• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Баруун бүсэд хамрагдах аймгуудыг зургаас харж тодорхойлно уу.

 • A. Улиастай, Ховд, Баян-Өлгий, Алтай, Улаангом

 • B. Завхан, Ховд, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Увс

 • C. Ховд, Өлгий, Улиастай, Улаангом, Алтай

 • D. Алтай, Өлгий, Ховд, Увс, Завхан

Оноо: 5

Экосистемийн тэжээлийн хэлхээний янз бүрийн түвшинг бүрдүүлэгч амьд биетүүд нь тоо толгой, энерги, биомассын харьцааны хувьд харилцан адилгүй. Тэжээлийн холбооны эхний түвшинг бүрдүүлж буй амьд бие дараагийн түвшнээс илүү байдаг ерөнхий зүй тогтлыг загварчлан илэрхийлснийг экологийн суварга гэнэ.

Экологийн суваргаас анхдагч хэрэглэгчийг сонгон бичнэ үү (үсгийг бичнэ).

..........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Экологийн суваргаас гуравдагч хэрэглэгчийг сонгон бичнэ үү (үсгийг бичнэ).

.........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Дараах өгүүлбэрийн хоосон хэсгийг нөхөж бичнэ үү.

Идэш тэжээлийн хэлхээний ямар шинж чанарыг үзүүлэлт болгон авснаас хамаарч экологийн суваргыг хэд хэд ангилна. Хэрэв тэжээлийн холбооны түвшин тус бүрт байх бодгалийн тоог илэрхийлсэн бол .........................................................., шим бодисын жин хэмжээг илэрхийлсэн бол ........................................., тэжээлд шингээсэн ба зарцуулагдсан энергийн хэмжээг илэрхийлсэн бол ............................................ гэж ангилна.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Хүний төмсөгний тахир сувганцрын хананы анхдагч (примордиал) эсээс хэд хэдэн үе шаттайгаар сперм үүсдэг байна. Дараах хүснэгтээс хромосомын бүрдэл ба хуваагдлыг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу.

 • A.

 • B.

 • C.

 • D.

Оноо: 1

Хангайн бүсийн ашигт малтмалын тархалтын зургийг ажиглан галт уулын чулуу хаагуур тархсаныг тодорхойл.

 • A .Архангай, Баянхонгор аймгуудад

 • B. Хөвсгөл, Өвөрхангай аймгуудад

 • C. Бүх аймагт

 • D. Баянхонгор, Өвөрхангай аймгуудад

Оноо: 1

Нэгдмэл нэг газар нутагт хамт оршин амьдарч, бие биедээ харилцан нөлөөлдөг, хүрээлэн буй орчны нөхцлийн өөрчлөлтийг тэсвэрлэн, тоо толгойн байдлаа удаан хугацаанд тогтвортой барих чадвар бүхий нэг зүйлийн бодгалиудыг ................................ гэнэ.

 • A. популяци

 • B. зүйл

 • C. төрөл

 • D. бодгаль

Оноо: 8

Салхи гэж юу вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Агаарын ерөнхий урсгалын зурагт үзүүлсэн үсгээр тэмдэглэсэн тогтмол салхийг нэрлэнэ үү?

“А...” ............................................ “С...” ............................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Кориолисын хүчний нөлөөгөөр тогтмол салхинуудын чиглэл хэрхэн өөрчлөгддөг вэ?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тропик, субтропикийн орчим дэлхийн томоохон цөлүүд оршдог. Цөл үүсэх шалтгааныг агаарын урсгалтай холбон тайлбарлаж, үүссэн цөлүүдээс нэрлэнэ үү?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Доорх диаграммд зүүн бүсийн ДНБ-ий бүтцийг харуулжээ. Үүнд үйлчилгээний салбар-22%, хөдөө аж ахуй 36%-ийг бүрдүүлж байгаа бол үлдсэнийг ямар салбар хэдэн хувь бүрдүүлж байгааг тодорхойл.

