Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах зурагт өгсөн найман өнцөгтийн талбайг олоорой.

 • a)35

 • b)49

 • c)41

 • d)6

Оноо: 1

2 см ирмэгтэй кубын бүтэн гадаргууг будахад 1г будаг хэрэгтэй. 6см ирмэгтэй кубын бүтэн гадаргууг будахад хэдэн грамм будаг хэрэгтэй вэ?

 • А. 3г

 • B. 8 г

 • C. 9г

 • D. 24г

Оноо: 1

Агаарын тээврийн хамгийн гол давуу тал юу вэ?

 • A. ачаа эргэлтэд эзлэх хувь хамгийн өндөр

 • B. алс хол зайд ачаа тээвэрлэхэд хямд

 • C. улирал, цаг агаараас хамаарахгүй

 • D. зорчигчдыг хурдан хугацаанд шуурхай хүргэдэг

Оноо: 1

x_{1}=\pi /4+\pi k/2, x_{2}=\pi n/2, k,n\epsilon Zгэсэн шийдүүдийг нэгтгэж бичвэл:

 • A. x=\pm \pi /4+\pi k/2, k\epsilon Z

 • B. x=\pi k/2, k\epsilon Z

 • C. x=\pi k/4, k\epsilon Z

 • D. x=\pi /4+\pi k/2, k\epsilon Z

Оноо: 1

Дараах зурагт өгсөн дүрсийн талбайг олоорой.

 • a)72

 • b)12

 • c)24

 • d)36

Оноо: 1

Үндэсний аюулгүй байдал, улсын болон бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд нөлөөлөх хэмжээний, эсвэл жилд Монгол улсын Д.Н.Б-ий 5-аас дээш хувийг үйлдвэрлэж байгаа болон үйлдвэрлэх боломжтой ордуудыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • A. ердийн

 • B. стратегийн

 • C. орон нутгийн

 • D. холимог

Оноо: 1

Гурвалжны дотоод өнцгүүд нь 1∶2∶3 харьцаатай бол бага өнцгийн хэмжээг ол.

 • a)180°

 • b)30°

 • c)90°

 • d)60°

Оноо: 1

Биосферийн задлан боловсруулах үйл ажиллагааны дүнд амьд биед энерги үүсдэг. Дараах тэгшитгэлийг тэнцүүлэн 2 молекул глюкоз исэлдэх үеийн амьсгалын коэффициентыг тооцож олно уу. (R=CO2/O2)

 • А. 0,5

 • В. 0,7

 • С. 0,8

 • D. 1

Оноо: 1

\left | \pi -3 \right |+\pi +3 утгыг ол

 • A. 0

 • В. 4

 • С.2\pi

 • D.2\pi +4

Оноо: 1

Гурвалжны дотоод өнцгүүд нь 2∶3∶4 харьцаатай бол бага өнцгийн хэмжээг ол.

 • a)900

 • b)20°

 • c)40°

 • d)60°

Оноо: 1

Биосферийн задлан боловсруулах үйл ажиллагааны дүнд амьд биед энерги үүсдэг. Дараах тэгшитгэлийг тэнцүүлэн олейний хүчил исэлдэх үеийн амьсгалын коэффициентыг тооцож олно уу. (R=CO2/O2)

 • А. 0,5

 • В. 0,7

 • С. 0,8

 • D. 0,9

Оноо: 1

ачаа эргэлтийн хэмжээг олох томьёо аль нь вэ?

 • A. Z=H*S

 • B. S=A*B

 • C. E=A*S

 • D. B=H/A

Оноо: 1
 1. Хоёр тойргийн төвүүдийн хоорондох зай 5см бол хоёр тойргийн радиусууд өгөгдсөнөөр уг хоёр тойргийн байршлыг тогтоож , зөв харгалзуулаарай.
 1. 2см, 2см А. Шүргэлцсэн
 2. 2см, 3см В. Үл огтлолцох
 3. 3см, 3см С. Огтлолцсон
 • a)1A 2С 3В

 • b) 1С 2В 3А

 • c) 1С 2А 3В

 • d) 1В 2А 3С

Оноо: 2

Хэмжээг өгсөн нэгжээр илэрхийлээрэй.

а. 5 кг 250 г = ...... г в. 8 м кв = ... дм.кв

б. 2343 г =......кг......г г. 7 га = ... м.кв

Оноо: 1

Биосферийн задлан боловсруулах үйл ажиллагааны дүнд амьд биед энерги үүсдэг. Дараах тэгшитгэлийг тэнцүүлэн 4 молекул глюкоз исэлдэх үеийн амьсгалын коэффициентыг тооцож олно уу. (R=CO2/O2)

 • А. 0,5

 • В. 0,7

 • С. 0,8

 • D. 0,9

Оноо: 1

Ямааны аж ахуй эрхлэхэд тохиромжтой мал аж ахуйн муж аль нь вэ?

 • A. Алтай- Хан хөхийн уулт хээрийн муж

 • B. Хангай- Хөвсгөл- Хэнтийн ойт хээрийн муж

 • C. Хянганы уулс

 • D. Төв ба Дорнодын тал хээрийн муж

Оноо: 2

Хэмжээг өгсөн нэгжээр илэрхийлээрэй.

а. 345см =......м......см в. 80 ар = .... м.кв

б. 2м13см =.....см г. 4 м.кв = .... см.кв

Оноо: 1

Хоёр тойргийн төвүүдийн хоорондох зай 6см бол хоёр тойргийн радиусууд өгөгдсөнөөр уг хоёр тойргийн байршлыг тогтоож , зөв харгалзуулаарай.

 1. 2см, 3см А. Шүргэлцсэн
 2. 3см, 3см В. Үл огтлолцох
 3. 4см, 6см С. Огтлолцсон
 • a)1A 2С 3В

 • b) 1С 2В 3А

 • c) 1С 2А 3В

 • d) 1В 2А 3С

Оноо: 1

Хэрэв а нь тэгш бүхэл тоо, b нь сондгой бүхэл тоо бол доорх илэрхийллүүдийн аль нь сондгой утгатай байх вэ?

 • A. ab

 • В.ab

 • С. a+b+1

 • D.2b+1

Оноо: 1

Биосферийн задлан боловсруулах үйл ажиллагааны дүнд амьд биед энерги үүсдэг. Дараах тэгшитгэлийг тэнцүүлэн 3 молекул глюкоз исэлдэх үеийн амьсгалын коэффициентыг тооцож олно уу. (R=CO2/O2)

 • А. 1

 • В. 0,7

 • С. 0,8

 • D. 0,9

Нийт: 15508