• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аялал жуулчлалын салбарын сөрөг талыг тодорхойлоорой.

 • A. Орлого, ажлын байр нэмэгдэнэ

 • B. Аялах, амрах газрын тоо нэмэгдэнэ

 • C. Орон нутгийн бренд бүтээгдэхүүний борлуулалт нэмэгдэнэ

 • D. Байгаль орчны бохирдол нэмэгдэнэ

Оноо: 1

Дараах хог хаягдлуудаас байгальд хамгийн удаан задрах хаягдлыг сонгоорой.

 • A. цаас

 • B. ногооны хаягдал

 • C. модны холтос

 • D. шил

Оноо: 1

Органик CH3CH(CH3)CHОНCH3 нэгдлийг олон улсын нэршлээр нэрлэнэ үү.

 • А.2-метилбутан-2-ол

 • B.3-метилбутан-2-ол

 • C.2-метилпентан-2-ол

 • D.4-метилпентан-2-ол

Оноо: 1

Байгальд хор нөлөө багатай хог хаягдлыг сонгоорой.

 • A. ногооны хальс

 • B. машины аккумляторын шингэн

 • C. гар утасны батарей

 • D. шатахуун, тос тосол

Оноо: 4

Арьс нь бүтэц, үүргээрээ ялгаатай 3 давхаргаас тогтоно. Эпидермисийн доорхи жинхэнэ арьсны давхрааны зарим бүтцүүдийг зурагт харуулав.

Жинхэнэ арьсны давхраанд арьсыг мэдрэлжүүлэх үүрэгтэй ямар бүтэц байдаг вэ?

..........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

i. Жинхэнэ арьсны давхраанд байрлах М болон N үсгээр тэмдэглэсэн булчирхайг нэрлэн бичнэ үү

M..................................................................................................................................................N ...................................................................................................................................

ii. Дор өгөгдсөн үгнүүдээас жинхэнэ арьсны давхрааны доор байрлах өөхөн эдээс тогтох К үсгээр тэмдэглэсэн давхаргыг дугуйлна уу.

Дермис Эпидермис Гиподермис

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Тогтвортой хөгжлийн үндсэн тулгуур асуудалд ХАМААРАЛГҮЙ салбарыг олоорой.

 • A. нийгэм

 • B. байгаль орчин

 • C. эдийн засаг

 • D. улс төр

Оноо: 1

Спиртийн шатах урвалаар их хэмжээний дулаан ялгардаг.

СН3OH + 3/2O2 →CO2 + 2H2O ∆H° = -726 кЖ/ моль

640 грамм метанолыг шатаахад хичнээн хэмжээний дулаан ялгарах вэ?

 • A.14520 kЖ

 • B.14.52 кЖ

 • C.145200  кЖ

 • D.26147 кЖ

Оноо: 1

Дараах тохиолдлуудын аль нь усыг ариг гамтай хэрэглэж буй жишээ болж чадах вэ?

 • A. цэвэр усыг ОО-д хэрэглэх

 • B. борооны усыг ногоо услахад хэрэглэх

 • C. шүдээ угаахдаа крантаа хаахгүй орхих

 • D. эвдэрсэн усны крантаа засахгүй байх

Оноо: 1

Дараах үйлдлүүдийн аль нь хөрсний шинж чанарыг алдагдуулахгүй хадгалахад дэмжлэг болох вэ?

 • A. Хөрсийг хуулж хадгалан уурхайн олборлолтын дараа буцааж тавих

 • B. Газар тариаланд байнга бордоо хэрэглэх

 • C. Бэлчээрийн даац хэтрэх, талхлах

 • D. Машины шороон зам олшрох

Оноо: 1

Гол мөрнийг бохирдуулахгүй зөв үйлдлийг сонгоорой.

 • A. Голд машинаа угаах

 • B. Нууранд шумбахдаа саван шампунь хэрэглэх

 • C. Малаа услахдаа булаг, голын ойр удаан байлгах

 • D. Цэвэр саваар ус хутгах

Оноо: 4

Нойр булчирхайнаас ялгарах дааврууд хүний биеийн цусан дахь глюкозын хэмжээг зохицуулж байдаг.

Хоол тэжээлээр орж ирсэн глюкозын илүүдэл нь гликоген байдлаар хаана нөөцлөгддөг вэ?

.........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Нойр булчирхай нь гадаад болон дотоод шүүрлийн үүргийг зэрэг гүйцэтгэдэг хос үүрэгтэй эрхтэн бөгөөд эдгээр үйл явцыг хариуцан гүйцэтгэдэг эсүүдийг нэрлэнэ үү?

i. Хоол боловсруулах энзим ялгаруулдаг эс:

.....................................................................................................................................................

ii. Даавар ялгаруулдаг эс:

.....................................................................................................................................................

iii. Цусан дахь глюкозийн хэмжээ нэмэгдэхэд хүн ямар өвчнөөр өвчилдөг вэ?

