• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 8

Хөдөлмөрийн нийлүүлэлт гэдэг нь ажил хайгч эсвэл ажил олгогчдын аль нь вэ ? Дурдана уу!

.....................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам хэмээх ойлголт нь бүтцийн хувьд үндсэн хоёр ойлголтоос бүрддэг гэж үзвэл та дурдана уу ?

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хөдөлмөрийн зах зээл дээр хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлт хоёрын аль нь алинаасаа илүү гарах үед ажилгүйдэл үүсэх вэ ?

.........................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ажилгүйдэл нь хэд хэдэн үр дагавартай.

А. ...................................................................

Б. ...................................................................

В. ...................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Бактерийг анх Х онд Голландын байгаль судлаач У гэрлийн микроскопын тусламжтайгаар харж, бүх бичил биетнийг Z гэж нэрлэжээ. Зөв нэрлэсэн эгнээг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Тосны хүчлийн талаар аль нь зөв тодорхойлсон байна вэ?

 1. Эсийн мембраны тодорхой хэсгийг бүрдүүлнэ
 2. Өөхөн дусал хэлбэртэй нөөц өөх тосыг үүсгэнэ
 3. Эсийн гольджийн аппаратад нийлэгжинэ
 • A. 1 болон 2

 • B. 1 болон 3

 • C. 2 болон 3

 • D. 1, 2, 3

Оноо: 1

Усны молекулуудын хооронд устөрөгчийн холбоо хэрхэн үүсэхийг сонгоно уу.

 • A. Нэг усны молекулын устөрөгчийн атомуудын хооронд

 • B. нэг усны молекулын устөрөгчийн атом нөгөө усны молекулын устөрөгчийн атомуудын хооронд

 • C. нэг усны молекулын хүчилтөрөгчийн атом нөгөө усны молекулын  хүчилтөрөгчийн атомуудын хооронд

 • D. нэг усны молекулын хүчилтөрөгчийн атом нөгөө усны молекулын устөрөгчийн атомуудын хооронд

Оноо: 1

Ургамал хөрснөөс усыг үндэсний үсэнцэрийн эсийн тусламжтайгаарсоруулан цааш дамжуулах багцны ксилем хүртэл дамжуулдаг. Ус эсийн ханаар дамжих замыг сонгоно уу.

 • A.  Тургор

 • B. Симпласт    

 • C. Апопласт   

 • D. Осмос

Оноо: 1

Нүүрс усны биологийнүүргийг сонгоноуу.

 1. Эсэд энергийн эх үүсвэр болно.
 2. Биологийн хурдасгуур болно.
 3. Биеийг гадны бичил биетнээс хамгаална.
 4. Ургамлын эсийн ханын бүтцэд оролцоно.

 • A.  1 ба 2

 • B. 2 ба 3

 • C. 3 ба 4  

 • D. 4 ба 1   

Оноо: 1

Өөх тос буюу липидийн бүтцэд агуулагдах химийн холбооны төрлийг сонгоно уу.

 • A. фосфодиэфирын холбоо

 • B. устөрөгчийн холбоо

 • C. эфирын холбоо

 • D. гликозидын холбоо

Оноо: 1

Ургамлын эсийг концентрацитай сахарын уусмалд хэсэг хугацаанд байлгасны дараа эсэд гарсан өөрчлөлтийг зургаар харуулжээ. Протоплазм нь эсийн хананаас салж хөндийрөх үзэгдлийг нэрлэнэ үү

 • A. Диффуз  

 • B. Плазмолиз       

 • C. Транспирац    

 • D. Конденсац      

Оноо: 1

Навчны доод гадаргууд байрлах амсрын эсээр агаараас фотосинтезд шаардлагатай нүүрсхүчлийн хий орж, мезофиль эсүүдийн хлоропласт хүртэл диффузийн замаар дамждаг.Диффузийн үзэгдлийн онцлогоос 2-ыг бичнэ үү

Оноо: 1

Зурагт ургамлын эсийн 3 төлөв байдлыг харуулжээ.Зөв тохируулан холбоно уу.

