• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Төрөлт, нас баралт ба ердийн өсөлтийн үр дүнд хүн амын үе тасралтгүй солигдож, сэргээгдэх үйл явцыг хүн амын нөхөн үржихүй гэнэ. Дэлхийн улсуудыг нөхөн үржихүйн 2 хэв шинжид хуваан үздэг ба 1-р хэв шинжийн онцлогийг тодорхойлно уу?

 • A. Төрөлт бага, нас баралт бага, дундаж наслалт өндөр, ахмад настны эзлэх хувь өндөр

 • B. Төрөлт бага, нас баралт их, дундаж наслалт өндөр биш, ахмад настны эзлэх хувь их 

 • C. Төрөлт их, нас баралт харьцангуй бага, дундаж наслалт өндөр биш, хүүхдийн эзлэх хувь өндөр

 • D. Төрөлт, нас баралт их, дундаж наслалт бага, залуучуудын эзлэх хувь хамгийн их

Оноо: 1

Үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний түүхий эд, хамрах хүрээ, онцлог шинж зэргээс хамаарч үйлдвэрийг хэд хэдэн хэв шинжид ангилна. Үйлчилгээний салбар болох тээвэр, бөөний худалдаа, харилцаа холбоо, банк, даатгал, үл хөдлөх хөрөнгийн салбар нь аж үйлдвэрийн ямар хэв шинжид хамрагдах вэ?

 • A. Анхдагч хэв шинж   

 • B. Хоёрдогч хэв шинж

 • C. Гуравдагч хэв шинж

 • D. Дөрөвдөгч хэв шинж

Оноо: 8

Дараах баримтыг анхааралтай уншин асуултад хариулна уу.

1961 онд Шинжлэх ухааны Хүрээлэнг Шинжлэх Ухааны Академи болгон өөрчлөн байгуулав. ШУА-д байгаль, нийгмийн ухааны суурь судалгааны ажлууд хийгдэж, манай зарим эрдэмтэд судалгааны шилдэг бүтээл туурвижээ. Малын үүлдэр угсааг сайжруулах, элдэв өвчнийг анагаах, чиглэлээр хийсэн судалгааны үр дүнд Хангай, Байдраг, Торгууд, Ерөө үүлдрийн хонь, Гурвансайхан үүлдрийн ямаа, Сэлэнгэ үүлдрийн үхэр, Халиун үүлдрийн зөгий зэрэг шинэ үүлдэр гаргав. Үр тариа, хүнсний ногооны шинэ сортыг бий болгов. Олон зүйлийн эм, био бэлдмэл гарган авч, малыг эмчлэх, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, үржлийг идэвхжүүлэхэд хэрэглэжээ.”

Эх сурвалж: Монголын түүх XI. тал 55х

Шинжлэх ухааны хөгжилд гарсан ахиц дэвшил нэрлэнэ үү. [1 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Өөрийн мэддэг малын үүлдэр, үр тариа, ногооны сортыг бичнэ үү. [2 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Яагаад ХАА-д чиглэсэн судалгаа хийх болсон бэ? [2оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Социализмын үеийн ШУ-ны ололт нь орчин үеийн монголын ШУ-ны хөгжилд ямар нөлөө үзүүлсэн бэ? [1 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Торгууд хонь, зөгийн үүлдрийг аль аймагт голчлон өсгөн үржүүлж байсныг газрын зурагт тэмдэглэнэ үү. [2 оноо]

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Read the following article and choose True or False.

Sweet History

Chocolate is a new food, but a very old drink. About 3,000 years ago, the Maya people in Honduras began growing cacao trees. They used the seeds to make a bitter, spicy drink. They mixed the seeds, called “cocoa beans,” with chile peppers and water and put spices in the drink.They drank chocolate on special days. It was also a medicine for stomach problems. In Mexico, the people liked chocolate so much that they used cocoa beans for money.

In the early 1500s, Spanish explorers went to Mexico. They brought chocolate back to Europe on their ships.It became a very popular drink for rich people in Spain.The Spanish didn’t mix the cocoa beans with chiles. They put in other ingredients like sugar and vanilla to make it sweet. Later, the English added milk to the drink. In London, there were “chocolate houses”.People could sit there and enjoy a cup of hot chocolate with their friends. The first chocolate candy was made in the 1700s. Inventors in Switzerland made a machine to produce hard chocolate. But people made the candy by hand, so it was very expensive. Candy didn’t become cheap until there were machines to make it.Factories in England made the first modern chocolate bars in 1847. In 1868, a company called Cadbury started selling boxes of chocolate candies. Today, chocolate is popular in nearly every country in the world. Every year, we eat almost 6 million tons of it! It is one of the world’s favourite foods.

