• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

Хүн амын чанарын үзүүлэлтийн ангиллын схемийг ажиглан даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү

Хүн амын чанарын үзүүлэлтийн ангиллыг гүйцээнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дараах мэдээллүүд чанарын үзүүлэлт “дээшлэх” эсвэл “буурах” -днөлөөлөх эсэхийг дүгнэж ангилна уу. Харгалзах нүдэнд + тэмдэглэгээ хийгээрэй

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүн амын чанарын үзүүлэлтийг судлан харгалзан үзэх нь улс орны хөгжил, төлөвлөлтөд ямар ач холбогдолтой байх талаар өөрийн үзэл бодлыг жишээгээр тайлбарлана уу.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Those twins look so alike, it’s hard to …………………….between them.

 • A.label

 • B.recognize   

 • C.distinguish   

 • D.sort

Оноо: 1

Үржигдэхүүнболго.

9a2-25

 • A. (3a-5)(3a-5)

 • B. (3a-5)(3a+5)

 • C. (3a+5)(3a+5)

 • D. (9a-5)(9a+5)

Оноо: 1

I hope you have finished ____________ your suitcases - the taxi has just arrived!

 • A.making    

 • B.having    

 • C.packing

 • D.wrapping

Оноо: 1

Үржигдэхүүнд задал.

64-49x2

 • A. (8-7x)(8-7x)

 • B. (8+7x)(8-7x)

 • C. (8+7x)(8-7x)

 • D. (8+x)(8-x)

Оноо: 10

.............. нь ард түмнээс сонгогдсон, ард түмний төлөө, ард түмний өөрсдийнх нь засаглал юм. /Абрахам Линкольн/

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Монголд ардчилал өрнөсөн 1989.12.10 ны өдөр Олон улсын ямар өдөр тохиосон бэ ?

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Монголын ардчилсан үйл явцын үр дүнд 1992 оны 1.13 ний өдөр ямар чухал баримт бичгийг баталсан бэ ?

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

1990 оны Монгол дахь ардчилсан хувьсгалын үйл явцын үр дүнд улс төрийн амьдралд ямар ямар өөрчлөлтүүд бий болсон бэ ? Та 5 аас доошгүйг бичнэ үү !

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

В. ...................................................................

Г. ...................................................................

Д. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 1

When you finish making the dough for the bread, put it in the oven and __________ for about 90 minutes.

 • A.roast      

 • B. fry  

 • C.bake    

 • D.grill

Оноо: 1

Бутархайг хураа.

\frac{2b+ab}{b}

 • A. 2-a

 • B. 2+a

 • C. 2b+a

 • D. 2a+b

Оноо: 8

Зоосыг 4 удаа хаях туршилт хийв. Сүлдээр буух тоог Хгэе.

Туршилтад илрэх үзэгдэл тус бүрийн боломжийн тоог бич.

X=0:(TTTT)...........

X=1:(TTTC)............

X=2:(TTCC)............

X=3:(TCCC)............

X=4: (CCCC)............

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Х санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалтыг хүснэгтээр илэрхийл.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Математик дунджийг тооцоол.E(X)=\Sigma x\cdot P(X=x)

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 10

Мэдрэлийн сэрэл дамжих замыг үзүүлсэн зургийг сайтар ажиглаад, асуултад хариулаарай.

Хүний амьдралын үйл явцад үүсдэг, түр зуурын шинжтэй, тархины гадрын оролцоотой явагддаг рефлексийг .......................... гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Рефлекст урвалд ямар хүчин зүйлс нөлөөлдөг вэ? Тайлбарлаж бичнэ үү.

...................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3

i. Гадаад орчинтой холбогдон, сэрлийг хүлээн авч байгаа бүтцийн хэсгийг сонгоно уу. Хүний биеийн бусад хэсгүүдэд байрлах, дээрхээс өөр төрлийн хүлээн авуурааснэгийг нэрлэнэ үү.

.............................................................................................................................................

ii. Мэдрэхүйн нейроны хүлээн авч, дамжуулсан мэдрэлийн импульс ямар эрхтэнд очдог вэ?

.....................................

iii. дугаартай бүтцийн хэсгийн үүргийг тайлбарлаж бичнэ үү.

............................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 1

Ann is a very ____________ girl. She knows where she wants to be in five years' time and how she is going to get there.

