Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хүний биед Х бодис дутагдсан тохиолдолд бодисын солицоо удааширдаг. Х бодис болон тухайн бодисын үүргийг зөв харгалзуулсан мөрийг сонгоно уу.

 • A

 • B

 • C

 • D

Оноо: 1

Дараах зурагт BC//DE бол x-ийн утгыг олоорой

 • a)2

 • b)3

 • c)9

 • d)12

Оноо: 1

Дараах нууруудаас аль нь тектоникийн гаралтай вэ?

 • A. Толбо, Даян

 • B. Хагийн хар, Тэрхийн цагаан

 • C. Увс, Хөвсгөл

 • D. Толбо, Хяргас

Оноо: 1

Кубын ирмэг 5 см бол эзлэхүүний хэмжээ хэдэн см.куб хэмжээтэй вэ?

 • А. 20

 • B. 25

 • C. 100

 • D. 125

Оноо: 1

3sinx+4cosx=0 тэгшитгэлтэй тэнцүү чанартай тэгшитгэл аль вэ?

 • A. 3ctgx=4

 • B. 3tgx+4=0

 • C. 3ctgx+4=0

 • D. 4tgx+3=0

Оноо: 1

Биосферийн исэлдэн ангижруулах үйл ажиллагааны нэг жишээ бол амьсгал юм. Аэроб амьсгалалтын 4 үе шат тус бүрд үүсэх ГФА-н хэмжээг хүснэгтэнд нөхөн үе шатуудад үүсэх энергийн хэмжээ багаас их рүү нь зөв эрэмбэлнэ үү.

 • А. 2, Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл-Гликолиз -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

 • B. 0, Гликолиз- Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл- -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

 • C. 4, Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл -Электрон зөөх гинжин хэлхээ-Гликолиз

 • D. 36, Гликолиз - Кребсийн цикл-ацетил КоА үүсэх -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

Оноо: 1

Кубын ирмэг 6 см бол эзлэхүүний хэмжээ хэдэн см.куб хэмжээтэй вэ?

 • А. 12

 • B. 24

 • C. 144

 • D. 216

Оноо: 1

\left ( \frac{1}{8}\right ) ^{-\frac{2}{3}} утгыг ол.

 • A. -4

 • В.4

 • С. 8

 • D.16\sqrt{2}

Оноо: 1

Гурвалжны тэнцүү хоёр дотоод өнцгийн нийлбэр нь гурав дахь өнцгөөс 20°-аар их бол их өнцгийг ол.

 • a)100°

 • b)90°

 • c)80°

 • d)70o

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн урт 40 см, өргөн нь уртаас 2 дахин богино бол түүний периметр хэдэн сантиметр болох вэ?

 • А. 60

 • В. 120

 • С.240

 • D. 800

Оноо: 1

Газар тариалан, ойн аж ахуй, загасны аж ахуй, уул уурхайн олборлолт зэрэг нь аж үйлдвэрийн салбарын аль ангилалд хамаарах вэ?

 • A. Анхдагч

 • B. Хоёрдогч

 • C. Гуравдагч

 • D. Дөрөвдөгч

Оноо: 1

Биосферийн исэлдэн ангижруулах үйл ажиллагааны нэг жишээ бол амьсгал юм. Аэроб амьсгалалтын 4 үе шат тус бүрд үүсэх ГФА-н хэмжээг хүснэгтэд нөхөн үе шатуудад үүсэх энергийн хэмжээ багаас их рүү нь зөв эрэмбэлнэ үү.

 • А. 2, Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл-Гликолиз -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

 • B. 0, Гликолиз- Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл- -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

 • C. 4, Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл -Электрон зөөх гинжин хэлхээ-Гликолиз

 • D. 36, Гликолиз - Кребсийн цикл-ацетил КоА үүсэх -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

Оноо: 1

Гурвалжны тэнцүү хоёр дотоод өнцгийн нийлбэр нь гурав дахь өнцгөөс 40°-аар их бол их өнцгийг ол.

 • a)110°

 • b)55°

 • c)45°

 • d)700

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн урт нь 20 см, өргөн нь уртаас 2 дахин богино бол түүний приметрийг олоорой.

 • А. 30

 • В. 60

 • С.120

 • D. 200

Оноо: 1

Биосферийн исэлдэн ангижруулах үйл ажиллагааны нэг жишээ бол амьсгал юм. Аэроб амьсгалалтын 4 үе шат тус бүрд үүсэх ГФА-н хэмжээг хүснэгтэд нөхөн үе шатуудад үүсэх энергийн хэмжээ багаас их рүү нь зөв эрэмбэлнэ үү.


 • А. 2, Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл-Гликолиз -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

 • B. 0, Ацетил КоА үүсэх - Гликолиз - Кребсийн цикл- -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

 • C. 4, Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл -Электрон зөөх гинжин хэлхээ-Гликолиз

 • D. 36, Гликолиз - Кребсийн цикл-ацетил КоА үүсэх -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

Оноо: 1

Хэрэвcos t=\frac{3}{5} бол3sin x+4cos x=5 тэгшитгэлтэй тэнцүү чанартай тэгшитгэл аль вэ?

 • A. cos(x-t)=1

 • B. cos(x+t)=1

 • C. sin(x-t)=1

 • D. sin(x+t)=1

Оноо: 1

Халуун орны мод 17.5 м өндөртэй ба 4 жилийн өмнө 15.9м өндөртэй байсан бол жил бүр ямар хэмжээгээр ургасан байх вэ?

 • А. 0.4см

 • B. 1.6 м

 • C. 4см

 • D. 40см

Оноо: 1

Богино зайн тээвэрт илүү зохицсон, хөдөлгөөний чиглэл чөлөөтэй, ачиж буулгах ажиллагаа хялбар, ачааг хэрэглэгчдэд шууд хүргэж өгдөгөөрөө бусад тээврээс ялгаатай тээврийн төрлийг сонгоно уу,

 • A. төмөр замын тээвэр

 • B. агаарын тээвэр

 • C. авто замын тээвэр

 • D. усан замын тээвэр

Оноо: 1

Дараах зургаас ∠ADC=?

 • a)180°

 • b)115°

 • c)15°

 • d)650

Оноо: 1

25^{-_{2}^{3}} утгыг ол.

 • A.\frac{1}{125}

 • В. 125

 • С.\sqrt{125}

 • D. −125

Нийт: 15508