• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Биологийн макросистемийн хамгийн томнэгж аль нь вэ?

 • A. Биосфер

 • B. Бүлгэмдэл

 • C. Популяци

 • D. Экосистем

Оноо: 1

Дэлхийн хүн амын жилийн дундаж өсөлт буурч байгаа орнуудын нийтлэг шинжийг сонгоно уу?

 • A.

Оноо: 1

Өгөгдсөн уур амьсгалын нөхцлөөс физик өгөршил хамгийн их явагдах нөхцлийг сонгоно уу?

Оноо: 5

Үелэх хүснэгтийн зургийг ажиглаад өгөгдсөн даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.

a. Үелэх системийн VIIбүлгийн элементүүдийн ерөнхий нэршлийг бичнэ үү.

(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. VII бүлгийн элемент болох хлорынфизикшинжийг бичнэ үү.

(i) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. VII бүлгийн элемент болох фторын атомын электроны энергийн түвшин дэх хуваарилалтыгбүдүүвчээр илэрхийлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d.Хлорын металл натритай урвалд орох үгэн тэгшитгэлийгбичнэ үү.

(i) ..................... + ..................... = ..................... \,

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 8

Аж үйлдвэрийн байршилд нөлөөлөх байгалийн хүчин зүйлээс нэрлэнэ үү?

.............................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Зурагт аж үйлдвэрийн салбарын ангилалыг үзүүлжээ. Ангилалд дутуу байгаа 2 салбарыг тэмдэглэнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Аж үйлдвэрийн салбаруудад ажиллагсдын харьцаагаар диаграмм байгуулна уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Байгуулсан диаграммд дүгнэлт өгч, шалтгааныг тайлбарлана уу?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 8

Эрчим хүчний үндсэн эх үүсвэрээс нэрлэнэ үү?

.............................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн зураг өгөгджээ. Америк тивийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг дүгнэн бичнэ үү? /үйлдвэрлэсэн эрчим хүч тэрбум кВт.цаг/

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

. Дэлхийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг харуулсан диаграммыг дүгнээд, яагаад ийм байгаа шалтгааныг тайлбарлана уу?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Эрчим хүчний хэрэглээний давуу болон сул талыг 3-аас доогүй жишээ гарган тайлбарлана уу?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Х.ө 20-400-ийн хоорондох нутагт дэлхийн нийт хүн амын тал нь амьдарч байгаагийн учрыг зөв тайлбарласан хариуг олно уу?

 • A.

Оноо: 8

Хүснэгт нь мэдээллийг ашиглан даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Цөлжилтөд нөлөөлөх үйлдвэрлэлийг тэмдэглэнэ үү?

.............................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Биологийн төрөл зүйлийн хомсдолыг бий болгож байгаа 1 үйлдвэрлэлийг сонгон учир шалтгааныг тайлбарлана уу?

Үйлдвэрлэл: ....................................

Учир шалтгаан: .......................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлхийн дулааралд нөлөөлөх эрчим хүчний нөлөөллийг тайлбарлана уу?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дэлхийн дулаарал байгаль орчин ямар эрсдэлтэй зүйлсийг бий болгож байна вэ? Өөрийн үзэл бодлоор тайлбарлана уу?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 1

Хотжилтын түвшин өндөр ба хотууд нь 10 саяас дээш хүн амтай улсуудыг сонгоорой.

 • A.

Оноо: 1

XX зууны дундаас хүмүүс ажлын байр хайх, амьдралын нөхцлөө сайжруулахын төлөө олноор гадаад руу шилжих болсныг ажиллах хүчний шилжилт гэж нэрлэх болсон. Ажиллах хүчийг татагч гол улсуудыг нэрлэнэ үү?

 • A.

Оноо: 1

Богино хугацаанд, бага зардлаар, зорчигчид, их хэмжээний ачааг нэг газраас нөгөөд хүргэх боломжтой тээврийн төрлийг сонгоорой.

 • A.

Оноо: 6

Экологийн ул мөрийг хэрхэн тооцох вэ?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Графикт хүн төрөлхтний үүсгэж буй экологийн ул мөрийг харуулжээ. Графикыг дүрслэн бичнэ үү?

..............................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

. Бүтцийн диаграммд экологийн ул мөрийг үлдээж буй зарим улс орны мэдээлэл өгөгджээ. Улс орнуудын байгальд үлдээж буй экологийн ул мөрийг дүгнэнэ үү?

