• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зургаасcosx>sinx тэнцэтгэл бишийн\left [ -\pi ,\pi \right ] завсарт орших шийдийн олонлогийг ол.

 • A. ]\frac{\pi }{4},\pi [            

 • B. ]-\pi ,-\frac{3\pi }{4} [ 

 • C. ]-\frac{\pi }{4},\frac{\pi }{4} [  

 • D. ]-\frac{3\pi }{4},\frac{\pi }{4} [

Оноо: 1

Монгол улсын эдийн засгийн Баруун бүсэд хамрагдах аймгууд аль нь вэ?

 • A. Ховд, Булган, Увс, Говь-Алтай, Завхан       

 • B. Ховд, Баян-Өлгий, Увс, Говь-Алтай, Завхан    

 • C. Ховд, Баян-Өлгий, Увс,  Хөвсгөл, Хэнтий 

 • D. Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Төв, Дорноговь

Оноо: 1

Монгол улсын эдийн засгийн Хангайн бүсэд хамрагдах аймгууд аль нь вэ?

 • A. Архангай, Өвөрхангай, Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Баянхонгор       

 • B. Архангай, Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Баянхонгор, Булган     

 • C. Архангай, Өвөрхангай, Булган, Хөвсгөл, Эрдэнэт, Баянхонгор  

 • D. Архангай, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Булган, Эрдэнэт, Завхан

Оноо: 1

Монголчууд эрт үеэс булаг шандны эхийг цэвэр байлгах, голын усанд бохир оруулахгүй байхыг эрхэмлэж иржээ. Гэвч сүүлийн жилүүдэд хүний үйл ажиллагаанаас болж голын ус бохирдож байна. Доор дурьдсан нөлөөллөөс аль нь хүний үйл ажиллагаанд ХАМААРАХГҮЙ вэ?

 • A. ойг огтлох 

 • B. үйлдвэрийн хаягдал хаях

 • C. ашигт малтмал олборлохдоо усыг их хэмжээгээр ашиглах

 • D. шар усны үерийн ус голд цутгах 

Оноо: 1

Зургаасcosx<sinx тэнцэтгэл бишийн\left [ 0,\pi \right ] завсарт орших шийдийн олонлогийг ол.

 • A. ]\frac{\pi }{4},\pi ]    

 • B. ]\frac{\pi }{4},\frac{3\pi }{4}[

 • C. ]\frac{\pi }{4},\pi [   

 • D. ]0,\frac{\pi }{4}[

Оноо: 1

Зурагт 2-ын тоогоор тэмдэглэсэн аймаг эдийн засгийн ямар бүсэд багтах вэ?

​​​​​​​

 • A. Хангайн бүс

 • B. Баруун бүс

 • C. Зүүн бүс

 • D. Улаанбаатарын бүс

Оноо: 1

y=cosx, y=sinx, y=tgx функцүүдийн үеийг харгалзан зөв бичсэн нь аль вэ?

 • A. p\pi ,2\pi ,\pi      

 • B. \pi ,2\pi ,2\pi    

 • C. 2\pi ,\pi ,2\pi  

 • D. 2\pi ,2\pi ,\pi

Оноо: 1

Булган аймаг нь 2001 онд УИХ-аар батлагдсан “Монгол Улсыг бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”-аар эдийн засгийн аль бүсэд багтах вэ?

 • A. Хангайн бүс

 • B. Баруун бүс

 • C. Төвийн бүс

 • D. Зүүн бүс

Оноо: 1

Эдийн засгийн Төвийн бүсэд хамаарагдахгүй аймгийг олоорой.

 • A. Орхон

 • B. Дундговь

 • C. Дорноговь

 • D. Дархан-Уул

Оноо: 1

Зургийг ажиглан, зөв хариуг олоорой.

 • A. 2 уулын орой 70м-ээс өндөр

 • B. 2 уулын орой 60м-ээс өндөр

 • C. 2 уулын орой 50м-ээс өндөр

 • D. 2 уулын орой 40м-ээс өндөр

Оноо: 1

y=f(x)функцийн үе2\pi болy=f(\frac{x}{2}) функцийн үеийг ол.

 • A. \pi   

 • B. 2\pi 

 • C. 3\pi  

 • D. 4\pi

Оноо: 1

Зургийг ажиглаад эдийн засгийн Зүүн бүсэд багтах аймгийг олно уу?

​​​​​​​

 • A. 1 ба 2

 • B. 1 ба 3

 • C. 1 ба 4

 • D. 1 ба 5

Оноо: 1

Металл дамжуулагчийн хувьд цэнэг зөөгч нь юу вэ?

 • А. Электрон  

 • B. Протон       

 • C. Эерэг ион 

 • D. Сөрөг ион

Оноо: 1

Зурагт ямар тусгагийг харуулсан бэ?

 • A. Робинсоны

 • B. Азимутын

 • C. Меркаторын

 • D. Конус

Оноо: 1

y=f(x)функцийн үе2\pi болy=f(2x) функцийн үеийг ол.

 •  A. \pi     

 • B. 2\pi

 • C. 3\pi  

 •  D. 4\pi 

Оноо: 1

Бүсийн хойд хэсгээр Орхон-Туулын сав, Бага Хэнтийн салбар уулсаас эх авсан голуудтай, гадаргын ус зүйн сүлжээ сайтай, бүсийн урд талаар говь цөлийн бүсийн тэгшивтэр гадарга зонхилдог. Энд эдийн засгийн аль бүсийн тухай дурьдаж байна вэ?

 • A. Хангайн бүс

 • B. Зүүн бүс

 • C. Төвийн бүс

 • D. Баруун бүс

Оноо: 1

................бүс нь хойд талаараа Соёны уулс, төв хэсгээр Хангайн нуруу, Говь-Алтайн зарим салбар уулс хамрагдах ба үргэлжилсэн уулархаг гадаргатай. Энэ бүсэд нийт 6 аймаг 99 сум хамрагддаг.

 • A. Төвийн

 • B. Хангайн

 • C. Зүүн

 • D. Баруун

Оноо: 1

Зарим улсуудын төрөлт, нас баралтыг ямар диаграммаар харуулсан бэ?

 • A. Аалзны торон

 • B. Цэгэн

 • C. Баганан

 • D. Цацраган

Оноо: 1

y=sinx функцийн үе 2\pi болy=sin3x функцийн үеийг ол.

 • A. \frac{\pi }{3}

 • B. \pi   

 • C. \frac{2 }{3}\pi  

 • D. \frac{3}{2}\pi

Оноо: 1

Зурагт үзүүлсэн пиктографийн дагуу 1987-2000 онд хүн ам хэдээр өссөн байна вэ?

 • A. 250,000

 • B. 500,000

 • C. 750,000

 • D. 1,000,000

Нийт: 16693