• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Манай орны тариалангийн талбайн 2/3-нь Орхон Сэлэнгийн сав газарт оршдогийн шалтгааныг сонгоно уу.

 • A. Тариаланд тохиромжтой хөрстэй 

 • B. Гадаргын усан хангамж сайн

 • C. Агротехникийн дэвшилттэй үйл ажиллагаатай

 • D. Үр тарианы үйлдвэрлэлийн үндсэн үйл ажиллагаа нь механикжсан  

Оноо: 1

Сургуулийн хонгилын урт 24 м, өргөн нь 18 м хэмжээтэй ба шалыг 15 дм талтай квадрат хэлбэртэй хулдаасаар бүрэхээр бол хэдэн ширхэг хулдаас орох вэ?

 •  А.  5.12        

 • B. 7.2         

 • C. 192        

 • D. 288

Оноо: 1

sin6x=0 тэгшитгэлийг бодоод язгууруудыг I. x=\frac{\pi k}{6}, k\epsilon Z II. x=-\frac{\pi k}{6}, k\epsilon ZIII.x=-\frac{\pi \left (k+1 \right )}{6}, k\epsilon Z гэж гаргажээ. Аль хариу зөв бэ?

 • A. Зөвхөн I         

 • B. Зөвхөн II 

 • C. Зөвхөн III     

 • D. Бүгд зөв

Оноо: 1

Орхон, Ерөө үүлдрийн хонины шинж нь аль вэ?

 • A. Ууцан сүүлт 

 • B. Нарийн, нарийвтар ноост 

 • C. Өөхөн сүүлт  

 • D. Ширүүн ба ширүүвтэр ноост

Оноо: 1

4см ба 5см талуудтай хоёр квадратыг зурагт үзүүлснээр зэрэгцүүлж, дараах байдлаар будав. Будсан хэсгийн талбайн хэмжээг олоорой.

 • А. 10 см.кв       

 •  В. 20.5 см.кв   

 • С. 22.5 см.кв      

 • D. 23 см.кв

Оноо: 1

Координатын хавтгайд өгсөн А ба В цэгүүдийг Ох тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргаад АВВ/A/ цэгүүдийг холбоход үүссэн дөрвөн өнцөгтийн талбайг олоорой.

/; A/ цэгүүд нь харгалзан Вба Ацэгийн дүр)

 • A. 15                

 • B. 40               

 • C. 20               

 • D. 30

Оноо: 1

lg\left ( 5\cdot lne^{2} \right ) утгыг ол.

 • A. 1+ lg5               

 • В. lg5              

 • С. lg^{e}            

 • D. 1

Оноо: 1

3 см ба 4 см талуудтай хоёр квадратыг зурагт үзүүлснээр зэрэгцүүлж, дараах байдлаар будав. Будсан хэсгийн талбайн хэмжээг олоорой.

 • А. 6 см.кв       

 • В. 10.5 см.кв  

 • С. 14  см.кв          

 • D. 14.5 см.кв

Оноо: 1

Координатын хавтгайд өгсөн А ба В цэгүүдийг Оy тэнхлэгийн хувьд тэгш хэмтэй хувиргаад АВ/BA/ цэгүүдийг холбоход үүссэн дөрвөн өнцөгтийн талбайг олоорой.

/ баA/ цэгүүд нь харгалзан Вба Ацэгийн дүр)

 • A. 9                  

 • B. 10                

 • C. 15                

 • D. 20

Оноо: 1

Барилгын тоосгоны урт 25см, өргөн 12см, зузаан 4см ба жин 2.4 кг бол энэ тоосгоны 1 см.куб хэсэг нь ямар жинтэй байх вэ?

 •   А.  2г                          

 • B. 24г         

 • C. 500г     

 • D. 2400г

Оноо: 1

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших......................орд нь 6,4 тэрбум тн чулуун нүүрсний нөөцтэй.

 • A. Шивээ-Овоо      

 • B. Тавантолгой 

 • C. Багануур 

 • D. Шарын гол

Оноо: 1

Дараах зургаас ∠DCB=?

 • a)75°             

 •   b)50°              

 • c)130°            

 • d)30°

Оноо: 1

Барилгын хавтангийн зузаан 4 см, урт 25см, өргөн 12см, түүний жин 4.8 кг бол энэ хавтангийн 1 см.куб хэсэг нь ямар жинтэй байх вэ?

 • А.  2.5г       

 • B. 4г       

 • C. 250г       

 •  D. 2400г

Оноо: 1

log_{3} log_{4} 64 утгыг ол.

 • A. 1               

 • В.log_{3} 8          

 • С.4                  

 • D.64

Оноо: 1

Уул уурхайн үйлдвэрийн гол салбар үйлдвэрийг нэрлэнэ үү?

 • A. олборлох ба экспортлох

 • B. олборлох ба баяжуулах

 • C. олборлох ба импортлох

 • D. олборлох ба нөөцлөх

Оноо: 1

cosx=\frac{1}{2} тэгшитгэлийг бодоод язгууруудыг

I.x_{1}=\frac{\pi }{3}+2\pi k,k\epsilon \mathbb{Z} ;x_{2}=\frac{5\pi }{3}+2\pi n, n\epsilon \mathbb{Z}

II.x=\pm \frac{5\pi }{3}+2\pi k, k\epsilon \mathbb{Z}

III.x= \pm \frac{\pi }{3}+\pi k, k\epsilon \mathbb{Z} гэж бичжээ. Аль хариу зөв бэ?

 • A. Зөвхөн I    

 • B. Зөвхөн II    

 • C. Зөвхөн III   

 • D. I ба II

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн урт ба өргөний хэмжээ 4:3 харьцаатай байв. Түүний хүрээний урт нь 28 см бол тэгш өнцөгтийн уртын хэмжээг олоорой.

 •  А.  4см     

 •  B. 7 см      

 • C. 6 см        

 •  D. 8 см

Оноо: 1

Зургаас DCB өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 70o

 • B. 40o

 • C. 36o

 • D. 56o

Оноо: 1

log_{4}8+log_{4}16 утгыг ол.

 • A.3.5                    

 • В. log_{4}{24}

 • С.6      

 • D.7

Оноо: 1

Тэгш өнцөгтийн өргөн ба уртын хэмжээ 3:5 харьцаатай байв. Түүний хүрээний урт 48см бол тэгш өнцөгтийн уртын хэмжээг олоорой.

 •  А. 16 см     

 • B. 6 см      

 • C. 30 см     

 • D. 10 см

Нийт: 16693