• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 10

Нийгмийн хөгжлийн хурдцыг тодорхойлдог хэд хэдэн үзүүлэлт, индексүүд байдаг. Нэгийг нэрлэнэ үү !

...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Өнгөрсөн 100 жилд дэлхийн улс орнууд зөвхөн эдийн засгийн өсөлтөөр аливаа хөгжлийг төсөөлж байсан. Тэгвэл сүүлийн жилүүдэд ямар үзүүлэлтээр хөгжлийн хурдцыг тодорхойлж байна вэ ? ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тогтвортой хөгжил гэж юу вэ ? Тодорхойлж бичнэ үү!

...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тухайн улс оронд эдийн засгийн хөгжил гарч буй нь хэд хэдэн үзүүлэлтээр тодорхойлогддог. Та 5-аас доошгүйг бичээрэй.

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

В. ...................................................................

Г. ...................................................................

Д. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 1

Соёлын бүрдүүлэгч элементүүдийн аль нь вэ?

 • Үнэлэмж                

 • Бэлгэ тэмдэг       

 • Хэм хэмжээ

 • Мэдлэг

Оноо: 1

Хандлагыг хүний хөгжилд, үйл ажиллагааг хүн бүрийн оролцох бололцоог хангах, үндэстэн, ястны соёлын өвийг хадгалах, хамгаалах, сурталчлах зэрэг нь соёлын бодлого ямар хэмжээнд хэрэгжихийг илэрхийлж байна вэ?

 • A. Улс үндэстний хэмжээнд

 • B. Бүс нутгийн хэмжээнд

 • C. Олон улсын хэмжээнд

 • D. Улс үндэстний болон бүс нутгийн хэмжээнд

Оноо: 1

y=x2-4x+1 параболын оройн цэгийн координатыг ол.

 • A. O' (2;3)               

 • B. O' (-2;-3)       

 • C. O' (-2;3)       

 • D. O' (2;-3)       

Оноо: 1

Төмөр зэвсгийн давуу талыг дурдсан бол эдгээрээс аль нь вэ?

 • A.Бага хэмд хайлдаг, уян зөөлөн

 • B.Өндөр хэмд хайлдаг хатуу, бат бөх

 • C.Бага хэмд хайлдаг, хатуу бат бөх

 • D.Уян харимхай, зэвэрдэггүй

Оноо: 1

Хойд цэнхэрийн агуйд дүрслэгдсэн амьтдыг ажиглан тухайн үеийн уур амьсгалыг тодорхойлно уу.

 • A.Эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай байсан

 • B.Хүйтэн сэрүүн уур амьсгалтай байсан

 • C.Зөөлөн дулаан уур амьсгалтай байсан

 • D.Өнөөгийнхтэй ижилхэн уур амьсгалтай  байсан

Оноо: 4

Хүснэгтэд өгөгдсөн мэдээллийг уншиж даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Хэзээ зарласан цаг агаарын мэдээ байна вэ?

.................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Цаг агаар ба уур амьсгалын ялгаатай талыг тодорхойлно уу

...........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дараах зурагт Ховд хотын уур амьсгалын диаграммыг харуулжээ. Энэ хотод температурын хэлбэлзэл(хамгийн их, хамгийн бага температурын зөрүү) хэд байгааг диаграммаас олж тооцоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

f\left ( x \right )=3x-2 баg\left ( x \right )=2x+1 болf\left ( g\left ( x \right ) \right ) функцийг ол.

 • A. f\left ( g\left ( x \right ) \right )=6x+1

 • B. f\left ( g\left ( x \right ) \right )=6x-1

 • C. f\left ( g\left ( x \right ) \right )=5x-1

 • D. f\left ( g\left ( x \right ) \right )=x-3

Оноо: 1

Зургийн өгүүлэмжийг ашиглан чулуун зэвсгийн үеийн он цагийг зөв тохируулна уу.

