• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 8

Озоны давхарга агаар мандлын аль давхаргад оршдог вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

. Озоны давхаргын онцлог юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Озоны давхарга нимгэрч, цоорхой үүссэний шалтгааныг тайлбарлаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Озоны давхаргыг хамгаалах 2 оновчтой санааг дэвшүүлж, ач холбогдлыг тайлбарлаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 8

Дараах баримтыг анхааралтай уншин асуултад хариулна уу.

"Нэг намын дарангуйлал, захиран тушаах дэглэм ноёрхож, ардчилал, хүний эрх, эрх чөлөө, тунхаглал төдий оршиж байлаа. Марксизм-Ленинизмийг цорын ганц зөв онол хэмээн тулгаж, сэтгэлгээний эрх чөлөө, олон ургальч үзлийг хаан боогдуулж байв. Иргэдийн шашин шүтэх, эс шүтэх эрхийг хавчин, үндэсний өв уламжлалаа өнгөрсөн нийгмийн үзэгдэл хэмээн үзэж байв. Зөвхөн улсын буюу нийгмийн өмчийг хүлээн зөвшөөрч, төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцоо ноёлж, нийгмийн баялгийг тэгшитгэн хуваарилах зарчим үйлчилж байв".

Эх сурвалж: Монголын түүх XI. тал 59х

1990 оны Ардчилсан хувьсгалын гол зорилго юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

1990 оноос өмнө Монгол улсад улс төрийн ямар дэглэм оршиж байсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Яагаад иргэдийн шашин шүтэх эрхийг хязгаарлаж байсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ардчилсан хувьсгалын үр дүнд өмчийн ямар хэлбэрүүд бий болсон бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ардчилсан хувьсгалын үр дүнд Монголд ямар эдийн засгийн тогтолцоо бий болосн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 5

Үелэх хүснэгтийн зураг өгөгджээ.

a. 1 дүгээр бүлгийн металлуудын ерөнхий нэршлийг бичнэ үү.

(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b.Li, Na, K элементүүдээс устай хамгийн эрчимтэй урвалд ордог элементийн нэрийгбичнэ үү.

(i) . . . . . . . . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Металл натрийн устай урвалд орох үгэн тэгшитгэлийг гүйцээж бичнэ үү.

Натри + Ус = . . . . . . . . . . . + устөрөгч

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d.Энэ бүлгийн элементүүдустай урвалд орохдооусанд сайн уусдаг суурь үүсгэдэг. Тэдгээрсуурийн уусмал дээрямар индикатор дусаахад ямар өнгөтэй болох вэ? Хариулж бичнэ үү.

(i) индикаторын нэр: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ii) индикаторын суурийн уусмалд үзүүлэх өнгө: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 8

Дараах зургийг ажиглан асуултад хариулна уу.

Зураг ямар үйл явдлын тухай өгүүлж буйг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тэмцлийн ямар хэлбэрийг ашигласан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Ардчилсан хувьсгалын удирдагчдаас нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ардчилсан хувьсгал гарах болсон шалтгаан юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Анхны улс төрийн жагсаал аль аймагт болж байсан газрын зурагт тэмдэглэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 8

Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын хэмжээг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй.

Хүлэмжийн хийн төрлүүдийг нэрлэнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүлэмжийн хийг үйлдвэрлэгч гол орнуудыг дасгалын зурагт тэмдэглэнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дулаан, цахилгааны үйлдвэрлэл нь хүлэмжийн хийн ялгаруулалт хамгийн их хувийг эзэлж байгаа шалтгааныг тайлбарлана уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хүлэмжийн хийг багасгах оновчтой санааг дэвшүүлж, ач холбогдлыг дүгнээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Өдрийн цагаар, гэрэлтэйд фотосинтез явагдаж байгаа үед навчийнамсрын сүвүүдээр хийн шилжилтхэрхэн явагдах вэ?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Усны ууршилт (транспираци) бага байх нөхцлийг бүрдүүлсэннавчны дасан зохилдолгоогсонгоно уу.

Оноо: 8

Зураг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй.

Пассат салхи гэж юуг хэлэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Пассат салхи нөлөөлдөг газар орныг зурагт тэмдэглээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Пассат салхины чиглэл, түүнд нөлөөлсөн зүйлийг тодорхойлно уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Матар ба мэлхийн замын орчимд дэлхийн томоохон цөлүүд ихэвчлэн оршдог ба учрыг тайлбарлаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 8

Дараах эх сурвалжийг анхааралтай уншинасуултад хариулна уу.