The Maya people’s chocolate had the same taste as chocolate today.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

People in Switzerland made the first sweet chocolate.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

People went to chocolate houses in England to drink chocolate. /

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The first chocolate candy was very cheap.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Machines made the first chocolate bars in 1868. /

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

Read the following text and choose True or False according to the text.

Taking pictures of the world

Meet Annie Griffiths, a National Geographic photographer. Griffiths has worked for National Geographic since 1978, and has taken pictures on almost every continent in the world. In fact, Antarctica is the only continent Griffiths hasn’t seen yet. Griffiths’ photographs are well known for their beauty and high quality. They also reflect very different cultures and regions of the world. Griffiths has photographed the ancient city of Petra, Jordan, as well as the green landscapes of the Lake District in England. Her pictures have also appeared in a book about natural places in North America.

Everywhere that Griffiths goes, she takes pictures of people. Griffiths has found ways to connect with people of all ages and nationalities even when she does not speak their language. “The greatest privilege of my job is being allowed into people’s lives,” she has said. “The camera is like a passport, and I’m often overwhelmed by how quickly people welcome me.”

Knowing how to break the ice has helped to make Griffiths a successful photographer, but experts say that anyone can learn to connect with new people. When people speak the same language, greetings and small talk can make strangers feel more comfortable with each other.When people don’t speak the same language, a smile is very helpful.

Griffiths has some advice if you are thinking about a career in photography. You can volunteer to take pictures for someone who can’t afford to hire a professional photographer, for example. Griffiths also recommends studying and learning from good photos taken by professional photographers.

Remember, the next time you look at a beautiful photograph, you might be looking at the work of Annie Griffiths. And the next time you meet a new person, don’t be afraid to break the ice. The connection you make could be very rewarding.

Griffiths has never traveled to England.

 • A.True

 • B.False 

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Griffiths has never traveled to Antarctica.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Most people do not want Griffiths to take their picture. /

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Griffiths can only connect with English speakers. /

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Volunteering is one way to begin a photography career.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

Read the following text and choose True or False according to the text.

Earth Day

Many countries around the world celebrate Earth Day. It is a day that is meant to raise awareness and appreciation about the Earth's natural environment.

The first Earth Day was held in the USA. It was founded by United States Senator Gaylord Nelson as an environmental teach-in-a sort of general educational forum or seminar. That was on April 22, 1970. While this first Earth Day was focused on the United States, an organization launched by Denis Hayes, who was the original national coordinator in 1970, took it international in 1990 and organized events in 141 nations.

Earth Day is now coordinated globally by the Earth Day Network, and is celebrated in more than 175 countries every year. Numerous communities celebrate Earth Week, an entire week of activities focused on environmental issues. In 2009, the United Nations designated April 22 International Mother Earth Day.

The first Earth Day was celebrated around the world.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The celebration became international thanks to Senator Gaylord Nelson.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

A few countries celebrate the Day.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The day is now coordinated by the earth Day Network at the international level.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

The Earth Day activities are all about the environmental problems.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 5

Read the following text and circle True or False according to the text. /5x1=5 points/

Summer

Summer is the warmest of the four seasons which also include winter, spring and autumn. It occurs between spring and autumn. It is known for the longest days and shortest nights. The seasons start on different dates in different cultures based on astronomy and regional meteorology. However, when it is summer in the southern hemisphere it is winter in the northern hemisphere. Summer is traditionally associated with hot dry weather, but this does not occur in all regions. For example, the wet season occurs during summer across many parts of the tropics and subtropics. Tropical cyclones develop and roam the tropical and subtropical oceans during the summer. In the interior of continents, thunderstorms are most likely to produce hail during the afternoon and evening. Schools and universities have a summer break to take advantage of the warmer weather and longer days.

People take advantage of the warmer temperatures by spending more time outdoors during the summer. Activities such as traveling to the beach and picnics occur during summer months. Sports such as cricket, volleyball, skateboarding, baseball, softball, soccer, tennis, water polo, and football are played. Water skiing is a uniquesummer sport, which is done when waterapproaches their warmest of the year.

Summer occurs between winter and spring.

 • A.True

 • B.False 

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Summer is characterized by hot and dry weather everywhere in the world.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Summer occurs at different times depending on the regions.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Traveling and having picnics are the most common during the summer.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Water sports are very limited during the summer time.

 • A.True

 • B.False

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 4

Диодыг хувьсах гүйдэл үүсгэгч, резистортой холбож зурагт үзүүлжээ.

Хувьсах гүйдэл үүсгэгчээс гармоник хуулиар өөрчлөгдөх гүйдлийг гаргасан.

a) Диодын оролтын гүйдлийн графикийг Зураг . . . -д үзүүлжээ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b) Диодын гаралтын гүйдлийн графикийг Зураг . . . –д үзүүлжээ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c) Зураг Б-ээс харахад резистороор . . . ., . . . . мужид гүйдэл гүйсэн.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d) Зураг Б-ээс харахад диодоор . . . , . . . мужид гүйдэл гүйгээгүй.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 6

Look at the pictures and say TRUE or FALSE for the sentences about their descriptions.

