• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 4

Дараах a, b, c гэсэн газруудын уур амьсгалын диаграммуудыг харьцуулан ажиглаж даалгаврыг гүйцэтгээрэй

Уур амьсгалын диаграмд шугаман графикаар ямар үзүүлэлтийг дүрсэлсэн бэ? ..................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Аль нь халуун чийглэг орны уур амьсгалыг илэрхийлэх диаграмм байна вэ? ........... ...................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

B диаграммаар дүрслэгдсэн уур амьсгалтай оронд борооны улирал (их хур тунадас унах үе) хэдээс хэдэн сар хүртэл үргэлжилж байна вэ? .................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Хүн амын суваргын босоо тэнхлэгт ямар үзүүлэлтийн харуулдаг бэ?

 • A. Хүн амын насны бүлэг         

 • B. Хүн амын тоо          

 • C. Хүн амын хүйс           

 • D. Хүн амын ердийн цэвэр өсөлт

Оноо: 1

Нутаг дэвсгэрээр хүн ам тархан суурьшсан байдлыг хүн амын ...................... гэнэ.

 • A.Хүн амын өсөлт

 • B.Хүн амын шилжилт

 • C. Хүн амын байршил

 • D. Хүн амын нягтшилт             

Оноо: 1

Хүн амын нягтшилыг яаж тооцож олдог вэ?

 • A. Нийт хүн амын тоог нутаг дэвсгэрийн талбайд хуваана      

 • B. Нутаг дэвсгэрийн талбайг нийт хүн амд хуваана

 • C. Хөдөлмөрийн насны хүн амын тоог нутаг дэвсгэрийн талбайд хуваана

 • D. Нутаг дэвсгэрийн талбайг хөдөлмөрийн насны хүн амд хуваана

Оноо: 1

1994 онд "Хот тосгоны эрхзүйн байдлын тухай хууль"-нд "Хот нь 15 мянгаас доошгүй байнгын оршин суугчидтай, тэдгээрийн дийлэнх нь үйлдвэр, үйлчилгээний салбарт ажилладаг, хот бүрдүүлэх дэд бүтэц хөгжсөн, өөрийн удирдлага бүхий төвлөрсөн суурин газар " гэж тодорхойлжээ. Дараах суурингуудаас тосгоны ангилалд багтахыг нь сонгоорой.

 • A. Хархорин

 • B. Хөтөл

 • C. Зүүнхараа

 • D. Түнхэл

Оноо: 1

Томоохон хотыг тойрон дагуул хот тосгон бий болж, тэдгээр нь яваандаа бие биетэйгээ нэгдэн нийлж нутаг дэвсгэрийн нэгдмэл нэг хотожсон бүс бий болох үзэгдлийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. Хотжилт

 • B. Мегаполис

 • C. Хүн амын шилжилт

 • D. Хуурамч хотжилт

Оноо: 1

Улсын зэрэглэлтэйхотуудыг сонгоорой.

 • A. Дархан, Эрдэнэт, Хархорин, Зуунмод, Ховд, Чингис, Улиастай, Чойбалсан

 • B. Дархан, Эрдэнэт, Хархорин, Мандалговь, Ховд, Чингис, Улиастай, Чойбалсан

 • C. Дархан, Эрдэнэт, Арвайхээр, Зуунмод, Ховд, Чингис, Улиастай, Чойбалсан

 • D. 

  Дархан, Даланзадгад, Хархорин, Зуунмод, Ховд, Чингис, Улиастай, Чойбалсан

   

  Дархан, Даланзадгад, Хархорин, Зуунмод, Ховд, Чингис, Улиастай, Чойбалсан

   

Оноо: 1

Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний түлхэгч хүчин зүйлийг сонгоно уу.

 • A. Ажлын байр олдоц их

 • B. Цалин хөлс өндөр

 • C. Байгалийн гамшгийн давтамж их

 • D. Аюулгүй орчин

Оноо: 1

Сүүлийн жилүүдэд уул уурхай, үйлдвэрлэлийг даган зарим аймагт шилжин суурьших хөдөлгөөн нэмэгдэж байна. Ямар аймгуудад шилжин ирэгсэд их байгаа вэ?

 • A. Завхан, Увс, Ховд

 • B. Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар

 • C. Төв, Дархан, Говь-Алтай

 • D. Өмнөговь, Дорноговь, Орхон

Оноо: 1

Манай улсын ажиллагсад аль салбарт нь их ажиллаж байгаа вэ?

 • A. Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй

 • B. барилга

 • C. аж үйлдвэр

 • D. тээвэр, холбоо харилцаа

Оноо: 1

Ажилгүйдлийн түвшинг хэрхэн тооцдог вэ?

