• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 8

Ус хагалбар гэж юу вэ?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Голын системийг харуулсан зурагт голын эх, голын бэлчирийг X, Z үсгээр тэмдэглэнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Гол 2800м-ийн өндрөөс эх авч 1030м –ийн өдөрт орших нууранд цутгасан бол голын уналыг олно уу?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Уулын гол унал ихтэй байхад, талын голын унал багатай байдаг. Гол мөрний эдийн засгийн ач холбогдлыг тайлбарлана уу? Жишээ, баримтаар нотлоно уу?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Монгол улсын эдийн засгийн бүсчлэлийн зургаас байршлаар хэрхэн хуваасан байгааг ажиглаж, тохирохгүй дүгнэлтийг олоорой.

 • A. Нэг бүсэд байгалийн бүсийн олон янз байдлыг хамруулсан

 • B.Ашигт малтмалын төрөл, нөөцийн жигд хуваарилалтыг харгалзсан

 • C. Уртрагийн дагуу байгалийн нөхцлийн олон янз байдлыг багтаасан

 • D. Нэг аймгийн нутгийг өөр өөр эдийн засгийн бүсэд хуваасан

Оноо: 1

Худаг гаргах гэж буй инженерт доорх сэдэвчилсэн зургуудаас аль зураг хэрэгтэй мэдээллийг өгч чадах вэ?

 • A. Дэлхийн физик газарзүйн зураг

 • B.Орон нутгийн гүний усны нөөцийн тархалтын зураг

 • C.Монгол орны ашигт малтмалын зураг

 • D.Аймгийн хөрсний хэв шинж тархалтын зураг

Оноо: 5

Энгийн идэш тэжээлийн гинжний энергийн урсгалыг зургаар үзүүлэв. Шавжийн авгалдайн байцаанаас авсан 200 Ж энерги тутмын 40 Ж энерги нь дараагийн түвшний хэрэглэгч болох шувуунд шилжинэ.

Энэхүү идэш тэжээлийн гинжний мэдээллийг ашиглан байцаанаас авсан нийт энергийн хэдэн хувь нь шувуунд дамжиж буйг тооцно уу?

........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Энэхүү идэш тэжээлийн гинжний амьсгалаар алдагдаж буй энергийн хэмжээг тооцно уу.

........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Идэш тэжээлийн гинжний:

i. Анхдагч хэрэглэгчийг нэрлэнэ үү. ........................................................................................

ii. Анхдагч бүтээгчийг нэрлэнэ үү. ........................................................................................

iii. Хоёрдогч хэрэглэгчийг нэрлэнэ үү. ........................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Дараах хүснэгтэд хэдэн зураг өгөгджээ

Хөвсгөл аймаг хэдэн сумтай вэ? гэдгийг мэдэхийн тулд аль зургийг сонгон хэрэглэвэл тохиромжтой вэ?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 8

Голын меандар буюу тахирлалтыг зурна уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

. “А” асуултын хариултыг ашиглана. Зурсан голынхоо зурагт урсгалын хурд, голын хажуугийн элэгдлийг таних тэмдэг ашиглан тэмдэглэнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Гол мөрөн үерлэх шалтгаанаас нэрлэнэ үү?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Гол мөрөн үерлэхэд учирч болох аюул гамшгаас хэрхэн сэргийлж болох вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Дараах хүснэгтэд хэдэн зураг өгөгджээ

Монгол улс ямар улс оронтой хиллэж байгааг мэдэхэд аль зураг илүү тодорхой мэдээллийг өгч чадах вэ?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 8

Зурагт голын хөндлөн огтлолын харуулжээ. Голын адаг хэсгийн хөндлөн огтлолыг ямар үсгээр тэмдэглэсэн байна вэ?

.........................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Голын хөндлөн огтлолын K болон М хэсгийг харьцуулна уу?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Голын хөндлөн огтлолын K болон М хэсэгт чулуулгийн хэлбэр ямар байх вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Голын бохирдол үүсэх шалтгаан юу вэ? Голын экосистемд хэрхэн өөрчлөлторуулах вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Монгол орны зургаас ямар мэдээллийг авах БОЛОМЖГҮЙбайна вэ?

 • A. Гадаргын өндөр

 • B. Заган ойн тархалт

 • C. Нуур, гол

 • D.Зам тээврийн сүлжээ

Оноо: 8

Идэвхтэй галт уул гэж юуг хэлэх вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зурагт галт уулын бүтцийг харуулжээ. А болон С үсгээр юуг харуулсан бэ?

А. .................................................. С. ....................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлхий дээр галт уулууд ихэвчлэн хаана тархсан байдаг вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Галт уул дэлбэрэхэд ямар үйл явцууд болох вэ, аж ахуйд ямар хохирол үүсэх вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Монгол орны зургаас ямар мэдээллийг авах боломжтой байна вэ?

 • A. Заган ойн тархалт

 • B. Эдийн засгийн бүсчлэл

 • C. Хүн амын тоо

 • D. Аж үйлдвэрийн хөгжил

Оноо: 8

Газар хөдлөлтийг ямар багажаар хэмждэг вэ?

