• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 10

Грек хэлний демос, кратос буюу демократ хэмээх үг нь улс төр судлалд ямар ойлголтыг илэрхийлдэг вэ ?

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ардчилалын хэлбэрүүдийг бичнэ үү !

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ардчилсан шинэ үндсэн хуульд Монгол улс төрийн засаглалын ямар хэлбэртэй гэж тодорхойлсон бэ ?

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ардчилалын үнэт зүйлсээс 5-аас доошгүйг дурдана уу.

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

В. ...................................................................

Г. ...................................................................

Д. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 1

Бутархайг хураа.

\frac{y^{2}-4}{y-2}

 • A. y-2

 • B. y+2

 • C. y+4

 • D. y-4

Оноо: 8

Зоосыг 3 удаа хаях туршилт хийв. Тоогоор буух тоог Хгэе.

Туршилтад илрэх үзэгдэл тус бүрийн боломжийн тоог бич.

X=0:(CCC)...........

X=1:(CCT)............

X=2:(CTT)............

X=3:(TTT)............

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Х санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалтыг хүснэгтээр илэрхийл.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Математик дунджийг тооцоол.

E(X)=\Sigma x\cdot P(X=x)

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Diners at this restaurant serve ……………………from a buffet.

 • A.itself

 • B.ourselves  

 • C.yourselves

 • D.themselves

Оноо: 1

The carrot bread smelled wonderful just after it came out of the ……………… .

 • A.shelf

 • B.oven  

 • C.fridge      

 • D.blender

Оноо: 10

Судлаачид багваахай цэцгэн дээр 2 төрлийн туршилт хийв. Эхлээд багваахай цэцгийн үндсийг хоёр хувааж нэг хэсгийг нь өндөр ууланд, нөгөө хэсгийг нь уулын хөндийд тарьж туршжээ. Ууланд тарьсан багваахай намхан, навч нь жижиг, үндэс нь гүн суусан, харин уулын хөндийд тарьсан багваахай том навчтай, өндөр иштэй, үндэс нь гүехэн бэхлэгдсэн байжээ. Дараа нь эдгээр ургамлаас үрийг нь авч, ижил нөхцөлд тарихад фенотипийн хувьд дээрх шиг өөрчлөлтгүй, ижил ургамлууд ургажээ.

Хоёр өөр нөхцөлд ургуулсан багваахайд ямар хувьсал явагдсан бэ?

.....................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Багваахайг хоёр өөр нөхцөлд ургуулахад фенотипт нь яагаад олон өөрчлөлтүүд гарсан бэ? Үүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийг тайлбарлана уу

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3

i. Багваахайг ижил нөхцөлд тарихад ургамлуудын ижил ургасан шалтгааныг тайлбарлана уу.

.......................................................................................................................................

ii. Багваахайд гарсан хувьсал мутаци хувьслаас ямар ялгаатай вэ?

.......................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 1

Бутархайг хураа.

\frac{y^{2}-4y+4}{y-2}

 • A. y+2

 • B. y-2

 • C. y+4

 • D. y-4

Оноо: 1

He bought………………… toothpaste and …………..soap.

 • A.a tub of / a box of   

 • B.a tube of / a bar of      

 • C.a box of/ a jar of    

 • D.a packet of / a tin of

Оноо: 1

The person who makes sure there are no risks of accidents from machinery, etc.

 • A.a body guard       

 • B.a safety officer          

 • C.a security officer  

 • D.a security guard

Оноо: 1

We have been looking forward to eating a nice…………… fruits in August.

 • A.sour    

 • B.clean   

 • C.raw

 • D.ripe

Оноо: 1

1911 оны 12 сарын 29-ний өдөр Монгол тусгаар тогтнолоо тунхаглаж улсын нэрийг “Монгол”, оны цолыг “олноо өргөгдсөн” хэмээн 1911 оныг олноо өргөгдсөний тэргүүн он, Их Хүрээг Нийслэл Хүрээ хэмээн нэрийджээ”. Их Хүрээг Нийслэл Хүрээ хэмээх болсны шалтгаан юу вэ?

 • A.Их хүрээ Манж Чин улсын нийслэл байсан.

 • B.Монгол улсаа сэргээн тунхаглаж, нийслэл хоттой болсон.

