• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

A= \begin{pmatrix} 2 &3 \\ 4 &2 \end{pmatrix}, B= \begin{pmatrix} 4 &-1 \\ -2 &2 \end{pmatrix} матриц өгөгдөв.A×B үржвэрийг ол.

 • A. \begin{pmatrix} 2&4 \\ 12 &0 \end{pmatrix}

 • B. \begin{pmatrix} 2 &4 \\ 12 &8 \end{pmatrix}

 • C. \begin{pmatrix} 8 &-3 \\ -8 &4 \end{pmatrix}

 • D. \begin{pmatrix} 14 &8 \\ 18 &8 \end{pmatrix}

Оноо: 8

Дараах баримтыг анхааралтай уншаад асуултад хариулна уу. [8 оноо]

1961 онд Шинжлэх ухааны Хүрээлэнг Шинжлэх Ухааны Академи болгон өөрчлөн байгуулав. ШУА-д байгаль, нийгмийн ухааны суурь судалгааны ажлууд хийгдэж, манай зарим эрдэмтэд судалгааны шилдэг бүтээл туурвижээ. Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, элдэв өвчнийг анагаах, чиглэлээр хийсэн судалгааны үр дүнд Хангай, Байдраг, Торгууд, Ерөө үүлдрийн хонь, Гурвансайхан үүлдрийн ямаа, Сэлэнгэ үүлдрийн үхэр, Халиун үүлдрийн зөгий зэрэг шинэ үүлдэр гаргав. Үр тариа, хүнсний ногооны шинэ сортыг бий болгов. Олон зүйлийн эм, био бэлдмэл гарган авч, малыг эмчлэх, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, үржлийг идэвхжүүлэхэд хэрэглэжээ”.

Эх сурвалж: Монголын түүх XI. тал 55х

Шинжлэх ухааны академийг өмнө нь юу гэж нэрлэж байсан бэ? [1оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 1

1960-аад оноос Монголд малын ямар үүлдрүүд гарсан бэ? [2 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Малын шинэ үүлдэр, хүнсний ногооны шинэ сортыг бий болсны давуу тал юу вэ? [2 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Үр тариа хүнсний ногоог дотооддоо тариалах болсоны давуу талыг бичнэ үү. [1 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Торгууд хонь, зөгийн үүлдрийг аль аймагт голчлон өсгөн үржүүлж байсныг газрын зурагт тэмдэглэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 8

Xдискрет санамсаргүй хувьсагчийн бүх боломжит утгын магадлалын тархалтыг дараах хүснэгтээр өгөв.

Магадлалын тархалтыг ашиглан a-ийн утгыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Математик дунджийг тооцоол.

E(X)=\Sigma x\cdot P(X=x)

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Дисперсийг тооцоол.

V_{ar}(X)=E(X^{2})-(E(X))^{2}

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 2

\begin{pmatrix} 3 &7 \\ 2 &5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x\\y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4\\1 \end{pmatrix} матрицан тэгшитгэлийг бод.

 • A. \begin{pmatrix} 13\\-5 \end{pmatrix}

 • B.  \begin{pmatrix} 27\\11 \end{pmatrix}

 • C. \begin{pmatrix} -13\\-5 \end{pmatrix}

 • D. \begin{pmatrix} 13\\5 \end{pmatrix}

Оноо: 2

\begin{pmatrix} 2 &-1 \\ -5 &3 \end{pmatrix}\cdot \begin{pmatrix} a\\b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3\\1 \end{pmatrix}байх\begin{pmatrix} a\\b \end{pmatrix} матрицыг ол.

 • A.  \begin{pmatrix} 10\\17 \end{pmatrix}

 • B. \begin{pmatrix} 10\\-17 \end{pmatrix}

 • C. \begin{pmatrix} 9\\13 \end{pmatrix}

 • D. \begin{pmatrix} 17\\10 \end{pmatrix}

Оноо: 1

A={3,5,7,9}, B={2,4,6,7,8} бол A∩B ол.

 • A. A∩B={7}

 • B.  A∩B={2,3,4,5,6,7,8,9}

 • C. A∩B={3,5,7,9}

 • D. A∩B={2,4,6,8,}

Оноо: 8

Xдискрет санамсаргүй хувьсагчийн бүх боломжит утгын магадлалын тархалтыг дараах хүснэгтээр өгөв.

Магадлалын тархалтыг ашиглан k-ийн утгыг ол.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Математик дунджийг тооцоол.

E(X)=\Sigma x\cdot P(X=x)

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Дисперсийг тооцоол.

V_{ar}(X)=E(X^{2})-(E(X))^{2}

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 8

Дараах баримтыг анхааралтай уншаад асуултад хариулна уу. [8 оноо]

Нэг намын дарангуйлал, захиран тушаах дэглэм ноёрхож, ардчилал, хүний эрх, эрх чөлөө, тунхаглал төдий оршиж байлаа. Марксизм-Ленинизмийг цорын ганц зөв онол хэмээн тулгаж, сэтгэлгээний эрх чөлөө, олон ургальч үзлийг хаан боогдуулж байв. Иргэдийн шашин шүтэх, эс шүтэх эрхийг хавчин, үндэсний өв уламжлалаа өнгөрсөн нийгмийн үзэгдэл хэмээн үзэж байв. Зөвхөн улсын буюу нийгмийн өмчийг хүлээн зөвшөөрч, төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцоо ноёлж, нийгмийн баялгийг тэгшитгэн хуваарилах зарчим үйлчилж байв”.