 • A.arrogant

 • B.ambitious   

 • C.snobby  

 • D.wealthy

Оноо: 5

Энэ диаграммд ямар үзүүлэлтийг дүрсэлсэн байна вэ?................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Манай улсын хүн ам хэдэн онд 1 саяд хүрсэн бэ?..........................................

Түүнээс хойш хэдэн жилийн дараа 2 саяд хүрсэн бэ?..................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Манай улс хүн амаа өсгөх бодлого баримталдаг. Үүний шалтгааныг тайлбарлана уу

................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Бутархайг хураа.

\frac{y}{3y-yx}

 • A. \frac{1}{3-yx}

 • B. \frac{1}{3-x}

 • C.  \frac{1}{3y-x}

 • D. 3-x

Оноо: 5

Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн гэж юу вэ?

..........................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Манай улсын иргэд Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад очиж хөдөлмөр эрхлэх нь нэмэгдсэн. Энэ шилжилт хөдөлгөөний онцлогийг тодорхойлж тохирох төрлийг дугуйлна уу.

Шилжилт хөдөлгөөний чиглэл: Дотоод шилжилт, Гадаад шилжилт

Татагч хүчин зүйл: Цалин хөлс өндөр, Цалин хөлс бага

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Зарим тохиолдолд хүмүүс албадан шилжилт хөдөлгөөн хийхэд хүрдэг. Ямар шалтгаанаар ийм төрлийн шилжилт хөдөлгөөн үүсдэг вэ? Байгалийн болон нийгмийн тус бүр нэг шалтгааныг тодорхойлоорой.

Байгалийн: ............................................................................................................

Нийгмийн: .............................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

This tiny room would be extremely ……………………..to most people.

 • A.unsafe

 • B.unfriendly

 • C.uncomfortable   

 • D.untidy

Оноо: 1

Увс аймгийн малчин эмэгтэй Бадам улаан армид 1942 онд 5000 төгрөг 1600 хонь, 6 тэмээ, 94 адуу бэлэглэж “фронт Бадам” хэмээн алдаршжээ.Энэ хүний нутаг болох Увс аймгийг хэдийн тоогоор дугаарласан байна вэ?

 • A.1

 • B.2

 • C.3

 • D.4

Оноо: 1

The Great Wall of China is one of that nation’s oldest ……………………….. .

 • A.sculptures

 • B.structures

 • C.constructors  

 • D.monuments

Оноо: 1

“1989 оны 12 сарын 10-нд МоАХ анхны цуглаанаа зохион байгуулсан ба тус цуглаанд 300 шахам хүн оролцсон байна”. Энэ баримтаас ямар дүгнэлт хийж болох вэ?

 • A.Монголчууд жагсаал цуглааны талаар ойлголтгүй байсан.

 • B.Монголчууд цуглаанд очих сонирхолгүй байсан.

 • C.Хүмүүс уг үйл явдлын талаар мэдээлэлгүй байсан.

 • D.Монголд ардчилсан хувьсгалын эхлэл болсон.

Оноо: 1

I am taking Physics this year, and it is a very ……………………….course.

 • A.dangerous

 • B.extreme           

 • C.complicated

 • D.challenging

Оноо: 10

Мэдрэлийн сэрэл дамжих замыг үзүүлсэн зургийг сайтар ажиглаад, асуултад хариулаарай.

Төрөлхийн шинжтэй, үе удам дамждаг, төв мэдрэлийн системийн доод төвүүдийн үйл ажиллагаагаар явагддаг рефлексийг .......................... гэнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Рефлекс дамжихад мэдрэлийн төвд байрлах цагаан бодис ямар үүрэгтэй болохыгтайлбарлаж бичнэ үү.

.....................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3

i. Экстерорецептор хэд дугаартай хэсэгт байрлаж байна вэ? Энэ хүлээн авуурын үүргийг тайлбарлана уу.

.............................................................................................................................................

ii. Төв мэдрэлийн системд мэдрэлийн импульс дамжуулж байгаа 3 дугаартай хэсэгт сэрэл ямар хэлбэрээр ирдэг вэ?

.............................................................................................................................................

iii. 1 дугаартай бүтцийн хэсгийн үүргийг тайлбарлана уу.

.............................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Нийт: 16693