• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах улсуудаас аль нь цаасан мөнгийг амжилттайгаар хэрэглээнд нэвтрүүлсэн бэ?

Оноо: 1

Дараах хотуудын аль нь Юань улсын “их нийслэл” вэ?

Оноо: 1

Тогоонтөмөр хаан 1368 онд Бээжин хотыг хятадын босогчдод алдсаны дараа ямар үйл ажиллагаа явуулсан бэ?

Оноо: 4

Хоёр валенттай металлын карбонатаас 8 гавч бүрэн урвалд оруулахад 2 моль/л концентрацитай давсны хүчлийн уусмал 80 мл шаардагджээ.

Хэрэв урвал MeCO3+2HCI→ MECI2+H2O+CO2\uparrowявагдсан бол дараах даалгаврыг гүйцэтгэнэ үү.

2 моль/л концентрацитай давсны хүчлийн 80 мл уусмал дахь HCI -ын тоо хэмжээг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүчлийн тоо хэмжээнд үндэслэн урвалд орсон металлын карбонатын тоо хэмжээг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Металлын карбонатын молийн массыг олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Металлын карбонатын молекул томьёог олно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 6

252 грамм усанд 98 грамм хүхрийн хүчилуусгажээ. Үүүссэн уусмалын нягт 1.4г/мл болно.

Уусмалын молийнконцентрацийг моль/дм3 нэгжээр тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 3

Уусмалын эзлэхүүнийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Хүхрийн хүчлийн тоо хэмжээг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Уусмалын молийн концентрацийг тооцоолно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 1

Дэлхийн нөлөө бүхий улсуудтай харилцаагаа байнга хөгжүүлэх нь доор дурдаж буй үйл явдлуудын алийг нь түргэтгэх вэ?

Оноо: 1

Аливаа төрийн үүрэг бол хүний эрхийг ... явдал юм. Зөвийг тэмдэглээрэй.

A.

B.

C.

D.

Оноо: 6

Хүхэр нь байгаль дээр 16S32, 16S33, 16S34 гэсэн гурван изотоптой.

 1. 16S32 гэсэн изотопын электронт бүтцийг бичнэ үү. Хүхрийн валентын электронт бүтцийг цэг, хэрээсийн томъёогоор илэрхийлнэ үү.
Дээрх даалгаврын оноо : 2

16S32 гэсэн изотопын электроны ба нейтроны тоог ихэсгэхэд явагдах хувирлын тэгшитгэлийг бичиж ямар жижиг хэсэг үүссэнийг тодорхойлно уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2

16S33 гэсэн хлорын изотопыг альфа бөөмөөр үйлчлэхэд протон ба Х элемент үүсгэсэн бол цөмийн урвалын тэгшитгэлийг бичиж, хүхрийн 1-6-р иончлолын энерги тус бүр 1000, 2260, 3375, 4565, 6950, 8490 кЖ∙моль- байхад 7-р иончлолын энерги 30000 кЖ∙моль- орчим болж огцом өсдөг шалтгааныг тайлбарлана уу.

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 7

Look at the picture and write if the statement is TRUE or FALSE.

A boy is riding a white fish. ___________

Дээрх даалгаврын оноо : 1

A boy is flying a kite with his sister. ___________

Дээрх даалгаврын оноо : 1

A girl is playing soccer with her teammates. ___________

Дээрх даалгаврын оноо : 1

Two boys are playing a console game. ___________

Дээрх даалгаврын оноо : 1

A girl is playing violin ___________

Дээрх даалгаврын оноо : 1

A boy is skateboarding and looks sad ___________

Дээрх даалгаврын оноо : 1

 1. Don't ask me why the side street doesn't have a different name! But call me if you get lost and I come and get you.

.......................................................................................................

Дээрх даалгаврын оноо : 1
Оноо: 6

Хлор нь байгаль дээр 17CI35, 17CI36 гэсэн хоёр изотоптой.

1. 17CI35 гэсэн изотопын электронт бүтцийг бичнэ үү. Хлорын валентын электронт бүтцийг цэг, хэрээсийн томъёогоор илэрхийлнэ үү.

2 оноо

Дээрх даалгаврын оноо : 2

2. 17CI35 гэсэн изотопын электроны ба нейтроны тоог ихэсгэхэд явагдах хувирлын тэгшитгэлийг бичиж ямар жижиг хэсэг үүссэнийг тодорхойлно уу. 2 оноо

Дээрх даалгаврын оноо : 2

3. 17CI36 гэсэн хлорын изотопыг альфа бөөмөөр үйлчлэхэд протон ба Х элемент үүсгэсэн бол цөмийн урвалын тэгшитгэл бичиж, хлорын 1-7-р иончлолын энерги тус бүр 1255, 2295, 3850, 5160, 6560, 9360, 10000 кЖ∙моль- байхад 8-р иончлолын энерги 35000 кЖ∙моль- болж огцом өсдөг шалтгааныг тайлбарлана уу. 2 оноо

Дээрх даалгаврын оноо : 2
Оноо: 10

Составьте рассказ по картинке “Семья Антона”. (10 - 15 предложений)

Оноо: 10

Напишите мини-рассказ о своём городе (аймаке, сомоне), используя данные слова и словосочетаний. (10 -15 предложений)

 • столица, город Улан-Батор, большой, красивый, центр города, городок Эрин, район Хан-Уул, жить, находиться,
 • площадь Д.Сухэбатора, памятник Д.Сухэбатору, проспект Мира, улица,
 • школы, университеты, музеи, театры, гостиницы, дворцы, парк.

Оноо: 10

Составьте мини-рассказ на тему "Моё любимое время года". Используйтеданные слова и словосочетания: осень, зима, весна, лето, осенью, зимой, весной, летом, тепло, жарко, холодно, плюс, минус, градус (градуса, градусов), идёт дождь, снег, дует ветер, солнце светит ярко, весенние, летние, осенние, зимние месяцы, длинные, короткие, цветы, ягоды, грибы, лес, отдыхать, играть, плавать, кататься, гулять,

Нийт: 16693