• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Бие ердийн нөхцөлд ямар цэнэгтэй байх вэ?

 • А. Эерэг

 • B. Сөрөг

 • C. Цэнэггүй    

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

\frac{7\pi }{6} өнцгийг градусаар илэрхийл.

 • A. 30° 

 • B. 120°   

 • C. 390°     

 • D. 210°  

Оноо: 1

Эдийн засгийн бүсүүдийг тулгуур хотуудтай зөв харгалзуулсныг сонгоно уу?

Эдийн засгийн бүс

Тулгуур хотууд

1

Хангайн бүс

а

Чойбалсан, Чингис

2

Төвийн бүс

б

Ховд, Улиастай

3

Баруун бүс

в

Эрдэнэт, Хархорин

4

Зүүн бүс

г

Дархан, Зуунмод

​​​​​​​

 • A. 1а, 2б, 3в, 4г

 • B. 1б, 2г, 3а, 4б

 • C. 1г, 2а, 3б, 4в

 • D. 1в, 2г, 3б, 4а

Оноо: 1

Эдийн засгийн бүсүүдэд нийт хамрагдах аймгуудыг зөв харгалзуулсныг сонгоно уу?

Эдийн засгийн бүс

Хамрагдах аймгуудын тоо

1

Баруун бүс

а

3 аймаг

2

Хангайн бүс

б

5 аймаг

3

Төвийн бүс

в

6 аймаг

4

Зүүн бүс

г

7 аймаг

​​​​​​​

 • A. 1б, 2в, 3г, 4а

 • B. 1в, 2г, 3б, 4а

 • C. 1г, 2б, 3в, 4а

 • D. 1б, 2г, 3в, 4а

Оноо: 1

72° өнцгийг радианаар илэрхийл.

 • A. \frac{4\pi }{5}  

 • B. \frac{\pi }{5} 

 • C. \frac{2\pi }{5}

 • D. \frac{3\pi }{5}

Оноо: 1

Бие гадны хүчний үйлчлэлээр сөрөг цэнэгтэй болсон шалтгааныг тайлбарлана уу.

 • А. Гаднаас электрон авсан  

 • B. Гадагшаа электроноо алдсан

 • C. Гаднаас протон авсан  

 • D. Гадагшаа протоноо алдсан

Оноо: 1

Энэ бүс нь Төв аймгийн Сэргэлэн, зүүн талаараа Эрдэнэ, хойд талаараа Батсүмбэр, баруун хойгуураа Баянчандмань, баруун талаараа Баянцогт, Аргалант баруун өмнө талаараа Арбулаг сумуудтай хиллэдэг. Энэ ямар бүс вэ?

 • A. Дарханы бүс

 • B. Эрдэнэтийн бүс

 • C. Улаанбаатарын бүс

 • D. Чойрын бүс

Оноо: 0

Дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбайгаар урсан өнгөрөх . . . . . . . . . . . . . . . . хөдөлгөөнийг цахилгаан гүйдэл гэнэ.

 • А. Бөөмсийн  

 • B. Молекулуудын журамлагдсан

 • C. Атомуудын    

 • D. Цэнэгтэй бөөмсийн журамлагдсан

Оноо: 1

Эдийн засгийн Баруун бүсийн зурагт тулгуур хот болох Ховд, Улиастай хотуудыг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн байна вэ?

 • A. 1 ба 2

 • B. 2 ба 3

 • C. 3 ба 4

 • D. 4 ба 5

Оноо: 1

Амперметрийг ямар зориулалтаар цахилгаан хэлхээнд хэрхэн холбох вэ?

 • А. Хүчдэлийг хэмжихээр хэлхээнд цуваа холбоно

 • B. Чадлыг хэмжихээр хэлхээнд зэрэгцээ холбоно

 • C. Гүйдлийн хүчийг хэмжихээр хэлхээнд цуваа холбоно

 • D. Гүйдлийн хүчийг хэмжихээр хэлхээнд зэрэгцээ  холбоно

Оноо: 1

Эдийн засгийн Зүүн бүсийн зурагт 1-ийн тоогоор Хэнтий аймгийг тэмдэглэжээ. Асуултын тэмдгийн оронд Хэнтий аймагтай хиллэх аймгуудыг зөв бичсэн хувилбарыг сонгоно уу?

