• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах шилмэл омгийн үхрүүдээс аль нь махны чиглэлийнх вэ?

 • A. Монгол үхэр        

 • B. Сэлэнгэ

 • C. Уянгын бор  

 • D. Сементаль

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг хурц өнцөг нь нөгөөгөөсөө 2 дахин их бол багаөнцгийн хэмжээ аль вэ?

 • A. 60°

 • B. 15°

 • C. 30°

 • D. 18°

Оноо: 1

Талх чихрийн үйлдвэр 2т чихэр үйлдвэрлэсэн. Түүний 1 / 4-ийг хүүхдийн баярын бэлгэнд зориулав. Үлдсэн чихрийн 1 / 3-ыг худалдаанд гаргасан бол хэчнээн хэмжээний чихэр худалдаанд гаргасан бэ?

 • А.  250 кг        

 •  B. 500 кг      

 • C. 1000 кг    

 • D. 7500 кг

Оноо: 1

log_{3}36- log_{3}4=?

 • A. log_{3}32             

 • В. 2                 

 • С. 3                  

 • D. 9

Оноо: 1

Ямааны гол бүтээгдэхүүн нь ноолуур бөгөөд Монгол ямааны ноолуур нь маш нарийн ширхэгтэй (14-16 микрометр) тул олон улсын зах зээл дээр юу гэж нэрлэгдсэн бэ?

 • A. ноос

 • B. хөөвөр

 • C. кашмир

 • D. хялгас

Оноо: 1

Тэгш өнцөгт гурвалжны нэг хурц өнцөг нь нөгөөгөөсөө 4 дахин их бол эдгээр өнцгийг ол.

 • A. 20o, 70o

 • B. 18o, 72o

 • C. 10o, 40o

 • D. 36o, 44o

Оноо: 1

Талх чихрийн үйлдвэр 2т еэвэн үйлдвэрлэсэн. Түүний 1 / 4-ыг худалдаанд гаргасан. Үлдсэн еэвэнгийн 1 / 3 -ийг цагаан сараар ахмадуудад бэлэглэсэн бол хэчнээн хэмжээний еэвэн үлдсэн бэ?

 •  А.  500 кг      

 • B. 1500 кг      

 • C. 1000 кг      

 • D. 7500 кг

Оноо: 1

Төмөр замд холбогдсон доорх хотуудын аль нь манай улсын хамгийн хойд талын хот вэ?

 • A. Сүхбаатар

 • B. Дархан

 • C. Эрдэнэт

 • D. Зүүнхараа

Оноо: 1

Параллелепипедийн 2 суурийн нийт талбайн хэмжээ 96 см.кв, өргөн нь 4 см, өндөр нь 3 см бол параллелaпипедийн уртын хэмжээг олоорой.

 • А.  12 см  

 • B. 16 см     

 • C. 24 см       

 • D. 36 см

Оноо: 1

Хэрэв a= 5 ×7×9 бол a тооны хуваагчдын тоог ол.

 • A. 2                

 • В. 3                

 • С.4                  

 • D. 12

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны ялгаатай хоёр өнцгийн ялгавар нь 90oбол их өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 72o

 • B. 128o

 • C. 120o

 • D. 60o

Оноо: 1

tgx=\frac{1}{3} тэгшитгэлийг бодоод язгууруудыг I.x=arctg\frac{1}{3}+2\pi k, k\epsilon Z , II.x=\pi +arctg\frac{1}{3}+\pi k, k\epsilon Z III.x=arctg\frac{1}{3}+\pi k, k\epsilon Z гэж бичжээ. Аль хариу зөв бэ?

 • A. Зөвхөн I      

 • B. Зөвхөн II     

 • C. Зөвхөн III    

 • D. II ба III

Оноо: 1

Параллелепипедийн 2 суурийн нийт талбайн хэмжээ 80 см.кв, өргөн нь 5 см, өндөр нь 4 см бол параллелaпипедийн уртын хэмжээг олоорой.

 • А.  8 см                  

 • B. 16 см         

 • C. 26 см     

 • D. 32 см

Оноо: 1

Адил хажуут гурвалжны ялгаатай хоёр өнцгийн ялгавар нь 30°бол их өнцгийн хэмжээг ол.

 • a)80°             

 • b)130°         

 •     c)120°           

 •   d)50°

Оноо: 1

Ачаа эргэлт гэж юу вэ?

 • A. нийт тээвэрлэсэн ачааны хэмжээг явсан замаар нь үржүүлсэн үзүүлэлт    

 • B. нийт тээвэрлэсэн ачааны хэмжээ              

 • C. зорчсон хүний тоог явсан замын уртаар үржүүлсэн үзүүлэлт 

 • D. нийт тээвэрлэсэн ачааны хэмжээг явсан замд хуваасан үзүүлэлт  

Оноо: 1

Квадратын талуудын урт 20%-оор нэмэгдэв. Квадратын талбайн хэмжээ хэдэн хувиар нэмэгдсэн бэ?

 • А.  20%       

 •  B. 40%         

 • C. 44%      

 • D. 80%

Оноо: 1

Манай орны ямар хэсэгт тэмээний аж ахуй илүү зонхилсон бэ?

 • A. Говийн бүсэд 

 • B. Хээрийн бүсэд  

 • C. Орхон Сэлэнгийн сав газраар

 • D. Ойт хээрийн бүсэд

Оноо: 1

Квадратын талуудын урт 10%-оор уртасгав. Квадратын талбайн хэмжээ хэдэн хувиар нэмэгдсэн бэ?

 •  А.  10%       

 •  B. 21%     

 •  C. 40%        

 •  D. 100%

Оноо: 1

\left | e-3 \right |+e-1утгыг ол.

 • A. 2e+2         

 • В. 2                 

 • С.2e-4        

 • D.-4

Оноо: 1

Дараах зурагт өгсөн найман өнцөгтийн талбайг олоорой.

 • a)35                

 • b)49                

 • c)41               

 •   d)6

Нийт: 16693