 • A. Худалдаа 42%

 • B. Аж үйлдвэр 42%

 • C.Үйлчилгээ 22%

 • D. Хөдөө аж ахуй 36%

Оноо: 1

Популяцийг түүнийг эзэгнэж буй нутаг дэвсгэрийн хэмжээнээс хамааруулан энгийн, экологийн, газарзүйн популяци гэж ангилдаг. Экологийн популяцаас бүрэлдэх ба газарзүйн хувьд амьдралын нэг төрлийн нөхцөлтэй нутгуудад суурьшин амьдарч байгаа бодгалиудаль ангилалдхамаарах вэ?

 • A. эгэл популяци

 • B. экологийн популяци

 • C. газарзүйн популяци

 • D. том популяци

Оноо: 1

Тохиромжтой нөхцөлд популяцийн тоо толгой өсөх бөгөөд хоол тэжээлийн хомсдлоос үхэж хорогдох, нүүн шилжих зэргээр популяцийн тоо хэмжээ буурч байдаг. Популяцыг бүрдүүлж буй бүх бодгалийн тоогхэрхэннэрлэдэг вэ?

 • A. Популяцын төрөлт

 • B. Популяцын үхэл хорогдол

 • C. Популяцын цэвэр өсөлт

 • D. Популяцын тоо толгой

Оноо: 1

Баруун бүсүүдийн ДНБ-ий бүтцийг доорх диаграммаар харуулжээ. Диаграммыг зөв тайлбарласан дүгнэлтийг сонгоно уу

 • A. 3 салбарын эзлэх хувь ойролцоо буюу 30-35%-тай байна

 • B. Хөдөө аж ахуйн салбар хамгийн их хувийг эзэлж байна

 • C. Үйлчилгээ нь аж үйлдвэрээс бага хувийг эзэлж байна

 • D. Хөдөө аж ахуйн салбар нь үйлчилгээний салбараас бага байна

Оноо: 1

Популяцбүр тодорхой орон зайд дасан зохилдсон байдаг. Популяцын бодгалиуд орон зайд харилцан адилгүй тархсан байдаг. Популяцын бүтцийн аль хэлбэрийг энэ өгүүлбэр илэрхийлжбайгааг тогтооно уу.

 • А. зүйлийн бүтэц

 • B. насны бүтэц

 • C. орон зайн бүтэц

 • D.зан араншингийн бүтэц

Оноо: 5

Экосистем дэх идэш тэжээлийн бүтцийг дан ганц шугаман байдалтай идэш тэжээлийн гинж (хэлхээ)-ээр илэрхийлэхучир дутагдалтай. Энэ нь экосистем дэх идэш тэжээлийн олон талт харилцааг хялбаршуулж буй боловч экосистем дэх бүх зүйлийг дүрслэх боломжгүй. Экосистем дэх идэш тэжээлийн хэлхээний төлөөлөгчид өөр хоорондоо холбогдсоноор идэш тэжээлийн сүлжээг үүсгэнэ.

Идэш тэжээлийн бүхий л түвшинд хамаардаг амьд биетийг үрэгдсэн тохиолдолд задалж боловсруулдаг ямар төлөөлөгчийг идэш тэжээлийн гинжээр дүрслэх боломжгүй вэ?

........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Идэш тэжээлийн хоёр ба түүнээс дээш түвшинд хамаарах амьд биетээр хооллодог зүйлийг хэрхэн нэрлэдэг вэ?

.......................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зурагт үзүүлсэн далайн экосистемийн идэш тэжээлийн сүлжээтэй танилцан дараах асуултуудад хариулна уу.

i. Идэш тэжээлийн сүлжээнээс далайн экосистемийг бүтээгчийг нэрлэнэ үү.

.....................................................................................................................................................

ii. Идэш тэжээлийн сүлжээнээс далайн анхдагч хэрэглэгчийг нэрлэнэ үү.

.....................................................................................................................................................

iii. Идэш тэжээлийн сүлжээнээс хоёр ба түүнээс дээш түвшинд хамаарах амьд биетээр хооллодог зүйлийн нэрлэнэ үү.

