Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Эсэргүүцэл гүйдлийн хүчтэй .....................хамааралтай

 • А. Урвуу

 • В. Шууд

 • С. Шууд квадрат

 • D. Урвуу квадрат

Оноо: 1

Бие ердийн нөхцөлд ямар цэнэгтэй байх вэ?

 • А. Нэмэх

 • B. Хасах

 • C. Цэнэггүй

 • D. Аль нь ч биш

Оноо: 1

\frac{7\pi }{6} өнцгийг градусаар илэрхийл.

 • A. 30°

 • B. 120°

 • C. 390°

 • D. 210°

Оноо: 1

Эдийн засгийн бүсүүдийг тулгуур хотуудтай зөв харгалзуулсныг сонгоно уу?

Эдийн засгийн бүс

Тулгуур хотууд

1

Хангайн бүс

а

Чойбалсан, Чингис

2

Төвийн бүс

б

Ховд, Улиастай

3

Баруун бүс

в

Эрдэнэт, Хархорин

4

Зүүн бүс

г

Дархан, Зуунмод

​​​​​​​

 • A. 1а, 2б, 3в, 4г

 • B. 1б, 2г, 3а, 4б

 • C. 1г, 2а, 3б, 4в

 • D. 1в, 2г, 3б, 4а

Оноо: 1

Эдийн засгийн бүсүүдэд нийт хамрагдах аймгуудыг зөв харгалзуулсныг сонгоно уу?

Эдийн засгийн бүс

Хамрагдах аймгуудын тоо

1

Баруун бүс

а

3 аймаг

2

Хангайн бүс

б

5 аймаг

3

Төвийн бүс

в

6 аймаг

4

Зүүн бүс

г

7 аймаг

​​​​​​​

 • A. 1б, 2в, 3г, 4а

 • B. 1в, 2г, 3б, 4а

 • C. 1г, 2б, 3в, 4а

 • D. 1б, 2г, 3в, 4а

Оноо: 1

72° өнцгийг радианаар илэрхийл.

 • A. \frac{4\pi }{5}

 • B. \frac{\pi }{5}

 • C. \frac{2\pi }{5}

 • D. \frac{3\pi }{5}

Оноо: 1

Бие гадны хүчний үйлчлэлээр сөрөг цэнэгтэй болсон шалтгааныг тайлбарлана уу.

 • А. Гаднаас электрон авсан

 • B. Гадагшаа электроноо алдсан

 • C. Гаднаас протон авсан

 • D. Гадагшаа протоноо алдсан

Оноо: 1

Энэ бүс нь Төв аймгийн Сэргэлэн, зүүн талаараа Эрдэнэ, хойд талаараа Батсүмбэр, баруун хойгуураа Баянчандмань, баруун талаараа Баянцогт, Аргалант баруун өмнө талаараа Арбулаг сумуудтай хиллэдэг. Энэ ямар бүс вэ?

 • A. Дарханы бүс

 • B. Эрдэнэтийн бүс

 • C. Улаанбаатарын бүс

 • D. Чойрын бүс

Оноо: 0

Дамжуулагчийн хөндлөн огтлолын талбайгаар урсан өнгөрөх ...........

хөдөлгөөнийг цахилгаан гүйдэл гэнэ.

 • А. Бөөмсийн

 • B. Молекулуудын журамлагдсан

 • C. Атомуудын

 • D. Цэнэгтэй бөөмсийн журамлагдсан

Оноо: 1

Эдийн засгийн Баруун бүсийн зурагт тулгуур хот болох Ховд, Улиастай хотуудыг хэдийн тоогоор тэмдэглэсэн байна вэ?

​​​​​​​

 • A. 1 ба 2

 • B. 2 ба 3

 • C. 3 ба 4

 • D. 4 ба 5

Оноо: 1

Амперметрийг ямар зориулалтаар цахилгаан хэлхээнд хэрхэн холбох вэ?

 • А. Хүчдэлийг хэмжихээр хэлхээнд цуваа холбоно.

