• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

\left ( \frac{1}{2}x^{-1}y^{2} \right )^{-2} илэрхийллийг хялбарчил.

 • A. \frac{1}{4}x^{2}y^{-4}

 • B. \frac{4x^{2}}{y^{4}}

 • C. \frac{1}{4}x^{2}y^{4}

 • D. \frac{1}{4}x^{-2}y^{4}

Оноо: 1

\left ( \frac{1}{3}x^{-2}y^{3} \right )^{-1} илэрхийллийг хялбарчил.

 • A.  \frac{1}{3}x^{2}y^{-3}

 • B. \frac{3x^{-2}}{y^{3}}

 • C. \frac{3x^{2}}{y^{3}}

 • D. \frac{1}{3}x^{-2}y^{3}

Оноо: 8

Жимсний чанамал бэлтгэхэд нэрс, үхрийн нүд, аньс ба уснаас харгалзан5:8:4:3 харьцаатайгаар хольдог.

Чанамалд 3kлитр ус орсон бол бусад жимсний хэмжээг k-аар илэрхийлээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

1 л чанамалд нэрс хэдэн миллилитр орох вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Чанамалд үхрийн нүдний эзлэх хувийг олоорой

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Чанамалд орсон нэрс, аньсны нийт хэмжээг үхрийн нүдний хэмжээндхарьцуулсан харьцааг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Чанамалд 0.9 л нэрс жимс орсон бол бусад жимс бүр хэдэн литр орсонбэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 8

2 шоо зэрэг орхих туршилт хийв.

Нийт хэдэн эгэл үзэгдэл илрэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

1 дэх шоо тэгш тоотой, 2 дахь шоо сондгой тоотой нүдээр буух үзэгдлийнмагадлалыг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

2 шооны туссан нүднүүдийн нийлбэр 8 байх үзэгдлийн эсрэг үзэгдлийн магадлалыголоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

2 шооны туссан нүднүүдийн нийлбэр 7 байх,үржвэр нь 10 байх үзэгдлийн магадлалыгтус тус олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

85т-ыг граммаар илэрхийлж, стандарт дүрсээр бич.

 • A.  85x107

 • B.  85x106

 • C. 8.5x106

 • D.  8.5x107

Оноо: 8

2 шоо зэрэг орхих туршилт хийв.

Нийт хэдэн эгэл үзэгдэл илрэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

1 дэх шоо анхны тоотой, 2 дахь шоо бусад тоотой нүдээр буух үзэгдлийн магадлалыг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

2 шооны туссан нүднүүдийн нийлбэр 10 байх үзэгдлийн эсрэг үзэгдлийн магадлалыголоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

2 шооны туссан нүднүүдийн нийлбэр 9 байх, үржвэр нь 18 байх үзэгдлийн магадлалыг тус тус олоорой

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 9

Улаанбаатараас Эрдэнэсант сум хүртэл явсан машины аяллыг хурд-хугацааны графикаархаруулжээ.

Машин хэдэн цагт Улаанбаатар хотоос ямар хурдтай хөдөлсөн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Эхний 30 минутад ямар зам туулсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хугацааны ямар завсарт хурдаа нэмэгдүүлсэн бэ? Энэ завсар дахь хамгийн их болон хамгийн бага хурдны зөрөөг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хугацааны ямар завсарт хамгийн их хурдтай явж, хэдэн километр зам туулсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Нийт хэдэн километрзам туулсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

14 ц-ийг граммаар илэрхийлж стандарт дүрсээр бич.

 • A. 1.4x106

 • B. 14x106

 • C. 1.4x105

 • D. 14x105

Оноо: 9

Улаанбаатараас Баян-Өндөр сум хүртэл явсан машиныаяллыг хурд-хугацааны графикаар харуулжээ.

Машин хэдэн цагт Улаанбаатар хотоос ямар хурдтай хөдөлсөн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Эхний 30 минутад ямар зам туулсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хугацааны ямар завсарт хурдаанэмэгдүүлсэнбэ? Энэ завсар дахь хамгийн их болон хамгийн бага хурдны зөрөөг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хугацааны ямар завсарт хамгийн их хурдтай явж, хэдэн километр зам туулсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Нийт хэдэн километрзам туулсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 2

Илэрхийллийг хялбарчил.

log_{\frac{1}{8}}\left ( log_{3}4\cdot log_{4}9 \right )

 • A. \frac{1}{3}

 • B. -\frac{1}{3}

 • C. -3

 • D. 1

Оноо: 2

Илэрхийллийг хялбарчил.

log_{\frac{1}{4}}\left ( log_{2}3\cdot log_{3}2 \right )

 • A.  \frac{1}{2}

 • B. -\frac{1}{2}

 • C. 0

 • D. 1

Оноо: 7

y=x^{3}+\frac{3}{2}x^{2} функц өгөгдөв. Дараах алхамын дагуу функцийн графикийг байгуул.