 • A. ажилгүйчүүдийн тоог эдийн засгийн идэвхтэй хүн амд харьцуулна

 • B. ажилгүйчүүдийн тоог нийт хүн амд харьцуулна

 • C. ажилгүйчүүдийн тоог хөдөлмөрийн насны хүн амд харьцуулна

 • D. ажилгүйчүүдийн тоог ажиллагсдад харьцуулна

Оноо: 1

Дэлхийн хойд хагаст намрын улирлын үргэлжлэх хугацааг нарны тусгалын өнцөг, эгц тусгалын шилжилттэй холбон тодорхойлсныг сонгоорой.

 • A. 6 сарын 22-ноос 9 сарын 22

 • B. 9 сарын 23-наас 12 сарын 21

 • C. 12 сарын 22-ноос 3 сарын 20

 • D. 3 сарын 21-нээс 6 сарын 21

Оноо: 1

Зургийг ажиглан 2 туйлд ямар улирал болж байгааг тодорхойлоорой.

 • A. Арктикт өвөл, Антарктидад зун

 • B. Арктикт зун, Антарктидад өвөл

 • C. Арктикт өвөл, Антарктидад өвөл

 • D. Арктикт зун, Антарктидад зун

Оноо: 1

Цагаан сарын өмнөх битүүнд нар, дэлхий, сар 3 ямар байрлалтай байх вэ?

 • A. Нар-сар-дэлхий

 • B. Нар-дэлхий-сар

 • C. Сар-нар-дэлхий

 • D. Сар-дэлхий-нар

Оноо: 1

Далайн татралт, түрэлт үүсэхэд ямар хүчин зүйл ХАМГИЙН БАГА нөлөөлөх вэ?

 • A. Дэлхийн тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөн

 • B. Сар дэлхийг тойрох хөдөлгөөн

 • C. Усны урсамтгай шинж чанар

 • D. Чулуулгийн эвдрэл, өгөршил

Оноо: 1

Далайн усны татралт, түрэлтэд тулгуурлан усан цахилгаан станцыг дэлхийн Франц, Их Британи, Канад, Хятад, Энэтхэг, АНУ зэрэг олон оронд хөгжүүлэн ашиглаж байна. Ийм станцын СУЛ тал юу байж болох вэ?

 • A. Байгальд хор хөнөөлгүй

 • B. Өртөг багатай эрчим хүч үйлдвэрлэнэ

 • C. Хоногийн 24 цагийн турш эрчим хүч үйлдвэрлэхгүй

 • D. Эрчим хүчний эх үүсвэр нь дуусашгүй, сэргээгдэх шинжтэй

Оноо: 1

Манай орон сэргээгдэх эрчим хүчний төрлүүдийг хөгжүүлэн ашиглаж байна. Доорх жишээнүүдээс үл сэргээгдэх шинжтэй цахилгаан станцыг олж сонгоорой.

 • A. Дархан-Уул амйгийн Хонгор суманд нарны цахилгаан станц

 • B. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын салхит цахилгаан станц

 • C. Говь-Алтай аймгийн Тайширын усан цахилгаан станц

 • D. Эрдэнэт хотын дулааны цахилгаан станц

Оноо: 1

Нарны тусгалын өнцөг өдөр бүр, улирлаар өөрчлөгдөж байдгийг ажиглан судалж малчид амьдал ахуйдаа өргөнөөр ашигладаг. Аль нь үүний бодит жишээ болж ЧАДАХГҮЙ вэ?

 • A. Өвөлдөө уулын энгэр, ээвэр газар өвөлжих

 • B.  Нарны хавтангийн налалтыг тохируулах

 • C. Малын өвөлжөө, хашаагаа нар тусахаар барих

 • D. Борцыг өвөл хөлдөөн хуурай салхинд хатаах

Оноо: 1

Нар экваторт эгц тусах үед хойд өргөрөгийн 300-т нарны үд дундын тусгалын өнцөг 60 градус байна. Яг үүнтэй ижил тусах өргөрөг хаана байж болох вэ?

 • A. Хойд өргөрөгийн 600

 • B. Өмнөд өргөрөгйн 300

 • C. Өмнөд өргөрөгийн 600

 • D. Экваторт

Оноо: 3

f(x)=x^{2}-1функц өгөгдөв.

f(3)=?

Хариу: .......................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

{f}'(3)=?

Хариу: ..............................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

f(x)функцийнx_{0}=3абсцисстай цэг дээр татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бич.

Хариу:...............................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Нийт: 16693