• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Жижиг хэсгийн загваруудаас хийн төлөвт буй нэг атомтэлементийгдүрсэлсэн зургыг сонгоно уу.

 • A.A

 • B.B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 6

\frac{x^{2}+2x}{x^{2}+x-2}\div \frac{x^{2}}{x^{2}-1}-\frac{x}{x-2} бол:

\frac{x^{2}}{x^{2}-1} бутархайн хуваарийг үржигдэхүүн болгон задлаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

\frac{x^2+2x}{x^2+x-2}бутархайн хүртвэр хуваарийг үржигдэхүүн болгон задлаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Бутархайн хуваах үйлдлийг гүйцэтгээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Бутархайг хасах үйлдлийг гүйцэтгэ.

Өгсөн илэрхийллийн утгыгx=-2үед олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Атомын бүтцийн зургийг ажиглаад энэ элементийн үеийн дугаарыг сонгоно уу.

 • A.1

 • B.3

 • C. 11

 • D. 12

Оноо: 1

IА бүлгийн шүлтийн металлын атомын бүтцийг сонгоно уу.

A B C D

 • A.

 • B.

 • C. 

 • D.

Оноо: 1

Уран 238 изотоп цацраг идэвхт задарлаар хартугалга 206 изотоп үүсдэг.

Энэтаван задралын хувирлыг ажиглаад альфа-α, бета-β задралын тоог олно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 4

Баяр, Болд хоёр 24км замд унадаг дугуйгаар уралдав. Баяр Болдоос 1км/ц илүүхурдтай явж 2 цагийн өмнө явах замаа туулжээ.

Баярын явсан хурд v гээдтүүний явсан хугацааг тодорхойлохилэрхийлэл бич.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Болдын явсан хурд, хугацааг v-ээр илэрхийлж, нөхцөл ашиглан тэгшитгэл зохио.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Үүссэн тэгшитгэлийг хялбарчил.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Тэгшитгэлийг бодож тус бүрийн хурдыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 4

Бат, Болд хоёр 35 км замд моторт дугуйгаар уралдав. Бат Болдоос 2 км/ц илүүхурдтай явж 2 цагийн өмнө явах замаа туулжээ.

Батын хурдыг v гээдтүүний явсан хугацааг тодорхойлох илэрхийлэл бич.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Болдын явсан хурд, хугацааг v-ээр илэрхийлж, нөхцөл ашиглан тэгшитгэл зохио.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Үүссэн тэгшитгэлийг хялбарчил.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Тэгшитгэлийг бодож тус бүрийн хурдыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Илэрхийллийн утгыг ол.

\sqrt{64}-\sqrt{11^{2}}

 • A. -3

 • B. 3

 • C. \sqrt{53}

 • D. 19

Оноо: 1

Илэрхийллийн утгыг ол.

\sqrt{121}-\sqrt{4^{2}}

 • A. 117

 • B. 7

 • C.  \sqrt{117}

 • D.   \sqrt{105}

Оноо: 1

Илэрхийллийн утгыг ол.

\sqrt[3]{-64}

 • A. 8

 • B. -8

 • C. -4

 • D. 4

Оноо: 1

Илэрхийллийн утгыг ол.

\sqrt[3]{-27}

 • A. 9

 • B. -9

 • C. 3

 • D. -3

Оноо: 8

Тэгш өнцөгт параллелепипедийн урт 7 см, түүнээс өргөн нь 3 см-ээр, өндөр нь 4 см-ээр богино болно.

Бүтэн гадаргуугийн талбайг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Эзлэхүүнийг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Устгах

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Устгах

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Параллелепипедийн уртыг 2-оор, өргөнийг 3-аар нэмэгдүүлж, өндрийг өөрчлөхгүйгээр эзлэхүүнийг олоорой.

Урт, өргөнийг хэвээр байлгаж өндрийг хэд дахин нэмэгдүүлбэл эзлэхүүн 252 см3 болох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Утгыг ол.

\frac{\left ( -3 \right )^{4}\times \left ( -3 \right )^{2}}{\left ( -3 \right )^{5}}

 • A. -3

 • B. 3

 • C. (-3)3

 • D. 1

Оноо: 8

Тэгш өнцөгт параллелепипедийн урт 6 см, түүнээс өргөн нь 1 см-ээр, өндөр нь 2 см-ээр богино болно.

Бүтэн гадаргуугийн талбайг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Эзлэхүүнийг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Устгах

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Устгах

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Параллелепипедийн уртыг 2-оор, өргөнийг 3-аар нэмэгдүүлж, өндрийг өөрчлөхгүйгээр эзлэхүүнийг олоорой.

Урт, өргөнийг хэвээр байлгаж өндрийгхэд дахин нэмэгдүүлбэл эзлэхүүн 360см3 болох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Утгыг ол.

\frac{\left ( -2 \right )^{4}\times \left ( -2 \right )^{2}}{\left ( -2 \right )^{4}}

 • A. (-2)3

 • B. (-2)2

 • C. -2

 • D. -1

Оноо: 2

Үржвэрийг ол.

\left ( \sqrt[3]{7} \right )^{3}x^{2}y\cdot 4y^{-3}x

 • A. 28x^{3}y^{2}

 • B.  4x^{3}y^{-2}

 • C. 28x^{3}y^{-2}

 • D. 4x^{3}y^{2}\sqrt[3]{7}

Оноо: 2

Үржвэрийг ол.

\left ( \sqrt[4]{5} \right )^{4}x^{2}y\cdot \left ( -3 \right )y^{-2}x

 • A. 15x^{3}y^{-1}

 • B.-3x^{3}y^{-2}

 • C. -3x^{3}y^{2}\sqrt[4]{5}

 • D. -15x^{3}y^{-1}

Оноо: 8

Жимсний чанамал бэлтгэхэд нэрс, үхрийн нүд, аньс ба уснаас харгалзан 6:7:4:3 харьцаатайгаар хольдог.

Чанамалд 3kлитр ус орсон бол бусад жимснүүдийнхэмжээг k-аар илэрхийл.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

1 л чанамалд нэрс хэдэн миллилитр орох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Чанамалд үхрийн нүдний эзлэх хувийг олоорой

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Чанамалд орсон нэрс, аньсны нийт хэмжээг үхрийн нүдний хэмжээндхарьцуулсан харьцааголоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Чанамалд 0.9 л нэрсорсон бол бусад жимс бүр хэдэн литр орох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

0.58(3) үет бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлж, хуваарь хүртвэрийн ялгаврыг ол.

 • A. 3

 • B. 7

 • C. 6

 • D. 5

Оноо: 1

0.41(6) үет бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлж, хуваарь хүртвэрийн ялгаврыг ол.

 • A. 7

 • B. 8

 • C. 11

 • D. 5

Нийт: 16693