• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

P(x)=2a^{2}+3a-2олон гишүүнтийгQ(x)=a+2олон гишүүнтэд хувахад гарах ногдворыг ол.

 • A. 2a-1

 • B. 2a+1

 • C. a-\frac{1}{2}

 • D. a-1

Оноо: 1

P(x)=3a^{2}-5a-2олон гишүүнтийг Q(x)=3a+1олон гишүүнтэд хувахад гарах ногдворыг ол.

 • A. a+2

 • B. a-2

 • C. \frac{1}{3}(a-2)

 • D. \frac{1}{3}(a+2)

Оноо: 1

x^{3}+7x^{2}+6xолон гишүүнтийг үржвэрт задал.

 • A. x(x-1)(x-6)

 • B. x(x-2)(x-3)

 • C. x(x+2)(x+3)

 • D. x(x+1)(x+6)

Оноо: 1

x^{3}-5x^{2}+6xолон гишүүнтийг үржвэрт задал.

 • A. x(x-2)(x-3)

 • B. x(x-1)(x-6)

 • C. x(x+2)(x+3)

 • D. x(x+1)(x+6)

Оноо: 1

Зоосыг 3 удаа орхиход сүлдээр буух үзэгдлийн тоо Х санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалтыг дараах хүснэгтээр өгөв. Магадлалын тархалтыг ашиглан a -ийн утгыг олж, ядаж нэг удаа сүлдээрээ буух магадлалP(1\leq X\leq 3)-ыг ол.

 • A. \frac{3}{8 }

 • B. \frac{1}{2}

 • C. \frac{3}{4}

 • D. \frac{7}{8}

Оноо: 1

Зоосыг 3 удаа орхиход тоогоор буух үзэгдлийн тоо Y санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалтыг дараах хүснэгтээр өгөв. Магадлалын тархалтыг ашиглан b -ийн утгыг олж, ядаж 2 удаа тоогоор буух магадлалP(1< Y\leq 3)- ыг ол.

 • A. \frac{1}{8}

 • B. \frac{1}{2}

 • C. \frac{3}{4}

 • D. \frac{7}{8}

Оноо: 1

Шоог 1 удаа орхиход буух нүдний тоо Xсанамсаргүй хувьсагч бол математик дундаж E(X)-ийн утгыг ол.E(X)=\Sigma x\cdot P(X=x)

 • A. \frac{1}{8}

 • B. \frac{1}{2}

 • C. \frac{3}{4}

 • D. \frac{7}{8}

Оноо: 1

Шоог 2 удаа орхиход 6-аар буух нүдний тоо Xсанамсаргүй хувьсагч бол математик дундаж E(X)-ийн утгыг ол.E(X)=\Sigma x\cdot P(X=x)

 • A. \frac{1}{8}

 • B. \frac{1}{2}

 • C. \frac{3}{4}

 • D. \frac{7}{8}

Оноо: 10

Химийн урвалын термодинамикийг судлах аргуудаас Гессийн хуульд үндэслэгдсэн Борн-Габерийн циклийг ашиглах нь тохиромжтой байдаг. Зурагт A металлын хлорид үүсэх урвалын цикл өгөгджээ.

Шатууд

II

III

IV

V

VI

Энерги,кЖ∙моль-

164

549

1064

243

-349

А. I, II, III шатуудын процессуудыг нэрлэх:

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Б. В-д харгалзах процессийн тэгшитгэлийг бичиж энтальпийн төрлийг заана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

В. эндотерм ба экзотерм урвалын дугаарыг заана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Г. V шатны процессыг нэрлэж термохимийн тэгшитгэл бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

Дараах функциональ бүлгийнизомерүүдийн ерөнхий томъёонд тохирох органик нэгдлийн

ангилал тус бүрийг тодорхойлж,ерөнхий томъёог бичнэ үү.

1. CnH2n+2O

Дээрх даалгаврын оноо : 2

2. CnH2nO

Дээрх даалгаврын оноо : 2

3. CnH2nO2

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

С4Н8О гэсэн хялбар томъёо өгөгдөв. Дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

1. Энэ нэгдэл нь задгай, карбониль бүлэг агуулсан нэгдэл бол органик нэгдлийн

ямар ангилалд хамаарах вэ? Ерөнхий томъёо ба органик нэгдлийн ангийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дээрх молекул томъёонд тохирох нэгдлийн изомерийг бичиж ЮПАК нэршлээр нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 10

Хүчилтөрөгч агуулсан нэдлүүдийн онцлог шинжийг тайлбарлан бичнэ үү.

Яагаад зарим хүчилтөрөгчит органик нэдлүүдийн хайлах, буцлах цэг бусад ангийн органик нэгдлүүдээс харьцангуй их байдаг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Бутанол -1, бутанол -2, 2 метил проанол -1 гэсэн спиртүүд гомолог уу, изомер үү. Бүтцийн томьёог бичиж, анхдагч, хоёрдогч, гуравдагч спиртийн аль нь болохыг тодорхойлж буцлах цэгийн буурах дарааллаар байрлуулна уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Метан, метанол, метаналь, метан хүчлүүдийн томъёог бичиж хайлах, буцлах цэг ихсэх дарааллаар эдгээр нэгдлийн байрлуулна уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Яагаад хүчилтөрөгчит органик нэдлүүд сайн уусгагч болдог вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Нийлмэл эфирүүд харьцангуй бага температурт буцалдаг. Мөн доод нийлмэл эфирүүд анхилам сайхан үнэртэй байдаг. Энэ шинж чанарыг ашиглан эфирийг юу хийхэд хэрэглэдэг вэ? Тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 10

Дараах хос бодисуудын харилцан үйлчлэлээр үүсэх урвалын тэгшитгэлийн бичиж

шинж тэмдгийг заана уу.