 • B. Чадлыг хэмжихээр хэлхээнд зэрэгцээ холбоно.

 • C. Гүйдлийн хүчийг хэмжихээр хэлхээнд цуваа холбоно.

 • D. Гүйдлийн хүчийг хэмжихээр хэлхээнд зэрэгцээ холбоно.

Оноо: 1

Хэрэвsin\alpha =\frac{16}{65} ба0^{\circ}<\alpha <90^{\circ} болcos\alpha -ийг ол.

 • A. -\frac{63}{65}

 • B. -\frac{49}{65}

 • C. \frac{63}{65}

 • D. \frac{49}{65}

Оноо: 1

Эдийн засгийн Зүүн бүсийн зурагт 1-ийн тоогоор Хэнтий аймгийг тэмдэглэжээ. Асуултын тэмдгийн оронд Хэнтий аймагтай хиллэх аймгуудыг зөв бичсэн хувилбарыг сонгоно уу?

​​​​​​​

 • A. Дархан, Төв, Дорноговь, Дундговь

 • B. Сэлэнгэ, Төв, Говь-Сүмбэр, Дорноговь

 • C. Төв, Говь-Сүмбэр, Дундговь, Дорноговь

 • D. Говь-Сүмбэр, Төв, Сэлэнгэ, Дархан

Оноо: 1

Вольтметрийн хүчдэлийг хэмжих хязгаарыг нэмэгдүүлэхийн тулд ............

вольтметртэй ................ холбоно.

 • А. Нэмэлт эсэргүүцлийг .....цуваа

 • B. Нэмэлт эсэргүүцлийг .....зэрэгцээ

 • C. Цахилгаан дамжуулагч утасыг ........цуваа

 • D. Цахилгаан дамжуулагч утасыг ......зэрэгцээ

Оноо: 1

Эдийн засгийн бүсүүдийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээтэй нь зөв тохируулсан хувилбарыг сонгоно уу?

Эдийн засгийн бүс

Эзлэх нутаг дэвсгэрийн хэмжээ

1

Төвийн бүс

а

384.3 мян.км2

2

Хангайн бүс

б

286.2 мян.км2

3

Зүүн бүс

в

4.7 мян.км2

4

Баруун бүс

г

473.6 мян.км2

5

Улаанбаатарын бүс

д

415.3 мян.км2

​​​​​​​

 • A. 1г, 2а, 3б, 4д, 5в

 • B. 1а, 2в, 3г, 4б, 5д

 • C. 1в, 2б, 3а, 4д, 5г

 • D. 1б, 2д, 3а, 4г 5в

Оноо: 1

Хэлхээний хэсгээр I=3A гүйдэл гүйж байх үед хүчдэл U=12B байсан бол хэлхээний эсэргүүцэл ямар байх вэ?

 • А. 2 ом

 • B. 12 ом

 • C. 4 ом

 • D. 3 ом

Оноо: 1

Хэрэвcos\alpha =-\frac{48}{73} ба90^{\circ}<\alpha <180^{\circ} болsin\alpha -ийг ол.

 • A. \pm \frac{25}{73}

 • B. \frac{55}{73}

 • C. \frac{25}{73}

 • D. \pm \frac{55}{73}

Оноо: 1

Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 30.3% буюу 473.6 мян.км2 нутгийг эзэлдэг эдийн засгийн бүс аль нь вэ?

 • A. Төвийн бүс

 • B. Хангайн бүс

 • C. Зүүн бүс

 • D. Баруун бүс

Оноо: 1

Хэлхээний хэсгээр I=4A гүйдэл гүйж байх үед хүчдэл U=12B байсан бол хэлхээний эсэргүүцэл ямар байх вэ?

 • А. 2 ом

 • B. 12 ом

 • C. 4 ом

 • D. 3 ом

Оноо: 1

Эрдэнэтийн уулын баяжуулах үйлдвэр эдийн засгийн аль бүсэд багтах вэ?

 • A. Хангайн бүс

 • B. Төвийн бүс

 • C. Баруун бүс

 • D. Зүүн бүс

Нийт: 15508