• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дэлхий нарыг тойрох хөдөлгөөнийг харуулсан доорх зурагт ямар агуулга тусгагдаагүй байна вэ?

 • A. Дэлхий нарыг тойрох хөдөлгөөн

 • B. Дэлхийн тэнхлэг 23,5 градус хазгай

 • C. Дэлхий нарыг тойрох явцад улирал солигддог

 • D. Сар дэлхийг тойрох хөдөлгөөн

Оноо: 1

Зурагт сарны харагдах хэлбэрүүдийг харуулжээ. Тэргэл сарыг 1/1, тал сарыг ½ гэж илэрхийлбэл битүүний сарыг хэрхэн илэрхийлж болох вэ?

 • A. 1/1 (нэгний нэг)

 • B. ¼ (дөрөвний нэг)

 • C. 2/3 (гуравны хоёр)

 • D. 0/1 (нэгний тэг)

Оноо: 1

Анхдагч хэв шинжид хамаарах салбарыг сонгоорой.

 • A. Уул уурхай

 • B.Аялал жуулчлал

 • C. Хувцас үйлдвэрлэх

 • D. Санхүүгийн үйлчилгээ

Оноо: 1

Усан цахилгаан станцын СӨРӨГ талыг олоорой.

 • A. Сэргээгдэх эрчим хүч учир дуусашгүй нөөц эх үүсвэртэй

 • B. Усалгаатай газар тариаланг давхар хөгжүүлэх боломжтой

 • C. Хямд эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой

 • D. Усан сан байгуулахад ойролцоох айл өрхийг нүүлгэх шаардлагатай

Оноо: 1

Нарны эрчим хүчний станцыг байгуулахад тохиромжтой газар аль нь вэ?

 • A. Үүлэрхэг чийглэг нам өргөргийн орнуудад

 • B. Хур тунадас их ордог сэрүүн орнуудад

 • C. Хойд өргөргийн эрс тэс уур амьсгалтай орнуудад

 • D. Их даралтын бүсийн цөлийн орнуудад

Оноо: 1

Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, Чойбалсан, Даланзадгад хотуудад байгаа дулааны цахилгаан станцын энергийн эх үүсвэр юу вэ?

 • A. Мод

 • B. Нефть

 • C. Нүүрс

 • D. Нарны энерги

Оноо: 10

Дараах эхийг сайтар уншаад зааврын дагуу ажиллана уу.

1994, 2000 онуудад манай улсын баруун аймгуудыг хамарсан ган зуд тохиолдож, мал аж ахуйд ихээхэн хохирол учирсан юм. Үүний улмаас малгүй болсон иргэд төв суурин газарт их хэмжээгээр шилжин суурьшсан байна. Шилжих хөдөлгөөний талаарх дараах асуултуудад хариулна уу.

Хот суурин газарт шилжин суурьшсан эдгээр иргэдийг ямар хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр шилжсэн гэж нэрлэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Малгүй болсон иргэд амьжиргаагаа авч явахын тулд дараах үйлүүдийн алийг нь хамгийн эхэлж хийх вэ? Өөрийн зөв гэж үзэж буй нэг л үйлдлийг сонгож тайлбарыг бичнэ үү.

Хийх ажил

Яагаад

Амжилт олох ямар нөхцөл байх вэ?

Хот суурин газарлуу шилжих /сум, аймгийн төв, нийслэл хот/

Малжуулах хөтөлбөрт хамрагдахыг хүлээх

Өөр ажил мэргэжлийн чиг баримжаа сонгох

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хот суурин газраас хөдөөд ялангуяа нийслэлийн иргэн шууд мал маллахаар хөдөөгийн хот айлд очиход үүсч болох бэрхшээлүүдийг тохиолдол тус бүрт тохирох нэг нэг бодитой жишээг сийрүүлэн бичнэ үү. Амжилттай зөв бичсэн жишээ бүр нэг оноо болохыг анхаарна уу. \2 оноо\

Соёлын

Хоол хүнсний

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хөдөөний иргэдийн төврүү шилжих хөдөлгөөн нь аймгийн төв, нийслэлд агаарын бохирдол, замын түгжрэл, халаалтын систем, тог цахилгааны хүрэлцээ хангамж зэрэг олон асуудлыг бий болгодог. Үүний нэг адил энэ шилжих хөдөлгөөн хөдөөд ч мөн тодорхой асуудлыг үүсгэж байгаа юм. Үүсэх асуудлуудыг нийгмийн шинжтэй 2, соёлын шинжтэй 2 эдийн засгийн шинжтэй 1 жишээгээр дэлгэрүүлж бичнэ үү.