“...энэ үеэс газар тариалан, мал аж ахуй холимог эрхэлж байсан овог аймгууд аажмаар газар тариалангаас хөндийрч, бэлчээрийн мал аж ахуйг голлон эрхэлж, нүүдэллэн аж төрөх болов. Монгол нутагт аж төрж байсан овог аймгууд төмөрлөг (зэс, хүрэл) зэвсгийн үйлдвэрлэлийг өөрсдөө хөгжүүлж байсан нь мэдэгдэж байна. Жишээлбэл, Дорнод аймгийн Хүйтэнбулаг нуур орчимд неолитийн сүүл үеийн суурингаас зэс хайлшны ул мөр олдсон нь энэ нутгийнхан өөрсдөө төмөрлөг гарган авч байсныг нотолдог. Улмаар хүрэл зэвсэг хэрэглэх болсон нь аж ахуй, нийгмийн хөгжилд томоохон ахиц дэвшлийг бий болгов.”

Эх сурвалж: Монгол улсын түүх. УБ., 2017. Тал.52. Ред. П.Дэлгэржаргал, Б.Чинзориг, Ж.Болдбаатар.

Монгол нутагт амьдрагсад хүрэл зэвсгийг хэдийнээс аж ахуйдаа хэрэглэж эхэлсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тодруулсан өгүүлбэрийг уншаад яагаад мал аж ахуйг голлон эрхлэх болсон шалтгааныг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Неолит ба хүрэл зэвсгийн үеийн монгол нутагт аж төрөгсдийн эрхлэх аж ахуйн гол ялгаа юу вэ?

 1. Неолит - ...................................................................
 2. Хүрэл - ....................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дараах дүгнэлтээс зөвийг сонгоно уу.

A.Неолит (шинэ чулуун зэвсэг)-ийн төгсгөл хүрлийн эхэн үед нүүдэлчдийн соёл, аж ахуйн цогц тогтолцоо бүрэлдэв.

B.Төмрийн төгсгөл үед сонгодог нүүдлийн иргэншил монгол нутагт бүрэлдэн бий болсон байна.

C.Хүрлийн үе түрүү төмрийн үеэс тахиалга ба оршуулгын томоохон байгууламж босгодог болжээ.

D.Хүрлийн үеэс хүн амын тоо буурч, овог аймгуудын хооронд зөрчил гарах нь багассан байна.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Ургамалфотосинтезийн үеднарны гэрлийг шингээж авах, ургамлын эрхтэнүүдянз бүрийн өнгө үүсгэх, үр жимсний тархалтад нөсөөнүүд (пигмент) чухал ач холбогдолтой. Ургамлын нөсөөт бодисуудыг үзүүлэх өнгөтэй нь зөв харгалзуулсан хувилбарыг сонгоно уу?

Нөсөө Үзүүлэх өнгө
A хлорофилл алтлаг шар
B каротин улбар шар
C ксантофилл улаан
D фикоэритрин ногоон

 • A. А

 • B. В

 • C. С

 • D. D

Оноо: 1

Янз бүрийн амьтдын цусны эргэлтийн тогтолцооны талаарх дараах мэдээллийг хянаж үзээд зөв хариуг сонгоно уу?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

Хүний цусны их эргэлтийнурсгалын чиглэлийг аль нь зөв илэрхийлсэн бэ?

Оноо: 8

Дараах эх сурвалжийг ажиглан асуултад хариулна уу.

 • Энэхүү зургийг 1278 онд Хубилай хааны зарлигаар Монгол зураач Хорихосун зуржээ.
 • “Алд бие минь алжааваас алжааваас алжаатугай, Аху төр минь бүү алдартугай” Чингис хааны билиг сургаал.
 • АНУ-ын Вашингтон Пост” сонин Чингис хааныг хоёрдугаар мянганы суут хүн хэмээн зарлаж, 2005 онд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей Их Монгол улс байгуулагдсаны 800 жилийн ойг дэлхий дахинаа тэмдэглэн өнгөрүүлэх тусгай тогтоол гаргав.

Эх сурвалж: Монголын түүх X УБ.,2017.Тал.38,44. Монголын түүхийн тайлбар толь.

Дээрх хөрөг зураг Чингис хааныг хамгийн бодитоор дүрсэлсэн гэж үздэг. Үүний учир нь юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хоёрдугаар мянганы эхний ба сүүлийн оныг бичнэ үү.

