• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зургийг ажиглан хөшөөнөөс чигээрээ урагшаа явбал юу тааралдаж болохыг олоорой.

 • A. Ой

 • B. Авто зогсоол

 • C. Цөөрөм

 • D. Гол, зам

Оноо: 1

Цэгийн оронд нөхөж бичнэ үү

Цахилгаан оронд цэнэг шилжүүлэхэд хийгдэх ажил нь траекторын хэлбэрээс хамаарахгүй, ................. хамаарна.

 • A. Цахилгаан орны потенциал энергээс   

 • B. Эхний ба эцсийн цэгийн потенциалын ялгавраас  

 • C. Цахилгаан багтаамжаас 

 • D. Цахилгаан орны хүчлэгийн вектороос

Оноо: 1

Зургийг ажиглан амралтын газраас чигээрээ урагшаа явбал юу тааралдах вэ?

 • A. Ой

 • B. Хөшөө

 • C. Авто зогсоол

 • D. Нуур, зам

Оноо: 1

Дараах хэмжигдэхүүнүүдийг илэрхийлэх томьёотой нь зөв харгалзуулна уу.

1. Цахилгаан багтаамж 2. Цахилгаан орны потенциал

3. Цахилгаан орны хүчлэг 4. Цахилгаан оронд цэнэг шилжүүлэх ажил /1оноо/

а. A=q(\varphi _{1}-\varphi _{2}) б.C=\frac{q}{U} в. E=\frac{F}{q} г.\varphi =\frac{E}{q}

 • A. 1б2в3г4а 

 • B. 1а2г3в4б   

 • C. 1б2г3в4а

 • D.1г2а3б4в

Оноо: 10

Уурших үзэгдэл гэдэг нь ..................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b). Ууршихын хувийн дулаан:

Утгачилнауу:.......................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Усны буцлах цэгт түүнийг тасралтгүй буцалгаж байхын тулд 120 Вт-ын халаагчийг ашиглан усны ууршилтын хувийн дулааныг тодорхойлсон. Энэхүү туршилтаар секунд тутамд 0.05 гр ус уур болон хувирч байсан бол тус туршилтын үр дүнгээр ууршилтын хувийн дулааныг тооцоолон гаргана уу.

Ууршилтын хувийн дулаан = …………….

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 10

Буцлах үзэгдэл гэдэг нь ..................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b). Хайлахын хувийн дулаан:

Утгачилна уу:.......................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 4

0 0C температуртай Савтай мөсийг хайлуулахын тулд 150 Вт-ын халаагчийг ашиглан мөсний хайлахын хувийн дулааныг тодорхойлсон. Энэхүү туршилтаар секунд тутамд 0.5 гр мөс ус болон хувирч байсан бол тус туршилтын үр дүнгээр хайлахын хувийн дулааныг тооцоолон гаргана уу.

Хайлахын хувийн дулаан = ……………..

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 1

Монгол улсын анхдугаар Үндсэн хуулиар төрийн дээд эрхийг ямар байгууллага эдлэхээр заасан бэ?

​​​​​​​

 • A.Засгийн газар

 • B.Улсын Бага Хурал

 • C.МАХН

 • D.УИХ

Оноо: 1

1961 онд зохиогдсон Монгол улсын төрийн дууллын аль мөр өөрчлөгдсөн бэ?

Дархан манай хувьсгалт улс

Даяар монголын ариун голомт

Дайсны хөлд хэзээ ч орохгүй

Дандаа энхжиж үүрд мөнхжинө.

 • A.1-р мөр өөрчлөгдсөн.

 • B.3-р мөр өөрчлөгдсөн.

 • C.2,3-р мөр өөрчлөгдсөн.

 • D.1,3-р мөр өөрчлөгдсөн.

Оноо: 1

1939 онд Халхын голын дайн болсон газрыг зургаас олно уу.

 • A.1

 • B.2

 • C.3

 • D.4

Оноо: 8

a) Эзлэхүүн тэлэлтийн хамаарлыг тайлбарлана уу.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Спиртийг термометрт ашигладаг шалтгааныг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c)4 л дүүрэн устай шилэн савыг 20 0С-аар халаав. Шилний шугаман тэлэлтийн коэффициент 9*10-6 0С-1, усны эзлэхүүн тэлэлтийн коэффициент 2.1*10-4 0С-1 бол хальсан усны эзлэхүүнийг тодорхойл.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 8

a). Шугаман тэлэлтийн хамаарлыг тайлбарлана уу.

..........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

b) Индүү халах үед гэрэл асч, унтарч байдгийн учрыг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c) Төмөр савааг 30 0С-аас 80 0С хүртэл халаажээ. Төмрийн эцсийн урт 115 см болсон бөгөөд шугаман тэлэлтийн коэффициент 3*10-3 0С-1 бол төмрийн анхны урт болон шугаман тэлэлтийг тооцоолон гаргана уу.