………………………………………..................…..…..................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Уургийн молекулын бүдүүвч зургийг үзүүлжээ. Жижиг цагирагаар тэмдэглэсэн хэсгийг нэрлэнэ үү.

 • A. Амин хүчил

 • B.Тосны хүчил

 • C.Глицерол

 • D.Энгийн сахар

Оноо: 8

Агаарын масс гэж юуг хэлэх вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Арктикийн агаарын массын онцлог юу вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дулаан агаар хүйтэн агаарын зүг шилжин нүүхэд үед цаг агаарт ямар өөрчлөлт бий болох вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ маш их ач холбогдолтой. Амьдрал ахуйдаа цаг агаарын мэдээг хэрхэн ашигладаг тухайгаа жишээ гаргаж тайлбарлана уу?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Ишнээс навч руу зөөгддөг, уураг үүсэхэд шаардлагатай бодисыг олно уу.

 • А. сахароз

 • B. азот

 • C. хүчилтөрөгч

 • D. цардуул

Оноо: 8

Муссон салхины онцлог юу вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зурагт үзүүлсэн муссон салхины төрлийг нэрлэнэ үү?

А зураг ................................................................ муссон

В зураг ................................................................ муссон

Дээрх даалгаврын оноо : 2

А болон В зурагт үзүүлсэн муссон салхины чиглэлийг тайлбарлана уу?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүчтэй салхи, шуурга хүмүүсийн амьдрал, аж ахуйд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? [3]

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 5

Дараах алгебрын илэрхийллийг алхмын дагуу хялбарчилна уу.

\frac{x^2-9}{10-3x}\cdot \left ( \frac{2}{x-4}-\frac{4x}{x^2-x-12}-\frac{1}{x+3}\right )

a. x^2-x-12 илэрхийллийг үржигдэхүүн болгон задал.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. \frac{2}{x-4}-\frac{4x}{x^2-x-12}-\frac{1}{x+3} үйлдлийг гүйцэтгэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

c. x^2-9 -ийг үржигдэхүүн болгон задалж, өгсөн илэрхийллийн үржих үйлдлийг гүйцэтгэ.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Доорх зурагт Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн хүн амын тоог харуулжээ.

Хан-Уул дүүргээс ойролцоогоор 2 дахин их хүн амтай ямар дүүрэг байгааг тодорхойл

 • A. Налайх

 • B. Сонгинохайрхан

 • C. Багануур

 • D.Баянгол

Оноо: 5

Идэш тэжээлийн гинжний дагуу энерги нэг түвшнээс дараагийн түвшинд дамжихдаа ихэнх хэсэг нь сарниж үгүй болно.

Идэш тэжээлийн гинжин хэлхээний энергийн анхдагч эх сурвалжийг нэрлэнэ үү.

........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Эх газрын экосистемийн хувьд идэш тэжээлийн нэг түвшнээс дараагийн түвшинд нийт энергийн дунджаар ...................... нь л дамждаг.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Идэш тэжээлийн гинжний түвшнүүдэд харгалзах энергийн хэмжээг тооцоолно уу.

i. Бүтээгчид (A) харгалзах энергийн хэмжээг тооцно уу:

………………………………………..................………..................................................................

ii. Анхдагч хэрэглэгчид (B) харгалзах энергийн хэмжээг тооцно уу:

………………………………………..................………..................................................................

iii. Хоёрдогч хэрэглэгчид (C) харгалзах энергийн хэмжээг тооцно уу:

………………………………………..................…..…............................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Доорх хүснэгтэд Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн хүн амын тоог харуулжээ.

Сонгинохайрхан дүүргийн хүн ам нь аль 2 дүүргийн хүн амын тоог нийлүүлсэнтэй ойролцоо байна вэ?

 • A. Баянзүрх, Налайх

 • B. Баянгол, Чингэлтэй

 • C. Хан-Уул, Чингэлтэй

 • D. Налайх, Сүхбаатар

Нийт: 16693