..................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Байгальд үлдээж буй экологийн ул мөрийг багасгах талаар таны оруулж буй хувь нэмэр юу вэ, жишээ гарган тайлбарлана уу?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 8

Өндөр технологийн үйлдвэрлэл гэж юуг хэлэх вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Өндөр технологийн үйлдвэрийн төвүүдийг зурагт тэмдэглэнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Өндөр технологийн үйлдвэрлэл хөгжсөн орнуудын нийтлэг шинжийг тодорхойлж, шалтгаанаа тайлбарлаарай.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Өндөр технологийн үйлдвэрлэлийн цаашдын чиг хандлагыг дүгнээрэй.

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 8

Байгалийн нөөцүүдээс үл сэргээгдэх нөөцийг нэрлээрэй?

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Химийн үйлдвэрлэл өндөр хөгжсөн орнуудыг зурагт тэмдэглэнэ үү?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Химийн үйлдвэрлэл өндөр хөгжсөн орнуудын нийтлэг шинжийг тодорхойлно уу?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Химийн үйлдвэрлэл хөгжсөний давуу ба сул талыг харьцуулан бичээрэй

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 5

Үелэх хүснэгтийн зургийг ажиглаад өгөгдсөн даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.

a. Үелэх системийн 1дүгээр бүлгийн элементүүдийн ерөнхий нэршлийг бичнэ үү.

(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. 1 дүгээрбүлгийн элементүүдийн ерөнхийфизик шинжээс онцлогийг нь дурьдажбичнэ үү.

(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Металл литийн атомын электроны энергийн түвшин дэх электроны хуваарилалтыг бүдүүвчээр дүрсэлнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Металл калийн устай урвалд орох үгэн тэгшитгэлийг гүйцээж бичнэ үү.

(i) кали+ ус = ......................... + .........................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 10

Хүүхэд довцог дээрээс чаргаар гулгаж буугаад цааш тэгш газраар 10 секундэд 20 метр зам яваад зогсов. Хүүхэд ба чарганы нийт масс 50 кг байв.

1. Хүүхэд чаргаар гулгах нийт хөдөлгөөний үед ямар энергийн хувиралууд явагдсан талаар дүгнэн бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тэгш газраар зогсох хүртлээ явсан хөдөлгөөний хурдатгалыг тооцоолж олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Довцогийн төгсгөл дэх чаргатай хүүхдийн кинетик энергийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 5

Зарим элементүүдийн атомын бүтцийн зураг өгөгджээ. Зургийг ажиглаад даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.

a. Зургаас шүлтийн металл хэмээн нэрлэгддэг элементүүдийн нэрийг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

b. Тухайн элементүүдээс гурван энергийн түвшинтэй нэгатомыг сонгон авчэлектроны хуваарилалтын бүдүүвчийг зурна уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

c. Үелэх системийн нэгдүгээр бүлгийн дагуу доошлох тусам атомын радиус хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? Өөрийн ойлголтоо тайлбарлаж бичнэ үү.

(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дээрх даалгаврын оноо : 1

d. Сонгон авсан шүлтийн металлын устай урвалд орох урвалын үгэн тэгшитгэлийг бичнэ үү.

(i) Үгэн тэгшитгэлийг бичнэ үү.

.................... + ....................= .................... + ...................

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 6

2 когерент долгион 500 Гц давтамжтай адилхан фазтайгаар хэлбэлзэнэ. Долгионы хурд 340 м/с. Нэгдүгээр үүсгэгчээс 30 м, хоёрдугаар үүсгэгчээс 65.7 м зайнд орших цэгт ирж уулзав.

Долгионы уртыг тооцоолно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хоёр долгионы интерефенцийн үр дүн ямар байх тооцоолно олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Долгионы үеийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

Ар монгол дахь Манжийн захиргааны дээд байгууллага хаана байрлаж байсныг газарзүйн зургаасолно уу.

Оноо: 4

Бие x(t)=20sinpt хуулиар гармоник хэлбэлзэл хийж байв.

Гармоник хэлбэлзлийн давтамжийг тооцоолно уу

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Гармоник хэлбэлзлийн хурд-хугацааны хамаарлыг бичнэ үү

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Нийт: 16693