• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Манжийг эсэргүүцсэн Монголчуудын 1755-1758 оны зэвсэгт бослого дарагдсан шалтгаанд аль нь хамаарахгүй вэ?

 • A.Манж нар цэрэг, зэвсгийн хувьд давуу байсан.

 • B.Босогчид нэгдмэл зохион байгуулалтгүй урсалаар оролцож байсан.

 • C.Бослогын удирдагчдын дотор санал зөрөлдөөн гарсан.

 • D.Бослогыг жирийн иргэд дэмжихгүй байсан.

Оноо: 1

Манжийг эсэргүүцсэн Монголчуудын 1755-1758 оны зэвсэгт бослогын удирдагч нар аль нь вэ?

 • A.Чингүнжав, Дондогманж, Цэнгүнжав

 • B.Амарсанаа, Чингүнжав, Цэнгүнжав

 • C.Чингүнжав, Амарсанаа, Дондогманж

 • D.Цэнгүнжав, Амарсанаа, Дондогманж

Оноо: 3

Analyze the following pie chart and choose the appropriate answer.

The chart shows the percentage of girls and boys learning school subjects.

Foreign languages, Mathematics and Computer Sciences are learnt by girls………………

 • A.in the lowest percentage

 • B.in the highest percentage

 • C.in the average percentage     

 • D.in the below average percentage

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Boys prefers …………..to……………… .

 • A.Chemistry / Physics

 • B.Chemistry / Physics

 • C.Geography / History

 • D.Computer Science / Mathematics

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The least number of either girls or boys learn ……………………

 • A.Geography

 • B.Physics

 • C.Chemistry

 • D.History

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

1880 онд Онолтоор удирдуулсан бослого хаана гарсан бэ?

 • A.Засагт хан аймагт

 • B. Сайн ноён хан аймагт

 • C.Түшээт хан аймагт

 • D. Сэцэн хан аймагт

Оноо: 2

B=\begin{pmatrix} 5 &-4 \\ -3 &2 \end{pmatrix} матрицын тодорхойлогчийг ол.

 • A. \left | B \right |=22

 • B. \left | B \right |=2

 • C. \left | B \right |=-2

 • D. \left | B \right |=-22

Оноо: 1

Монголчууд 1755-1758 онд Манжийг эсэргүүцэн тэмцэхдээ ямар хэлбэрийг хэрэглэсэн бэ?

 • A.Дугуйлан

 • B. Шилийн сайн эр

 • C.Зэвсэгт бослого

 • D.Заргын тэмцэл    

Оноо: 1

ХХ зууны эхэн үеэс Монголд хэрэгжүүлж эхэлсэн манжийн төрийн бодлого аль нь вэ?

 • A.Шинэ эргэлтийн бодлого

 • B.Шинэ төрийн бодлого

 • C.Шинэ засгийн бодлого

 • D.Шинэ зууны бодлого      

Оноо: 4

y=(x+1)^{2}-4парабол өгөгдөв.

Параболын оройн цэгийн координатыг ол.

Хариу:...............................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ох тэнхлэгийг огтлох цэгийн координатыг ол.

Хариу:...............................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Оу тэнхлэгийг огтлох цэгийн координатыг ол.

Хариу:..............................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Функцийн графикийг тоймлон зур.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

1911 онд VIII богд Жавзандамба хутагтыг хаан ширээнд өргөмжлөн төрийн 5 яамыг байгуулсан байдаг ба оны цолыг хэрхэн нэрлэсэн бэ?

 • A.Билгийн тооллын

 • B. Хэвт ёсны

 • C.Монгол улсын

 • D.Олноо өргөгдсөний    

Оноо: 3

Look at the line graph about the number of fast food eaten by teenagers. Choose the correct answer.

Consumption of Fast food by Mongolian teenagers.

The number of teenagers who prefers fast food is ……………… last two years.

 • A.staying the same    

 • B.decreasing

 • C.increasing

 • D.fluctuating

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The number of times eaten ……………………..stayed the same from 2015 to 2016.

 • A.pizza, noodles and chicken

 • B.chicken, burgers and noodles

 • C.chicken, pizza and burgers

 • D.pizza, noodles and burgers

Дээрх даалгаврын оноо : 1

According to the chart information the most popular type of fast food is…………………

 • A.pizza

 • B.chicken

 • C.noodles

 • D.burgers

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Монголчууд манжийн эрхшээлээс гарч туурга тусгаар улсаа тунхагласан он, сар, өдөр аль нь вэ?

 • A.1911 оны 11 сарын 30

 • B.1911 оны 12 сарын 29

 • C.1921 оны 7 сарын 11

 • D.1924 оны 11 сарын 26    

Оноо: 2

\begin{pmatrix} 3 &1 \\ 2 &1 \end{pmatrix} матрицын урвуу матрицыг ол.

