Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

e^{ln10} утгыг ол.

 • A.e10

 • В.10

 • С.e

 • D.1

Оноо: 1

Манай орны тариалангийн талбайн 2/3-нь Орхон Сэлэнгийн сав газарт оршдогийн шалтгааныг сонгоно уу.

 • A. Тариаланд тохиромжтой хөрстэй

 • B. Гадаргын усан хангамж сайн

 • C. Агротехникийн дэвшилттэй үйл ажиллагаатай

 • D. Үр тарианы үйлдвэрлэлийн үндсэн үйл ажиллагаа нь механикжсан

Оноо: 1

Сургуулийн хонгилын урт 24 м, өргөн нь 18 м хэмжээтэй ба шалыг 15 дм талтай квадрат хэлбэртэй хулдаасаар бүрэхээр бол хэдэн ширхэг хулдаас орох вэ?

 • А. 5.12

 • B. 7.2

 • C. 192

 • D. 288

Оноо: 1

sin6x=0 тэгшитгэлийг бодоод язгууруудыг I. x=\frac{\pi k}{6}, k\epsilon Z II. x=-\frac{\pi k}{6}, k\epsilon ZIII.x=-\frac{\pi \left (k+1 \right )}{6}, k\epsilon Z гэж гаргажээ. Аль хариу зөв бэ?

 • A. Зөвхөн I

 • B. Зөвхөн II

 • C. Зөвхөн III

 • D. Бүгд зөв

Оноо: 1

Орхон, Ерөө үүлдрийн хонины шинж нь аль вэ?

 • A. Ууцан сүүлт

 • B. Нарийн, нарийвтар ноост

 • C. Өөхөн сүүлт

 • D. Ширүүн ба ширүүвтэр ноост

Оноо: 1

4см ба 5см талуудтай хоёр квадратыг зурагт үзүүлснээр зэрэгцүүлж, дараах байдлаар будав. Будсан хэсгийн талбайн хэмжээг олоорой.

 • А. 10 см.кв

 • В. 20.5 см.кв

 • С. 22.5 см.кв

 • D. 23 см.кв

Оноо: 1

Координатын хавтгайд өгсөн А ба В цэгүүдийг Ох тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргаад АВВ/A/ цэгүүдийг холбоход үүссэн дөрвөн өнцөгтийн талбайг олоорой. (В/ ; A/ цэгүүд нь А ба В цэгийн дүр)

 • a)15

 • b)40

 • c)20

 • d)30

Оноо: 1

lg\left ( 5\cdot lne^{2} \right ) утгыг ол.

 • A. 1+ lg5

 • В. lg5

 • С. lg^{e}

 • D. 1

Оноо: 1

3 см ба 4 см талуудтай хоёр квадратыг зурагт үзүүлснээр зэрэгцүүлж, дараах байдлаар будав. Будсан хэсгийн талбайн хэмжээг олоорой.

 • А. 6 см.кв

 • В. 10.5 см.кв

 • С. 14 см.кв

 • D. 14.5 см.кв

Оноо: 1

Координатын хавтгайд өгсөн А ба В цэгүүдийг Оy тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргаад АВ/BA/ цэгүүдийг холбоход үүссэн дөрвөн өнцөгтийн талбайг олоорой.

/ ; A/ цэгүүд нь А ба В цэгийн дүр)

 • a)9

 • b)10

 • c)15

 • d)20

Оноо: 1

Барилгын тоосгоны урт 25см, өргөн 12см, зузаан 4см ба жин 2.4 кг бол энэ тоосгоны 1 см.куб хэсэг нь ямар жинтэй байх вэ?

 • А. 2г

 • B. 24г

 • C. 500г

 • D. 2400г

Оноо: 1

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших......................орд нь 6,4 тэрбум тн чулуун нүүрсний нөөцтэй.

 • A. Шивээ-Овоо

 • B. Тавантолгой

 • C. Багануур

 • D. Шарын гол

Оноо: 1

Дараах зургаас ∠DCB=?

 • a)75°

 • b)50°

 • c)130°

 • d)30°

Оноо: 1

Барилгын хавтангийн зузаан 4 см, урт 25см, өргөн 12см, түүний жин 4.8 кг бол энэ хавтангийн 1 см.куб хэсэг нь ямар жинтэй байх вэ?

 • А. 2.5г

 • B. 4г

 • C. 250г

 • D. 2400г

Оноо: 1

log_{3} log_{4} 64 утгыг ол.

 • A. 1

 • В.log_{3} 8

 • С.4

 • D.64

Оноо: 1

Уул уурхайн үйлдвэрийн гол салбар үйлдвэрийг нэрлэнэ үү?

 • A. олборлох ба экспортлох

 • B. олборлох ба баяжуулах

 • C. олборлох ба импортлох

 • D. олборлох ба нөөцлөх

Оноо: 1

cosx=\frac{1}{2} тэгшитгэлийг бодоод язгууруудыг

I.x_{1}=\frac{\pi }{3}+2\pi k,k\epsilon \mathbb{Z} ;x_{2}=\frac{5\pi }{3}+2\pi n, n\epsilon \mathbb{Z}

II.x=\pm \frac{5\pi }{3}+2\pi k, k\epsilon \mathbb{Z}

III.x= \pm \frac{\pi }{3}+\pi k, k\epsilon \mathbb{Z} гэж бичжээ. Аль хариу зөв бэ?

 • A. Зөвхөн I

 • B. Зөвхөн II

 • C. Зөвхөн III

 • D. I ба II

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн урт ба өргөний хэмжээ 4:3 харьцаатай байв. Түүний хүрээний урт нь 28 см бол тэгш өнцөгтийн уртын хэмжээг олоорой.

 • А. 4см

 • B. 7 см

 • C. 12 см

 • D. 16 см

Оноо: 1

Дараах зургаас ∠DCB=?

 • a)70°

 • b)40°

 • c)36°

 • d)144°

Оноо: 1

log_{4}8+log_{4}16 утгыг ол.

 • A.3.5

 • В. log_{4}{24}

 • С.6

 • D.7

Нийт: 15508