1. Карбон хүчлийн уусмалд шинэхэн бэлтгэсэн зэсийн сульфатын уусмал нэмэх

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хоёрдогч спиртийн уусмалд зэсийн дихромат (CuCr2O7) -ын шинэхэн бэлтгэсэн уусмал нэмж исэлдүүлэх

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Альдегидын уусмалд шинэхэн бэлтгэсэн зэсийн сульфатын уусмал нэмэх

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Анхдагч спиртийн уусмалд зэсийн дихроматын (CuCr2O7) - ын шинэхэн бэлтгэсэн уусмал нэмж исэлдүүлэх

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 10

i. C512O метоксибутаныг түлшинд гүйцэд шаталтыг дэмжигчээр нэмж өгдөг. Бүтцийн томъёог бичнэ үү.

ii.Анхдагч нүүрстөрөгчийн атом хэд байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

i. Органик нэгдлийн ангиллын ямар ангилалд хамаарах вэ?

ii.Дээрх нэгдлийг 2 - метил пропан - 2 -ол ба метанолынмолекул хоорондын дегидротациар гарган авсан бол эх бодисуудын бүтцийн томъёог бичиж, нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Эх бодисууд спиртийн ямар ангилалд хамаарах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Яагаад түлшинд C512O –ийг нэмдэг вэ? Тайлбарла

Дээрх даалгаврын оноо : 1

1 моль тоо хэмжээтэй метоксибутаныг шатаахад хичнээн эзлэхүүн (х.н-д)агаар шаардлагатай вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 10

200С-ийн температур буй 2A(Хий) + В(хий) D 2С(хий) гэсэн тэнцвэр тогтсон систем дэх

бодисуудын концентрац нь [A]Т=1 моль∙л-, [B] Т =4 моль∙л-, [C] Т =6 моль∙л- байв.

1. Тэнцвэрийн тогтмолыг тайлбарлан бичих

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Энэ температур дахь урвалын тэнцвэрийн тогтмолын илэрхийллийг бичих

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Тэнцвэр тогтохоос өмнөх [А]0 = (моль∙л-)-ийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тэнцвэр тогтохоос өмнөх [В] 0 =(моль∙л-)-ийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Энэ температур дахь урвалын гарцыг тооцоолно уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тэнцвэр тогтсон системд бүтээгдэхүүн бодисыг зайлуулахад тэнцвэр хаашаа шилжих вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дээрх тэнцвэр тогтсон системийн 11 атм бол А бодисын парциал даралтыг олох.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Энэ урвалын тэнцвэрийн тогтмолыг даралтаар илэрхийлж тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Сурагч эндотерм ба экзотерм урвалыг тодорхойлох туршилт хийжээ.

Туршилт явагдаж шилэн аяга нь мэдэгдэхүйц халсан байсан бол энэ ямар

урвал бэ?

 • A.Эндотерм урвал биш юм

 • B.Дулаан ялгаруулдаг урвал юм

 • C.Дулаан шингээдэг урвал биш юм

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

Цуугийн хүчлийн:Молекул ба бүтцийн томъёог дүрслэх

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Химийн ямар ямар холбоогоор молекул нь үүссэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Молекул хоорондын харилцан үйлчлэлийн хүчээр үүссэн химийн холбоог дүрсэлж нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Карбон хүчлүүд бусад органик нэгдлээс өндөр температурт буцалдагын шалтгааныг тайлбарлана уу

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Бүлэглэх аргаар үржигдэхүүнд задал.

2x3-x2+8x-4

 • A. (2x-1)(x2+4)

 • B. (x+2)(x2-4)

 • C. 2(x-2)(x2+4)

 • D. (2x+1)(x2-4)

Оноо: 10

Цусны улаан эсийг ялгаатай концентраци бүхий уусмалд хийхэд хэсэг хугацааны дараа

зурагт үзүүлсэн өөрчлөлтүүд гарчээ.

1 дугаартай саван дахь уусмалын нэрийг бичнэ үү.

............................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

i. 1 дугаартай саванд байгаа уусмалын концентрацийг таамаглана уу

.................................

ii. Энэ уусмалд байгаа улаан эсэд ямар үзэгдэл явагдсан бэ?

................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

i. Энэ уусмалд байгаа эс яагаад хорчийсон бэ? Тайлбарлан бичнэ үү.

..................................................................................................................................

ii. Хамгийн сул концентрацитай уусмал аль саванд байна вэ?

..............................

iii. 2 дугаартай уусмалд ямар үзэгдэл явагдсан? Тайлбарлаж бичнэ үү.

.................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 7
Оноо: 1

Илэрхийллийг бүлэглэх аргаар үржигдэхүүнд задал.

x3+x2-2x-2=

 • A. (x-1)(x2+2)

 • B. (x+1)(x2-2)

 • C. x(x-2)(x3-2)

 • D. (x+1)(x2+2)

Нийт: 16693