...................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хөгжиж буй орнууд тэр дундаа буурай хөгжилтэй орнуудад газар хөдлөлсний дараа их хохирол амсдаг нь ямар шалтгаантай вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Газар хөдлөлт болсны дараа эдийн засагт ямар хохирол учирдаг вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Газар хөдлөлтийг урьдчилан мэдэх боломжгүй боловч тохиолдсон үед зөв арга хэмжээ авснаар эрсдэлийг бууруулах боломжтой. Газар хөдлөлт болоход өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Дараах тэмдэг дүрсийг ажиглан зүг чигийг илэрхийлэхгүй байгаа тэмдгийг ялгаж сонгоно уу

 • A. a

 • B. b

 • C. c

 • D. d

Оноо: 1

Дархан хотын цаг агаарын мэдээг ажиглан 11 цагт салхи хаанаас салхилж байсныг тодорхойл

 • A. хойд зүгээс салхитай

 • B. зүүн зүгээс салхитай

 • C. баруун зүгээс салхитай

 • D. өмнө зүгээс салхитай

Оноо: 1

Эрдэнэт хотын 11 цагийн цаг агаарын мэдээг ажиглан салхи хаанаас салхилж байгааг тодорхойлно уу

 • A. зүүн урдаас салхитай 

 • B. зүүн хойноос салхитай

 • C. баруун урдаас салхитай 

 • D. баруун хойноос салхитай 

Оноо: 1

Газарзүйн зурагт дараах обьектуудын аль нь төв зам дагуу, хажууд нь зурагдах вэ?

 • A. a

 • B.b

 • C.c

 • D.d

Оноо: 1

Дараах зураг нь өглөө нар мандах үеийн зураг юм. Энэ хүүхэд аль зүг рүү харж байгааг зургийг ажиглан тодорхойлно уу.

Оноо: 8

Хромосомын бүтцийг дараах зурагт харуулжээ. Доорх асуултад хариулаарай.

Бэлгийн үржилтэй бие махбодын хувьд үр тогтох явцад бэлгийн эсүүд нийлж ............. үүсгэх ба түүнээс бодгаль бие цааш бүрэлдэн бий болно. Нөхөж бичээрэй.

..........................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Бэлгийн эсээр дамжин ирэх хромосомууд зиготын хромосомын бүрдэл үүсгэхба үүнийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

..............................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

i. 23 дахь хос хромосом юуг илэрхийлж байна вэ? Тайлбарлан бичнэ үү.

..................................................................................................................................

ii. 1-22 оор дугаарласан хос хромосомуудыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

............................................

iii. 1911 онд Т.Моргон хромосомын онолыг боловсруулсан. Хромосомын онолыг

тайлбарлаж бичнэ үү.

.................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 5
Оноо: 5

Read the following text and choose True or False. /5x1=5 points/

Japan’s most famous dog

In front of the enormous Shibuya train station in Tokyo, there is a life-size bronze statue of a dog. Even though the statue is very small when compared to the huge neon signs flashing, it isn’t difficult to find.

It has been used as a meeting point since 1934 and today you will find hundreds of people waiting there for their friends to arrive just look for the crowds.

Hachiko, an Akita dog, was born in 1923 and brought to Tokyo in 1924. His owner, Professor Eisaburo Uyeno and he were inseparable friends right from the start. Each day Hachiko would accompany his owner, a professor at the Imperial University, to Shibuya train station when he left for work. When he came back, the professor would always find the dog patiently waiting for him. Sadly, the professor died suddenly at work in 1925 before he could return home.

Although Hachiko was still a young dog, the bond between him and his owner was very strong and he continued to wait at the station every day. Sometimes, he would stay there for days at a time, though some believe that he kept returning because of the food he was given by street vendors. He became a familiar sight to commuters over time. In 1934, a statue of him was put outside the station. In 1935, Hachiko died at the place he last saw his friend alive.

A. Hachiko used to wait for the owner every day at the station. 1.True 2. False

B. Nobody gave Hachiko any food. 1.True 2. False

C. We can understand that Hachiko is a symbol of Loyalty and Friendship. 1.True 2. False

D. The Statue of a dog is a meeting point only for lovers. 1.True 2. False

E. Hachiko was twelve years old when it died. 1.True 2. False

Оноо: 5

Идэш тэжээлийн хэлхээний зургийг ажиглан дараахасуултад хариулаарай.

Зургаасбүтээгч ба хоёрдогч хэрэглэгчийг нэрлэнэ үү

Бүтээгч амьд бие.............................................................

Хоёрдогч эрэмбийнхэрэглэгч амьд бие........................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

i. Идэш тэжээлийн хэлхээнд сумаар юуг илэрхийлдэг болохыгтайлбарлаарай.

..............................................................................................................................

ii. 4 дугаартай амьтдын тоо толгой буурахад ямар амьтны тоо толгойд өөрчлөлт орох вэ?

..............................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Нийт: 16693