• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

sin20^{\circ}=aбол cos40^{\circ} алинтай нь тэнцүү вэ?

 • A. -1-2a2 

 • B. 1-2a2

 • C. 2a2-1

 • D. 1+2a2

Оноо: 1

Байгаль цаг агаар, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор үүсэн бий болдог ажилгүйдлийн хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Мөчлөгийн 

 • В. Бүтцийн

 • С. Шилжилтийн

 • D. Улирлын

Оноо: 1

Дамжуулагчийн хөндлөн огтлолоор 5 минутын хугацаанд600 Кл цэнэг урсаж байвал гүйдлийн хүч нь хэд байхвэ?

 • А. 2 А 

 • В. 0.5 А    

 • С. 3000 А  

 • D. 300 А

Оноо: 1

Шилжилтийн насны охид хөвгүүдийн аль алинд нь гарах өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A. Суганд үс ургах

 • B. Сарын тэмдэг ирэх

 • C. Бэлхүүс нарийсах

 • D.  Цээж, мөр өргөсөх

Оноо: 1

Дараах хүснэгтэд биеийн уртыг 5 удаа хэмжсэн үр дүнг өгчээ. Хэмжилтийн дундаж утгыг тодорхойлно уу.

Хэмжилтийн дугаар

1

2

3

4

5

Биеийн урт,см

6.48

6.48

6.45

6.50

6.49

 • А. 6.45 см  

 •  B. 6.50 см

 • C. 6.48 см

 • D. 6.49 см

Оноо: 1

Зурагт ямар өгөршлийг харуулсан бэ?

 • A. Химийн өгөршил

 • B. Физик өгөршил

 • C. Хүйтний өгөршил

 • D. Органик өгөршил

Оноо: 1

Гол төлөв хувь хүний хүсэл сонирхол болон нэг ажлаас нөгөөд шилжих үед бий болдог ажилгүйдлийн хэлбэрийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Мөчлөгийн 

 • В. Бүтцийн

 • С. Шилжилтийн

 • D. Улирлын

Оноо: 1

Нийт эрэлтийн бүтцэд хамаарах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тоочихдоо хамааралгүй зүйл дурьдсан бол аль нь вэ?

 • А. Өрх гэрийн хэрэглээний зардал 

 • В. Аж ахуйн нэгжийн зардал

 • С. Төрийн худалдан авалтын зардал

 • D. Татвар төлөгчийн зардал

Оноо: 1

Нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын орлого, зарлагыг өөрчлөх бодлого бол.......................................юм. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Сангийн буюу төсвийн бодлого 

 • В. Мөнгө, зээлийн бодлого

 • С. Олон улсын худалдаа 

 • D. Гадаад худалдааны  бодлого

Оноо: 1

Салхи хаанаас үлээж байна вэ?

 • A. Зүүн хойноос

 • B. Баруун хойноос

 • C. Зүүн өмнөөс

 • D. Баруун өмнөөс

Оноо: 1

Нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор мөнгөний хэмжээ болон зээлийн хүүд нөлөөлөх бодлого бол.......................................юм. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Сангийн буюу төсвийн бодлого 

 • В. Мөнгө, зээлийн бодлого

 • С. Олон улсын худалдаа

 • D. Гадаад худалдааны бараа эргэлт

Оноо: 1

Хэлхээний хэсгийн Омын хуулийг аль томьёогоор илэрхийлэх вэ?

 • А. I=\frac{q}{t}

 • В. U=\frac{A}{q}

 • С. I=\frac{U}{R}

 • D. U=IR       

Оноо: 1

sin\alpha +sin\left ( \pi +\alpha \right )+cos\alpha +cos\left ( 2\pi -\alpha \right )хялбарчил.

 • A. 0 

 • B. 2sin\alpha    

 • C. 2cos\alpha    

 • D. 2\left ( sin\alpha +cos\alpha \right )

Оноо: 1

Улс орнуудын хооронд бараа, үйлчилгээ шилжих хөдөлгөөнийг .............................. гэнэ. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Гадаад худалдааны тэнцэл

 • В. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт

 • С. Олон улсын худалдаа

 • D. Гадаад худалдааны бараа эргэлт

Оноо: 1

8 сарын нэгэн өдрийн үдэш, Улаанбаатарт агаарын даралт 1029гПа байсан ба агаарын даралт огцом унаж байна. Цаг агаарын ямар үзэгдэл болох вэ?

 • A. Тэнгэр цэлмэж, агаарын хэм буурна

 • B. Цаг агаар тогтвортой байна

 • C. Гэнэтийн хүчтэй шуурга болно

 • D. Цаг агаар сайжирна.

Оноо: 1

Тухайн улс орны экспорт, импортын нийлбэрийг.......................... гэнэ. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Гадаад худалдааны тэнцэл

 • В. Гадаад худалдааны онол

 • С. Олон улсын худалдаа

 • D. Гадаад худалдааны бараа эргэлт

Оноо: 1

240 В хүчдэлд 120 Ом эсэргүүцэлтэй резисторзалгасан бол түүгээр ямар гүйдэл гүйх вэ?

 • А. 0.5 А

 • В. 2 А   

 • С. 28800 А  

 • D. 28000 A

Оноо: 1

Валютын ханш хэмээх ойлголтыг илэрхийлсэн тодорхойлолтыг доорх өгөгдлүүдээс сонгоно уу.

 • А. Гадаадын нэгж валютыг өөрийн валютаар худалдан авах үнэ

 • В. Төв бакнаас валютын ханшийг өсгөх үйл ажиллагаа

 • С. Төв бакнаас валютын ханшийг бууруулах үйл ажиллагаа

 • D. Төв банк өөрийн нөөцөөр валютыг худалдан авах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Янз бүрийн гадарга дээр альбедогийн хэмжээг хүснэгтэд өгчээ. Дараах хариунаас аль зөв бэ?

Гадарга

Альбедо

Элс

25

Хар зам

5-10

Шинэ цас

85

 • A. Гадаргын өнгө цагаарахад альбедо ихсэж байна

 • B. Гадаргын өнгө цагаарахад альбедо багасаж байна

 • C. Гадаргын өнгө цагаарахад альбедо тогтмолжиж байна

 • D. Гадаргын өнгө ба альбедогийн хооронд ямар нэг хамаарал байхгүй

Оноо: 1

Валютын ревальваци хэмээх ойлголтыг илэрхийлсэн тодорхойлолтыг доорх өгөгдлүүдээс сонгоно уу.

 • А. Гадаадын нэгж валютыг өөрийн валютаар худалдан авах үнэ

 • В. Төв бакнаас валютын ханшийг өсгөх үйл ажиллагаа

 • С. Төв бакнаас валютын ханшийг бууруулах үйл ажиллагаа

 • D. Төв банк өөрийн нөөцөөр валютыг худалдан авах үйл ажиллагаа

Нийт: 16693