• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Choose the best answer.

A: Why don’t we see a play tonight? B: ……………………….. .

A. B.

C. D.

 • A.Don’t worry about pastimes.     

 • B.Sorry. I can’t play chess.

 • C.Yes. I hope so.     

 • D.Sure. Good idea.

Оноо: 1

Choose the best answer.

A: I wish I could play basketball. B: …………………………. .

 • A.None of us

 • B.So did I.    

 • C.So do I

 • D.Neither could I.

Оноо: 1

Choose the best answer.

A: Did you have a nice weekend? B: ………………………… .

 • A.I work hard on week days. 

 • B.No. the weather was awful.

 • C.Oh. I didn’t do anything special.  

 • D.Yes. They had a nice time.

Оноо: 1

Choose the best answer.

A: Can I give you a hand? B: ……………………………….. .

 • A.Sure. I can    

 • B.I was bored.

 • C.Actually, nobody helps me. 

 • D.Actually, I’ve nearly finished.

Оноо: 1

Өвөрмөц дархлааны хариу урвалыг явуулдаг Т лимфоцит эсүүд нь 3 үндсэн төрөл байдаг. Тэдгээрийн нэршлийг олоорой.

 • A. Т,A,О

 • B. T,B,A

 • C. T,B,O

 • D. O,B,C

Оноо: 1

A: I wonder if you could help me. B: ……………………………………..

 • A.Are you OK?   

 • B.Any good?      

 • C.Oh yes, thank you    

 • D.Of course

Оноо: 1

Вирусаар халдварлагдсан өөрийн эсийг задалж устгах үүрэгтэйТ лимфоцит эсийн төрлийг олно уу.

 • A. Илрүүлэгч эс

 • B. Туслагч эс

 • C. Сийвэнт эс

 • D. Хордуулагч эс

Оноо: 1

Choose the best answer.

A: Would you like any side orders? B. ……………………………….. .

 • A.I’d like a glass of orange juice, please.

 • B.Not for me, thank you.

 • C.I always prefer coffee without sugar.     

 • D.Yes, I would like to follow this sidewalk.

Оноо: 1

Choose the best answer.

A: I went on a day trip to a wildlife park. B: …………………………… .

 • A.Yes, there are many farm animals.

 • B.Sorry, the ticket is not available.

 • C.Oh really? I’d really like to go there too.    

 • D.That’s not very exciting.

Оноо: 1

Choose the best answer.

A: Would you mind helping me with this? B: …………………………….. .

 • A.No problem.         

 • B.Of course. I would.

 • C.Sorry. I couldn’t.               

 • D.Thank you frot the great help.

Оноо: 7

Нэгэн дунд сургуулийн9-р ангийн найман бүлгийн сурагчдын тоог баганан диаграммаар үзүүлжээ.

a. Далайц болон моодыг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Өгөгдлийн медианыг олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Өгөгдлийн арифметик дундаж ба медианы зөрөөг аравны нарийвчлалтай олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

d. 9а,9в,9д,9ё ангиудын сурагчдын тоо 9б, 9г,9е,9ж ангиудын сурагчдын тооноос хэд дахин их болохыг зууны нарийвчлалтай олоорой.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Залгиур эсийн нэг төрөл нейтрофиль эс ньлейкоцитын ихэнх хэсгийгбүрдүүлнэ. Энэ эс үрэвслийн голомт руу нүүдэллэдэг X эс бөгөөд Y удаа өвчин үүсгэгчийг залгиад үхдэг богино настай эс юм. Энэ эсийг зөв тодорхойлсон мөрийг сонгоно уу.

 • A.  A

 • B.  B

 • C.  C

 • D.  D

Оноо: 1

Дараах өгөгдлүүдийг ашиглан дархлааны моноцитэсийнталаарзөвтодорхойлсон өгүүлбэрүүдийг сонгоно уу.

 1. Нейтрофил эсээс том хэмжээтэй
 2. Лейкоцитийн ихэнх хэсгийг бүрдүүлдэг.
 3. Үрэвсэлийн голомт уруу хамгийн түрүүнд нүүдэллэдэг.
 4. Эмгэгтөрөгчийг залгиж устгадаг.
 5. Чөмөгний эсээс үүсдэг
 6. Эдийн макрофаг болон хөгждөг.

 • A.  I, II, III

 • B. II, IV, VI

 • C. I, V, VI

 • D.  I, III, V

Оноо: 1

Лимфоцит -Т эсийн бүтэц, онцлогийг зөв тайлбарласан мөрийг хүснэгтээс сонгоно уу.

 • A.  A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Цусны эсүүд нь химт ясны улаан чөмгөнд байх үүдэл эсээс үүсдэг. Т лимфоцит эсүүд үүдэл эсэд үүсээд хаана очиж бүрэн боловсорч дуусдаг вэ?

 • A. Цус

 • B. Сийвэн

 • C. Цус, ялтас

 • D. Эсрэгтөрөгч

Оноо: 1

Эмгэг төрөгчийгбиеэс зайлуулж, бие махбодод учруулж болзошгүй хор хөнөөлийг бууруулдаг тогтолцоог сонгоно уу.

 • A. Дотоод шүүрлийн тогтолцоо

 • B. Хоол боловсруулах тогтолцоо

 • C. Амьсгалын тогтолцоо

 • D. Дархлааны тогтолцоо

Оноо: 1

Хүний биед гаднаас нэвтрэн орсон бичил биетнийг устгах, түүний ялгаруулсан хорыг саармагжуулахүүрэгтэй өвөрмөц уураг болохэсрэгбиеийг ямар эс үүсгэдэг вэ?

 • A. Цагаан эс 

 • B. Улаан эс

 • C. Ялтас эс

 • D. Элэгний эс

Оноо: 1

Нялх хүүхэд ээжийнхээ үүсгэсэн эсрэгбиеийг хөхний сүүгээр дамжуулан авч буй дархлааны хэлбэрийг сонгоно уу.

 • A.Төрөлхийн идэвхгүй дархлаа

 • B. Төрөлхийн идэвхтэй дархлаа

 • C. Олдмол идэвхгүй дархлаа

 • D. Олдмол идэвхтэй  дархлаа

Оноо: 1

Нейтрофилцагаанэсийн үүргийг сонгоно уу.

 • A. Залгиж устгах

 • B. В эсэд таниулах

 • C. Т эсэд таниулах   

 • D. Эсрэг бие үүсгэх

Оноо: 1

Амьд биеийн бүтэц, үндсэн үйл ажиллагаа алдагдахыг өвчин гэнэ. Өвчинг халдварт ба халдварт бус гэж ангилах ба доорх хариултуудаас халдварт өвчинг олоорой.

 1. Улаан бурхан, сэтгэл гутрал
 2. Донтолт, урвах тахал, хумхаа
 3. Сүрьеэ, хумхаа, холер
 4. Таргалалт, хавдар, донтолт
 • A. 1 ба 3

 • B. 3 ба 4

 • C. Зөвхөн 1

 • D. Зөвхөн 3  

Нийт: 16693