 • A.Доод палеолит

 • B.Дунд палеолит

 • C.Дээд палеолит

 • D.Мезолит

Оноо: 1

Доорх зургийг ажиглаад ямар бичгийн дурсгал болохыг сонгоно уу.

 • A.Шаантаг бичиг

 • B.Санаа бичиг

 • C.Авиа бичиг

 • D.Монгол бичиг 

Оноо: 1

f\left ( x \right )=2x-1 баg\left ( x \right )=3x-2 болf\left ( g\left ( x \right ) \right ) функцийг ол.

 • A. f\left ( g\left ( x \right ) \right )=6x-5

 • B. f\left ( g\left ( x \right ) \right )=6x+5

 • C. f\left ( g\left ( x \right ) \right )=5x-3

 • D. f\left ( g\left ( x \right ) \right )=-x+1

Оноо: 1

Газарзүйн зургаас хиргисүүрийн өргөн тархсан бүс нутгийг олно уу.

 • A.Зөвхөн 1-р байршилд тархсан

 • B.1 ба 2-р байршилд тархсан

 • C.2 ба 3-р байршилд тархсан

 • D.Зөвхөн 2-р байршилд тарсан

Оноо: 1

Зэвсгийн хөгжилд холбогдох металлуудыг зөв тохируулна уу.

1. Зэс а. Өндөр хэмд хайлдаг, хатуу бат бөх

2. Хүрэл b. Зэс, цагаан тунгалагийн холимог

3. Төмөр с. Бага хэмд хайлдаг, уян зөөлөн

 • A.1c, 2b, 3a  

 • B.1b, 2c, 3a

 • C.1a, 2b, 3c   

 • D.1b, 2a, 3c

Оноо: 2

\left | x \right |=x+1 тэгшитгэлийг бод.

 • A. -1

 • B. -0.5

 • C. -2

 • D. 0.5

Оноо: 1

Дотооддоо онцлог ялгаа бүхий соёл бүрэлдэх хийгээд соёлуудын харилцаа өргөжих бүрэн боломжтой соёлын хэв маягийг .................. гэнэ.

 • A.Олон улсын соёл 

 • B.Улс үндэстний соёл

 • C.Олон хэв загварын соёл

 • D.Нэг хэв загварын соёл

Оноо: 4

Хүснэгтэд өгөгдсөн мэдээллийг уншиждаалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

Аль хотын цаг агаарын мэдээ байна вэ? .........................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Цаг агаар ба уур амьсгалын ижил талыг тодорхойлно уу.

..........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дараах зурагт Ховд хотын уур амьсгалын диаграммыг харуулжээ. Энэ хотод унах хур тунадасны хуваариалтыг диаграммаас ажиглаж асуултад хариулаарай

Хур тунадас их унадаг сарууд: ..................................

Хур тунадас бага унадаг хуурай сарууд: ...................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Газрын зургаас Дөрвөлжин булшний өргөн тархсан бүс нутгийг олно уу.

 • A.Зөвхөн 1-р байршилд тархсан

 • B.1 ба 2-р байршил тархсан

 • C.2 ба 3-р байршил тархсан

 • D.Зөвхөн 2-р байршил тарсан

Оноо: 2

\left | x \right |=1-x тэгшитгэлийг бод.

 • A. -1

 • B. 0.5

 • C. -2

 • D. -0.5

Оноо: 1

Гар утас, зурагт, цахим сүлжээ гэх мэт таны өдөр тутам хэрэглэдэг мэдээлэл харилцаа технологийн хурдтай хөгжил соёлын ямар түвшинг илэрхийлж байна вэ?

 • A.Олон улсын соёл

 • B.Олон хэв загварын соёл

 • C.Улс үндэстний соёл       

 • D.Нэг хэв загварын соёл

Оноо: 1

3^{2x}=81 тэгшитгэлийн шийдийг ол.

 • A. 2

 • B. 13.5

 • C. 3

 • D. 27

Нийт: 16693