• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 5

Хүн амын дундаж наслалтын зургийг ажиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй

Хүн дундаж наслалт улсын дунджаар хэд байна вэ? ............................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дундговь аймгийн хүн амын дундаж наслалт улсын дунджаас хэдээр их байгааг тооцож олоорой

..........................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүн амын дундаж наслалтад нөлөөлөх дараах хүчин зүйлүүдийг “нэмэгдэх”, “буурах” нөлөө үзүүлэхийг үнэлж харгалзах нүдэнд + тэмдэг тавиарай

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Дараах бүлэглэсэн өгөгдлийн моод бүлгийг ол.

 • A. [1;2[

 • B. [1;2[

 • C. [3;4[     

 • D. [3;4[     

Оноо: 1

Графикийг ажиглан зөв хариултыг сонгоно уу.

 • A.Жил ирэх тусам санхүүжилт буурсан

   

 • B.Хүн амын тоо буурсан

 • C.Монгол улсын эрүүл мэндийн хөгжлийг харуулсан

 • D.Манай улс эрүүл мэнддээ анхаардаггүй байсан

Оноо: 1

Үйлдвэрлэх аж ахуй чулуун зэвсгийн аль үед үүссэн бэ?

 • A.Хуучин чулуун зэвсгийн үе

 • B.Шинэ чулуун зэвсгийн үе

 • C.Дунд чулуун зэвсгийн үе

 • D.Мезолитийн үе

Оноо: 10

Амьдралын чанарын индексийг боловсруулсан судлаачийг нэрлэнэ үү.

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Амьдралын чанарын индекс нь ямар ямар үзүүлэлтүүдтэй вэ ? Нэрлэнэ үү! (2 оноо)

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

В. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Амьдралын чанарын индекс нь хэдээс хэд гэсэн утга авдаг вэ ?

А. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлхийн хэмжээнд ямар ямар үйл явцуудаас болж тогтвортой хөгжил алдагдахад хүрч байна вэ ?

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

В. ...................................................................

Г. ...................................................................

Д. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 3

Analyze the following pie chart and choose the appropriate answer.

You can see the survey one of the private school students about the ways they get to school. The school has 480 pupils.

What percentage is the highest when you study the pie-chart?

 • A.8% 

 • B.15%      

 • C.25% 

 • D.52%

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Based on the pie-chart study, the school authority advises the students to be economical

A. t B.

C. D.

 • A.hey should either walk or cycle.

 • B.they should either go by car or go by bus.

 • C.they should either cycle or go by bus.

 • D.they should either walk or go by bus.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Choose the correct statement according to the pie-chart.

A.

B.

C.

D.

 • A.The number of students who takes the bus is more than those who goes by car.

 • B.The number of students who walk to their school is less than those who goes cycling.

 • C.The least number of students rides a bike to school.

 • D.The most number of students goes by bus.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Дараах бүлэглэсэн өгөгдлийн моод бүлгийг ол.

 • A. [1;3[

 • B. [3;5[     

 • C. [5;7[      

 • D. [7;11[

Оноо: 1

Аль нь шинэ чулуун зэвсгийн үед хамаарах суурин бэ?

 • A.. Дорнод аймгийн Тамсагбулаг

 • B.Ховд аймгийн Хойд цэнхэрийн агуй

 • C.Баянхонгор аймгийн Цагаан агуй

 • D.Дундговь аймгийн Гурван сайхан

Оноо: 1

Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын малчин Б.Дорлиг улаан армид 1942 онд 2500 төгрөг 137 адуу бэлэглэжээ. Энэ хүний нутаг болох Завхан аймгийг хэдийн тоогоор дугаарласан байна вэ?

 • A.1

 • B.2

 • C.3

 • D.4

Оноо: 5

Аймгуудын хүн амын нягтшилыг зургийг ажиглан асуултад хариулна уу

Хүн амын нягтшил Хөвсгөлба Өмнөговь аймгуудад хэд дахин ялгаатай байна вэ?