Эх сурвалж:Монголын түүх XI. тал 59х

Баримтадямар нийгмийн тухай өгүүлж байна вэ? [2 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тухайн үеийн монголд төр барьж байсан намыг нэрлэнэ үү. [1 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Чөлөөт сэтгэлгээний давуу талыг нэг өгүүлбэрээр бичнэ үү. [2 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ардчилсан нийгмийн давуу талыг бичнэ үү. /нэг өгүүлбэрээр/ [2 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Нийгмийн баялгийг тэгшитгэн хуваарилахын давуу тал юу вэ? [1 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

A={2;3;5;7},B={5;7;9;11} бол A∪B ол.

 • A. A∪B={5;7}

 • B.  A∪B={2,3,5,7,9,11}

 • C.  A∪B={2;11 }     

 • D. A∪B={3;5;7;9;11}

Оноо: 1

Дараах олонлогуудын аль нь B={1;3;7} олонлогийн дэд олонлог вэ?

 • A. {1;3;5}

 • B. {}

 • C. {1;2;7}

 • D. {3;7;9}

Оноо: 1

Дараах олонлогуудын аль нь K={1,2,4} олонлогийн дэд олонлог вэ?

 • A. {1;2;4}

 • B. {}

 • C. {1;2;5}

 • D. {2;5;7}

Оноо: 1

A={x|2≤x<5}, B={x|3} олонлогуудын огтлолцол аль нь вэ?

 • A. {x|2≤x<3}

 • B. {x|3

 • C.{ x|5

 • D. {x|2≤x≤8}

Оноо: 10

Доорх зурагт тал хээрт амьдардаг нэгэн цохын сүрэглэлийн өнгөний өөрчлөлтийг харуулжээ.

Дээрх шалгарал нь байгалийн шалгарлын ямар хэлбэр болохыг нэрлэн бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Цайвар өнгийн цох яагаад сүрэглэлд Е-д байхгүй учир шалтгааныг тайлбарлан бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Зургийг анхааралтай ажиглан дараах даалгаврыггүйцэтгэнэ үү.

i. 1-р үеийн үр удам болон 3-р үеийн үр удмын хооронд хооронд ямар онцлог байгааг илрүүлж, тайлбарлан бичнэ үү.

ii. Тухайн нутгийн газрын хөрс ялзмаг ихтэй болж өвс их ургасан. Өвс өндөр ургасан тохиолдолд цохнууд ямар өнгөтэй болох вэ?

iii. Цохны өнгө олон янз байдаг шалтгаанаас 2-г тоочно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 6
Оноо: 1

K={x|1≤x<6}, M={x|2} олонлогуудын огтлолцлыг ол.

 • A. {x|1≤x<2}

 • B. {x|2}

 • C. {x|6}

 • D. {x|1≤x≤9}

Оноо: 1

M={x,y,z,d,e}, N={b,z,y,a} бол нэгдэл олонлогийн чадлыг ол.

 • A. |M∪N|=7  

 • B. |M∪N|=9

 • C. |M∪N|=5 

 • D. |M∪N|=2 

Оноо: 8

Дараах зургийг ажиглан асуултад хариулна уу.

Зураг ямар үйл явдлын тухай өгүүлж байна вэ? [2 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Эдгээр хүмүүс юуны учир төв тайлбай дээр суулт хийсэн бэ? [2 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Эдгээр хүмүүс улс төрийн оролцооны ямар хэлбэрийг ашигласан бэ? [1 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 1

1990 оны ардчилсан хувьсгалын үр дүн юу бэ? [1 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Өнөөдөр бид ямар нийгэмд амьдарч байна вэ? Өөрийн үзэл бодлоо бичнэ үү. [2 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

M={x,y,z,d,e}, N={b,z,y,a} бол огтлолцол олонлогийн чадлыг ол.

 • A. |M∩N|=7 

 • B. |M∩N|=9

 • C. |M∩N|=5

 • D. |M∩N|=2

Оноо: 1

M={x,y,z,d}, N={b,z,y} бол олонлог бүрийн элементийн тоог ол.

 • A. |M|=3,  |N|=4              

 • B. |M|=4,  |N|=3  

 • C. |M|=3,  |N|=3  

 • D. |M|=2,  |N|=2  

Оноо: 1

M={x,y,z,d,e}, N={b,z,y,a} бол олонлог бүрийн элементийн тоог ол.

 • A. |M|=4,  |N|=5      

 • B. |M|=5,  |N|=4       

 • C. |M|=3,  |N|=2      

 • D. |M|=2,  |N|=2      

Оноо: 1

Дэлхийн хүн амын тоо, өсөлтийн зураглалыг ашиглан хүн амын тоо ба дундаж өсөлтийн хамаарлыг буруу тодорхойлсныг сонгоно уу?

 • A. 1800-1920 хооронд хүн амын тоо ба дундаж өсөлт аажмаар нэмэгдсэн.

 • B. Хүн амын өсөлтийн оргил үе 1960 он ба хүн амын тоо 3 тэрбум, дундаж  өсөлт 2.1%-д хүрсэн.

 • C. 2000 оноос хойш хүн амын тоо нэмэгдэж байгаа ч дундаж өсөлт тасралтгүй буурч байна.

 • D. 1960 оноос хойш хүн амын дундаж өсөлт нэмэгдэж, байгаа ч хүн амын тоо тасралгүй буурсаар байна.

Нийт: 16693