Нийгмийн ......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Эдийн засгийн ...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Соёлын ..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 3

f(x)=x^{2}+2функц өгөгдөв.

f(2)=?

Хариу: ...............................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

{f}'(2)=?

Хариу: ......................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

f(x)функцийнx_{0}=2абсцисстай цэг дээр татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бич.

Хариу:.............................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 10

1831 онд анхны цахилгаан шуудан илгээж байсан бол 1876 онд анхны телефон утсыг хэрэглэсэн ба харин 1973 оноос утасгүй үүрэн телефон нэвтэрч эхэлсэн. Манай улсад 1998 оноос үүрэн холбооны анхны үйлчилгээ эхэлж байсан бол эдүгээ Мобиком, Юнивижн, Скайтел, ЖиМобайл гэсэн 4 оператор үйл ажиллагаа явуулж байна. Гар утас хүмүүсийн амьдралд гүнзгий нэвтэрч бага насны цэцэрлэгийн хүүхдүүдээс бусад бүх насныханы хэрэглээ болсон байна.

Бүтэц чиг үүргийн онолд нийгмийн өөрчлөлтийн хүчин зүйлүүдийг дурдахдаа соёлыг ямар ойлголтттой хамт дурддаг вэ?

.......................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Гар утасны хэрэглээ нь хүмүүсийн харилцаан дахь ямар төрлийн хүчин зүйлийн нөлөөг бууруулж байна гэж үздэг вэ?

.............................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Үүрэн холбооны дээрх 4 компанийн хэрэглэгчийнхээ хүрээг тэлэх гэсэн өрсөлдөөний үр дүн нийгмийн хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлж чадах уу? Хэрхэн дүгнэн үзэж байгаагаа жишээний хамт бичнэ үү.

Төлөв

Жишээ

Чадна

Чадахгүй

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Гар утас харилцаа холбооны хэрэгсэл болохоос гадна өөр ямар ямар үүрэгтэй байж болохыг бичнэ үү. Зөв бичсэн жишээ бүр 1 оноо болно.

А. ................................................................

Б. ................................................................

В. ................................................................

Г. .................................................................

Д. .................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 4

Зурагт биеийн дулаан нэмэгдэх, эсвэл буурах үеийн дулаан алдах болон дулаан хадгалах механизмыг харуулав.

Тархинд байрлах дулааны зохицуулгыг хариуцсан хяналтын төвийг нэрлэж бичнэ үү.

.........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Биеийн дулааныг алдах болон хадгалах үеийн механизмуудыг нэрлэнэ үү.

i. А үсгээр тэмдэглэсэн үйл явц:………………………………………..................………..............

ii. B үсгээр тэмдэглэсэн үйл явц:………………………………………..................……….............

iii. C үсгээр тэмдэглэсэн үйл явц:………………………………………..................…..…..............

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 4

Амьд биеийг гадаад орчны өөрчлөлтөд биеийн температурыг хадгалах, өөрчлөх хэв шинжээр нь хэд хэд ангилна. Зарим амьтдын зургийг дор өгөв.

Биеийн температур тогтмол биш, орчныхоо температурыг дагаж хувьсдаг амьтдыг нэрлэдэг нийтлэг нэрийг бичнэ үү.

........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дээрхамьтдын зургийг ажиглаад,асуулт бүрт тохирох амьтны нэрийг бичнэ үү.

i. Ичээнд ордог, улирлын амьдралтай, эндотерм амьтан

.....................................................................................................................................................

ii. Гадаад орчны температураас биеийн дулаан, бодисын солилцооны идэвххамаардаг, хүйтэн үедшөнийн цагааар хөдөлгөөн удааширч, өдөр идэвхтэй болдог амьтан

.....................................................................................................................................................

iii. Биеийн температур ньамьдралын туршид гадаад орчны температураас хамааралтай далайн гүн, хонгил агуйн амьтан

......................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Манай орны зэсийн томоохон үйлдвэрийгсонгоорой.

 • A. Эрдэнэтийн баяжуулах үйлдвэр

 • B. Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэр

 • C. Сэлэнгийн Төмөртэйн уурхай

 • D. Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр

Оноо: 4

Хүний биеийн гадаргууг бүрхэж байрладаг арьсны 3 давхаргын нарийвчилсэн бүтэц өгөгджээ.

Арьсны гүйцэтгэх үүргүүдээс нэгийг дурьдаж бичнэ үү.