Функцийн Oy, Ox тэнхлэгтэй огтлох цэг (0;0) бол Оx тэнхлэгтэй огтлох бусад цэгийг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Функцийн сэжигтэй цэгийг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Функцийн графикийг байгуул.

 1. Функцийн өсөх буурах завсрыг ол.

2. Функцийн максимум, минимумын цэгийг олж, Графикийг тоймлон зур.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 7

y=x^{2}-2lnxфункцийн хамгийн бага утгыг ол.

Функцийн тодорхойлогдох мужийг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Функцийн сэжигтэй цэгийг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Функцийн графикийг байгуул.

 1. Функцийн өсөх буурах завсрыг ол.
 2. Функцийн максимум цэгийг олж, ХИУ-ыг ол.
Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 7

y=3lnx-x^{3}функцийн хамгийн их утгыг ол.

Функцийн тодорхойлогдох мужийг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Функцийн сэжигтэй цэгийг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Функцийн графикийг байгуул.

 1. Функцийн өсөх буурах завсрыг ол.
 2. Функцийн максимум цэгийг олж, ХИУ-ыг ол.
Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 7

y=e^{-2x}функцийнx_{0}=0 цэг дээрх шүргэгчийн тэгшитгэл

Функцийн x_{0}=0 цэг дээрх утгыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Функцийн уламжлалыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Функцийн шүргэгчийн тэгшитгэлийг бич.

 1. Функцийн x0=0цэг дээрх шүргэгчийн налалтыг ол.
 2. Функцийн Функцийн x0=0цэг дээрх шүргэгчийн тэгшитгэл бич.
Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 7

y=e^{2x}функцийнx_{0}=\frac{1}{2}цэг дээрх шүргэгчийн тэгшитгэл

Функцийн x_{0}=\frac{1}{2} цэг дээрх утгыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Функцийн уламжлалыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Функцийн шүргэгчийн тэгшитгэлийг бич.

 1. Функцийн x_{0}=\frac{1}{2}цэг дээрх шүргэгчийн налалтыг ол.
 2. Функцийн Функцийн x_{0}=\frac{1}{2}цэг дээрх шүргэгчийн тэгшитгэл бич.
Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 7

Периметр нь 112 м байх тэгш өнцөгт хэлбэртэй хашаа барив.

Хашааны уртыг x гэвэл өргөнийг x-ээр илэрхийл.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хашааны талбайг x-ээр илэрхийл.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хашааны талбайн хамгийн их утгыг ол.

 1. Талбай хамгийн их байхаар хашааны урт, өргөнийг ол.
 2. Талбайн хамгийн их утгыг ол.
Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 7

8 см урттай, 5 см өргөнтэй тэгш өнцөгтийн 4 булангаас х талтай квадратыг хайчилж авав. Зурагт үзүүлснээр нугалж хайрцаг хийсэн бол хайрцагны эзэлхүүний хамгийн их утгыг ол.

Хайрцагны урт, өргөнийг x-ээр илэрхийл.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хайрцагны эзэлхүүнийг x-ээр илэрхийл.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хайрцагны эзэлхүүний хамгийн их утгыг ол.

 1. Эзэлхүүн хамгийн их байх x-ийн утгыг ол.
 2. Эзэлхүүний хамгийн их утгыг ол.
Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 1

f(x)=3x^{3}-4x^{2}+5x-8олон гишүүнтийгQ(x)=(x+1)–д хуваахад гарах үлдэгдлийг ол.

 • A. -20

 • B. -8

 • C.  -4

 • D. 0

Оноо: 1

f(x)=3x^{3}-4x^{2}+5x-8олон гишүүнтийгQ(x)=(x-1)–д хуваахад гарах үлдэгдлийг ол.

 • A. -20

 • B. -8

 • C. -4

 • D. 0

Нийт: 16693