​​​​​​​

 • A. Дархан, Төв, Дорноговь, Дундговь

 • B. Сэлэнгэ, Төв, Говь-Сүмбэр, Дорноговь

 • C. Төв, Говь-Сүмбэр, Дундговь, Дорноговь

 • D. Говь-Сүмбэр, Төв, Сэлэнгэ, Дархан

Оноо: 1

Вольтметрийнхэмжих хязгаарыг нэмэгдүүлэхийн тулд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ийг вольтметртэй. . . . . . . . . . . . . . . . холбоно.

 • А. Нэмэлт эсэргүүцлийг ,  ... цуваа

 • B. Нэмэлт эсэргүүцлийг,  ... зэрэгцээ

 • C. Цахилгаан дамжуулагч утсыг,  ...цуваа

 • D. Цахилгаан дамжуулагч утсыг ,  ...зэрэгцээ

Оноо: 1

Эдийн засгийн бүсүүдийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээтэй нь зөв тохируулсан хувилбарыг сонгоно уу?

Эдийн засгийн бүс

Эзлэх нутаг дэвсгэрийн хэмжээ

1

Төвийн бүс

а

384.3 мян.км2

2

Хангайн бүс

б

286.2 мян.км2

3

Зүүн бүс

в

4.7 мян.км2

4

Баруун бүс

г

473.6 мян.км2

5

Улаанбаатарын бүс

д

415.3 мян.км2

​​​​​​​

 • A. 1г, 2а, 3б, 4д, 5в

 • B. 1а, 2в, 3г, 4б, 5д

 • C. 1в, 2б, 3а, 4д, 5г

 • D. 1б, 2д, 3а, 4г 5в

Оноо: 1

Хэлхээний хэсгээр I=3 A гүйдэл гүйж байх үед хүчдэл U=12 B байсан бол хэлхээний эсэргүүцэл ямар байх вэ?

 • А. 2 Ом

 • B. 12 Ом   

 • C. 4 Ом  

 • D. 3 Ом

Оноо: 1

Хэрэвcos\alpha =-\frac{48}{73} ба90^{\circ}<\alpha <180^{\circ} болsin\alpha -ийг ол.

 • A. \pm \frac{25}{73}    

 • B. \frac{55}{73}  

 • C. \frac{25}{73}  

 • D. \pm \frac{55}{73} 

Оноо: 1

Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 30.3% буюу 473.6 мян.км2 нутгийг эзэлдэг эдийн засгийн бүс аль нь вэ?

 • A. Төвийн бүс

 • B. Хангайн бүс

 • C. Зүүн бүс

 • D. Баруун бүс

Оноо: 1

Хэлхээний хэсгээр I=4 A гүйдэл гүйж байх үед хүчдэл U=12 B байсан бол хэлхээний эсэргүүцэл ямар байх вэ?

 • А. 2 Ом      

 • B. 12 Ом 

 • C. 4 Ом  

 • D. 3 Ом

Оноо: 1

Эрдэнэтийн уулын баяжуулах үйлдвэр эдийн засгийн аль бүсэд багтах вэ?

 • A. Хангайн бүс

 • B. Төвийн бүс

 • C. Баруун бүс

 • D. Зүүн бүс

Оноо: 1

Тус бүр нь 12 Ом-ын 6 ширхэг резисторуудыг зэрэгцээ холбох үед ерөнхий эсэргүүцэл нь ямар болох вэ?

 • А. 2 Ом   

 • B. 12 Ом  

 • C. 6 Ом  

 • D. 2 Ом

Оноо: 1

Сар өдөр бүр өөр харагддаг нь .............................................

 • A. Сар 1 хоногт 1 удаа тэнхлэгээ эргэдэгтэй холбоотой учраас

 • B. Сар 29,5 хоног 1 тэнхлэгээ эргэх ба мөн дэлхийн тойрдог учраас

 • C. Саран дээр дэлхийн сүүдэр тусдаг учраас

 • D. Сар 365 хоногт 1 удаа дэлхийг тойрдог учраас

Нийт: 16693