........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Хариултуудаас аль нь байгаль дэлхийгээ хайрлах, нөөцийг хадгалах утгыг агуулсан уриалга байна вэ?

 • A. “Нэг мод аваад, хоёрыг тарь”

 • B. “Нэг мод аваад, нэгийг тарь”

 • C. “Нэг мод тариад, хоёрыг ав”

 • D. “Нэг мод тариад, арвыг ав”

Оноо: 1

Дуу чимээний бохирдол үүсгэгч БОЛОХГҮЙ хариултыг сонгоно уу?

 • A. Гол горхины хоржигнох чимээ

 • B. Тээврийн хэрэгслийн дуу чимээ

 • C. Барилга угсралтын ажлын чимээ

 • D. Спорт, урлагийн арга хэмжээний чимээ

Оноо: 1

Манай улс нутаг дэвсгэрээ эдийн засгийн хувьд бүсчилж, хуваан хөгжүүлэх бодлого төлөвлөлтөө гаргадаг. Эдийн засгийн бус бүс нутгийг сонгоорой.

 • A. Хангайн бүс

 • B. Говийн бүс

 • C. Баруун бүс

 • D. Зүүн бүс

Оноо: 1

6 гр этаны хүчил металл натритай урвалд ороход стандарт нөхцөлд хичнээн эзлэхүүн устөрөгч ялгарах вэ? Стандарт нөхцөлд аливаа хийн молийн эзэлхүүн 24.8 дм3· моль -1

 • A.1,12дм3

 • B.1,24дм3

 • C.2,48дм3

 • D.2,24дм3

Оноо: 1

Голын элементийг нэрлэнэ үү? Голын хөндийн хөгжлийн явцад тахирлалт ихэссээр их тохойрсон хэсэг нь үндсэн гольдролоосоо тасран салдаг. Энэ нь хэсэг хугацаанд нуурыг үүсгэх боловч улмаар элс, шавраар дүүрч хуурай нугыг бий болдог.

 • A. Голын тахирлалт

 • B. Хар усан тохой

 • C. Дельта

 • С. Голын татам

Оноо: 4

Нойр булчирхайн ацинусуудын хооронд Лангергансын арал гэж нэрлэгдэх бүлэг эсүүд бий. Лангергансын арал α-эс, β-эс гэсэн 2 төрлийн эсээс тогтох ба даавар ялгаруулж цусан дахь глюкозын хэмжээг зохицуулна.

Лангергансын арлын эсүүдийн гадна захаар байрлах энзим ялгаруулагч эсүүдийг нэрлэнэ үү

........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

i. Лангергансын арлын α-эс эсээс ямар даавар ялгарах вэ?

........................................................................................................................................

ii. Лангергансын арлын β-эс эсээс ямар даавар ялгарах вэ?

........................................................................................................................................

iii. Нүүрс-усаар баялаг хоол идэхэд цусан дахь глюкозын хэмжээнд ямар өөрчлөлт гарах вэ?

........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Ази-Европыг холбосон гол төмөр зам манай улсын эдийн засгийн аль бүс нутгаар дайран өнгөрдөг вэ?

 • A. Хангайн бүс

 • B. Баруун бүс

 • C. Зүүн бүс

 • D. Төвийн бүс

Оноо: 4

Зурагт цусан дахь глюкозын хэвийн хэмжээг хянах механизмыг харуулсан байна.

Нойр булчирхайн Лангергансын арлын эсүүдээс ялгарах Z дааврыг тодорхойлно уу?

....................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Доор жагсаасан үгүүдээс бие махбодын шингэний зохицуулгын тухай зөв үгүүдийг сонгон, өгүүлбэрийн хоосон хэсгийг гүйцээнэ үү. Үг бүр нэг л удаа ашиглагдана.

Глюкагон Цус Буурна Булчирхай

Нэмэгдэнэ Инсулин Мэдрэл Даавар

Амьд биеийн дотоод орчныг хянан зохицуулах үйл явц нь биологийн идэвхит бодис дааврын оролцоотой явагдана. Дааврууд нь .....................-аар зөөгдөн эд, эрхтэнд очиж эдийн өсөлт, зүрхний булчингийн агших хэмнэл, судасны агшилт, цусан дахь глюкозын хэмжээг зохицуулах зэрэг олон үйл ажиллагаанд оролцоно. Нүүрс-усаар баялаг хоол идэхэд цусан дахь глюкозын хэмжээ ............................... Энэ үед ..........................ялгарч цусны глюкозыг хэвийн хэмжээнд оруулна.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 2

f(x)=3x^{2}-xфункц өгөгдөв.

{f}'(x)=?

Хариу:....................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

f(x)функцийнx_{0}=3цэг дээрх налалтыг ол.

Хариу:...........................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Нийт: 16693