• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 10

Хүүхэд довцог дээрээс чаргаар гулгаж буугаад цааш тэгш газраар 20 секундэд 40 метр зам яваад зогсов. Хүүхэд ба чарганы нийт масс 50 кг байв.

1. Хүүхэд чаргаар гулгах нийт хөдөлгөөний үед ямар энергийн хувиралууд явагдсан талаар дүгнэн бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Тэгш газраар зогсох хүртлээ явсан хөдөлгөөний хурдатгалыг тооцоолж олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Довцогийн төгсгөл дэх чаргатай хүүхдийн кинетик энергийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 1

“1990 оны 2-4 сард эрх баригч нам, төр засгаас хараат бус "Шинэ толь", "Ардчилал"сонинууд хэвлэгдэн гарав. Энэ нь ямар хүчин зүйлтэй түлхүү холбогдох вэ?


Оноо: 10

2 кг масстай чулуу 20 м өндрөөс анхны хурдгүй чөлөөтэй унав. Энэхүү хөдөлгөөний хувьд

дараах даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

 1. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү.

Чулуу унах явцад .......................энерги ...........................энергид хувирна.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Энэхүү чулуу унах хөдөлгөөнд тохируулан энерги хадгалагдах хуулийг үгээр тайлбарлан, тохирох томьёог бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Чулуу газарт унах үеийн хурдыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 10

2 кг масстай чулуу чөлөөтэй унагахад газарт хүрэх үедээ 20 м/с хурдтай болжээ. Энэхүү хөдөлгөөний хувьд дараах даалгавруудыг гүйцэтгээрэй.

 1. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү.

Чулуу унах явцад .......................энерги ...........................энергид хувирна.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Энэхүү чулуу унах хөдөлгөөнд тохируулан энерги хадгалагдах хуулийг үгээр тайлбарлан, тохирох томьёог бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Чулуу ямар өндрөөс унасныг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 10

Харваач k=10 Н/м хаттай нумыг 50 см хөвчилөн татаж, 0.4 кг масстай сумыг хэвтээ чигт харважээ.

1. Сум харвах үед энергийн ямар хувирал явагдсан болохыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Сум харвах агшинд тохируулан энерги хадгалагдах хуулийг үгээр тайлбарлан, тохирох томьёог бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Сумны олж авах анхны хурдыг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 10

Харваач k = 500 Н/м хаттай нумыг хөвчилөн татаж, 0.4 кг масстай сумыг хэвтээ чигт харвахад сум 2,5 м/с анхны хурдтай болжээ.

1. Сум харвах үед энергийн ямар хувирал явагдсан болохыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Энэ агшинд тохируулан энерги хадгалагдах хуулийг үгээр тайлбарлан, тохирох томьёог бичнэ үү. test

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Нумыг татаж сунгасан хэмжээг тооцоолж олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 10

k=30 Н/см хаттай пүршинд бэхлэгдсэн жингүй тавцан руу ачааг h=1 м өндрөөс анхны хурдгүйгээр унагахад пүрш хамгийн ихдээ 20 см хэмжээгээр шахагдав.

1.Бие тавцан дээр унаж пүрш шахагдах үед энергийн ямар хувирал явагдсан болохыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Бие тавцан дээр унаж пүрш хамгийн их шахагдах агшин дахь энерги хадгалагдах хуулийг үгээр тайлбарлан, тохирох томьёог бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

1 м өндрөөс унасан ачааны массыг тооцоолж олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 10

k=10 Н/см хаттай пүршинд бэхлэгдсэн жингүй тавцан руу ачааг h=2 м өндрөөс анхны хурдгүйгээр унагахад пүрш хамгийн ихдээ 50 см хэмжээгээр шахагдав.

1. Бие тавцан дээр унаж пүрш шахагдах үед энергийн ямар хувирал явагдсан болохыг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Бие тавцан дээр унаж пүрш хамгийн их шахагдах агшин дахь энерги хадгалагдах хуулийг үгээр тайлбарлан, тохирох томьёог бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 4

2 м өндрөөс унасан ачааны массыг тооцоолж олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 10

Зургийг ажиглан дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү. /Үүсгүүрийн дотоод эсэргүүцлийг тооцохгүй/

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийг олно уу.

Re= ……. Ом

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Хэлхээгээр гүйх гүйдлийг олно уу.

I = …….. А

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хэлхээнд ялгарах чадлыг олно уу.

P = ……. Вт

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 10

Зургийг ажиглан дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү. /Үүсгүүрийн дотоод эсэргүүцлийг тооцохгүй/

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийг олно уу.

Re= ……. Ом

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Хэлхээгээр гүйх гүйдлийг олно уу.

I = …….. А

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хэлхээнд ялгарах чадлыг олно уу.

P = ……. Вт

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 10

Зургийг ажиглан дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү. /Үүсгүүрийн дотоод эсэргүүцлийг тооцохгүй/

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийг олно уу.

Re= ……. Ом

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Хэлхээгээр гүйх гүйдлийг олно уу.

I = …….. А

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хэлхээнд ялгарах чадлыг олно уу.

P = ……. Вт

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 10

Зургийг ажиглан дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү. /Үүсгүүрийн дотоод эсэргүүцлийг тооцохгүй/

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний ерөнхий эсэргүүцлийг олно уу.

Re= ……. Ом

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Хэлхээгээр гүйх гүйдлийг олно уу.

I = …….. А

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Хэлхээнд ялгарах чадлыг олно уу.

P = ……. Вт

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 10

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний багтаамжууд С1=10 мкФ, С2=6 мкФ,С3=9 мкФ бол дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.

Хэлхээний ерөнхий багтаамжийг олно уу.