 • A. \begin{pmatrix} 1 &-1 \\ -2 &3 \end{pmatrix}

 • B. \begin{pmatrix} -1 &-1 \\ -2 &-3 \end{pmatrix}

 • C. \begin{pmatrix} 1 &1 \\ 2 &3 \end{pmatrix}

 • D. \begin{pmatrix} -1 &1 \\ 2 &-3 \end{pmatrix}

Оноо: 1

Монголчууд 1911 онд тусгаар тогтнолын үйл хэрэгтээ аль улсаас тусламж хүссэн бэ?

 • A.Япон улс

 • B.Америкийн нэгдсэн улс

 • C.Хаант Орос улс

 • D.Төвөд улс 

Оноо: 12

Дараах зургийгажиглан асуутад хариулна уу.

Дээрх хоёр зураг юу юуны зураг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дээрх төрийн бэлгэдлүүд нь хэдэн ондбий болсон бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Төрийн далбааны бичиг ямар утгыг илэрхийлж байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Төрийн сүлдний суурь ямар цэцэг вэ? Ямар утгыг илэрхийлдэг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Өнөөдрийн төрийн сүлд нь дээрх сүлднээс өвлөж үлдсэн зүйл байдаг уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Өнөөдрийн төрийн далбаа нь дээрх далбаанаас өвлөгдсөн зүйл бий юу?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Аль нь“Автономит эрх” хэмээх ойлголтыг илэрхийлж байна вэ?

 • A.Тухайн улсыг бүрэн бус хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр юм.

 • B.Аль нэг эзэн улсын хяналтын дор оршиж, дотоод эрх мэдлээ бие даан хэрэгжүүлэх эрх.

 • C.Тухайн улсыг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэр юм.

 • D.Нэг улсыг  нөгөө улс нь албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч оршин тогтнож буйг илэрхийлэх хэлбэр юм.

Оноо: 1

XVII-XX зууны эхэн үеийн монгол ноёд тайж нарын харьяат ардыг ............. гэнэ. Зөв хариултыг сонгоно уу.

 • A.Хамжлага ард

 • B. Шавь ард

 • C.Сум ард

 • D. Лам ард

Оноо: 1

Монголын хаант улсууд аль аль улсын эрхшээлд орсныг зөв тохируулна уу.

1.Хаант Орос 2. Манж чин улс

А. Халх Монгол Б. Халимаг Монгол В. Зүүнгар улс Г. Буриад Монгол Д. Хөх нуурын Монгол

 • A. 1A, Б, Г       2В, Д,

 • B. 1Б, Г, Д       2A, В,

 • C.1Д, Г,          2A, Б, В

 • D.1Б, Г,          2A, В, Д         

Оноо: 5

Read the following text and choose True or False.

Japan’s most famous dog

In front of the enormous Shibuya train station in Tokyo, there is a life-size bronze statue of a dog. Even though the statue is very small when compared to the huge neon signs flashing, it isn’t difficult to find.

It has been used as a meeting point since 1934 and today you will find hundreds of people waiting there for their friends to arrive just look for the crowds.

Hachiko, an Akita dog, was born in 1923 and brought to Tokyo in 1924. His owner, Professor Eisaburo Uyeno and he were inseparable friends right from the start. Each day Hachiko would accompany his owner, a professor at the Imperial University, to Shibuya train station when he left for work. When he came back, the professor would always find the dog patiently waiting for him. Sadly, the professor died suddenly at work in 1925 before he could return home.

Although Hachiko was still a young dog, the bond between him and his owner was very strong and he continued to wait at the station every day. Sometimes, he would stay there for days at a time, though some believe that he kept returning because of the food he was given by street vendors. He became a familiar sight to commuters over time. In 1934, a statue of him was put outside the station. In 1935, Hachiko died at the place he last saw his friend alive.

Hachiko used to wait for the owner every day at the station.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Nobody gave Hachiko any food.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

We can understand that Hachiko is a symbol of Loyalty and Friendship.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The Statue of a dog is a meeting point only for lovers.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Hachiko was twelve years old when it died.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

“..Бадаргуулт төрийн 34-р он /1908/ он, дөрвөн сард Сэцэн хан аймгийн Сан бэйсийн мэдүүлсэн нь: дээрэмчин Тогтох олон хүнийг дагуулж тус хошуунд байсан хятад пүүсүүдийн мөнгө, зоос, эд барааг дээрэмдсэн...” Энэ баримтаас ямар дүгнэлт хийж болох вэ?

​​​​​​​

 • A.Тус дээрэм хийсэн хүмүүс тухайн үеийн хууль цаазыг зөрчсөн.

 • B.Хятад худалдаачид монголчуудыг өөртөө татах болсонд хорссон.

 • C.Монголчууд өвөрмөц он тоолол хэрэглэж байсан байна.

 • D.Хятадын мөнгө хүүлэгч, худалдаачидтай монголчууд тэмцэж байсан байна.   

Оноо: 4

y=(x+2)^2-9парабол өгөгдөв.

Параболын оройн цэгийн координатыг ол.

Хариу:...............................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ох тэнхлэгийг огтлох цэгийн координатыг ол.

Хариу:...............................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Оу тэнхлэгийг огтлох цэгийн координатыг ол.

Хариу:...............................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Функцийн графикийг тоймлон зур.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Нийт: 16693