 • C.Их Хүрээ хэмээн Манж нар өгсөн учир түүнээс татгалзсан.

 • D.Монголд Их Хүрээ нэртэй хэд хэдэн газар байсан.

Оноо: 10

Монгол улсын ардчилсан шинэ үндсэн хуулийн 2-р бүлгийн нэрийг дурдана уу.

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүн бүр эрх тэгш, чөлөөтэй байх эрхтэй, эрхэм зэрэгтэй төрсөн. Энэхүү өгөгдөл нь ардчилалын ямар үнэт зүйлс вэ ? Дурдана уу.

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

1-ээс дээш нам улс төрийн амьдралд идэвхитэй оролцож, хөгжлийн бодлогоор өрсөлдөх, хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ. Энэхүү өгөгдөл ардчилалын ямар үнэт зүйлсийг илэрхийлэх вэ? Дурдана уу.

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Та ардчиллын зарчимуудаас 5-аас доошгүйг нэрлэнэ үү.

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

В. ...................................................................

Г. ...................................................................

Д. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 10

Туулайн биеийн жин/кг/

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Давтамж /хүний тоо/

1

3

8

10

2

1

Нэгэн туулайн аж ахуйд тэдгээрийн биеийн жинг хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнг хүснэгтээрүзүүлжээ. Үр дүнг ажиглаад асуултад хариулна уу.

Туулайн биеийн жингийн ялгаатай байдал нь ямар хувьслыг илэрхийлж байна вэ?

...................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Туулайн биеийн жингийн вариацын дундаж үзүүлэлтийг томьёог ашиглан олно уу. .

Дээрх даалгаврын оноо : 3

i. Тэдгээрийн биеийн жингийн вариацад ямар хүчин зүйлс нөлөөлсөн байж болох вэ? Дүгнэлт гарган бичнэ үү.

.........................................................................................................................

ii. Энэ хувьсал нь мутац хувьслаас ямар ялгаатай вэ?

...........................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 1

There was a wonderful ski……….way up in the mountains, suitable for the whole family.

 • A.lodge

 • B.hostel     

 • C.fence   

 • D.house

Оноо: 1

Үйлдлийг гүйцэтгэ.

\frac{x^{3}}{20}\div \frac{x}{5}

 • A \frac{x^{4}}{100}

 • B. \frac{x^{2}}{4}

 • C. \frac{x^{3}}{4x}

 • D. x^{2}

Оноо: 1

He ……more and more experience until he finally reached the top of his profession.

 • A.achieved 

 • B.gained

 • C.earned 

 • D.won

Оноо: 1

Улсын анхдугаар их хурлаас хэлэлцэж баталсан Үндсэн хуулиар улсын нэрийг юу гэж нэрлэсэн бэ?

 • A.Монгол улс

 • B.Олноо өргөгдсөн Монгол улс

 • C.Хэмжээт цаазат Монгол улс

 • D.БНМАУ

Оноо: 1

Бутархайн хуваах үйлдлийг гүйцэтгэ.

\frac{a^{4}}{20}\div \frac{a}{4}=

 • A. \frac{a^{4}}{80}

 • B. \frac{a^{3}}{5}

 • C. \frac{a^{5}}{4}

 • D. a^{4}

Оноо: 1

Хүн ам хурдан өсөхөд нөлөөлсөн гол хүчин зүйл аль нь вэ?

 • A.Газар тариалан, мал аж ахуй үүссэн.

 • B.Багаж зэвсэг сайжирсан.

 • C.Ваар сав боловсруулах болсон.

 • D.Олзворлох, түүвэрлэх аж ахуй үүссэн.   

Оноо: 10

Эдийн засгийн өсөлтийг ямар үзүүлэлтээр хэмждэг вэ ?

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Тухайн улс орны эдийн засгийн чадавхийг ямар үзүүлэлтээр тодорхойлдог вэ ?

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тухайн улс орны иргэдийн амьдралын түвшинг харуулдаг үзүүлэлт юу вэ ?

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тогтвортой хөгжилд таны гэр бүл болон хувь хүнийхээ хувьд оруулж болох хувь нэмэр юу байж болох вэ ?

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

В. ...................................................................

Г. ...................................................................

Д. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Нийт: 16693