Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

1-8sin^{2}\alpha \times cos^{2}\alphaхялбарчил

 • A. cos4\alpha

 • B. -cos4\alpha

 • C. sin4\alpha

 • D. 1-sin4\alpha

Оноо: 1

Эдийн засгийн хямралаас үүдэн бий болж, хэрэгцээт баялаг үйлдвэрлэн бүтээхэд ихээхэн саад болдог ажилгүйдлийн хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Мөчлөгийн

 • В. Бүтцийн

 • С. Шилжилтийн

 • D. Улирлын

Оноо: 1

Нийгмийн харилцааны явцад хөдөлмөрийн хуваарийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор үүсэн бий болдог ажилгүйдлийн хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Мөчлөгийн

 • В. Бүтцийн

 • С. Шилжилтийн

 • D. Улирлын

Оноо: 1

Шилжилтийн насны хөвгүүдэд гарах өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A. Дуу хоолой нарийсах

 • B. Сарын тэмдэг ирэх

 • C. Бэлхүүс нарийсах

 • D. Цээж, мөр өргөсөх

Оноо: 1

Гималайн нурууны үүслийн тухай зургаас ажиглан, зөв хариуг олоорой.

 • A. Гималай нуруу нь маш хурдан хугацаанд үүссэн

 • B. Гималайн нуруу нь Энэтхэг Австралийн болон Евразийн хавтан ойртон нийлэх хөдөлгөөний улмаас үүссэн

 • C. Гималайн нуруу нь Энэтхэг Австралийн болон Евразийн хавтан холдон салах хөдөлгөөний улмаас үүссэн

 • D. Гималайн нуруу нь Энэтхэг Австралийн болон Евразийн хавтан зөрөх хөдөлгөөний улмаас үүссэн

Оноо: 1

sin20^{\circ}=aбол cos40^{\circ} алинтай нь тэнцүү вэ?

 • A. -1-2a2

 • B. 1-2a2

 • C. 2a2-1

 • D. 1+2a2

Оноо: 1

Байгаль цаг агаар, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор үүсэн бий болдог ажилгүйдлийн хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Мөчлөгийн

 • В. Бүтцийн

 • С. Шилжилтийн

 • D. Улирлын

Оноо: 1

Дамжуулагчаар 600кл цэнэг урсаж байвал 5 минутын хугацаанд гүйдлийн хүч ямар болох вэ?

 • А. 2 А

 • В. 0,5 А

 • С. 3000 А

 • D. 300А

Оноо: 1

Шилжилтийн насны охид хөвгүүдийн аль алинд нь гарах өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A. Суганд үс ургах

 • B. Сарын тэмдэг ирэх

 • C. Бэлхүүс нарийсах

 • D. Цээж, мөр өргөсөх

Оноо: 1

Доорх хүснэгтэнд биеийн уртыг 5 удаа хэмжсэн үр дүнг өгчээ.Хэмжилтийн дундаж утгыг тодорхойлно уу.

Хэмжилтийн дугаар

1

2

3

4

5

Хэмжилтийн утга [см]

6.48

6.48

6.45

6.50

6.49

 • А. 6.45 см

 • B. 6.50 см

 • C. 6.48 см

 • D. 6.49 см

Оноо: 1

Зурагт ямар өгөршлийг харуулсан бэ?

 • A. Химийн өгөршил

 • B. Физик өгөршил

 • C. Хүйтний өгөршил

 • D. Органик өгөршил

Оноо: 1

tg(\alpha /2)=bбол ctg\alpha алинтай нь тэнцүү вэ?

 • A. 1/b

 • B. (1-b2)/(2b)

 • C. (1+b2)/(2b)

 • D. 2/b

Оноо: 1

Гол төлөв хувь хүний хүсэл сонирхол болон нэг ажлаас нөгөөд шилжих үед бий болдог ажилгүйдлийн хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Мөчлөгийн

 • В. Бүтцийн

 • С. Шилжилтийн

 • D. Улирлын

Оноо: 1

Нийт эрэлтийн бүтцэд хамаарах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тоочихдоо хамааралгүй зүйл дурьдсан бол аль нь вэ?

 • А. Өрх гэрийн хэрэглээний зардал

 • В. Аж ахуйн нэгжийн зардал

 • С. Төрийн худалдан авалтын зардал

 • D. Татвар төлөгчийн зардал

Оноо: 1

Нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын орлого, зарлагыг өөрчлөх бодлого бол.......................................юм. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Сангийн буюу төсвийн бодлого

 • В. Мөнгө, зээлийн бодлого

 • С. Олон улсын худалдаа

 • D. Гадаад худалдааны бодлого

Оноо: 1

Салхи хаанаас үлээж байна вэ?

 • A. Зүүн хойноос

 • B. Баруун хойноос

 • C. Зүүн өмнөөс

 • D. Баруун өмнөөс

Оноо: 1

Нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор мөнгөний хэмжээ болон зээлийн хүүд нөлөөлөх бодлого бол.......................................юм. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Сангийн буюу төсвийн бодлого

 • В. Мөнгө, зээлийн бодлого

 • С. Олон улсын худалдаа

 • D. Гадаад худалдааны бараа эргэлт

Оноо: 1

Хэлхээний хэсгийн Омын хуулийг аль томъёогоор илэрхийлэх вэ?

 • А. J=\frac{q}{t}

 • В. U=\frac{A}{q}

 • С. J=\frac{U}{R}

 • D. U=JR

Оноо: 1

sin\alpha +sin\left ( \pi +\alpha \right )+cos\alpha +cos\left ( 2\pi -\alpha \right )хялбарчил.

 • A. 0

 • B. 2sin\alpha

 • C. 2cos\alpha

 • D. 2\left ( sin\alpha +cos\alpha \right )

Оноо: 1

Улс орнуудын хооронд бараа, үйлчилгээ шилжих хөдөлгөөнийг .............................. гэнэ. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Гадаад худалдааны тэнцэл

 • В. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт

 • С. Олон улсын худалдаа

 • D. Гадаад худалдааны бараа эргэлт

Нийт: 15508