• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Тус бүр нь 12 Ом-ын 12 ширхэг резисторуудыг зэрэгцээ холбох үед ерөнхий эсэргүүцэл нь ямар болох вэ?

 • А. 24 Ом   

 • B. 12 Ом   

 • C. 6 Ом

 • D. 1 Ом

Оноо: 1

Кориолисийн хүчний чиглэлийг харуулсан зургийг ажиглан, зөв хариуг олоорой.

 • A. Хойд хагаст цагийн зүүний дагуу, өмнөд хагаст цагийн зүүний эсрэг.

 • B. Хойд хагаст цагийн зүүний дагуу, өмнөд хагаст цагийн зүүний дагуу.

 • C. Хойд хагаст цагийн зүүний эсрэг, өмнөд хагаст цагийн зүүний эсрэг.

 • D. Хойд хагаст цагийн зүүний эсрэг, өмнөд хагаст цагийн зүүний дагуу

Оноо: 1

N=1000 Вт чадалтай цахилгаан индүүг гүйдэл үүсгэгчид t=5 мин залгасан бол ялгарах дулааны энергийг олно уу.

 • А. 300 Ж     

 • B. 3000 Ж

 • C. 30 кЖ

 • D. 300 кЖ

Оноо: 1

12 В хүчдэлд 6 Ом эсэргүүцэлтэй дамжуулагч утас холбожээ. Дамжуулагчаар гүйх гүйдлийн хүчийг ол.

 • А. 48 А      

 • B. 12 А  

 • C. 2 А 

 • D. 18 А

Оноо: 1

3 Ом ба 4 Ом эсэргүүцэлтэй резисторуудыгзэрэгцээ холбожээ. Нийт эсэргүүцлийг ол.

 • А. 7 Ом     

 • B. 12/7 Ом  

 • C. 7/12 Ом  

 • D. 1/7 Ом

Оноо: 1

Газрын давхаргын үечлэлийг харуулсан зураг байна. Аль давхарга хамгийн эрт үүссэн бэ?

 • A. A

 • B.B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 1

3 Ом ба 4 Ом эсэргүүцэлтэй резисторуудыгцуваа холбожээ. Нийт эсэргүүцлийг ол.

 • А. 7 Ом 

 • B. 12/7 Ом 

 • C. 7/12 Ом   

 • D. 1/7 Ом

Оноо: 1

cos\alpha =-5/13ба \pi /2<\alpha <\piбол sin\alpha-ийн утгыг ол.

 • A. -12/13

 • B. 12/13

 • C. 5/13

 • D. -5/13

Оноо: 1

Дэлхийн дотоод үе давхаргын шинж чанарыг харуулсан хүснэгтийг ажиглан буруу хариуг олоорой.

 • A. Гүн рүү болох тусам температур нэмэгдэж байна.

 • B. Гүн рүү болох тусам даралт нэмэгдэж байна.

 • C. Гүн рүү болох тусам нягт буурч байна.

 • D. Гүн рүү болох тусам даралт буурч байна.

Оноо: 1

Гүйдлийн хүчний томьёо аль вэ?

 • А. P=ρ·g·h 

 • В. I=\frac{q}{t}

 • С. P=ρ·g·V   

 • D.  R=\frac{U}{I}

Оноо: 1

0<\alpha <\pi /2баsin\alpha=4/5 болtg(\alpha /2) -ийн утгыг ол.

 • A. 1/3

 • B. 2    

 • C. 1/2

 • D. -2

Оноо: 1

Өгөгдсөн чулууны зургийг ашиглан, ямар гарал үүсэлтэй болохыг ол.

 • A. Хувирмал

 • B. Тунамал

 • C. Хүрмэн

 • D. Магмын

Оноо: 1

ДНБ-ийг зардлаар тооцох үзүүлэлтэд хамаарагдахгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Өрх гэрийн хэрэглээний зардал

 • В. Аж ахуйн нэгжийн зардал

 • С. Төрийн зардал

 • D. Татварын зардал

Оноо: 1

ДНБ-ийг орлогоор тооцох үзүүлэлтэд хамаарагдахгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Цалингийн орлого

 • В. Түрээсийн орлого

 • С. Шууд татварын орлого

 • D. Аж  ахуйн нэгжийн ашиг

Оноо: 1

Шилжилтийн насны охидод гарах өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A. Дуу хоолой бүдүүрэх

 • B. Дуу хоолой нарийсах

 • C. Нойтон зүүд зүүдлэх

 • D. Цээж, мөр өргөсөх

Оноо: 1

1-8sin^{2}\alpha \times cos^{2}\alphaхялбарчил

 • A. cos4\alpha    

 • B. -cos4\alpha   

 • C. sin4\alpha     

 • D. 1-sin4\alpha

Оноо: 1

Эдийн засгийн хямралаас үүдэн бий болж, хэрэгцээт баялаг үйлдвэрлэн бүтээхэд ихээхэн саад болдог ажилгүйдлийн хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Мөчлөгийн

 • В. Бүтцийн

 • С. Шилжилтийн

 • D. Улирлын

Оноо: 1

Нийгмийн харилцааны явцад хөдөлмөрийн хуваарийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор үүсэн бий болдог ажилгүйдлийн хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Мөчлөгийн

 • В. Бүтцийн 

 • С. Шилжилтийн

 • D. Улирлын

Оноо: 1

Шилжилтийн насны хөвгүүдэд гарах өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A. Дуу хоолой нарийсах

 • B. Сарын тэмдэг ирэх

 • C. Бэлхүүс нарийсах

 • D. Цээж, мөр өргөсөх

Оноо: 1

Гималайн нурууны үүслийн тухай зургаас ажиглан, зөв хариуг олоорой.

 • A. Гималай нуруу нь маш хурдан хугацаанд үүссэн

 • B. Гималайн нуруу нь Энэтхэг Австралийн болон Евразийн хавтан ойртон нийлэх хөдөлгөөний улмаас үүссэн

 • C. Гималайн нуруу нь Энэтхэг Австралийн болон Евразийн хавтан холдон салах хөдөлгөөний улмаас үүссэн

 • D. Гималайн нуруу нь Энэтхэг Австралийн болон Евразийн хавтан зөрөх хөдөлгөөний улмаас үүссэн

Нийт: 16693