• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Дараах зурагт эдийн засгийн аль бүсийн гадаргыг дүрсэлсэн байна вэ?

​​​​​​​

 • A. Төвийн бүс

 • B. Хангайн бүс

 • C. Баруун бүс

 • D. Зүүн бүс

Оноо: 1

y=tgx функцийн үе \pi болy=tg\frac{x}{3} функцийн үеийг ол.

 • A. \frac{\pi }{3}

 • B. \pi

 • C. \frac{2 }{3}\pi

 • D. 3\pi

Оноо: 1

Эдийн засгийн Төвийн бүсийн тулгуур хот болох Дархан, Зуунмод хотуудыг ямар үсгээр тэмдэглэсэн байна вэ?

​​​​​​​

 • A. Дархан-А, Зуунмод-Б

 • B. Дархан-В, Зуунмод-Г

 • C. Дархан-Б, Зуунмод-Д

 • D. Дархан-А, Зуунмод-В

Оноо: 1

y=cosx, y=sinx, y=tgx функцүүдийн тэгш, сондгойг т, с гэж тэмдэглэвэл аль дарааллаар бичсэн нь зөв бэ?

 • A. тст        

 • B. ттс     

 • C. тсс      

 • D. стс

Оноо: 1

Шингэн биеийн цахилгаан дамжуулалтын цэнэг зөөгч нь юу вэ?

 • А. Электрон 

 • B. Протон    

 • C. Эерэг, сөрөг ион     

 • D. Нейтрон

Оноо: 1

Ямар графикаар дүрсэлсэн бэ?

 • A. Цацраган

 • B. Шугаман

 • C. Тойргон

 • D. Баганан

Оноо: 1

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог абсцисс тэнхлэгийг A(1,0) цэгээр, ординат тэнхлэгийг F(0,1) цэгээр огтолно. O төвтэй, AB нумын хэмжээ 0<\alpha <\pi /2 байхаар B цэгийг нэгж тойрог дээр авсан байна.\alpha, sin\alpha ,tg\alpha -ийн утгуудыг өсөх эрэмбээр байрлуул.

 • A. \alpha <sin\alpha <tg\alpha 

 • B. \alpha <tg\alpha <sin\alpha     

 • C. \alpha <sin\alpha <tg\alpha     

 • D. sin\alpha <tg\alpha <\alpha

Оноо: 1

Гол нуур, тэнгисийн ус бохирдох гол шалтгаан нь аль нь вэ?

 • A. Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн болон ахуйн хог хаягдлыг ихээр хаях

 • B. Олборлох болон тээвэрлэх явцад далайд их хэмжээний газрын тос алдах

 • C. Мод хэт их хэмжээгээр огтлох

 • D. Ургамалан бүрхэвчийг хэт сүйтгэх

Оноо: 1

1 одон орны нэгж зай нь 150 сая км-тэй тэнцэнэ. Нарнаас Буд гараг хүртэл 58 сая км бол одон орны нэгжээр илэрхийлсэн зөв хариуг ол

 • A. 0,38

 • B. 2,58

 • C. 92

 • D. 208

Оноо: 1

Байгаль болон хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй физик, хими, биологийн олон төрлийн бохирдуулагчийн нөлөөгөөр байгаль орчин сөрөг тал уруугаа өөрчлөгдөхийг.................... гэдэг.

 • A. Агаарын бохирдол

 • B. Хөрсний бохирдол

 • C. Хүрээлэн буй орчны бохирдол

 • D. Гэрлийн бохирдол

Оноо: 1

Хэрэв Гватемалын нийслэлд (б.у 90°) Баасан гарагийн 15:00 болж байвал Египетийн Кайр хотод (з.у. 31°) хэдэн цаг болж байх вэ?

 • A. Баасан гарагийн 6:00

 • B. Баасан гарагийн 7:00

 • C. Баасан гарагийн 15:00

 • D. Баасан гарагийн 23:00

Оноо: 1

Өндөр барилгууд, сурталчилгааны самбарууд, бохир орчин зэрэг нь бохирдлын ямар төрөлд хамаарагдах вэ?

 • A. дуу чимээний бохирдол

 • B. гэрлийн бохирдол

 • C. харагдах байдлын бохирдол

 • D. дулааны бохирдол

Оноо: 1

Хүний сайн сайхан, нийгмийн тэгш хүртээмжтэй байдлыг сайжруулахын зэрэгцээ байгаль орчны эрсдэл, экологийн доройтлыг эрс бууруулж чадаж буйг...................... гэнэ.

 • A. ногоон эдийн засаг

 • B. ногоон өсөлт

 • C. ногоон хөгжил

 • D. хүрэн эдийн засаг

Оноо: 1

Зургийг ажиглан, зөв өгүүлбэрийг ол

 • A. Дэлхийн тэнхлэг 23,5 градусын хазгай оршдог

 • B. Дэлхий нарыг тойрох замдаа 23,5 градусын хазгай оршдог

 • C. Дэлхийн тэнхлэг 90 градус босоо оршдог

 • D. Дэлхийн тэнхлэг нь 45 градус хазгай оршдог

Оноо: 1

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог дээрх B(cos\alpha ,sin\alpha ) цэгийг зурагт харуулав. cos\alpha\times sin\alpha үржвэрийг 0-тэй жиш.

 • A. sin\alpha <0, cos\alpha <0 тул cos\alpha\cdot sin\alpha > 0

 • B. sin\alpha <0, cos\alpha >0 тул cos\alpha\cdot sin\alpha < 0

 • C. sin\alpha >0, cos\alpha <0 тул cos\alpha\cdot sin\alpha < 0

 • D. sin\alpha >0, cos\alpha >0 тул cos\alpha\cdot sin\alpha > 0

Оноо: 1

Дамжуулагчаар гүйх гүйдлийн хүч уг дамжуулагчийн эсэргүүцлээс ............................. хамаарна.

 • А. Урвуу  

 • В. Шууд

 • С. Шууд квадрат

 • D. Урвуу квадрат 

Оноо: 1

Дараах зурагт эдийн засгийн Хангайн бүсийн аймгуудыг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн байна вэ?

​​​​​​​

 • A. 3, 5, 10, 9

 • B. 1, 2, 7, 8

 • C. 9, 2, 1, 8

 • D. 2, 4, 7, 11

Оноо: 1

Координатын эх дээр төвтэй, нэгж радиустай тойрог дээрх B(cos\alpha,sin\alpha ) цэгийг зурагт харуулав. Хэрэвcos\alpha =-0.8 бол sin\alpha-ийн утгыг ол.

 • A. -0.6

 • B. 0.6

 • C. ±0.6

 • D. -0.8

 • E. 0.8

Оноо: 1

Дараах аймгуудаас эдийн засгийн Зүүн бүсэд багтах аймгуудыг сонгоно уу?

 • A. Дорнод, Орхон, Хэнтий

 • B. Дорноговь, Хэнтий, Дорнод

 • C. Дундговь, Сүхбаатар, Хэнтий

 • D. Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар

Оноо: 1

Дамжуулагч дээр унаж байгаа хүчдэлийг гүйдлийн хүчэд харьцуулсан харьцаа нь тухайн дамжуулагчийн хувьд ........................... байна.

 • А. Урвуу    

 • В. Шууд  

 • С. Тогтмол

 • D. Хувьсах

Нийт: 16693