Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Тус бүр нь 12 ом-ын 6 ширхэг эсэргүүцлийг зэрэгцээ холбох үед ерөнхий эсэргүүцэл нь ямар болох вэ?

 • А. 2 ом

 • B. 12 ом

 • C. 6 ом

 • D. 2 ом

Оноо: 1

Хэрэвtg\alpha =\frac{28}{45} болsin\alpha -ийг ол.

 • A. \frac{45}{53}

 • B. \pm \frac{28}{53}

 • C. \pm \frac{45}{53}

 • D. \frac{28}{53}

Оноо: 1

Сар өдөр бүр өөр харагддаг нь .............................................

 • A. Сар 1 хоногт 1 удаа тэнхлэгээ эргэдэгтэй холбоотой учраас

 • B. Сар 29,5 хоног 1 тэнхлэгээ эргэх ба мөн дэлхийн тойрдог учраас

 • C. Саран дээр дэлхийн сүүдэр тусдаг учраас

 • D. Сар 365 хоногт 1 удаа дэлхийг тойрдог учраас

Оноо: 1

Тус бүр нь 12ом-ын 12 ширхэг эсэргүүцлийг зэрэгцээ холбох үед ерөнхий эсэргүүцэл нь ямар болох вэ?

 • А. 24ом

 • B. 12ом

 • C. 6 ом

 • D. 1ом

Оноо: 1

\alpha =10^{\circ}бол3sin\alpha -4sin^{3}\alpha илэрхийллийн утгыг ол.

 • A. \frac{\sqrt{3}}{2}

 • B. 3sin10-4sin^{3}10

 • C. sin10(3+4sin^{2}10)

 • D. 1/2

Оноо: 1

Кориолисийн хүчний чиглэлийг харуулсан зургийг ажиглан, зөв хариуг олоорой.

 • A. Хойд хагаст цагийн зүүний дагуу, өмнөд хагаст цагийн зүүний эсрэг.

 • B. Хойд хагаст цагийн зүүний дагуу, өмнөд хагаст цагийн зүүний дагуу.

 • C. Хойд хагаст цагийн зүүний эсрэг, өмнөд хагаст цагийн зүүний эсрэг.

 • D. Хойд хагаст цагийн зүүний эсрэг, өмнөд хагаст цагийн зүүний дагуу

Оноо: 1

N=1000 Вт чадалтай цахилгаан индүүг гүйдэл үүсгэгчид t=5мин залгасан

бол ялгарах дулааны энергийг олно уу?

 • А. 300Дж

 • B. 3000Дж

 • C. 30кДж

 • D. 300кДж

Оноо: 1

\alpha =20^{\circ}бол3sin\alpha -4sin^{3}\alpha илэрхийллийн утгыг ол.

 • A. \frac{\sqrt{3}}{2}

 • B. 3sin20-4sin^{3}20

 • C. sin10(3+4sin^{2}10)

 • D. 1/2

Оноо: 1

12 В хүчдэлд 6 ом эсэргүүцэлтэй дамжуулагч утас холбожээ. Дамжуулагчаар гүйх гүйдлийн хүчийг ол.

 • А. 48 А

 • B. 12 А

 • C. 2 А

 • D. 18 А

Оноо: 1

3 ом ба 4 ом эсэргүүцлийг зэрэгцээ холбожээ. Нийт эсэргүүцлийг ол.

 • А. 7ом

 • B. 12/7ом

 • C. 7/12 ом

 • D. 1/7 ом

Оноо: 1

Газрын давхаргын үечлэлийг харуулсан зураг байна. Аль давхарга хамгийн эрт үүссэн бэ?

 • A. A

 • B.B

 • C.C

 • D.D

Оноо: 1

3 ом ба 4 ом эсэргүүцлийг цуваа холбожээ. Нийт эсэргүүцлийг ол.

 • А. 7ом

 • B. 12/7ом

 • C. 7/12 ом

 • D. 1/7 ом

Оноо: 1

cos\alpha =-5/13ба \pi /2<\alpha <\piбол sin\alpha-ийн утгыг ол.

 • A. -12/13

 • B. 12/13

 • C. 5/13

 • D. -5/13

Оноо: 1

Дэлхийн дотоод үе давхаргын шинж чанарыг харуулсан хүснэгтийг ажиглан буруу хариуг олоорой.

 • A. Гүн рүү болох тусам температур нэмэгдэж байна.

 • B. Гүн рүү болох тусам даралт нэмэгдэж байна.

 • C. Гүн рүү болох тусам нягт буурч байна.

 • D. Гүн рүү болох тусам даралт буурч байна.

Оноо: 1

Гүйдлийн хүчний томъёо аль вэ?

 • А. P=ρgh

 • В. J=\frac{q}{t}

 • С. P=ρgV

 • D. R=\frac{U}{j}

Оноо: 1

0<\alpha <\pi /2баsin\alpha=4/5 болtg(\alpha /2) -ийн утгыг ол.

 • A. 1/3

 • B. 2

 • C. 1/2

 • D. -2

Оноо: 1

Өгөгдсөн чулууны зургийг ашиглан, ямар гарал үүсэлтэй болохыг ол.

 • A. Хувирмал

 • B. Тунамал

 • C. Хүрмэн

 • D. Магмын

Оноо: 1

ДНБ-ийг зардлаар тооцох үзүүлэлтэд хамаарагдахгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Өрх гэрийн хэрэглээний зардал

 • В. Аж ахуйн нэгжийн зардал

 • С. Төрийн зардал

 • D. Татварын зардал

Оноо: 1

ДНБ-ийг орлогоор тооцох үзүүлэлтэд хамаарагдахгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Цалингийн орлого

 • В. Түрээсийн орлого

 • С. Шууд татварын орлого

 • D. Аж ахуйн нэгжийн ашиг

Оноо: 1

Шилжилтийн насны охидод гарах өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A. Дуу хоолой бүдүүрэх

 • B. Дуу хоолой нарийсах

 • C. Нойтон зүүд зүүдлэх

 • D. Цээж, мөр өргөсөх

Нийт: 15508