In the first picture, a tourist is travelling to a foreign country. He is visiting a sighteeing and a taking photos. ________________.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

In the second picture, the friends are visiting a zoo and there is a bear in the cage.They are looking at something interesting and attractive. ________________.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

In the third picture, there is a lady who has done a lot of shopping of trendy fashion. Some of them can be presents to her family. ________________.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

In the fourth picture, the couple is on holiday in America. They have been to the Statue of Liberty. They are sailing by boat. ________________.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

In the fifth picture, a group of tourists is travelling to Egypt. Egyptian Pyramids are the most wonderful attractions there. ________________.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

In the sixth picture, two men are wearing suits. They are at the train station. They are going to take a train for a business meeting. ________________.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 4

Диодыг хувьсах гүйдэл үүсгэгч, резистортой холбож зурагт үзүүлжээ.

Хувьсах гүйдэл үүсгэгчээс гармоник хуулиар өөрчлөгдөх гүйдлийг гаргасан.

a) Хувьсах гүйдэл үүсгэгчээс гарсан гүйдэл нь .................................. –оор гүйнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b) Диодоор нэвтэрсэн гүйдэл .................................. –оор гүйнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c) Хэлхээний гүйдлийн чиглэл нь диодын туйлаас хамаарах бөгөөд энэ тохиолдолд цагийн зүүний эргэлтийн дагуу эсвэл эсрэг байхыг хэлхээний зураг дээр нэмж зураарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Choose the best answer.

A: Did you have a nice weekend? B: ………………………… .

 • A.I work hard on week days.

 • B.No. the weather was awful.

 • C.Oh. I didn’t do anything special. 

 • D.Yes. They had a nice time

Оноо: 1

Choose the correct answer.

A: Where did you buy such beautiful flowers?

B: ……………………………………………… .

 • A.At the florists  

 • B.At the confectioners         

 • C.At the chemists     

 • D.At the jewellers

Оноо: 1

Choose the best answer.

What did you think of the plot?

 • A.They were shallow.   

 • B.They were deep.      

 • C.They were exciting.

 • D.They were narrow

Оноо: 8

Нэгэн дунд сургуулийн 9-р ангийн найман бүлгийн сурагчдын тоог баганан диаграммаар үзүүлжээ.

a. Далайц болон моодыг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Диаграммаас 9-р ангийн сурагчдын тоогоор үүсэх өгөгдөл зохиогоод өгөгдлөө эрэмбэлнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b. Өгөгдлийн медианыг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Өгөгдлийн медиан ба арифметик дунджийн зөрөөг аравны нарийвчлалтай олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

d. 9а,9в,9д,9ё ангиудын сурагчдын тоо 9б, 9г,9е,9ж ангиудын сурагчдын тооноос хэд дахин их болохыг зууны нарийвчлалтай олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Choose the best answer.

A: You are always interrupting me?

B: …………………………………….. .

 • A.What a pity!      

 • B.Oh, I’m sorry 

 • C.You are welcome

 • D.I try not to do it.

Оноо: 1

Choose the best answer.

A: Did you pack the luggage yourself? B:………………………………… .

 • A.Yes. I did

 • B.Yes. I had     

 • C.Yes. I was

 • D.Yes. I could.

Оноо: 1

Choose the best answer.

A: What does John look like? B: ………………………………… .

 • A.He is friendly and sociable. 

 • B.He is tall and he’s got a moustache 

 • C.He likes swimming.        

 • D.He’s got brown eyes.

Оноо: 1

Choose the best answer.

A: I’ve got a splitting headache. B: …………………………. .

 • A.Oh dear. You should wash it.   

 • B.No worries. I’ll manage it myself.

 • C.Oh dear. That sounds awful.  

 • D.No, not really. It’s impossible.

Оноо: 3

Зурагт диодын гадаад төрх болон схемийг харуулав.

a) Диод нь . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . –оос тогтоно.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b) Диодын . . . . . . . . . . . . -оос . . . . . . . . . . . . руу цахилгаан гүйдэл гүйнэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c)Хувьсах гүйдэл үүсгэгчийн хүчдлийн чиглэл диодын чиглэлтэй эсрэг бол хэлхээний хэсгийн гүйдлийг . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Choose the best answer.

A: We have run out of sugar. B: …………………………….. .

 • A.Did you? I run more quickly than you.

 • B.Have we? I didn’t know. I’ll buy some when I go shopping.

 • C.Yes. It was running across the room.

 • D.How can you tell that.

Нийт: 16693