1. изотоник 2. гипертоник 3. гипотоник

 • A.  1В, 2А, 3С

 • B. 1А, 2В, 3С

 • C. 1С, 2А, 3В

 • D. 1В, 2С, 3А

Оноо: 12

Байгаль, цаг уурын хүчин зүйлээс гадна оршин буй газар зүйн орчин, улс төрийн байдал нь тэр үеийн монголчуудын эрхлэх аж ахуйд нөлөөлжээ. Мал аж ахуй үндсэн аж ахуй болж таван хошуу малыг өсгөх болсон байна. Үүнээс адууны тоо толгой нэн олон байжээ. Учир нь холын зам туулах чадвартай, өл хоол даах тэвчээртэй шандаст хөлгүүдийг тусгайлан өсгөж байснаас адуун сүргийн тоо толгой хурдацтай өсчээ. Монголчууд малынхаа үр шимээр хоол хүнс хувцас хунар, орон сууц зэрэг аж амьдралыхаа бүхий л хэрэгцээт зүйлсээ авдаг байв.

Энэ үед Монголчууд ямар аж ахуй эрхлэн хөтөлдөг байсан бэ?

.............................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Таван хошуу малын алийг нь илүү түлхүү өсгөж, үржүүлсэн бэ?

....................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Яагаад адууг өсгөх болсон шалгааныг тайлбарлан бичнэ үү.

.......................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Малын арьс, үс, ноосоор ямар бүтээгдэхүүн хийж болох вэ?

.....................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Малаас гарах түүхий эдээр юу юу хийж болох вэ?

...................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Монголчууд мал ахуй эрхлэх болсон шалтгааныг бичнэ үү.

...................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Зарим молекул болон ионууд эсийн мембранаар диффузийн замаар нэвтэрч чаддаг. Диффузийн хурдад нөлөөлдөг хүчин зүйлийг сонгоно уу.

1. Температур

2. Гадаргуугийн талбай

3. Концентрацийн зөрүү

 • A. 1, 2, 3  

 • B. 1, 2

 • C. 2, 3

 • D. 3

Оноо: 1

Энзимийг идэвхжүүлэх үйлчилгээтэй бодисыг активатор\ идэвхжүүлэгч\ гэнэ. Доорх бодисуудаас активатор бодисыг зөв байршуулсан мөрийг сонгоно уу

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Эсэд явагдах бодисын солилцооны урвалыг хурдасгадаг “Биологийн катализатор"-ыг нэрлэсэн сонголтыг олно уу.

 • A. Протеаза

 • B. Энзим  

 • C. Мальтоз  

 • D.  Амилаза  

Оноо: 1

Зурагт ургамлын ургалэрхтнүүд, тэдгээрийн бүтцийн зарим хэсгийг харуулжээ. Ургамлын транспираци явуулдаг хэсгийг заасан сонголтыг олно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Газарзүйн зурагт азимут зүг чигээр байршлыг тодорхойлоход 180 градус нь аль чиглэлийг заах вэ?

 • A. Зүүн

 • B. Хойд

 • C. Өмнөд

 • D. Баруун

Оноо: 1

Сурагч тасалгааны ургамлыг 4 өөр нөхцөлд тавьж, транспирацийн эрчмийг хэмжих туршилт явуулжээ. Аль нөхцөлд тасалгааны ургамалд транспирацийн эрчим бага байх вэ?

 • A. Тасалгааны ерийн нөхцөлд буй ургамал

 • B. Тасалгааны ургамлыг үсний сэнсээр үлээсэн тохиолдолд

 • C. Тасалгааны ургамлыг гялгар уутаар бүрхсэн тохиолдолд

 • D. Тасалгааны ургамлыг өдрийн гэрлээр гэрэлтүүлсэн тохиолдолд

Оноо: 1

Дууны долгион агаарт ямар хэлбэртэй тархдаг вэ?

 • A. Тууш догион

 • B. Хөндлөн долгион    

 • C. Цагариг долгион 

 • D. Шулуун долгион  

Оноо: 1

Газарзүйн зургийн тухай алдаатай ойлголтыг олоорой.

 • A. зүг чигээр баруун, зүүн, хойд, өмнөд зэрэг зүг чигийн баримжааг олно

 • B. зургийн нэрээс газар орон, агуулгыг мэднэ

 • C. масштабаар чиглэлийг тодорхойлж чадна

 • D. таних тэмдгээр юуг илэрхийлснийг тайлж уншина

Оноо: 1

Транспирацийн эрчимд температур хэрхэн нөлөөлөхийг илрүүлэх туршилт явуулж, үр дүнг хүснэгтээр үзүүлжээ. Энэ туршилтын үед орчны ямар нөхцөлүүдийг тогтмол хадгалах хэрэгтэй вэ?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Нийт: 16693