байршлуудыг дараах зураг үзүүлсэн. Газарзүйн зургийг ашиглан тус ҮДК-ийн түүхий эд болох кофены тариалангийн тархалтыг тодорхойлоорой.

................................................................................................................................ .................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Нестле ҮДК-ийн кофе бэлтгэн нийлүүлэгч улс орнуудын хөгжлийн түвшинг тодорхойлоорой.

................................................................................................................................ .................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүснэгтэн мэдээллийг ашиглан, бүс нутгаар нь ангилан диаграмм байгуулаарай. Кофены ургамал тариалагч аж ахуйн нэгжийн тариалангийн талбайн хэмжээ.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Спирт шатахад энергийн ямар хувирал болох вэ?

 • A.Химийн энерги  дулааны энергид

 • B.Дулааны энерги химийн энергид

 • C. Химийн энерги цахилгааны энергид

 • D.Химийн энерги механик энергид

Оноо: 1

Химийн урвалын дулааны илрэлийг . . . . . . . . . . гэнэ.

 • A. дулааны энерги

 • B.гэрлийн энерги

 • C.химийн энерги

 • D.термохими

Оноо: 1

Нийгмийн даяршлыг нь сонгоно уу?

 • A.  Импорын татвар буурах                      

 • B. Захидал илгээмж нэмэгдэх        

 • C. Гадаадад суух элчин нэмэгдэх          

 • D.Спортын оддыг дуурайх

Оноо: 1

y=x^{3}-3x^{2} функц [1;3] завсартхамгийн бага утгаа авах х-ийг ол.

 • A. -4

 • B. 1

 • C. 2

 • D. 3

Оноо: 1

Дараах урвалын тэгшитгэлүүдээс аль нь термохимийн тэгшитгэл вэ?

 • A. Na2CO3 +2HCI → 2NaCI +H2O + CO2 ↑ + Q

 • B..C6H8O6(хат) +5O2(х) →6CO2(х) +4H2O(х

 • C.C(хат) +  O2(хий)  =  СO2(хий)                 ∆үүсH0= - 393.5 кЖ∙моль-1   

 • D.2H2(х) +O2(х)→ 2H2O + Q  

Оноо: 5

Дараах илэрхийллийн үнэн худлыг тогтооно уу.

Агуулга

Үнэн/худал

1

Шулуун урвалын хурд ба урвуу урвалын хурд тэнцүү болсон төлвийг химийн тэнцвэр гэнэ.

2

Тэнцвэр тогтсон системд эх бодисын концентрацийг ихэсгэхэд тэнцвэр баруун тийш шилжинэ.

3

Даралт ба эзэлхүүн урвуу хамааралтай

4

N2(хий)+3H2(хий)⇔2NH3(хий) гэсэн тэндцвэр тогтсон системийн даралтыг ихэсгэхэд тэнцвэр зүүн тийш шилжинэ.

5

Хийн төлөвт явагдах урвалын хувьд концентраци ба хувийн даралтыг ашиглан тооцоо хийж болно.

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 1

Улс төрийн даяршлыг нь сонгоно уу?

 • A. Импорын татвар буурах                     

 • B. Захидал илгээмж         

 • C. Гадаадад суух элчингийн тоо            

 • D. Спортын оддыг дуурайх

Оноо: 1

H2(х) + ½ I2(х) ↔ HI(х) үүс H0HI = 26.6 кЖ ∙ моль- гэсэн урвалын задралын дулааны илрэл нь ямар байх вэ?

 • A.+26.6 кЖ ∙ моль-  

 • B.+53.2 кЖ ∙ моль- 

 • C.- 13.3 кЖ ∙ моль-    

 • D.- 26.6 кЖ ∙ моль-  

Оноо: 1

Графикт экзотерм урвалын калориметрийн туршилтын үр дүнг үзүүлэв.

Туршилтын үр дүнд тохирох температурын зөрүүг тодорхойлно уу.

 • A. 7

 • B.10

 • C.24

 • D. 34

Оноо: 1

y=x^{3}+3x^{2} функц [-1;1] завсартхамгийн бага утгаа авах х-ийг ол.

 • A. -2

 • B. -1

 • C. 0

 • D. 1

Оноо: 1

Энерги системээс орчинд дулаан хэлбэрээр шилжихийг . . . . . . . . . гэнэ.

 • A.эндотерм    

 • B.экзотерм 

 • C.экзотерм ба эндодерм

 • D.дулаан шилжихгүй

Оноо: 1

Соёлын даяршлыг нь сонгоно уу?

 • A.  Импорын татвар өөрчлөгдөх               

 • B. Захидал илгээмж нэмэгдэх         

 • C. . Гадаадад суух элчин нэмэгдэх           

 • D. Спортын оддыг дуурайх

Оноо: 1

Химийн урвалын энтальпийн өөрчлөлт өөрчлөгдөхөдорчны температур өөрчлөгдөнө. Иймээс температурын өөрчлөлтийг дараах багаж ашиглах хэмжиж болно.

 • A.термометр  

 • B.калориметр

 • C.aэрометр

 • D.термометр ба калориметр

Нийт: 16693