Анхны урт:...................

Шугаман тэлэлт:....................

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 5

Дараах алгебрын илэрхийллийг алхмын дагуу хялбарчилна уу.

\frac{x^2-4}{x-1}\cdot \left (\frac{2}{x+3}+\frac{6}{x^2+x-6}-\frac{1}{x-2}\right )

a.x^2+x-6илэрхийллийг үржигдэхүүнд задал.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. \frac{2}{x+3}+\frac{6}{x^2+x-6}-\frac{1}{x-2} үйлдлийг гүйцэтгэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. x^2-4 -ийг үржигдэхүүнд задалж, өгсөн илэрхийллийн үржих үйлдлийг гүйцэтгэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Төвийн бүсийн дараах зургийг ажиглан төмөр зам дайран өнгөрөөгүй аймгуудыг тодорхойлно уу.

 • A. Дундговь, Дорноговь

 • B. Дундговь, Өмнөговь

 • C. Дорноговь, Говьсүмбэр

 • D. Дундговь, Говьсүмбэр

Оноо: 5

Экосистем дэх идэш тэжээлийн энергийн урсгалд ижил төсөөтэй үүрэг гүйцэтгэж буй амьд биеүдийг идэш тэжээлийн түвшин болгон нэгтгэдэг.

Фотосинтезийн тусламжтай шимбус бодисоос шим бодисыг нийлэгжүүлж, энерги нөөцөлдөг тухайн экосистемийн бүх ургамлуудыг нэгтгэсэн түвшинг хэрхэн нэрлэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ургамлаар хооллож ургамлын биомассыг амьтны биомасс болгож буй дараагийн түвшнүүдийг хэрхэн нэрлэх вэ?

.........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Далайн экосистемийн идэш тэжээлийн хэлхээ (гинж)-г харуулсан зурагтай ажиллана уу.

i. Энэхүү идэш тэжээлийн гинжний бүтээгч (продуцент)-ийн нэрийг бичнэ үү.

………………………………………..................……….............................................................

ii. Энэхүү идэш тэжээлийн гинжний хоёрдогч хэрэглэгчийн нэрийг бичнэ үү.

………………………………………..................………............................................................

iii. Энэхүү идэш тэжээлийн гинжний өвсөн тэжээлтнийг бичнэ үү.

………………………………………..................…..…............................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Богино үзүүр бүхий эрүүл хэлбэрийн эсүүдээс тогтсон, эсийн хана нь уусаагүй, гуурс хэлбэртэй, ихэнх нүцгэн үрт ургамалд ус, эрдэс бодисыг зөөвөрлөдөг хэсэг аль нь вэ?

 • A.

Оноо: 1

Зүүн бүсэд хамрагдах аймгуудыг зургаас харж тодорхойлно уу

 • A. Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий

 • B. Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Хэнтий

 • C. Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар

 • D. Сүхбаатар, Дорнод, Дорноговь

Оноо: 1

Хүний биеэс хорт болон илүүдэл, хэрэггүй бодис гадагшлуулах үйл ажиллагааг явуулдаг эрхтэн тогтолцооны нэрийг сонгоно уу.

 • A. ялгаруулах

 • B. хоол боловсруулах

 • C. цусны эргэлтийн

 • D. амьсгалын

Оноо: 1

Эдийн засгийн бүсүүдийн Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд аж үйлдвэр, барилгын салбарын эзлэх хувийг харьцуулан судлахад Хангайн бүс хамгийн их буюу 44%-ийг бүрдүүлдэг байна. Яагаад Хангайн бүсэд аж үйлдвэр, барилгын салбарын эзлэх хувь өндөр байгаа вэ?

 • A. Эрдэнэтийн зэсийн баяжуулах үйлдвэр байгаа учраас

 • B. Дарханы төмөрлөгий үйлдвэр оршдог учраа

 • C. Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэр байгаа учраас

 • D. Оюутолгойн үйлдвэрийн олборлолтоос шалтгаалж

Оноо: 1

Хүний нэг бөөрөнд 1 сая байдаг, бөөрний үндсэн нэгжийг нэрлэнэ үү.

 • A. хам суваг

 • B. түүдгэнцэр

 • C. аяганцар

 • D. тахир суваг

Оноо: 1

Хоногт насанд хүрэгчдэд 180 л орчим анхдагч шээс түүдгэнцэрт үүсэхбөгөөд түүний 177,5-179 л нь сувганцарт эргэн шимэгдэж зөвхөн 1-1,5 л нь эцсийн шээс болж гадагшилна. Дээрх үйл явц аль процесс вэ?

 • A. фильтераци

 • B. эргэн шимэгдэх

 • C. ялгаруулах

 • D. хадгалах

Нийт: 16693