..........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дараах тайлбарыг уншаад арьсны гурван давхаргыг нэрлэж бичнэ үү.

i. Тогтмол эвэршин гууждаг, тэр хэрээрээ нөхөн төлждөг, А үсгээр тэмдэглэсэн арьсны давхаргыг нэрлэнбичнэ үү.

......................................................................................................

ii. Цус тунгалагийн судас, мэдрэлийн ширхэг, тос болон хөлсний булчирхай, үсний уут агуулсан В үсгээр тэмдэглэсэн арьсны давхаргыг нэрлэн бичнэ үү.

...................................................................................................................................................

iii. Өөхөн эдээс тогтох дулаан тусгаарлах үүрэгтэй С үсгээр тэмдэглэсэн арьсны давхаргыг нэрлэн бичнэ үү.

........................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Агаарын тээврийн давуу талыг тодорхойл.

 • A. Үнэ өртөг ихтэй

 • B. Хурдан шуурхай

 • C. Цаг агаараас хамааралтай

 • D. Даац багтаамж бага

Оноо: 10

Нэг ангид тогтоосон стандартаас хоёр дахин их хүүхэд сурдаг нь ерөнхий боловсролын болон цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн дунд өвчлөл их болох шалтгаан болж байгааг судлаачид тогтоосон байна.

Асуулт 1. Тохиолдолд хүний ямар эрхүүд зөрчигдөж байна вэ?

А. .........................................................................................

В. ............................................................................................

С. ....................................................................................................

D. ......................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Тохиолдолд тулгамдсан асуудал юу вэ?

А. .........................................................................................

В. ............................................................................................

С. ....................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Эрх нь зөрчигдсөн иргэд гомдлоо ямар шат дарааллаар шийдвэрлүүлэх эрхтэй вэ?

А. ...............................................................................

В. .................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Захиргааны байгуулагад хандсан гомдол гэж юу вэ? Өөрөөр хэлбэл гомдолд юуг илэрхийлдэг вэ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 1

“Алтай”, “Говь”, “Кашмир” зэрэг нь ямар төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг вэ?

 • A. Сүү

 • B. Мах

 • C. Арьс шир

 • D. Ноос, ноолуур

Оноо: 4

Арьс дулаан зохицуулгад оролцож биеийн температурыг тогтмол хадгална. Хүйтэн болон халууныг мэдрэх үед арьсанд гарах өөрчлөлтийг зургаар үзүүлэв.

Арьсны дулааны зохицуулгын үүрэгт оролцохгүй бүтцийн хэсгийг сонгоно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

i. Зургийг сайтар ажиглаад халууныг мэдрэх үед арьсанд гарах 2 өөрчлөлтийг бичнэ үү.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

ii. Зургийг сайтар ажиглаад хүйтнийг мэдрэх үед арьсанд гарах 1 өөрчлөлтийг бичнэ үү.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Мод бэлтгэх, боловсруулах үйлдвэрүүд БАЙХГҮЙ аймгийг сонгоно уу.

 • A. Сүхбаатар

 • B. Сэлэнгэ

 • C. Хөвсгөл

 • D. Хэнтий

Оноо: 1

Үйлдвэрлэлийн дэд бүтцэд хамаарах салбарыг сонгоорой.

 • A. Захиргаа

 • B. Эрүүл мэнд

 • C. Боловсрол

 • D. Зам тээвэр

Оноо: 10

Нийслэлийн 15 дугаар сургуулийн 38 сурагч, 1 багш сүрьеэгээр өвчилсөн байсан нь илрүүлэг шинжилгээгээр тогтоогдсон. Тэгвэл мөн урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр БЗД-ийн 97 дугаар сургуулийн 70 сурагч халдвар авсан нь тогтоогдсон бол Төв аймгийн Сүмбэр сумын сургуулийн 6 хүүхэд сүрьеэгээр өвчилснийгилрүүлээд байна.

Тохиолдолд хүний ямар эрхүүд зөрчигдөж байна вэ?

А. .........................................................................................

В. ............................................................................................

С. ....................................................................................................

D. ......................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Тохиолдолд тулгамдсан асуудал юу вэ?

.........................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Иргэд зөрчигдсөн эрхээ нөхөн сэргээлгэх, нөгөө талаар буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхээр гомдол гаргах эрхтэй. Хаана хандах вэ?

...............................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хуульд зааснаар захиргааны хэргийн шүүхэд хандахаас өмнө урьдчилан шийдвэрлүүлэх ажиллагааг заавал явуулсан байхыг шаарддаг. Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа гэж юу вэ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Нийт: 16693