• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Биосферийн исэлдэн ангижруулах үйл ажиллагааны нэг жишээ бол амьсгал юм. Аэроб амьсгалалтын 4 үе шат тус бүрд үүсэх ГФА-н хэмжээг хүснэгтэд нөхөн үе шатуудад үүсэх энергийн хэмжээ багаас их рүү нь зөв эрэмбэлнэ үү.

 • А. 2, Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл-Гликолиз -Электрон зөөх гинжин хэлхээ 

 • B. 0, Гликолиз- Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл- -Электрон зөөх гинжин хэлхээ

 • C. 4, Ацетил КоА үүсэх - Кребсийн цикл -Электрон зөөх гинжин хэлхээ-Гликолиз

 • D. 34, Ацетил коА үүсэх - Гликолиз  - Кребсийн цикл-Электрон зөөх гинжин хэлхээ

Оноо: 1

cos9x-cos3x=0 тэгшитгэлтэй тэнцүү чанартай тэгшитгэл аль вэ?

 • A. sin6x sin3x=0    

 • B. sin6xcos3x=0  

 • C.  cos6xsin3x=0   

 • D.  cos6xcos3x=0

Оноо: 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг сонгоно уу. Аялал жуулчлалын тухай хуулинд “Хувь хүн өөрийн байнга оршин суудаг газар нутгаасаа нэгээс 183 хүртлэх хоногийн хугацаагаар амралт, сувилал, танин мэдэхүйн зорилгоор болон шашин шүтлэг, ажил мэргэжлийн шугамаар өөр газар нутагт аялан явахыг ......................гэнэ”.

 • A. зочин

 • B. жуулчин

 • C. гийчин

 • D. аялагч

Оноо: 1

Цөлжилтийн үед сул элсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ авдаг. Сул элсийг гурван аргаар нь бэхжүүлдэг бөгөөд биологийн, механик хамгаалалтаар элс бэхжүүлэх ажлыг сурагчид хийсэн бол үлдсэн аргыг нөхнө үү.

 • А. Техник химийн

 • B. Хашаа барих 

 • С. Ургамалжуулах

 • D. Төрөл бүрийн хаалт  хийх

Оноо: 1

Зургаас ADC өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 114o

 • B. 180o

 • C. 143o

 • D. 123o

Оноо: 1

Зөв тэнцэтгэл бишийг олоорой.

 • А. 56 м кв > 560 дм.кв         

 •  В. 700м.кв < 0.07 га         

 • С. 80 ар < 800 м.кв        

 •  D. 4 м.кв > 40000 см.кв

Оноо: 1

Гурвалжны тэнцүү хоёр дотоод өнцгийн нийлбэр нь гурав дахь өнцгөөс 1.5 дахин их бол их өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 58o

 • B. 72o  

 • C. 54o

 • D. 52o

Оноо: 1

Цөлжилтийг бууруулахын тулд сул элсийг гурван аргаар нь бэхжүүлдэг. Техник хими, механик хамгаалалтын аргаарэлс бэхжүүлсэн бол үлдсэн аргыг нөхнө үү.

 • А. Биологийн

 • B. Хашаа барих 

 • С. Ургамалжуулах

 • D. Төрөл бүрийн хаалт  хийх

Оноо: 1

log_{3} 81-ын утгыг ол.

 • A. 2                            

 • В.4                  

 • С.9                  

 • D.27

Оноо: 1

Сурагчид сул элс бэхжүүлэх дадлага ажил хийв. Сул элсийг гурван аргаар нь бэхжүүлэхээр болсон ба биологийн, техник химийн хамгаалалтыг нь хийсэн бол элс бэхжүүлэх үлдсэн аргыг нөхнө үү.

 • А. Механик хамгаалалт

 • B. Хашаа барих

 • С. Ургамалжуулах 

 • D. Төрөл бүрийн хаалт  хийх

Оноо: 1

Гурвалжны тэнцүү хоёр дотоод өнцгийн нийлбэр нь гурав дахь өнцгөөс 3.5 дахин их бол бага өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 40o

 • B. 70o

 • C. 140o

 • D. 35o

Оноо: 1

Аж үйлдвэрийн салбарын байршилд шийдвэрлэх нөлөөтөй хүчин зүйл аль нь вэ?

 • A. Байгалийн нөхцөл

 • B. Хөдөлмөрийн нөөц

 • C. Дэд бүтэц

 • D. Байгалийн нөөц, түүхий эд

Оноо: 1

Өгсөн дүрсийн талбайн хэмжээг см.кв нэгжээр илэрхийлээрэй. (Зураг дээрх 1 нүд нь 1 / 4 см.кв)

 • А. 5 см.кв   

 •  В. 13 см.кв    

 • С. 18 см.кв       

 •  D.  52 см.кв

Оноо: 1

Цөлжилтийн үед сул элсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ авдаг. Сурагчид мод, болон төмөр ашиглан сул элсийг бэхжүүлэх ажлыг хийсэн бол ямар аргыг сонгосон болохыг тогтооно уу

 • А.Механик хамгаалалт

 • B. Техник химийн

 • С. Биологийн

 • D. Физик химийн

Оноо: 1

10^{lg\sqrt{5}}утгыг ол.

 • A.1                 

 • В. 2                 

 • С.\sqrt{5}              

 • D. 5

Оноо: 1

Соёл, боловсрол, эрүүл мэндтэй холбогдсон үйлчилгээ нь үйлчилгээний аль салбарт хамрагдах вэ?

 • A. аж ахуйн үйлчилгээ

 • B. нийгмийн үйлчилгээ

 • C. ажил хэргийн үйлчилгээ

 • D. хувь хүнд үзүүлэх үйлчилгээ

Оноо: 1

Өгсөн дүрсийн талбайн хэмжээг см.кв нэгжээр илэрхийлээрэй. (Зураг дээрх 1 нүд нь 1 / 4 см.кв)

 • А. 8 см.кв                  

 • В. 9 см.кв         

 • С. 36 см.кв       

 • D. 64 см.кв

Оноо: 1

sin6xsin3x=0 тэгшитгэлийн язгууруудыг нэгтгэвэл:

 • A.  x_1=\frac{\pi k}{6}, k\epsilon \mathbb{Z}; \quad x_2=\frac{\pi n}{3}, n\epsilon \mathbb{Z}

 • B. x=\frac{\pi k}{6}, k\epsilon Z    

 • C. x=\frac{\pi n}{3}, n\epsilon Z

 • D. x=\frac{\pi n}{18}, n\epsilon Z

Оноо: 1

Аялал жуулчлалын салбар нь улс төр гадаад харилцааны хүрээнд ямар ач холбогдолтой вэ?

 • A. Жуулчны баазын тоо нэмэгдсээр зах зээлд дундаж ханш тогтоно

 • B. Дундаж орлоготой хүмүүсийн аялал жуулчлал, амралтаа өнгөрүүлэх газрын тоо нэмэгдэнэ

 • C. Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний стандарт журмын хэрэгжилтэд анхаарна

 • D. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх

Оноо: 1

e^{ln10} утгыг ол.

 • A.e10

 • В.10                

 • С.e                  

 • D.1

Нийт: 16693