а. Эхний он ...............................................................

b. Сүүлийн он ...........................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

“Алд бие минь алжааваас алжаатугай, Аху төр минь бүү алдартугай” хэмээх билиг сургаалаараа Чингис хаан ямар үзлийг тунхагласан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Чингис хаан тархай бутархай байдлыг эцэслэн Их монгол улсыг байгуулснаар үндэстний үзэл сэтгэлгээ төлөвшихөд ямар үүрэг гүйцэтгэсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

АНУ-ын "Вашингтон Пост” сонин Чингис хааныг хоёрдугаар мянганы суут хүн хэмээн зарласан учрыг хэрхэн тайлбарлах вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Цусны бүтэц найрлага болон тэдгээрийн үйл ажиллагааг зөв илэрхийлсэн мөрийг сонгоно уу?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 5

Үелэх хүснэгтийн зургийг ажиглаад өгөгдсөн даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.

a. Үелэх системийн 8 дугаар бүлгийн элементүүдийн ерөнхий нэршлийг бичнэ үү.

(i) . . . . . . . . . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Энэ бүлгийн элементүүдийн химийн онцлог шинжийг бичнэ үү.

(i) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Неоныатомын электроныг энергийн түвшнээр хуваарилсан бүдүүвчийг дүрсэлнэүү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Энэ бүлгийн элементүүдийнхэрэглээг тайлбарлажбичнэ үү.

(i) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 8

Зураг ашиглан даалгавар гүйцэтгээрэй.

. Газар доорхи усны төрлүүдийг нэрлээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Яагаад газар доорхи ус цэнгэг байдаг вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Газар доорхи усны төрлүүдийг зурагт ялган нэрлэж, ялгааг харьцуулаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Гүний усны бохирдол, хомсдол үүсэх шалтгааныг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 8

Дараах мэдээллийг уншинасуултад хариулна уу.

“Холоцений чийглэг дулаан уур амьсгалын төгсгөл нь энеолитын үетэй давхцан тохиож, улмаар НТӨ III мянганы дунд үеэс Монголын зүүн говь, Алтайн говь нутгуудад эрчимтэй хуурайшилт явагджээ. Хүрэл зэвсгийн хожуу үед Монгол орны уур амьсгал өнөөгийнхтэй ижил төлөвийг олжээ. Энэ нь ойролцоогоор НТӨ II мянганы хоёрдугаар хагасаас НТӨ I мянганы эхэн үе билээ. Дээрх уур амсгалын өөрчлөлт нь нутаг сэлгэн нүүж адуу, үхэр, хонь, ямаа зэрэг бод, бог мал бэлчээрлүүлэх аж ахуй Монголд хөгжсөн үетэй таардаг.Нүүдлийн мал аж ахуй үүссэнээр энэ аж ахуйг эрхэлдэг морьтон нүүдэлчид буй болов. Нүүдлийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл нэгэнт мэргэжлийн болж, бие даасан хэлбэрийг олсноор үүнд зохицсон нийгэм, соёл, аж ахуйн цогц нарийн тогтолцоо бүхий нүүдлийн иргэншил Монгол нутагт жинхэнэ утгаар буй болжээ”.

Эх сурвалж: Монгол улсын түүх. УБ., 2017. Тал.53. Ред. П.Дэлгэржаргал, Б.Чинзориг, Ж.Болдбаатар.

“Нүүдлийн иргэншил” гэж юуг хэлж байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Монгол нутагт хэдий үед нүүдлийн иргэншил үүссэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Монгол нутагт хүмүүс яагаад нүүдлийн мал аж ахуй голлон эрхлэх болсон бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Морь нүүдэлчдийн амьдралд ямар үүрэгтэй байсныг тоочин бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Цусны эргэлтийн тогтолцооны эрхтнүүдийг жагсаажээ. Хавхлагтай эрхтнүүдийг сонгоно уу.

 1. Зүрх
 2. Венийн судас
 3. Артерийн судас
 4. Хялгасан судас
Оноо: 1

Идэш тэжээлийн хэлхээний 2-р эрэмбийн хэрэглэгчдийн төлөөлөгчдийг сонгоно уу?

Оноо: 1

Фотосинтезийн процесст хамгийн чухал нөлөө үзүүлдэг, хязгаарлагч хүчин зүйлсийг сонгоно уу?

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Нийт: 16693