Сe= …….. мкФ

Дээрх даалгаврын оноо : 4

А ба В зангилаанд U=5 В хүчдэл өгсөн бол С1конденсаторт хуримтлагдах цэнэгийг олно уу.

q1= …….. мкКл

Дээрх даалгаврын оноо : 3

C3конденсаторт унах хүчдэлийг олно уу.

U3= ....... В

Дээрх даалгаврын оноо : 3
Оноо: 10

Зурагт үзүүлсэн хэлхээний багтаамжууд С1=12 мкФ, С2=6 мкФ,С3=6 мкФ бол дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ үү.

Хэлхээний ерөнхий багтаамжийг олно уу.

Сe= …….. мкФ

Дээрх даалгаврын оноо : 4

Хэлхээнд 6 В хүчдэл өгсөн бол нийт ямар цэнэг хуримтлагдах вэ?

qе= …….. мкКл

Дээрх даалгаврын оноо : 2

С2 конденсаторт хуритлагдах цэнэгийг олно уу.

q2= ……… мкКл

Дээрх даалгаврын оноо : 4
Оноо: 4

Соедините слова с противоположным значением.

1. чистый A.стоять

2.высоко B. выход

3. вход C. грязный

4. сидеть D. низко

Оноо: 8

Дараах сурвалжийг уншин асуултад хариулна уу.

Халхын Жавзандамба хутагт улс гэрт ихээхэн баяр ёслол тохиолдоход хаанд есөн цагаан барихаар ирнэ. Цагаан тэмээ 1, шаргал морь 8, бурханы хөрөг, алтаар бичсэн ном, мөнгөн суварга, таван өнгийн хив барина. Цөм айлтгах бичиг бичиж, хүн заран сонсгол айлтгана. Халхын түшээт хан, Цэцэн хан жил бүр нэгэн удаа хүн зарж, есөн цагаан барина. Халх, Дөрвөдийн олон ван, гүн, тайж нар бараалхахаар ирэхэд морь, тэмээ, зумласан хонь барина. Тогтоосон тоогүй олон сүмийн лам нар болбаас алба барина. Тэгэхэд тогтоосон юмгүй. Мөн тогтоосон хугацаагүй, хэрэв чимээгүй болбаас харъяат газар орны түшмэдэд тушааж уламжлан бариулна.

Эх сурвалж: Манж Чин улсын түүхэн сурвалжаас. Монголын түүхийн дээж бичиг 3. Улаанбаатар: 1992, 79

Дээрх сурвалжийн гол агуулга нь юу вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ноёд ба лам нарын барих албаны ялгааг бичнэ үү.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дээрх сурвалжид “олон сүмийн лам нар болбаас алба барина” гэж бичжээ. Энэ алба нь юу байсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

“Есөн цагаан” гэж юуг хэлж байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 8

Дараах журмыг уншин асуултад хариулна уу.

Дотоод газрын хятад хүн хаалга (Цагаан хэрэм) гарч Монгол газарт худалдаа хийхэд Цахар хошууг захирах сайд, Хөх хотын жанжин, Долоннуурын бүгдийг мэдэгчээс жургааны (яамны)тэмдэгт бичиг олгохыг гуйн мэдүүлэхэд харъяат сайд түшмэдээс жургааны тэмдэгт бичигт тэдний овог нэр, одох газрыг бичиж, хугацааг нэг жилээс хэтрүүлэхгүйгээр олгож, тэдний одох газар орны сайд түшмэдэд нэгэнтээгүүр тусгай бичиг явуулж, байцаах тэмдэг болгоно. Тэдний очсон газрыг сайд түшмэд байцаан үзэж уг хугацаанд шавдан буцаана. Хэрэв зөрчигчид ба бас ч тэмдэг бичиг үгүй зоргоор худалдаа хийгчид буй аваас цөмийг 2 сар дөнгө дөнгөлж өдөр (хугацаа) дүүрсний хойно 40 туйван занчиж, уг нутаг буцаана. Худалдааны юмыг нэг дундуурыг албанд оруул. Бас монголчуудад мөнгө хүүлбэл болохгүй. Бас хугацаа өнгөрсний хойно монгол газар залилан оршин суувал цөм 2 сар дөнгө дөнгөлж , өдөр дүүрсний хойно 80 чавчрага занчиж, уг нутагт бичиг дагалдуулан хүргүүлж, үүрд монгол газар ирүүлэхгүй болго.

Эх сурвалж: Манж Чин улсын түүхэн сурвалжаас. Монголын түүхийн дээж бичиг 3. Улаанбаатар: 1992, 60-61

Дээрх журмын гол агуулга нь юуны тухай байна вэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Ямар тохиолдолд хятад худалдаачдыг Монголд ирэхийг бүрмөсөн хориглож байсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Дээрх журам Монголдямар эерэг нөлөө үзүүлсэн бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2

Монгол газар явах хятад худалдаачинд зөвшөөрлийн бичиг гаргаж байсан яам өнөөгийн ямар улсын нутагт байсан бэ?

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 1

1937-1940 оны улс төрийн их хэлмэгдүүлэлтээр хүмүүст ямар хэрэг тулгаж байсан бэ?

Оноо: 1

Монголд бурхны шашин дэлгэрүүлсэн зүтгэлтнүүдийг харгалзах нутагтай нь тохируулна уу.

1. Нэйж тойн А. Өвөр монгол

2. Өндөр гэгээн Занабазар B. Ойрад монгол

3. Зая Бандида Намхайжамц C. Халх монгол

Оноо: 1

"Энэхүү хийдийг 1586 онд Халхын Автай сайн хан байгуулсан. 2004 онд Орхоны хөндийн түүх соёлын хүрээнд Дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдэв".Сурвалжийг уншаад зөв хариултыг сонгоно уу.

Нийт: 16693