..........................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүн амын нягтшил бага байгаа аймгуудаас 2-ыг нэрлэнэ үү

..........................., .........................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Манай орны аль хэсгээр хүн амын нягтшил бага байна вэ? ........................... .........................................................

Шалтгааныг тайлбарлана уу.......................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Неолитийн үеийн нэгэн том нээлт бол ваар сав хийх болсон явдал юм. Хамгийн эртний үед холбогдох ваар савны дурсгал хаанаас олдсон бэ?

 • A.Грек

 • B.Хятад

 • C.Япон

 • D.Энэтхэг

Оноо: 1

“1989 оны 12 сарын 10-нд МоАХ анхны цуглаанаа зохион байгуулсан ба тус цуглаанд 300 шахам хүн оролцож 13 зүйл бүхий өргөн барих бичгийг эрх баригч нам, төрийн удирдлагад хүргүүлжээ”. Энэ баримтаас ямар дүгнэлт хийж болох вэ?

 • A.Монголчууд жагсаал цуглааны талаар ойлголтгүй байсан.

 • B.Монголчууд МоАХ-ны талаарх ойлголт бага байсан.

 • C.Цуглаанд оролцогчид төрийн эрхийг авах сонирхолтой байсан.

 • D.Монголд ардчилсан хувьсгалын эхлэл болсон.

Оноо: 1

Нэг жилийн хугацаанд ангийн сурагчдын уншсан номын тоог дараах хүснэгтээр харуулав. Өгөгдлийн далайцыг ол.

 • A. 0

 • B. 3

 • C. 4

 • D. 6

Оноо: 1

Бага сургуулийн сурагчдын насны мэдээллийг дараах хүснэгтээр харуулав. Өгөгдлийн далайцыг ол.

 • A. 1

 • B. 4

 • C. 8

 • D. 10

Оноо: 3

Analyze the following graph and choose the appropriate answer.

The chart shows British Emigration to selected destinationsbetween 2004 and 2007

How many destinations did British people emigrate over the period 2004 to 2007?

 • A.more than five  

 • B.less than five    

 • C.approximately five

 • D.no more than five

Дээрх даалгаврын оноо : 1

What was the most popular place to emigrate for British people?

 • A.France

 • B.Spain

 • C.Australia

 • D.USA

Дээрх даалгаврын оноо : 1

. What was the least popular country to emigrate for British people to at the end of the period, at just under 20,000 people?

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Хүснэгтийг ашиглан шугаман функцийг ол.

x

-4

2

y

-6

3

 • A. \frac{2}{3}x

 • B. \frac{3}{2}x

 • C. -\frac{1}{2}x

 • D. -\frac{3}{2}x

Оноо: 1

Хүмүүсийн танин мэдэж буй шинжлэх ухааны цогц ойлголтууд хийгээд шашны үзэл суртал, номлол хийгээд мал маллах ухаан, байгаль дэлхийгээ таних зэрэг туршлага, арга ухаан нь ........................юм.

 • A.Үнэлэмж                    

 • B.Хэл 

 • C.Мэдлэг

 • D.Хэм хэмжээ

Оноо: 1

Хүснэгтийг ашиглан шугаман функцийг ол. /1 оноо/

x

-3

6

y

-2

4

 • A. \frac{3}{2}x

 • B. \frac{2}{3}x

 • C. -\frac{2}{3}

 • D. -2x

Оноо: 5

Хүн амын чанарын үзүүлэлтийн ангиллыг гүйцээнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дараах мэдээллүүд чанарын үзүүлэлт “дээшлэх” эсвэл “буурах” -д нөлөөлөх эсэхийг дүгнэж ангилна уу. Харгалзах нүдэнд + тэмдэглэгээ хийгээрэй

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүн амын чанарын үзүүлэлтийг дээшлүүлэхэд юу хийж болох вэ? Өөрийн бодлоо хуваалцаж, арга санаа дэвшүүлнэ үү

.............................................................................................................................

.................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Автобусанд 20-иос 45 насны нийт 20 зорчигч яваа бол давтамжийн нягтыг ол.

 • A. \frac{4}{9}

 • B. 0.8

 • C. 1.25

 • D. 2.25

Нийт: 16693