• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

2 см ирмэгтэй кубын бүтэн гадаргууг будахад 1г будаг хэрэгтэй. 6см ирмэгтэй кубын бүтэн гадаргууг будахад хэдэн грамм будаг хэрэгтэй вэ?

 •  А.  3г       

 • B. 8 г      

 • C. 9г       

 •  D. 24г

Оноо: 1

Агаарын тээврийн хамгийн гол давуу тал юу вэ?

 • A. ачаа эргэлтэд эзлэх хувь хамгийн өндөр

 • B. алс хол зайд ачаа тээвэрлэхэд хямд

 • C. улирал, цаг агаараас хамаарахгүй 

 • D. зорчигчдыг хурдан хугацаанд шуурхай хүргэдэг

Оноо: 1

x_{1}=\pi /4+\pi k/2, x_{2}=\pi n/2, k,n\epsilon Zгэсэн шийдүүдийг нэгтгэж бичвэл:

 • A. x=\pm \pi /4+\pi k/2, k\epsilon Z 

 • B. x=\pi k/2, k\epsilon Z 

 • C. x=\pi k/4, k\epsilon Z  

 • D. x=\pi /4+\pi k/2, k\epsilon Z

Оноо: 1

Дараах зурагт өгсөн дүрсийн талбайг олоорой.

 • a)72                

 • b)12                

 • c)24              

 •    d)36

Оноо: 1

Үндэсний аюулгүй байдал, улсын болон бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд нөлөөлөх хэмжээний, эсвэл жилд Монгол улсын Д.Н.Б-ий 5-аас дээш хувийг үйлдвэрлэж байгаа болон үйлдвэрлэх боломжтой ордуудыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. ердийн

 • B. стратегийн

 • C. орон нутгийн   

 • D. холимог

Оноо: 1

Гурвалжны дотоод өнцгүүд нь 1∶2∶3 харьцаатай бол бага өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 10o

 • B. 30o

 • C. 20o

 • D. 60o

Оноо: 1

Биосферийн задлан боловсруулах үйл ажиллагааны дүнд амьд биед энерги үүсдэг. Дараах тэгшитгэлийг тэнцүүлэн 2молекул глюкоз исэлдэх үеийн амьсгалын итгэлцүүрийн коэффициентыг (R=CO2/O2) томьёог ашиглантооцож олно уу.

С6Н12О6 + О2 = СО2 + Н2О

 • А. 0,5

 • В. 0,7

 • С. 0,8 

 • D. 1

Оноо: 1

\left | \pi -3 \right |+\pi +3илэрхийллийн утгыг ол.

 • A. 0                

 • В. 4                 

 • С.2\pi               

 • D.2\pi +4

Оноо: 1

Гурвалжны дотоод өнцгүүд нь 2∶3∶4 харьцаатай бол бага өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 90o

 • B. 20o

 • C. 40o

 • D. 60o

Оноо: 1

Биосферийн задлан боловсруулах үйл ажиллагааны дүнд амьд биед энерги үүсдэг. Дараах тэгшитгэлийг тэнцүүлэн олейний хүчил исэлдэх үеийн амьсгалын коэффициентыг тооцож олно уу. (R=CO2/O2)

 • А. 0,5

 • В. 0,7

 • С. 0,8 

 • D. 0,9  

Оноо: 1

ачаа эргэлтийн хэмжээг олох томьёо аль нь вэ?

 • A. Z=H*S

 • B. S=A*B

 • C. E=A*S

 • D. B=H/A

Оноо: 1

Төвүүдийн хоорондох зай нь 5см байххоёр тойргийн радиусууд өгөгджээ.

Уг хоёр тойргийн байршлыг тогтоож, зөв харгалзуулаарай.

 1. 2см, 2см А. Шүргэлцсэн
 2. 2см, 3см В. Үл огтлолцох
 3. 3см, 3см С. Огтлолцсон
 • A. 1B 2С 3A               

 • B. 1С 2В 3А               

 • C. 1С 2А 3В           

 • D. 1В 2А 3С

Оноо: 2

Хэмжээг өгсөн нэгжээр илэрхийлээрэй.

а. 5 кг 250 г = ...... г в. 8 м кв = ... дм.кв

б. 2343 г =......кг......г г. 7 га = ... м.кв

Оноо: 1

Биосферийн задлан боловсруулах үйл ажиллагааны дүнд амьд биед энерги үүсдэг. Дараах тэгшитгэлийг тэнцүүлэн 4 молекул глюкоз исэлдэх үеийн амьсгалын коэффициентыг тооцож олно уу. (R=CO2/O2)

 • А. 0,5 

 • В. 1

 • С. 0,8

 • D. 0,9

Оноо: 1

Ямааны аж ахуй эрхлэхэд тохиромжтой мал аж ахуйн муж аль нь вэ?

 • A. Алтай- Хан хөхийн уулт хээрийн муж

 • B. Хангай- Хөвсгөл- Хэнтийн ойт хээрийн муж

 • C. Хянганы уулс

 • D. Төв ба Дорнодын тал хээрийн муж      

Оноо: 2

Хэмжээг өгсөн нэгжээр илэрхийлээрэй.

а. 345см =......м......см в. 80 ар = .... м.кв

б. 2м13см =.....см г. 4 м.кв = .... см.кв

Оноо: 1

Төвүүдийн хоорондох зай нь 6см байххоёр тойргийн радиусууд өгөгджээ.

Уг хоёр тойргийн байршлыг тогтоож, зөв харгалзуулаарай.

 1. 2см, 3см А. Шүргэлцсэн
 2. 3см, 3см В. Үл огтлолцох
 3. 4см, 6см С. Огтлолцсон
 • A. 1В 2С 3A             

 • B. 1A 2В 3C             

 • C. 1A 2C 3В               

 • D. 1В 2А 3С

Оноо: 1

Хэрэв а нь тэгш бүхэл тоо, b нь сондгой бүхэл тоо бол доорх илэрхийллүүдийн аль нь сондгой утгатай байх вэ?

 • A. ab          

 • В.ab               

 • С. a+b+1       

 • D.2b+1

Оноо: 1

Биосферийн задлан боловсруулах үйл ажиллагааны дүнд амьд биед энерги үүсдэг. Дараах тэгшитгэлийг тэнцүүлэн 3 молекул глюкоз исэлдэх үеийн амьсгалын итгэлцүүрийн коэффициентыг (R=CO2/O2) томьёог ашиглантооцож олно уу.

С6Н12О6 + О2 = СО2 + Н2О

 • А. 1

 • В. 0,7

 • С. 0,8

 • D. 0,9

Оноо: 2

5см ирмэгтэй кубын бүтэн гадаргууг будахад 15г будаг хэрэглэсэн бол кубын 10см.кв талбай бүхий гадаргууг хэдэн грамм будгаар будах вэ?

Нийт: 16693