Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 2

5см ирмэгтэй кубын бүтэн гадаргууг будахад 15г будаг хэрэглэсэн бол кубын 10см.кв талбай бүхий гадаргууг хэдэн грамм будгаар будах вэ?

Оноо: 1

Гурвалжны нэг дотоод өнцөг нь 60°, нөгөө хоёр өнцөг нь 2∶3 харьцаатай бол их өнцгийн хэмжээг ол.

 • a)48°

 • b)24°

 • c)72°

 • d)120°

Оноо: 2

6 см ирмэгтэй кубын бүтэн гадаргууг будахад 36 г будаг хэрэглэсэн бол кубын 5см.кв талбай бүхий гадаргууг хэдэн грамм будгаар будах вэ?

Оноо: 1
 1. Хэрэв тооны 14% нь 21 бол уг тооны 50%-ийг ол.

 • A.75

 • В.105

 • С. 150

 • D. 210

Оноо: 1

Дараах хоол тэжээлийн хэлхээний бүдүүвчийг ажиглан 1-р зэргийн хэрэглэгчийн тоо толгой буурсан бол хоол тэжээлийн хэлхээнд ямар өөрчлөлт гарсныг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Лууван, өвс, үр тарианы ургацын хэмжээ нэмэгдэх

 • В. Үнэг, шар шувууны тоо ихсэх

 • С. Царцаа, туулайн тоо толгой буурах

 • D. Хулгана, хөх бухын тоо ихсэх

Оноо: 1

Зургаас sin x<0 тэнцэтгэл бишийн\left [ 0,10 \right ] завсарт орших шийдийн олонлогийг ол.

 • A. ] 3.1, 6.3\left [

 • B. ] 0, 3.1\left [

 • C. ] 3.1,6.3\left [\cup ]9.4,10 \right ]

 • D. ] 0.3,1\left [\cup ]6.3,9.4\left [

Оноо: 2

Тэгш өнцөгт параллелепипедийн урт 12 см, өргөн нь 5см, өндөр уртаасаа 2 дахин богино бол түүний эзлэхүүний хэмжээг олоорой.

Оноо: 1

Гурвалжны нэг дотоод өнцөг нь 40°, нөгөө хоёр өнцөг нь 2∶3 харьцаатай бол их өнцгийн хэмжээг ол.

 • a)84°

 • b)44°

 • c)56°

 • d)140°

Оноо: 1

Дараах хоол тэжээлийн хэлхээний бүдүүвчийг ажиглан 2-р зэргийн хэрэглэгчийн тоо толгой буурсан бол хоол тэжээлийн хэлхээнд ямар өөрчлөлтийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Лууван, өвс, үр тарианы ургацын хэмжээ нэмэгдэх

 • В. Үнэг, шар шувууны тоо ихсэх

 • С. Царцаа, туулайн тоо толгой буурах

 • D. Хулгана, хөх бухын тоо ихсэх

Оноо: 1

Ундрал 8 литр сүүний 15%-иар нь цай сүлжээ. Хэдэн литр сүү үлдсэн бэ?

 • A.1.2л

 • В.1.6л

 • С. 2л

 • D.6.8л

Оноо: 1

Эдийн засгийн Хангайн бүсэд хамрагдахгүй аймгийг олоорой.

 • A. Өвөрхангай, Архангай

 • B. Сэлэнгэ, Дархан

 • C. Баянхонгор, Булган

 • D. Хөвсгөл, Орхон

Оноо: 1

Дараах зургаас талуудын харьцааг зөв харгалзуулаарай.

1

sinα

A

\frac{a}{b}

2

cosα

Б

\frac{a}{c}

3

tgα

В

\frac{b}{a}

4

ctgα

Г

\frac{b}{c}

 • a)1A 2Б 3В 4Г

 • b) 1Б 2А 3Г 4В

 • c) 1Б 2Г 3А 4В

 • d) 1Г 2Б 3В 4А

Оноо: 1

Дараах зургаас талуудын харьцааг зөв харгалзуулаарай.

1

sinα

A

\frac{b}{c}

2

cosα

Б

\frac{a}{c}

3

tgα

В

\frac{b}{a}

4

ctgα

Г

\frac{a}{b}

 • a)1A 2Б 3В 4Г

 • b) 1Б 2А 3Г 4В

 • c) 1Б 2Г 3А 4В

 • d) 1Г 2Б 3В 4А

Оноо: 1

Дараах томъёонуудаас дамжуулагчийн эсэргүүцлийн томъёог олно уу.

 • A. J=\frac{q}{t}

 • B. J=\frac{U}{R}

 • C. U=\frac{A}{q}

 • D. R=p\frac{l}{S}

Оноо: 1

Зургаасcosx<-0.4 тэнцэтгэл бишийн\left [ 0,2\pi \right ] завсарт орших шийдийн олонлогийг ол.

 • A. ]2,3.14 [

 • B. ]0,2 [\cup ]4.3,6.3 [

 • C. ]1.9,4.2[

 • D.]2,4.3[

Оноо: 1

Цахилгаан үйлчлэлийг хэн илрүүлсэн бэ?

 • A. Эрстед Ханс Кристиан

 • B. Джоуль Джеймс Прескотт

 • C. Ленц Эмилий Христианович

 • D. Вольта Алессандо

Оноо: 1

Төвийн бүсийн нүүрсний уурхайнуудыг харуулсан дараах зураг дээр 3 тоогоор тэмдэглэгдсэн уурхайн нэр юу вэ?

​​​​​​​

 • A. Оюу толгой

 • B. Тавантолгой

 • C. Багануур

 • D. Шивээ-Овоо

Оноо: 1

Зургаасtgx<2 тэнцэтгэл бишийн\left [ -\frac{\pi }{2},\frac{\pi }{2} \right ] завсарт орших шийдийн олонлогийг ол.

 • A. ]-\frac{\pi }{2},arctg2 [

 • B. ]arctg2,\frac{\pi }{2} [

 • C. ]0,arctg2 [

 • D. ]0,2 [

Оноо: 1

Биеийг цахилгаанжсан эсэхийг ямар багажаар хэмжих вэ?

 • А. Электроскоп

 • B. Гироскоп

 • C. Термометр

 • D. Динамометр

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад эдийн засгийн Хангайн бүсэд багтах аймгийг олно уу?

​​​​​​​

 • A. 1-Архангай, 4-Булган

 • B. 2-Баянхонгор, 3-Баян-Өлгий

 • C. 3-Баян-Өлгий, 1-Архангай

 • D. 4-Булган, 5-Говь-Алтай

Нийт: 15508