• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт өгсөн BC ба DE шулуунууд параллел бол x-ийн утгыг олоорой.

 • A. 2                  

 • B. 3                 

 • C. 9                 

 • D. 12

Оноо: 1

Дараах нууруудаас аль нь тектоникийн гаралтай вэ?

 • A. Толбо, Даян

 • B. Хагийн хар, Тэрхийн цагаан

 • C. Увс, Хөвсгөл

 • D. Толбо, Хяргас

Оноо: 1

Кубын ирмэг 5 см бол эзлэхүүний хэмжээ хэдэн см.куб хэмжээтэй вэ?

 •  А.  20   

 •  B. 25             

 •  C. 100    

 •  D. 125

Оноо: 1

3sinx+4cosx=0 тэгшитгэлтэй тэнцүү чанартай тэгшитгэл аль вэ?

 • A. 3ctgx=4      

 • B. 3tgx+4=0  

 • C. 3ctgx+4=0 

 • D. 4tgx+3=0

Оноо: 1

Биосферийн исэлдэн ангижруулах үйл ажиллагааны нэг жишээ бол амьсгал юм. Аэроб амьсгалалтын 4 үе шат тус бүрд үүсэх ГФА-н хэмжээг хүснэгтэнд нөхөн үе шатуудад үүсэх энергийн хэмжээ багаас их рүү нь зөв эрэмбэлнэ үү.

 • А. 2, Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл-Гликолиз -Электрон зөөх гинжин хэлхээ 

 • B. 0, Гликолиз- Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл- -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

 • C. 4, Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл -Электрон зөөх гинжин хэлхээ-Гликолиз 

 • D. 36, Гликолиз  - Кребсийн цикл-ацетил КоА үүсэх -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

Оноо: 1

Кубын ирмэг 6 см бол эзлэхүүний хэмжээ хэдэн см.куб хэмжээтэй вэ?

 • А.  12       

 • B. 24      

 • C. 144         

 • D. 216

Оноо: 1

\left ( \frac{1}{8}\right ) ^{-\frac{2}{3}} утгыг ол.

 • A. -4

 • В.4                  

 • С. 8                 

 • D.16\sqrt{2} 

Оноо: 1

Гурвалжны тэнцүү хоёр дотоод өнцгийн нийлбэр нь гурав дахь өнцгөөс 20°-аар их бол их өнцгийг ол.

 • A. 100o

 • B. 90o

 • C. 80o

 • D. 70o

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн урт 40 см, өргөн нь уртаас 2 дахин богино бол түүний периметр хэдэн сантиметр болох вэ?

 •  А. 60        

 •  В. 120         

 •  С.240          

 • D. 800

Оноо: 1

Газар тариалан, ойн аж ахуй, загасны аж ахуй, уул уурхайн олборлолт зэрэг нь аж үйлдвэрийн салбарын аль ангилалд хамаарах вэ?

 • A. Анхдагч

 • B. Хоёрдогч

 • C. Гуравдагч

 • D. Дөрөвдөгч

Оноо: 1

Биосферийн исэлдэн ангижруулах үйл ажиллагааны нэг жишээ бол амьсгал юм. Аэроб амьсгалалтын 4 үе шат тус бүрд үүсэх ГФА-н хэмжээг хүснэгтэд нөхөн үе шатуудад үүсэх энергийн хэмжээ багаас их рүү нь зөв эрэмбэлнэ үү.

 • А. 2, Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл-Гликолиз -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

 • B. 0, Гликолиз- Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл- -Электрон зөөх гинжин хэлхээ   

 • C. 4, Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл -Электрон зөөх гинжин хэлхээ-Гликолиз  

 • D. 36, Гликолиз  - Кребсийн цикл-ацетил КоА үүсэх -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

Оноо: 1

Гурвалжны тэнцүү хоёр дотоод өнцгийн нийлбэр нь гурав дахь өнцгөөс 40o-аар их бол их өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 110o

 • B. 55o

 • C. 45°             

 • D. 70o

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн урт нь 20 см, өргөн нь уртаас 2 дахин богино бол тухайн дүрсийн хүрээний уртыг олоорой.

 • А. 30 см       

 • В. 60 см

 • С.120 см        

 • D. 200 см

Оноо: 1

Эсийн аэроб амьсгалалтын 4 үе шат тус бүрд үүсэх ГФА-н хэмжээг хүснэгтэд нөхөн үе шатуудад үүсэх энергийн хэмжээ багаас их рүү нь зөв эрэмбэлнэ үү.


 • А. 4, Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл-Гликолиз -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

 • B. 0,  Ацетил КоА үүсэх - Гликолиз - Кребсийн цикл- -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

 • C. 4, Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл -Электрон зөөх гинжин хэлхээ-Гликолиз  

 • D. 36, Гликолиз  - Кребсийн цикл-ацетил КоА үүсэх -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

Оноо: 1

Хэрэвcos t=\frac{3}{5} бол3sin x+4cos x=5 тэгшитгэлтэй тэнцүү чанартай тэгшитгэл аль вэ?

 • A. cos(x-t)=1 

 • B. cos(x+t)=1     

 • C. sin(x-t)=1

 • D. sin(x+t)=1

Оноо: 1

Халуун орны мод 17.5 м өндөртэй ба 4 жилийн өмнө 15.9м өндөртэй байсан бол жил бүр ямар хэмжээгээр ургасан байх вэ?

 • А.  0.4см       

 • B. 1.6 м     

 • C. 4см       

 • D. 40см

Оноо: 1

Богино зайн тээвэрт илүү зохицсон, хөдөлгөөний чиглэл чөлөөтэй, ачиж буулгах ажиллагаа хялбар, ачааг хэрэглэгчдэд шууд хүргэж өгдөгөөрөө бусад тээврээс ялгаатай тээврийн төрлийг сонгоно уу,

 • A. төмөр замын тээвэр

 • B. агаарын тээвэр

 • C. авто замын тээвэр

 • D. усан замын тээвэр

Оноо: 1

Зургаас ADC өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 180o

 • B. 115o

 • C. 125o

 • D. 130o

Оноо: 1

25^{-_{2}^{3}} утгыг ол.

 • A.\frac{1}{125}            

 • В. 125             

 • С.\sqrt{125}           

 • D. −125

Оноо: 1

Хулс мод 14.6 м өндөртэй ба 3 жилийн өмнө 11.9 м өндөртэй байсан бол хулс мод жил бүр ямар хэмжээгээр ургасан бэ?

 • А.  0.9 см    

 • B. 2.7 м        

 •  C. 9 см   

 • D. 90см

Нийт: 16693